Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sweet_love_nna
#945422

Download miễn phí Luận văn Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

MỤC LỤC

Lời cảm ơn1

Mục lục2

Danh mục những từ viết tắt6

Giải thích thuật ngữ 7

Danh mục bảng, sơ đồ 8

Lời mở đầu 9

Chương I. Khái quát về Văn hoá doanh Nghiệp 11

I. Văn hoá và Văn hoá doanh nghiệp11

1. Khái quát chung về văn hoá11

2. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp12

3. Thành phần của văn hoá doanh nghiệp14

3.1. Các cấp độ của văn hoá doanh nghiệp14

3.2 Triết lý kinh doanh và vai trò của triết lý kinh doanh trong văn hoá doanh nghiệp15

3.3 Biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp17

II. Tác động của Văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp17

1. Văn hoá doanh nghiệp là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh18

1.1 Văn hoá doanh nghiệp tạo nên hình ảnh riêng cho doanh nghiệp18

1.2 Văn hoá doanh nghiệp mạnh tạo lợi thế thu hút nhân tài và củng cố lòng trung thành của họ. 18

1.3 Văn hoá doanh nghiệp khích lệ quá trình đổi mới và sáng chế19

1.4 Văn hoá doanh nghiệp tạo lên sức mạnh cạnh tranh trên thị trường 20

2. Văn hoá doanh nghiệp "tiêu cực" là yếu tố kìm hãm sự phát triển 20

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển Văn hóa doanh nghiệp21

1. Văn hóa dân tộc21

2. Nhà lãnh đạo - người tạo ra nét đặc thù của văn hóa doanh nghiệp 22

3. Đặc điểm ngành nghề và dây chuyền công nghệ23

4. Những giá trị văn hóa học hỏi được24

5. Môi trường hoạt động kinh doanh25

iV. Các giai đoạn hình thành và phát triển văn hoá danh nghiệp26

1. Giai đoạn hình thành26

2. Giai đoạn phát triển27

3. Giai đoạn chín muồi và nguy cơ suy thoái27

V. Vài nét về văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới28

1. Nhận thức và thực trạng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam28

2. FPT một điển hình về văn hoá doanh nghiệp mạnh tại Việt Nam32

Chương II. Phương pháp nghiên cứu và thực trạng văn hoá doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp34

I. Tổng quan về Công ty Vật liệu nổ công nghiệp34

1. Quá trình hình thành và phát triển34

1.1 Giai đoạn 1965 - 199534

1.2 Giai đoạn 1995 - 200335

1.3 Giai đoạn 2003 đến nay35

2. Đặc điểm của công ty có ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệpg38

2.1 Điều kiện kinh doanh38

2.2. Một số đặc điểm chủ yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty40

2.3 Các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty41

3. Chức năng nhiệm vụ của công ty42

4. Cơ cấu tổ chức quản lý43

5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh48

II. Phương pháp nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp50

1. Mục đích nghiên cứu50

2. Đối tượng nghiên cứu Văn hoá doanh nghiệp của công ty50

3. Nội dung nghiên cứu51

4. Phương pháp điều tra52

5. Phương pháp xử lý và kết quả53

III. Thực trạng xây dựng và phát triển Văn hoá doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp54

1. Nhận thức về VHDN tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp54

1.1 Nhận thức về VHDN từ phía ban lãnh đạo công ty54

1.2 Nhận thức về VHDN từ phía cán bộ công nhân viên55

2. Thực trạng văn hoá công ty Vật liệu nổ công nghiệp57

2.1 Biểu hiện VHDN dưới góc độ văn hoá58

2.2 Biểu hiện VHDN dưới góc độ quản lý kinh tế66

Căn cứ vào số liệu ở bảng trên, ta có số trung bình của các nhân tố72

3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại73

3.1 Từ phía lãnh đạo công ty73

3.2 Từ phía người lao động74

3.3 Công tác kiểm tra, kiểm soát chưa thực hiện tốt74

3.4 Đặc điểm địa bàn cư trú75

3.5 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh76

3.6 Tác động tiêu cực của VHDT đối với VHDN76

Chương III. Phương hướng và giải pháp xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệp77

I. Phương hướng xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp77

1. Phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp ở Việt Nam77

1.1 Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng VHDN ở Việt Nam. 77

1.2 Khai thác các giá trị văn hóa dân tộc ảnh hưởng tích cực đến kinh doanh78

2. Phương hướng xây dựng văn hoá doanh nghiêp ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp79

2.1 Thống nhất quan điểm của Ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng và phát triển VHDN79

2.2 Phát huy những đặc điểm của công ty có ảnh hưởng tích cực đến VHDN79

II. Kinh nghiệm rút ra từ một số mô hình văn hoá doanh nghiệp thành công trên thế giới80

1. Văn hoá Honđa80

2. Văn hoá Microsoft82

3. Bài học kinh nghiệm từ mô hình VHDN của Honđa và Microsoft 84

III. Một số giải pháp cơ bản cho việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty vật liệu nổ công nghiệp86

1. Mỗi người lãnh đạo cần là một tấm gương về văn hoá trong công ty 86

2. Nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo về VHDN86

3. Xây dựng một mô hình văn hoá doanh nghiệp tích cực87

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục VHDN cho các thành viên của công ty89

5. Chú trọng xây dựng và tuyền truyền triết lý kinh doanh trong doanh nghiệp90

6. Tăng cường đầu tư vật chất cho công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá doanh nghiệp91

7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát91

IV. Kiến nghị đối với Nhà nước92

1. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, công bằng cho các doanh nghiệp 92

2. Cải tiến cơ cấu quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp Nhà nước 92

3. Nâng cao nhận thức về văn hoá doanh nghiệp93

4. Xây dựng các trung tâm tư vấn quản lý93

Kết luận94

Phụ lục96

Danh mục tài liệu tham khảo104

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ty, Giám đốc Công ty thống nhất quản lý chỉ đạo nghiệp vụ các mặt công tác: công tác tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý, công tác cán bộ, công tác đào tạo cán bộ, nâng lương, công tác kỷ luật.
©Phòng Lao động tiền lương: có chức năng tham mưu giúp việc cho HĐQT Công ty về các mặt công tác sau: công tác định mức lao động, công tác lao động tiền lương, tiền thưởng, công tác đào tạo, nâng bậc công nhân kỹ thuật, công tác chế độ, chính sách đối với người lao động, công tác y tế chăm sóc sức khoẻ người lao động, công tác quản lý các nguồn quĩ do công nhân viên chức đóng góp.
Nhiệm vụ chủ yếu của phòng: xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về lao động, tiền lương và các chế độ đối với người lao động; xây dựng hệ thống định mức lao động áp dụng trong Công ty, xây dựng và trình duyệt các chế độ tiền lương, quản lý lao động, nội quy lao động của Công ty và cơ quan Công ty, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng các qui chế quản lý lao động, phân phối tiền lương, thu nhập.
© Phòng Kế hoạch và chỉ huy sản xuất: tham mưu, giúp việc và thực hiện công tác kế hoạch, công tác thị trường, công tác hợp đồng kinh tế, điều hành chỉ huy sản xuất, kinh doanh cung ứng và công tác dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp.
©Phòng Thiết kế đầu tư: tham mưu, giúp việc, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng, thiết kế công trình xâydựng và khai thác mỏ.
© Phòng Kỹ thuật công nghệ: tham mưu, giúp việc, công tác kỹ thuật và công nghệ sản xuất về VLNCN, công tác kỹ thuật, nổ mìn, công tác kỹ thuật cơ điện - vận tải, sửa chữa tài sản, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, công tác bảo vệ môi trường và công tác kỹ thuật khác.
© Phòng an toàn - bảo vệ: tham mưu và thực hiện các công tác về an toàn - bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, công tác bảo vệ - an ninh chính trịnh nội bộ, huấn luyện quân sự.
© Phòng thương mại: tham mưu, kinh doanh xuất nhập khẩu VLNCN, nguyên liệu để sản xuất VLNCN, vật liệu thiết bị, nguyên liệu may mặc, kinh doanh đa ngành.
© Phòng thống kê kế toán tài chính: có chức năng tham mưu, giúp việc và công tác kế toán - thống kê, quản lý tài chính toàn Công ty, quản lý hệ thống giá trong Công ty.
© Phòng kiểm toán nội bộ - thanh tra: ngoài chức năng tham mưu, phòng còn phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, công tác thanh tra.
5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Trải qua 39 năm hình thành và phát triển, từ một kho chứa vật liệu nổ thuộc công ty Vật tư với cơ sở vật chất hết sức lạc hậu đến nay công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn - Công ty TNHH Vật liệu nổ công nghiệp trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam với gần 2000 cán bộ công nhân viên. Nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu là đáp ứng nhu cầu về VLN cho ngành than và các ngành nghề kinh tế quốc dân trong cả nước ngoài ra còn làm nhiệm các dịch vụ sau: cung ứng, kinh doanh hàng hoá, vật tư thiết bị.
Ngành nghề công ty Vật liệu nổ công nghiệp đảm nhận là loại ngành nghề đặc biệt nó không những nặng nhọc, độc hại mà còn nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ đối với người lao động mà còn là nguy cơ mất an toàn cho xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an ninh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty thường ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, cơ sở hạ tầng không đầy đủ, đầu tư xây dựng ban đầu lớn, thời gian xây dựng lâu, cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu khi công ty được thành lập hết sức tồi tàn, sản xuất kinh doanh tăng trưởng chậm, thu nhập người lao động còn thấp. Đến nay Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo dựng được năng lực cơ sở sản xuất mới, không những đảm bảo đủ cung ứng VLNCN cho nền kinh tế mà còn có thể làm thêm rất nhiều việc khác, hệ thống kho tàng, bến cảng, nhà xưởng, nơi làm việc, điều kiện phương tiện làm việc, phương tiện vận tải được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và đầu tư mới, sản xuất ngày một phát triển, đời sống tinh thần và thu nhập của người lao động ngày càng tăng.
Kể từ khi công ty thành lập đến nay thời gian chưa phải là nhiều, song đây là giai đoạn Công ty đạt mức tăng trưởng khá ổn định, đánh dấu bước đi lên, phát triển, trưởng thành toàn diện và vững chắc, cụ thể là:
Bảng số 1: Sản lượng doanh thu của công ty từ năm 1999 - 2003
Năm
Sản lượng (tấn)
Doanh thu (triệu đồng)
Cung ứng
Sản xuất
Sản xuất
khác
Cung ứng
Sản xuất
Sản xuất khác
1999
11.835
4.911
175.333
48.699
2000
16.180
7.612
236
236
50
66
2001
21.700
10.000
332
88
98
2002
31.000
14.800
476
95
106
2003
41.600
20.000
618
135
154
Kết quả ở bảng 1 cho ta thấy sản lượng cung ứng vật liệu nổ năm 1999 là 11.835 tấn đến năm 2003 là 41.600 tấn. Sản xuất vật liệu nổ năm 1999 là 4.911 tấn đến năm 2003 là 20.000 tấn tăng gần gấp 4 lần. Doanh thu cung ứng vật liệu nổ tăng gần gấp 3.5 lần từ năm 1999 là 175.333 triệu đồng đến năm 2002 là 618 triệu đồng. Doanh thu từ sản xuất kinh doanh cũng tăng từ 48.699 triệu đồng năm 1999 lên 135.000 triệu đồng năm 2003.
Nhìn một cách tổng thể công ty Vật liệu nổ công nghiệp đang có những thay đổi đáng kể, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả rõ rệt, đời sống của người lao động từng bước được cải thiện, cơ sở vật chất ngày một được nâng cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế - chính trị trong và ngoài nước đang diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi công ty phải vạch ra chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, tăng trưởng vững chắc trên cơ sở an toàn, đảm bảo tốt an ninh xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
1. Mục đích nghiên cứu
Xuất phát từ đặc thù của ngành hoá chất mỏ, từ đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty Vật liệu nổ công nghiệp - chuyên sản xuất, cung ứng thuốc nổ cho cả nước. Một ngành đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, có ảnh hưởng lớn không những đến sức khỏe, tính mạng của người lao động mà còn ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Điều kiện làm việc hết sức đặc biệt đó, nó đòi hỏi gì ở yếu tố con người từ phía ban lãnh đạo đến những người lao động trong toàn công ty. Cụ thể là đội ngũ CBCNV của công ty phải mang những nét riêng biệt gì so với những người lao động ở các doanh nghiệp khác từ những biểu hiện bên ngoài như tác phong làm việc, trang phục làm việc, giờ giấc làm việc, ngôn ngữ giao tiếp, sự tham gia các hoạt động văn hoá văn thể của cơ quan đến những biểu hiện bên trong như ý thức lao động, tư cách đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong lao động cũng như ý thức kỷ luật... Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của công ty cũng phải mang một nét đặc thù riêng của nó, không thể giống với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.
Với tinh thần trên, đề tài nghiên cứu tập trung tìm hiểu thực trạng từ việc ban hành chính sách, nội quy, quy chế đến công tác triển khai thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phù hợp khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ưu thế riêng có nhằm xây d...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement