Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kenly
#945446 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương I
Những vấn đề Lý luận chung về vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
1.1 Ý nghĩa của thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm soát gắn liền với quản lý
Kiểm soát là khái niệm gắn liền với quản lý. Quản lý được hiểu là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường.(14,48) Theo một quan điểm khác, quản lý là quá trình định hướng và tổ chức thực hiện các hướng đã định trên cơ sở những nguồn lực xác định nhằm đạt hiệu quả cao nhất.(10,13)
Về phạm vi áp dụng quản lý có thể được thực hiện ở tầm vĩ mô như quản lý Nhà nước hay ở tầm vi mô như quản lý một doanh nghiệp cụ thể, quản lý một dự án,... Gắn với quản lý ở mỗi cấp độ có rất nhiều khái niệm. Tuy nhiên, dù được diễn đạt theo quan điểm nào thì quản lý cũng bao gồm sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các yếu tố sẵn có. Một trong khái niệm gắn liền với quản lý ở các doanh nghiệp là khái niệm về kiểm soát.
Cũng có nhiều cách hiểu và diễn đạt khác nhau về kiểm soát. Xét về mặt ngữ nghĩa kiểm soát có thể hiểu là việc xét xem có gì sai quy tắc, điều lệ, kỷ luật hay không.(16,440) Ngoài ra, kiểm soát cũng được giải thích là quá trình đo lường và kiểm tra về việc thực hiện trong thực tế thông qua đối chiếu với các mục tiêu đã xác định, các kế hoạch, hay các tiêu chuẩn, từ đó điều chỉnh các nội dung chưa hoàn thiện.(5,73)
Trên góc độ quản lý kinh doanh kiểm soát chính là quá trình đo lường và đánh giá việc thực hiện trên thực tế thông qua đối chiếu với các mục tiêu, kế hoạch đã xác định nhằm điều chỉnh những sai sót, chưa phù hợp.
Trong phạm vi một doanh nghiệp, kiểm soát thường được thực hiện dưới nhiều hình thức như cấp trên kiểm soát cấp dưới, những đơn vị cùng cấp kiểm soát lẫn nhau,... Bên cạnh quá trình kiểm soát do tự bản thân doanh nghiệp tiến hành, quá trình kiểm soát có thể được thực hiện bởi các chủ thể bên ngoài như các cơ quan thuế, thanh tra tài chính của Nhà nước, các cơ quan kiểm định chất lượng,... Ta có thể khẳng định kiểm soát là một chức năng của quản lý. Nó không phải là một pha, một giai đoạn của quá trình quản lý mà nó gắn với mọi pha của quá trình đó. Nếu quá trình quản lý được thực hiện trên cả tầm vi mô và vĩ mô thì kiểm soát cũng gắn với mỗi phạm vi đó. Ta cần phân biệt với kiểm tra, một khái niệm gần với kiểm soát. Nếu với ý niệm kiểm soát là việc xem xét nắm lấy và điều hành đối tượng quản lý thì kiểm soát thường tồn tại phổ biến hơn ở tầm vi mô.Trong khi đó kiểm tra thường được hiểu là việc xem xét một vấn đề cụ thể theo thứ bậc (từ trên xuống dưới). Với quan niệm đó kiểm tra được tồn tại phổ biến hơn ở tầm vĩ mô.
Bên cạnh kiểm soát, xét về mặt ngữ nghĩa thử nghiệm có thể được hiểu là việc làm thử để xem xét kết quả việc thực hiện đó.(16,756)
Xét theo góc độ quản lý kinh doanh, thử nghiệm được hiểu là tập hợp các câu hỏi phỏng vấn hay các câu hỏi điều tra, việc thực hiện trong thực tiễn các hoạt động để đo lường, đánh giá sự hiểu biết của người được hỏi hay thực hiện về sự hiểu biết, khả năng thực hiện của họ trong một lĩnh vực nhất định. Đồng thời, thử nghiệm cũng là việc kiểm tra tính hoàn hảo của một hệ thống sau một thời gian quan sát và việc nghiên cứu bản chất để tìm ra những yếu tố cấu thành hệ thống cần nghiên cứu. (9,493)
Như vậy, thử nghiệm chính là việc áp dụng các kĩ thuật để nghiên cứu bản chất các yếu tố cấu thành hệ thống hay kiểm tra việc thực hiện trong thực tiễn.
Trong quá trình quản lý (xem sơ đồ 1), các nhà quản lý dựa vào các hiểu biết về thực tế để đặt ra những câu hỏi về những vấn đề họ không hiểu, cảm giác không hiệu quả hay không tin tưởng. Những câu hỏi đó sẽ được trả lời thông qua các lý luận tương ứng. Thông thường, trong quá trình quản lý, các lý luận này được cụ thể hoá hay biểu hiện thông qua các kế hoạch, dự kiến của nhà quản lý. Giai đoạn tiếp theo, nhà quản lý sẽ áp dụng các lý luận này trong thực tiễn, và áp dụng các thử nghiệm để tìm hiểu về thực tiễn vận dụng lý luận. Việc phản ánh thực tế thông qua kết quả thực hiện các thử nghiệm sẽ giúp các nhà quản lý có cái nhìn đầy đủ về thực tế, từ đó tiếp tục đặt ra các câu hỏi để tìm ra các giải pháp thích hợp.
Sơ đồ 1: Vị trí của thử nghiệm trong quá trình quản lý (4,194)

Như vậy thử nghiệm và kiểm soát đều là những khái niệm gắn liền với quản lý. Do đó đây cũng là khái niệm gắn với kiểm toán tài chính - một bộ phận của kiểm toán là môn học ra đời từ yêu cầu của quản lý.
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) là một thuật ngữ được sử dụng trong khái niệm thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán tài chính nên cần làm rõ khái niệm này trước khi tìm hiểu khái niệm thử nghiệm kiểm soát.
Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra, kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và thực hiện thông qua HTKSNB. Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), HTKSNB là một hệ thống chính sách và thủ tục nhằm bốn mục tiêu: Bảo vệ tài sản của đơn vị, bảo đảm độ tin cậy của các thông tin, bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý và hiệu quả hoạt động. Theo đó, kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của các đơn vị, tổ chức và trên cơ sở xác định rủi ro có thể xảy ra trong từng khâu công việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện tất cả các mục tiêu của đơn vị.
Để đáp ứng yêu cầu quả lý cũng như đảm bảo hiệu quả trong hoạt động, các đơn vị và các tổ chức cần xây dựng và không ngừng củng cố HTKSNB với bốn yếu tố chính là môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán, các thủ tục kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Vì HTKSNB ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của một đơn vị nên kiểm toán tài chính với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về các Bảng khai tài chính của một đơn vị kinh tế, coi đây là đối tượng trực tiếp của mình. Với ý nghĩa trên, hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam có Chuẩn mực số 400 Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm qui định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến việc tìm hiểu hệ thống kế toán và HTKSNB cũng như đánh giá rủi ro kiểm toán và các thành phần của nó. Các chuẩn mực này là các hướng dẫn mang tính thời kỳ dựa trên các lý luận chung áp dụng phù hợp với thực tế Việt Nam.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 (đoạn 2): Kiểm toán viên phải có đủ hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng để lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán thích hợp, có hiệu quả.
Cũng theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 400 (đoạn 10): Hệ thống kiểm soát nội bộ là các qui định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và những qui định để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của chính đơn vị. Định nghĩa này nhìn chung thống nhất với định nghĩa của IFAC nhưng được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam.
Thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhhang_1984
#1034526 Bài viết rất hay và đầy đủ. Bạn có thể gửi cho mình xin file để mình tham khảo được không. Rất cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034532 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement