Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By biboo_007
#944121

Download miễn phí Chuyên đề Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 3

1.1.Tổng quan về công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 3

1.1.1. Thông tin chung về công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Châu 4

1.1.2.1.Thời kỳ: 1965 – 1975 4

1.1.2.2.Thời kỳ: 1976 – 1985 4

1.1.2.3.Thời kỳ: 1986 – 1993 5

1.1.2.4.Thời kỳ: 1993 – 2003 5

1.1.2.4. Thời kỳ: 2004 đến nay 6

1.2. Các đặc điểm chủ yếu của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Châu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 6

1.2.1. Hình thức pháp lý và loại hình kinh doanh 6

1.2.2. Cơ cấu tổ chức. 7

1.2.2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7

1.2.2.2.Bộ máy quản trị 9

1.2.2.3. Hệ thống sản xuất 10

1.2.3. Đội ngũ lao động của Công ty. 12

1.2.3.1.Cơ cấu lao động của CTCP Bánh kẹo Hải Châu 12

1.2.3.2.Tình hình trả lương và thời gian làm việc của người lao động trong CTCP Bánh kẹo Hải Châu 15

1.2.4. Cơ sở vật chất và nguồn vốn kinh doanh của CTCP Bánh kẹo Hải Châu 15

1.2.4.1. Cơ sở vật chất 15

1.2.4.2. Nguồn vốn kinh doanh 16

1.2.4.3. Khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh của Công ty 17

1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 20

1.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 20

1.3.1.1 Tình hình sản xuất 20

1.3.1.2.Tình hình tiêu thụ 22

1.3.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 26

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 – 2000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 29

2.1. Sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 29

2.2. Quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 30

2.2.1. Quá trình xây dựng 30

2.2.1.1. Lựa chọn đội ngũ lãnh đạo 30

2.2.1.2. Xây dựng chính sách và mục tiêu chất lượng của công ty 31

2.2.1.3. Công tác văn bản hoá 33

2.2.1.4. Tổ chức thực hiện các thủ tục quy trình 43

2.2.1.5. Tổ chức hoạt động đào tạo 44

2.2.2. Quy trình đánh giá và cấp chứng chỉ 45

2.2.2.1. Quy trình đánh giá và cấp chứng chỉ 45

2.2.2.2. Quy trình đánh giá và cấp chứng chỉ. 48

2.3. Thực trạng vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 tại Công ty 49

2.3.1. Quản trị chất lượng trong khâu nghiên cứu thiết kế sản phẩm 49

2.3.2. Quản trị chất lượng trong khâu cung ứng 51

2.3.2.1. Lựa chọn nhà cung ứng 51

2.3.2.2.Kiểm tra vật tư, nguyên vật liệu 53

2.3.2.2. Bảo quản nguyên vật liệu 54

2.3.3. Quản trị chất lượng trong khâu sản xuất 55

2.3.4. Quản trị chất lượng trong khâu tiêu thụ 60

2.4. Đánh giá chung về hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 65

2.4.1. Những ưu điểm 65

2.4.2. Những nhược điểm 67

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 – 2000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 69

3.1.Định hướng phát triển của Công ty 69

3.1.1. Định hướng phát triển chung 69

3.1.2. Định hướng về chất lượng và quản trị chất lượng 70

3.1.3. Mục tiêu cụ thể của Công ty trong năm 2008 70

3.2. Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 Tại công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu 72

3.2.1. Nâng cao sự hiểu biết và tăng cường sự quản lý của các cấp lãnh đạo trong việc triển khai hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 72

3.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 74

3.2.3. Sử dụng công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng 78

3.2.4. Xây dựng chính sách dịch vụ khách hàng và thành lập bộ phận dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại Công ty 82

3.2.5. Đổi mới hệ thống kho tàng, trang thiết bị và máy móc hiện đại 84

3.3.Một số kiến nghị với nhà nước 86

LỜI KẾT LUẬN 88

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ê duyệt và chuyển cho bộ phận/ người thực hiện đã được chỉ định. Trường hợp liên quan đến nhiều bộ phận cần thành lập nhóm khảo sát gồm thay mặt các bộ phận liên quan.
Bộ phận/người được chỉ định khắc phục phòng ngừa theo biện pháp và thời gian được quy định trong phần 3 của “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa” theo mẫu QT.09.F01. Khi hoàn thành, bộ phận/người thực hiện chuyển phiếu trên cho Trưởng phòng Kỹ thuật để kiểm tra.
Trưởng phòng Kỹ thuật kiểm tra kết quả hành động khắc phục phòng ngừa ghi vào phần 4 của “Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa”. Nếu đạt yêu cầu thì ký xác nhận để kết thúc hành động khắc phục phòng ngừa. Nếu chưa đạt thì lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa mới.
Có các hồ sơ sau:
Bảng 2.4. Các loại hồ sơ trong quy trình hành động khắc phục phòng ngừa
TT
Tên hồ sơ
Ký mã hiệu
Nơi lưu
Thời gian lưu
Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa
QT09.F01
Phòng KT
Đơn vị có sự không phù hợp
03 năm
Bảng theo dõi thực hiện hành động KPPN
QT09.F02
Phòng Kỹ thuật
3 năm
(Nguồn: P.KDTT)
Mẫu phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU
Phòng:……………………..
Số:…………………………
PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA
QT.09.F01
Số phiếu:
1. Kính gửi: Trưởng phòng Kỹ thuật
Nơi khắc phục: Thời gian khắc phục:
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Ngày tháng năm 200
Đơn vị đề nghị
2. Kính gửi: Ban thay mặt lãnh đạo về chất lượng (QMR)
3. Người thực hiện:
Nơi khắc phục: Thời gian khắc phục:
Nguyên nhân:
Biện pháp khắc phục:
Ngày tháng năm 200
Đơn vị đề nghị
2.2.1.3.5. Hướng dẫn bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu.
Mục đích là quy định các yêu cầu, cách sắp xếp và các điều kiện về bảo quản, trách nhiệm của các phòng ban chức năng trong việc bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu.
Quy định chung:
Kho phải kín, khô ráo, sạch sẽ, có cửa sổ thông thoáng khi cần thiết, có đủ ánh sáng để kiểm tra, quạt thông gió, không có mùi vị lạ.
Kho phải có lưới bảo vệ ngăn không cho sinh vật hại xâm nhập vào trong,kho phải đảm bảo không bị dột, không bị ngập khi trời mưa.
Phải xếp riêng từng loại, có biển báo ghi tên, số lượng, ngày sản xuất…
Thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu xếp trên bục cách nền nhà ≥15cm, cách tường ≥ 20cm.
Thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau.
Quy định xếp kho và bảo quản.
Bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm:
Sản phẩm có khối lượng 7 – 10 kg/thùng không được xếp cao quá 7 lớp.
Sản phẩm có khối lượng 5 – 6,5 kg/thùng không được xếp cao quá 8 lớp.
Sản phẩm có khối lượng nhỏ hơn 5 kg/thùng không được xếp cao quá 2,2 mét.
Quy định bảo quản sôcôla, bánh kem xốp phủ sôcôla: nhiệt độ không khí 18 – 220C, độ ẩm: 60 – 70%.
Bán thành phẩm sản xuất lương khô phải được để trong thùng phuy sắt có giấy lót, được đậy kín hay đựng trong bao tải dứa sạch có túi nilon bên trong, không rách, buộc chặt đầu. Trên thùng phuy hay bao tải phải ghi: tên bán thành phẩm, ca, ngày sản xuất.
Bao đựng bán thành phẩm phải để trên bục kê, không được xếp quá 5 lớp.
Thời hạn bảo quản bán thành phẩm £ 20 ngày.
Bảo quản nguyên liệu:
Nguyên liệu có khối lượng 50 kg/túi xếp không quá 14 lớp.
Nguyên liệu có khối lượng 20 – 25 kg/túi xếp không quá 15 lớp.
Nguyên liệu có khối lượng 20 – 25 kg/thùng carton xếp không quá 5 lớp.
Nguyên liệu đựng trong can nhựa to hay thùng phi xếp 1 lớp.
Bảo quản vật tư:
Bao bì đựng trong túi nhựa xếp không quá 5 lớp.
Bao bì đựng trong thùng carton xếp không quá 6 lớp.
Bao bì thùng carton xếp chiều cao không quá 2,2 mét.
Kiểm tra trong quá trình bảo quản:
Thủ kho phải thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng của thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu nếu phát hiện nghi ngờ về chất lượng thì báo cáo phòng Kế hoạch vật tư, phòng Kinh doanh thị trường để có biện pháp sử lý kịp thời.
Kiểm tra các thông số môi trường trong bảo quản (đối với kho có đặt điều hoà không khí)
P.KT, P.KHVT, P.KDTT định kỳ cử cán bộ kiểm tra tình trạng kho định kỳ 3 tháng 1 lần (kiểm tra đột xuất khi cần thiết).
Có các loại hồ sơ sau:
Bảng 2.5. Các tài liệu trong hướng dẫn bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư, nguyên liệu
STT
Tên hồ sơ
Mã hiệu
Thời gian lưu
Nơi lưu
Báo cáo bất thường của kho
BM01.HD02
1 năm
P.KHVT
Biên bản huỷ sản phẩm
BM02.HD01
1năm
P.KT
P.KDTT
Biên bản kiểm tra
BM03.HD01
2 năm
P.KT, P.KHVT, P.TV
(Nguồn: P.Vật tư)
2.2.1.4. Tổ chức thực hiện các thủ tục quy trình
Tất cả các tài liệu về thủ tục quy trình được phổ biến rộng rãi đến tất cả các cán bộ công nhân viên trong Công ty. Các thủ tục quy trình được lưu ở các phòng ban có liên quan để mọi người biết và thực hiện theo đúng các hướng dẫn đã đưa ra. Tất cả mọi thành viên trong phòng đều phải nắm rõ các thủ tục quy trình trong quá trình làm việc. Các cán bộ quản lý thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các thủ tục quy trình, các hướng dẫn công việc. Bất cứ một sai sót nào cán bộ công nhân viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy mọi người đều có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh. Việc thực hiện đúng các thủ tục này sẽ giúp cho mọi hoạt động trong Công ty được thống nhất. Qua đó cũng cho phép ggi chép các dữ liệu theo những cách thức nhất định để đánh giá tình hình chất lượng và đưa ra những quyết định hợp lý.
Các quy trình về kiểm tra vật tư nguyên vật liệu được dán ở phòng Kỹ thuật để mọi thành viên luôn ghi nhớ những công việc cần làm trong quá trình kiểm tra, tiếp nhận nguyên vật liệu.
Các quy trình về hướng dẫn bảo nguyên vật liệu, thành phẩm được dán ở phòng Vật tư để nguyên vật liệu được đảm bảo đủ điều kiện bảo quản.
Các tiêu chuẩn về nguyên liệu, thành phẩm và bán thành phẩm được dán ở khắp các phân xưởng trong Công ty để mọi người đều nhìn thấy và có biện pháp loại bỏ, sửa chữa kịp thời.
2.2.1.5. Tổ chức hoạt động đào tạo
Do đội ngũ nhân lực hiện thời của Công ty hầu hết đều chưa có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO nên ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức đào tạo cho hầu hết cán bộ công nhân viên những kiến thức về ISO. Công ty đảm bảo nhận biết và xác định các nhu cầu để hoạch định việc đào tạo hay tuyển dụng cán bộ, nhân viên cho Công ty nhằm cung cấp nguồn lực có đủ trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp cho các hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng.
Cuối tháng 8/2000, Công ty đã cử cán bộ đi học tại Trung tâm năng suất thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng.
Đào tạo và chỉ dẫn cách biên soạn, cách viết sổ tay chất lượng, cách xây dựng hệ thống các thủ tục qui trình cho thích hợp với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000. Tổ chức đào tạo và hướng dẫn cho các thành viên trong ban ISO cách thức áp dụng hệ thống quản trị chất lượng tại những khu vực họ phụ trách. Theo dõi tiến độ thực hiện theo sổ tay chất lượng, các qui trình, quá tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement