Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Carne
#945702

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty phát triển thương hiệu mới Bảo Thanh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC TẾ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 3

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẢO THANH. 3

1. Quá trình hình thành và phát triển. 3

2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Công ty. 5

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 7

3.1.Cơ cấu quản lý tại công ty. 7

3.2. Chức năng các phòng ban: 8

4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 10

4.1. Về quy trình mua hàng 10

4.2. Về quy trình bán hàng. 12

5.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 12

6. Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty. 14

7. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng. 16

8. Hình thức sổ sách kế toán. 19

9. Hệ thống báo cáo kế toán: 20

II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH. 20

1. Đặc điểm hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty. 20

1.1. Phương pháp mua hàng tại Công ty. 20

1.2. cách thanh toán tiền hàng. 21

1.3. cách quản lý hàng hóa. 21

2. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty. 25

2.1. Hạch toán giá vốn hàng bán đã tiêu thụ. 25

2.2 Hạch toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 33

2.3. Hạch toán phải thu của khách hàng 40

2.4. Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 45

2.5. Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính 50

2.6 Hạch toán thuế giá trị gia tăng 51

2.7 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi 52

2.8. Hạch toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 53

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 55

I. Đánh giá về thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty 55

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Phát triển thương hiệu mới bảo thanh. 57

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ả NV khác
338
Phải trả phải nộp khác
3381
Tài sản thừa sử lý
3382
Kinh phí công đoàn
3383
Bảo hiểm xã hội
3384
Bảo hiểm y tế
3388
Phải trả, phải nộp khác
341
Vay dài hạn
344
Nhận ký quỹ, ký kược dài hạn
Tài khoản loại iv
nguồn vốn chủ sở hữu
411
Nguồn vốn kinh doanh
421
Lợi nhuận chưa phân phối
4211
Lợi nhuận năm trước
4142
Lợi nhuận năm nay
tài khoản loại v
doanh thu
511
Doanh thu bán hàng
5111
Doanh thu bán hàng hoá
5113
Doanh thu cung cấp dịch vụ
515
Thu nhập hoạt động tài chính
521
Chiết khấu thương mại
531
Hàng bán bị trả lại
532
Giảm giá hàng bán
tài khoản loại vi
mua hàng
632
Giá vốn hàng hoá
6321
Giá vốn vật tư, hàng hoá
635
Chi phí hoạt động tài chính
642
Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421
Chi phí nhân viên quản lý
6422
Chi phí vật liệu quản lý, VP
6423
Chi phí đồ dùng văn phòng
6424
Chi phí khấu hao TSCĐ
6425
Thuế, phí và lệ phí
6427
Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428
Chi phí bằng tiền khác
tài khoản loại vii
thu nhập hoạt động khác
711
Thu nhập hoạt động tài chính
tài khoản loại ix
xác định kết quả kinh doanh
911
Xác định kết quả kinh doanh
8. Hình thức sổ sách kế toán.
Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Do đó, sổ kế toán tổng hợp của Công ty bao gồm:
+ Chứng từ ghi sổ.
+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
+ Sổ cái các tài khoản (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ), như:
Sổ cái tài khoản Doanh thu.
Sổ cái tài khoản theo dõi giá vốn hàng bán.
Sổ cái tài khoản 131 theo dõi các khoản phải thu của khách hàng.
Sổ cái tài khoản Chi phí bán hàng.
Sổ cái tài khoản Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Sổ cái tài khoản 911
Sổ cái tài khoản 421
Ngoài ra còn có các sổ, thẻ chi tiết được tổ chức theo đặc điểm kinh doanh Công ty.
Trình tự nghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ được thể hiện qua sơ đồ sau:
Chứng từ gốc
Sổ, thẻ chi tiết theo đối tượng
Sổ quỹ
Bảng kê Chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái tài khoản
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp chi tiết theo đối tượng
Sổ đăng ký CT- GS
Ghi hàng ngày
Ghi định kỳ (cuối tháng, cuối qúy, cuối năm)
Quan hệ đối chiếu
Ghi chú:
Hiện nay, Công ty Phát triển thương hiệu mới Bảo Thanh dùng kế toán thủ công, mọi công việc kế toán đều được làm bằng tay.
9. Hệ thống báo cáo kế toán:
Để cung cấp thông tin kế toán cho yêu cầu quản lý nội bộ và cho các cơ quan chức năng, Công ty thực hiện hệ thống Báo cáo gồm các Báo cáo nộp hàng tháng và nộp vào cuối năm.
- Các Báo cáo nộp hàng tháng:
+ Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT).
+ Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch bán ra (Mẫu số 02/GTGT).
+ Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Mẫu số 03/GTGT).
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
- Các Báo cáo phải nộp khi hết năm tài chính:
+ Báo cáo quyết toán thuế GTGT.
+ Báo cáo quyết toán thuế TNDN
+ Báo cáo tài chính năm: Theo quy định của Chế độ kế toán hiện hành, các báo cáo tài chính năm công ty lập, đó là:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Bảng cân đối phát sinh các tài khoản.
Bảng cân đối kế toán.
Các báo cáo này Công ty phải nộp cho Cơ quan thuế chuyên quản, đó là chi cục thuế quận Tây Hồ Hà Nội.
II. Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty phát triển thương hiệu mới bảo thanh.
1. Đặc điểm hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty.
1.1. Phương pháp mua hàng tại Công ty.
Công ty tiến hành mua hàng trên thị trường qua các phiếu đánh giá nhà cung cấp - theo đúng quy trình mua hàng ở trên để tìm ra nhà cung cấp nào có giá cả và chất lượng, thời gian giao hàng là cạnh tranh nhất để tiến hành đặt hàng với nhà cung cấp đó.
Nhà cung cấp khi giao hàng phải xuất trình phiếu bán hàng, hóa đơn bán hàng và phiếu thu cũng như giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận xuất xưởng (CQ) đối với hàng nhập khẩu và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm - đối với hàng sản xuất trong nước cho bộ phận tiếp nhận, thủ kho tiến hành kiểm hàng dựa trên phiếu xuất, hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp nếu đủ thì ký xác nhận vào và chuyển lên phòng kế toán tiến hành các thủ tục thanh toán hay xác nhận công nợ với khách hàng.
1.2. cách thanh toán tiền hàng.
Tùy từng loại hàng hóa khi nhập kho sẽ được thanh toán ngay cho nhà cung cấp, còn lại Công ty không thể thanh toán ngay kế toán tiến hành lên công nợ và có kế hoạch tài chính để thanh toán cho nhà cung cấp trong một thời gian gần nhất. Còn các khoản giảm giá và chiết khấu (nếu có) đều được thể hiện trên hóa đơn mua hàng.
1.3. cách quản lý hàng hóa.
Về mặt hàng vàng - trang sức không có hàng dự trữ ở kho, Công ty có một kho với diện tích 20m2 gần sát với văn phòng để chứa đựng hàng quần áo trẻ em. Kho hàng hóa được trang bị hệ thống phòng cháy, hệ thống quạt thông gió, hút ẩm, diệt mối thường xuyên. Việc bảo quản kho hàng được giao cho thủ kho, nhân viên này phải báo cáo thường xuyên với kế toán trưởng và trong trường hợp cần thiết phải báo ngay cho giám đốc để xử lý kịp thời.
* Thủ tục nhập kho
Khi hàng hóa nhập về phải căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua vào kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho.
Phiếu nhập kho được lập thành ba liên chuyển đến ba bộ phận khác nhau:
- Một liên lưu kho
- Một liên chuyển cho kế toán thanh toán
- Một liên lưu tại gốc.
Ngày 01/03/2007 Công ty có mua hàng của Công ty Sản xuất và Thương mại Bảo Quang.
Đơn vị: CT PT thương hiệu mới Bảo Thanh
Địa chỉ: 7C Ngõ 690-Lạc Long Quân, Hà Nội
Phiếu nhập kho
Ngày 05 tháng 03 năm 2007
Mẫu số: 01 - VT
Ban hành theo QĐ số: 1141 TC/QĐ/CĐKT
ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Nợ:…………….. Số: 01NK
Có………………
Họ, tên người giao hàng: Vương Mộng Ngọc
Nhập tại kho: Ngô 690 - Lạc Long Quân, Hà Nội
STT
Tên, nhãn hiệu, quy
cách phẩm chất vật tư
(sản phẩm hàng hóa)
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá (VNĐ)
Thành tiền (VNĐ)
Yêu cầu
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4
01
Dây chuyền
Chiếc
10
10
5.760.000
57.600.000
Cộng
57.600.000
Cộng thành tiền (Bằng chữ): Năm bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Nhập, ngày 05 tháng 03 năm 2007
Người lập phiếu
Người giao hàng
Thủ kho
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Chứng từ - ghi sổ số 1
Chứng từ ghi sổ
Số 1
Ngày 05 tháng 03 năm 2007
Diễn giải
Số hiệu tài khoản
Số tiền
Ghi chú
Nợ

Mua hàng hóa nhập kho
156
331
57.600.000
Cộng
57.600.000
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Ngày 05 tháng 03 năm 2007
Kế toán lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Hàng ngày khi nhận được chứng từ nhập xuất hàng hóa, thủ kho kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của chứng từ, đối chiếu số lượng nhập - xuất trên chứng từ với số lượng nhập xuất. Nếu đúng thì ghi số thực nhập, thực xuất trên chứng từ và vào thẻ kho.
Đơn vị: CT PT thương hiệu mới Bảo Thanh
Địa chỉ: Ngõ 690 - Lạc Long Quân - Hà Nội
Thẻ kho
Ngày lập thẻ: 05/03/007
Tờ số: 01
Tên nhãn hiệu, quy cách hàng hóa: Dây chuyền
Đơn vị tính: Chiếc
Mã số: 02
STT
Chứng từ
Diễn giải
Ngày nhập xuất
Số lượng
Ký xác nhận của kế toán
Số hiệu
Ngày tháng
Nhập
Xuất
Tồn
A
B
C
D ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement