Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Avrel
#946333

Download miễn phí Báo cáo Tổ chức bộ máy kế toán của công ty công cụ cắt và đo lường cơ khí

Là một Doanh nghiệp sản xuất, để tiến hành quá trình chế tạo sản phẩm cũng như các Doanh nghiệp khác, Công ty công cụ cắt và đo lường cơ khí cũng phải bỏ ra những chi phí nhất định như: Chi phí vật liệu, chi phí về lao động, máy móc thiết bị

Hiện nay chi phí sản xuất của Công ty bao gồm các khoản mục chi phí sau:

+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Khoản mục chi phí này của Công ty chỉ bao gồm những chi phí NVL được xuất ra từ kho vật liệu của Công ty, sử dụng trực tiếp cho chế tạo sản phẩm.

+ Chi phí bán thành phẩm mua ngoài, vật liệu đi gia công ngoài được chuyển thẳng đến nơi sản xuất, không qua kho.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ký –chứng từ. Đây là hình thức sổ kế toán tương đối phù hợp với Công ty. Tương ứng với hình thức này hệ thống sổ sách Công ty sử dụng đó là: Các Nhật ký chứng từ, Bảng kê, Các sổ kế toán chi tiết, Sổ cái. Nói chung với hình thức nhật ký chứng từ áp dụng, các phần hành kế toán đều có quá trình ghi sổ và luân chuyển số liệu theo sơ đồ tổng hợp sau:
Sơ đồ 4: Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký-chứng từ của Công ty:
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Bảng kê
Nhật ký chứng từ
Thẻ và sổ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
Báo cáo tài chính
Hàng ngày khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh qua chứng từ liên quan, kế toán tổ chức kiểm tra, hạch toán và xử lý, để đưa ra các thông tin một cách kịp thời và chính xác cho nhu cầu quản lý.
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi vào sổ hay thẻ Kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng tổng hợp, số liệu và khoá các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Số liệu trên các bảng tổng hợp, chi tiết được kiểm tra đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ cái
Mọi sai sót phát hiện trong quá trình kiểm tra được Công ty sửa chữa, sai sót theo đúng quy định trong chế độ sổ kế toán. Các bảng tổng hợp chi tiết, sau khi kiểm tra, đối chiếu và chỉnh lý, số liệu được sử dụng để lập các Báo cáo tài chính
3. Tình hình vận dụng chế độ kế toán trong Công ty
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01và kết thúc ngày 31 tháng 12
- Công ty áp dụng ghi sổ kế toán bằng tay
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép là VNĐ
- Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Hạch toán theo phương pháp khấu trừ thuế
4. Về hệ thống chứng từ ban đầu
Hiện nay Công ty sử dụng chứng từ theo quyết định số 1141TC/ QĐ/CĐKT ban hành ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính, việc phản ánh các nội dung các nghiệp vụ kinh tế tài chính vào các chứng từ này, đều theo đúng quy định, ngoài ra Công ty còn lập một số chứng từ gốc tính chất hướng dẫn phục vụ cho hoạt động của Công ty như: Các chứng từ về công tác kiểm kê, chứng từ về giao khoán sản phẩm, chứng từ về tiền ăn ca của công nhân ….
Việc tổ chức hệ thống chứng từ kế toán ở Công ty tương đối hợp lý khoa học, phục vụ cho việc ghi sổ ghi sổ Kế toán tổng hợp và đáp ứng tốt yêu cầu quản lý của Công ty.
5. Về thống tài khoản của Công ty
Hiện nay Công ty đang áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính ban hành và được áp dụng ngày 1/1/1996, Công ty chưa thực hiện tài khoản theo Thông tư 89, Công ty đã lựa chọn những tài khoản thích hợp, để xây dựng hệ thống tài khoản kế toán sử dụng cho Công ty, bao gồm những tài khoản tổng hợp và các tài khoản chi tiết để phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
Hệ thống tài khoản, tiểu khoản kế toán
Công ty sử dụng
1. TK 111 Tiền mặt
2. TK 112 Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền gửi ngân hàng
+1121.1 Tiền gửi ngân hàng công thương Thanh Xuân
+1121.1 Tiền gửi ngân hàng nông nghiệp Thanh Xuân
1122 Tiền gửi ngân hàng(ngoại tệ)
3. TK 131 Phải thu khách hàng
4. TK133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
1331 Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
5. TK 138 Phải thu khác
6. TK 141 Tạm ứng
7. TK 142 Chi phí trả trước
1421 Chi phí trích trước
1422 Chi phí chờ kết chuyển
8. TK 125 Nguyên vật liệu
1521 Nguyên vật liệu chính
1522 Vật liệu phụ
1523 Nhiên liệu
1524 Phụ tùng thay thế
1525 Vật liệu sửa chữa và xây dựng cơ bản
1526 Phế liệu
9. TK 153 Công cụ dụng cụ
1531 Công cụ công cụ trong kho
10. TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
-1541 Chi phí sản xuất kinh doanh chính dở dang
+ 15411 Phân xưởng khởi phẩm
+ 15412 Phân xưởng cơ khí 1
+ 15413 Phân xưởng cơ khí 2
+ 15414 Phân xưởng nhiệt luyện
+ 15415 Phân xưởng bao gói
+ 15416 Phân xưởng cơ điện
+ 15417 Phân xưởng công cụ 2
+ 15418 Phân xưởng mạ
1542 Chi phí sản xuất kinh doanh hợp đồng phân xưởng
1543 Chi phí kinh doanh cho thuê nhà
1544 Chi phí dịch vụ cho thuê nhân công
11. TK 155 Thành phẩm
12. TK 156 Hàng hoá
13. TK 157 Hàng gưởi bán
14. TK 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
15. TK 161 Chi kinh phí sự nghiệp
1611 Chi kinh phí năm trước
1612 Chi kinh phí năm nay
16. TK 211 Tài sản cố định hữu hình
17. TK 214 Hao mòn tài sản cố định
18. TK 241 Chi phí sửa chữa lớn xây dựng cơ bản
19. TK 311 Vay ngắn hạn
20. TK331 Phải trả người cung cấp
21. TK333 Các khoản thuế phải nộp
3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp
3333 Thuế xuất nhập khẩu
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335 Thu trên vốn
3337 Thuế đất
3338 Thuế khác
22. TK 334 Phải trả công nhân viên
23. TK335 Chi phí phải trả
24. TK338 Phải trả phải nộp khác
25. TK 341 Vay dài hạn
26. TK342 Nợ dài hạn
27. TK 411 Nguồn vốn kinh doanh
28. TK 414 Quỹ đầu tư phát triển
29. TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối
4211 Lợi nhuận năm trước
4212 Lợi nhuận năm nay
30. TK 431 Quỹ khen thưởng
4311 Quỹ khen thưởng
4312 Quỹ phúc lợi
31. TK 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
32. TK 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611 Nguồn kinh phí năm trước
4612 Nguồn kinh phí năm nay
33. TK 511 Doanh thu bán hàng
5112 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng phân xưởng
5113 Doanh thu kinh doanh cho thuê nhà
34. TK 512 Doanh thu nội bộ: bộ phận cơ điện, khai thác chi nhánh TPHCM, kinh doanh vật tư hàng hoá, điện nước thu hộ …
35. TK 521 Chiết khấu bán hàng
36. TK 531 Hàng bán bị trả lại
37. TK 532 Giảm giá hàng bán
38. TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
6211 Phân xưởng khởi phẩm
6212 Phân xưởng cơ khí 1
6213 Phân xưởng cơ khí 2
6214 Phân xưởng nhiệt luyện
6215 Phân xưởng bao gói
6216 Phân xưởng cơ điện
6217 Phân xưởng công cụ 2
6218 Phân xưởng mạ
39. TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp
6221 Phân xưởng khởi phẩm
6222 Phân xưởng cơ khí 1
6223 Phân xưởng cơ khí 2
6226 Phân xưởng cơ điện
6227 Phân xưởng công cụ 2
6228 Phân xưởng mạ
40. TK 627 Chi phí sản xuất chung
6271 Phân xưởng khởi phẩm
6272 Phân xưởng cơ khí 1
6273 Phân xưởng cơ khí 2
6274 Phân xưởng nhiệt luyện
6275 Phân xưởng bao gói
6276 Phân xưởng cơ điện
6277 Phân xưởng công cụ 2
6278 Phân xưởng mạ
41. TK 632 Giá vốn hàng bán
42. TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
43 TK 711 Thu nhập hoạt động tài chính
44. TK721 Thu nhập hoạt động bất thường
45. TK 811 Chi phí hoạt động tài chính
46. TK 821 Chi phí hoạt động bất thường
47. TK 911 Xác định kết quả kinh doanh
9111 Xác định kết quả kinh doanh chính và kinh doanh nội bộ
9112 Xác định kết quả kinh doanh hợp đồng khai thác phân xưởng
9113 Xác định kết quả kinh doanh cho thuê nhà và kinh doanh dịch vụ khác
9114 Xác định kết quả hoạt động tài chính và hoạt động bất thường
6. Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty
Báo cáo tài chính là một hệ thống báo cáo kế toán phản ánh một cách tổng hợp nhất tình hình tài sản nguồn vốn, nợ phải trả và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cùng một thời kỳ nhất định
Theo chế độ của bộ tài chính ban hành, hệ thống báo cáo tài chính của Công ty công cụ cắt và Đo lường cơ khí bao gồm có các báo cáo cơ bản sau
Bảng cân đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement