Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Baothghalach
#946332

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công Ty TNHH Hoàng Anh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I

Lý luận chung về hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp

I . Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp

1. Khái niệm TSCĐ

2. Đặc điểm TSCĐ

3. Phân loại TSCĐ

4. Đánh giá TSCĐ

5. ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ trong doanh nghhiệp.

 

II. Tổ chức hạch toán tăng giảm TSCĐ

1. Hạch toán chi tiết TSCĐ

2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ

 

III. Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

1. Hoạt động thuê tài chính

2. Hạch toán cho thuê TSCĐ

 

IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ

1. Hao mòn và khấu hao TSCĐ

2. Các phương pháp khấu hao TSCĐ

3. Hạch toán khấu hao TSCĐ

V. Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ

1. Các cách sửa chữa TSCĐ

2. Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ

VI- Hệ thống sổ sách TSCĐ

PHẦN II .

Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty TM Hoàng Anh

I. Khái quát chung về doanh nghiệp

1.Quá trình hình thành và phát triển

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

3. Đặc điểm tổ chức và công tác kế toán

II. Hạch toán tăng giảm TSCĐ tại công ty TM Hoàng Anh

1. Hạch toán tăng TSCĐ

2. Hạch toán giảm TSCĐ

III. Hạch toán khấu hao TSCĐ

IV. Hạch toán sửa chữa TSCĐ

V. Kiểm kê và tính giá lại TSCĐ

PHẦN III.

Những tồn tại và một số ý kiến hoàn thiện tổ chức quản lý và hạch toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu qủa sử dụng TSCĐ tại Công ty TM Hoàng Anh

I.Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty TM Hoàng Anh.

1- Ưu điểm.

2- Một số tồn tại.

II. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TM hoàng Anh.

III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty TM Hoàng Anh.

PHẦN KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uê vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nên hàng tháng vẫn phải trích khấu hao. Các chi phí liên quan đến việc cho thuê như khấu hao TSCĐ cho thuê, chi phí môi giới, giao dịch , vận chuyển… kế toán ghi:
Nợ TK 811 _ Tập hợp chi phí cho thuê.
Có TK 214 ( 2141, 2143 ) _ Khấu hao TSCĐ cho thuê.
Có TK 111, 112,… _ Các chi phí khác.
- Khoản thu về cho thuê:
Nợ TK 111, 112, 138,… _Tổng số thu.
Có TK 3331 _ thuế GTGT phải nộp.
Có TK 711 _ Số thu về cho thuê.
IV. hạch toán Khấu hao TSCĐ.
1. Hao mòn và khấu hao TSCĐ:
Trong quá trình đầu tư và sử dụng , dưới tác động của môi trường tự nhiên và điều kiện làm việc cũng như tiến bộ khoa học kĩ thuật , TSCĐ bị hao mòn.
Hao mòn TSCĐ : Là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ do tham ra vào hoạt động kinh doanh, do hao mòn của tự nhiên, do tiến bộ của kĩ thuật … trong quá trình hoạt động của TSCĐ. Hao mòn này được thể hiện dưới hai dạng : Hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. Để thu hồi giá trị hao mòn của TSCĐ, người ta trích khấu hao bằng cách chuyển giá trị hao mòn này vào giá trị sản phẩm làm ra.
Khấu hao TSCĐ : Là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của TSCĐ vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng của TSCĐ .Như vậy, hao mòn là một hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ, còn khấu hao là một biện pháp chủ quan trong quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của TSCĐ.
Về phương diện kinh tế , khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh được các giá trị thực của tài sản, đồng thời làm giảm lãi ròng của doanh nghiệp. Về phương diên tài chính, khấu hao là một phương tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu được bộ phận giá trị đã mất của TSCĐ. Về phương diện khoá , khấu hao là một khoản chi phí trừ vào lợi tức chịu thuế tức là tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ. Về phương diện kế toán khấu hao là một việc ghi nhận sự giảm giá của TSCĐ.
2. Phương pháp khấu hao TSCĐ:
Việc tính khấu hao có thể tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp khấu hao nào là tuỳ từng trường hợp vào quy định của nhà nước và chế độ tài chính đối với doanh nghiệp, và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Những quy định về trích khấu hao và sử dụng tiền trích khấu hao.
2.1- Xác định thời gian sử dụng của TSCĐ.
* Xác định thời gian sử dụng của TSCĐ hữu hình.
- Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế.
- Hiện trạng TSCĐ (thời gian TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ TSCĐ, tình trạng thực tế của TSCĐ.).
- Tuổi thọ kinh tế của TSCĐ.
* Xác định thời gian sử dụng của TSCĐ vô hình.
Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng TSCĐ vô hình trong khoảng từ 5 năm đến 40 năm.
2.2- Chế độ khấu hao hiện hành.
- TSCĐ của doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng.
- Việc trích khấu hao hay thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện theo nguyên tắc tròn tháng , TSCĐ tăng, giảm, ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh đưa vào cất giữ theo quy định của nhà nước, chờ thanh lý….trong tháng, được trích hay thôi trích khấu hao TSCĐ từ ngày đầu tháng tiếp theo.
- Mọi TSCĐ của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải trích khấu hao TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
- Doanh nghiệp không được tính và trích khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh.
- Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hư hỏng, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân, quy định trách nhiệm đền bù , đòi bồi thường thiệt hại … và sử lý tổn thất theo các quy định hiện hành.
c) Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.
Mức khấu hao Nguyên giá Tỷ lệ khấu hao
Phải trích bình = T SCĐ bình * bình
Quân năm quân quân năm.
Nguyên giá TSCĐ
=
Số năm sử dụng
Mức khấu hao Mức khấu hao bình quân năm
Phải trích bình quân =
Tháng 12
Do khấu hao TSCĐ được tính vào ngày 01 hàng tháng (nguyên tắc tròn tháng) nên để đơn giản cho việc tính toán, quy định những TSCĐ tăng hay giảm trong tháng thì tháng sau mới tính ( hay thôi tính) khấu hao. Bởi vậy , hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo công thức:
Số khấu Số khấu Số khấu hao Số khấu hao
Hao phải = hao đã trích + của TSCĐ tăng - của TSCĐ
Trích tháng trong tháng thêm trong giảm trong
Này trước tháng trước tháng trước.
Ngoài cách khấu hao theo thời gian như trên , ở nước ta, một số doanh nghiệp còn khấu hao theo sản lượng. Cách tính này cố định mức khấu hao trên một đơn vị sản phẩm nên muốn thu hồi vốn nhanh, khắc phục được hao mòn vô hình, đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng ca, tăng kíp, tăng năng suất lao động để làm ra nhiều sản phẩm.
Mức khấu hao sản lượng Mức khấu hao bình quân
Phải trích = hoàn thành * trên một đơn vị
Trong tháng trong tháng sản lượng.
Trong đó:
Mức khấu hao Tổng số khấu hao phải trích trong thời gian sử dụng
Bình quân trên một =
đơn vị sản lượng Sản lượng tính theo công suất thiết kế.
Trên cơ sở lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp thì doanh nghiệp tiến hành hạch toán khấu hao.
3. Hạch toán khấu hao TSCĐ.
Kế toán tiến hành ghi sổ khấu hao trên hệ thống sổ chi tiết và sổ tổng hợp . Mức khấu hao đã trích định kỳ sẽ được lần lượt ghi trên các sổ sau:
- Sổ chi tiết TSCĐ, Phần khấu hao ghi đơn.
- Sổ kê chi phí các bộ phận, Phần chi phí khấu hao.
- Sổ tổng hợp.
Tuỳ theo hình thức sổ mà doanh nghiệp lựa chọn, kế toán sẽ thể hiện quy trình và khối lượng công tác kế toán cần cho công việc khấu hao, tài khoản và trình tự hạch toán như sau.
3.1- Tài khoản sử dụng.
Tài khoản 214 - hao mòn TSCĐ : Tài khoản dùng để phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng , giảm hao mòn khác của TSCĐ. TK có kết cấu như sau:
Bên Nợ: giá trị hao mòn TSCĐ giảm do các lý do giảm TSCĐ ( thanh lý, nhượng bán, điều chuyển đi nơi khác…)
Bên Có: giá trị hao mòn TSCĐ tăng do trích khấu hao TSCĐ: do đánh giá lại TSCĐ hay do điều chuyển TSCĐ đã có hao mòn giữa các đơn vị thành viên của Công ty hay Công ty….
Dư Có: giá trị hao mòn của TSCĐ hiện có ở doanh nghiệp.
TK 214 - hao mòn TSCĐ hữu hình.
TK 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình.
TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.
TK 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình.
TK 009 - Nguồn vốn khấu hao.
3.2- Phương pháp hạch toán.
Quá trình hạch toán khấu hao TSCĐ theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 5 : Sơ đồ hạch toán khấu hao TSCĐ :
TK 211,213 TK 214 TK 627, 641, 642
Giá trị hao mòn của TSCĐ thanh trích khấu hao vào chi phí
Lý nhượng bán, điều chuyển kinh doanh từng kỳ
Mất mát, thiếu hụt
Xoá sổ TSCĐ vô hình khi thu đủ TK4313, 466
khấu hao
TK 2141 Xác định hao mòn của TSCĐ
K/c giá trị hao mòn của hình thành từ quỹ phúc lợi
Và nguồn kinh phí vào cuối
TSCĐ tự có khi được nhận quyền Niên độ.
Sở hữu TSCĐ thuê ngoài
Lưu ý:
Khi trích khấu hao phản ánh tăng vốn khấu hao cơ bản ghi đơn vào bên Nợ:TK 009 - Nguồn vốn khấu hao.
Khi giảm nguồn vốn khấu hao ghi đơn bên Có TK 009.
V. Hạch toán nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ.
Trong quá trình sử dụng TSCĐ bị hao mòn và hư hỏng cần sửa chữa , thay thế để khôi phục năng lực hoạt động . Công việc sửa chữa có thể do doanh nghiệp tự làm hay ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement