Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xedapanhmangbiensoyeuem_89
#944740 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI CẢM ƠN 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 8
1.1.1. Khái niệm NHTM 8
1.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM 8
1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của NHTM 15
1.2.1. Khái niệm, mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay 15
1.2.2. Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp trong cho vay của NHTM 16
1.2.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của NHTM 19
1.2.4. Chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của NHTM 28
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THĂNG LONG 34
2.1. Khái quát về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - CN Thăng Long 34
2.1.1. Lịch sử hình thành chi nhánh NHNT Thăng Long 34
2.1.2. Cơ cấu tổ chức cuả Chi nhánh Thăng Long 35
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Thăng Long 5 năm sau khi thành lập 36
2.2. Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thăng Long 39
2.2.1. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại NHNT- chi nhánh Thăng Long 39
2.2.2. Minh họa về phân tích tài chính một doanh nghiệp cụ thể 44
2.3. Đánh giá chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Thăng Long 51
2.3.1. Những kết quả đã đạt được 51
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 53
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG 58
3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của NHNT- chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn từ 2008 đến 2010 58
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của chi nhánh NHNT Thăng Long 59
3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn thông tin 59
3.2.2. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 60
3.2.3. Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 61
3.2.4. Thực hiện chuyên môn hóa phân tích và quản lý khách hàng 62
3.2.5. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp 63
3.2.6. Một số giải pháp khác 65
3.3. Kiến nghị 66
3.3.1. Với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan 66
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68
KẾT LUẬN 71
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
1) trách nhiệm thực hiện thủ tục với phòng kế toán để thực hiện thu nợ từ phía khách hàng và các thủ tục khác để đóng hồ sơ vay.
2) Xử lí các khoản nợ quá hạn: Tùy tính chất của từng khoản vay bị quá hạn phòng quan hệ khách hàng và phòng quản lí rủi ro phải cùng phối hợp và đề xuất biện pháp xử lí thích hợp.
Nhìn vào qui trình cho vay thể hiện ở trên có thể thấy rõ việc phân tích tài chính doanh nghiệp được tiến hàng xuyên suốt trong toàn bộ thời gian tín dụng, từ khi lập hồ sơ cấp tín dụng tới khi tất toán khoản tín dụng. Tuy nhiên, việc tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp được tập trung chủ yếu vào bước 1; 2 và 7, tức là trong bước: Đề xuất cho vay, thẩm định rủi ro khoản vay và quản lí, giám sát khoản vay/khách hàng vay. Bằng việc thu thập thông tin ban đầu về doanh nghiệp và dự án cán bộ phòng quan hệ khách hàng có được đánh giá sơ bộ và quyết định có hợp pháp và hợp lệ để cấp hồ sơ vay vốn hay không. Ở bước thứ hai, thẩm định rủi ro khoản vay thì phân tích tài chính doanh nghiệp đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc ra quyết định có cấp tín dụng hay không? Toàn bộ quá trình phân tích, đánh giá doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở phần hành thẩm định rủi ro khoản vay. Cuối cùng, trong quá trình theo dõi khoản vay đã được giải ngân, cán bộ phòng quan hệ khách hàng và quản lí nợ tiếp tục có thể tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp định kì hay đột xuất nếu thấy cần thiết.

2.2.1.2. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
Thu thập số liệu
Nguồn số liệu mà ngân hàng có được trong quá trình phân tích tài chính khách hàng, về cơ bản có ba nguồn sau:
Thứ nhất, nguồn do khách hàng cung cấp: Khách hàng khi nộp bất cứ một hồ sơ xin vay vốn nào vào ngân hàng cũng cần có các thông tin cân thiết cho ngân hàng, ví dụ như ngành nghề kinh doanh, loại hình công ty, các báo cáo tài chính và các thông tin hợp pháp khác mà ngân hàng yêu cầu. Ngoài những thông tin trên giấy tờ, cán bộ tín dụng có thể trực tiếp gặp người thay mặt công ty, doanh nghiệp hay xuông trực tiếp doanh nghiệp để gặp gỡ, tiếp xúc với nhân viên, kế toán trưởng, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh thực tế cuả doanh nghiệp, sau đó sử dụng những thông tin có được trong quá trình phân tích.
Thứ hai, nguồn thông tin tư chính ngân hàng: Với những khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài với khách hàng thì khách hàng đã lưu trữ hồ sơ, dữ liệu của khách hàng đó cho nên có thể sử dụng như là một nguồn thông tin có sẵn về doanh nghiệp
Thứ ba, nguồn thông tin khác: Ngân hàng có thể tìm hiểu nguồn thông tin khác về khách hàng thông qua rất nhiều kênh khác nhau như: từ (CIC), từ các ngân hàng cùng hệ thống hay từ đối tác của doanh nghiệp. Việc nhận thông tin từ các nguồn khác nhau giúp ngân hàng có được cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và dễ dàng ra quyết định tín dụng chính xác hơn.
Tiến hành phân tích
Như chúng ta đã biết, việc phân tích tài chính khách hàng phải được tiến hành ở cả ba giai đoạn là trước, trong và sau và sau khi cho vay nhằm mục đích luôn theo dõi được chính xác tình hình tài chính của khách hàng để có các quyết định tín dụng chính xác. Phân tích tài chính khách hàng tại ngân hàng ngoại thương Thăng Long được thực hiện ở ba bước trong qui trình phân tích tín dụng là:
Thẩm định rủi ro- Xác định giới hạn tín dụng: Đây là một bước trong qui trình xác định giới hạn tín dụng của ngân hàng. Tại bước này, việc phân tích tài chính khách hàng được tiến hành căn cứ vào các thông tin nêu tại báo cáo đề xuất giới hạn tín dụng và các thông tin tự thu thập được, bộ phận quản lí rủi ro chịu trách nhiệm lập Báo cáo thẩm định rủi ro và xác định giới hạn tín dụng đối với các doanh nghiệp theo qui định hiện hành của NHNT.
Thẩm định rủi ro khoản vay: Là công việc rất quan trọng trong qui trình cho vay vốn của ngân hàng. Căn cứ vào các thông tin nêu trên báo cáo đề xuất tín dụng và các thông tin thu thập được từ các nguồn kênh khác, bộ phận quản lí rủi ro chịu trách nhiệm tiến hành các phần hành như: Đánh giá khách hàng/ lĩnh vực kinh doanh chính của khách hàng; Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Phân tích tài chính; Tình hình nợ vay tại các tổ chức tín dụng và ngân hàng ngoại thương; Các biện pháp bảo đảm tiền vay và các ý kiến khác. Trong đó, phân tích tài chính doanh nghiệp là phần hành rất quan trọng, có ý nghĩ quyết định của báo cáo thẩm định rủi ro,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044794 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement