Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#944110

Download miễn phí Chuyên đề Những giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt giai đoạn 2006 – 2010 của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1 - Kết cấu hạ tầng Đường Sắt và kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt 3

1.1 Kết cấu hạ tầng Đường Sắt và vai trò của kết cấu hạ tầng đối với hoạt động vận tải Đường Sắt. 3

1.1.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng Đường Sắt 3

1.1.2. Vai trò của kết cấu hạ tầng Đường Sắt đối với hoạt động vận tải Đường Sắt 5

1.1.3. Đặc điểm kết cấu hạ tầng Đường Sắt và những ảnh hưởng đối với công tác quản lý và kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam. 7

1.1.3.1 Đặc điểm của kết cấu hạ tầng Đường Sắt: 7

1.1.3.2. Những ảnh hưởng đối với công tác quản lý và kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt : 9

1.2. Kế hoạch và hệ thống kế hoạch của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 10

1.2.1. Lý luận chung về kế hoạch và kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường. 10

1.2.1.1. Kế hoạch và kế hoạch hóa là gì? 10

1.2.1.2. Kế hoạch trong nền kinh tế thị trường 11

1.2.2. Hệ thống kế hoạch của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 14

1.2.2.1 Những nét chính về Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 14

1.2.2.2. Hệ thống kế hoạch hiện hành tại Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 16

1.2.2.3 Vai trò của kế hoạch đối với hoạt động của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 19

1.3. Kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt 20

1.3.1. Các nội dung quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 20

1.3.1.1. Các nội dung của quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 21

1.3.1.2. Các nội dung của kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 22

1.3.2. Vai trò của kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng trong hệ thống kế hoạch của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 22

1.3.3. Quy trình lập và triển khai kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 24

1.3.3.1. Quy trình lập kế hoạch 24

1.3.3.2. Quy trình triển khai kế hoạch 27

1.3.4. Hệ thống chỉ tiêu và định mức sử dụng trong kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 30

1.3.4.1. Hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng. 30

1.3.4.2. Một số định mức sử dụng trong công tác kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng. 31

Chương 2 - Tình hình thực hiện kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam trong hai năm đầu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. 33

2.1. Kế hoạch quản lý, sửa chữa , bảo trì kết cấu hạ tầng 2006 - 2010 33

2.1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 2010 của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam 33

2.2.1.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2001 – 2010 của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – văn kiện đại hội đảng IX 33

2.1.1.2. Môc tiªu tæng qu¸t trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 2006 – 2010 cña tæng c«ng ty §­êng S¾t ViÖt Nam 35

2.1.1.3. Nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña Tæng c«ng ty §­êng S¾t ViÖt Nam: 35

2.1.1.4. Một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch chung của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam: 37

2.1.2. Kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 2006 – 2010 39

2.1.2.1. Mục tiêu chung của kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt 2006 - 2010: 39

2.1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì trong kỳ kế hoạch 40

2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giai đoạn 2006 – 2007 44

2.2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch SCTX định kỳ 2006 – 2007 44

2.2.1.1 Kế hoạch SCTX định kỳ 2006 – 2007 44

2.2.1.2 Tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ tầng Đường Sắt 2 năm 2006 - 2007 46

2.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch SCKC 2006 – 2007 49

2.2.2.1. Kế hoạch sửa chữa khẩn cấp 2006 - 2007 49

2.2.2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa khẩn cấp kết cấu hạ tầng 51

2.2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn 2006 – 2007 54

2.2.3.1 Kế hoạch sửa chữa lớn 2006 và 2007: 55

2.2.3.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn 2006 – 2007 56

2.3. Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt 2006 – 2010 trong giai đoạn 2006 – 2007 59

2.3.1 Các kết quả đạt được 59

2.3.1.1 Kế hoạch sửa chữa thường xuyên định kỳ kết cấu hạ tầng Đường Sắt 59

2.3.1.2. Kế hoạch sửa chữa khẩn cấp kết cấu hạ tầng Đường Sắt 60

2.3.1.3 Kế hoạch sửa chữa lớn kết cấu hạ tầng Đường Sắt 61

2.3.2. Các vấn đề còn tồn tại 62

Chương 3 - Giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt giai đoạn 2008 – 2010 64

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ quản lý kết cấu hạ tầng Đường Sắt trong giai đoạn 2008 – 2010 64

3.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động thuộc kết cấu hạ tầng kết cấu hạ tầng 64

3.1.2.1 Các chỉ tiêu phản ánh nhiệm vụ sửa chữa thường xuyên định kỳ 66

3.1.2.2. Nhiệm vụ sửa chữa khẩn cấp 67

3.1.2.3. Chỉ tiêu nhiệm vụ sửa chữa lớn 67

3.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt giai đoạn 2008 – 2010. 68

3.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất giải pháp. 68

3.2.1.1. Sử dụng phương pháp phân tích duy vật biện chứng trong công tác kế hoạch 68

3.2.1.2. Đặc điểm tình hình trong giai đoạn 2008 – 2010 và những thuận lợi, khó khăn cho nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt. 70

3.3.2. Hệ thống giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2008 – 2010 75

3.3.2.1. Các giải pháp về nguồn vốn cho quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt. 75

3.2.2.2. Các giải pháp về nhân lực 77

3.2.2.3. Về cơ chế, chính sách – nâng cao chất lượng công tác kế hoạch 78

3.2.2.4. Các giải pháp về khoa học công nghệ, kỹ thuật 82

3.2.2.5. Các yếu tố xã hội và các yếu tố khác 82

3.2.2.6. Một số kiến nghị trước mắt 83

Kết luận 85

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng vµ n¨ng lùc vËn t¶i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng phôc vô, an toµn vËn t¶i vµ an toµn lao ®éng. Ph¸t triÓn m¹nh thÞ phÇn, ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n, nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, n©ng cao mét b­íc vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ cña §­êng s¾t trong nÒn kinh tÕ quèc d©n; chñ ®éng vµ chuÈn bÞ tèt cho héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm, t¨ng thu nhËp. PhÊn ®Êu ®Ó trong mét thêi gian ng¾n, §­êng s¾t ViÖt Nam cã thÓ ph¸t triÓn ngang hµng ®­êng s¾t c¸c n­íc tiªn tiÕn trong khu vùc §«ng Nam ¸.
2.1.1.3. Nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ c¸c nhiÖm vô chñ yÕu cña Tæng c«ng ty §­êng S¾t ViÖt Nam:
- PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng doanh thu t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 7% trë lªn. §Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, t¨ng nhanh hµm l­îng khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n phÈm vµ dÞch vô, gi¶m møc tiªu hao vËt chÊt nãi chung vµ n¨ng l­îng nãi riªng.
- TËp trung khai th¸c thÕ m¹nh cña c¸c ngµnh cßn nhiÒu tiÒm n¨ng nh­ x©y dùng c¬ b¶n, c«ng nghiÖp, dÞch vô. Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao nh­ viÔn th«ng, t­ vÊn, dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô du lÞch, xuÊt nhËp khÈu.
- Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn c¬ së b¸m s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng néi ®Þa vµ quèc tÕ, ®æi míi c«ng nghÖ; t¹o b­íc tiÕn râ rÖt vÒ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Ph¸t huy cao ®é néi lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Ngµnh phôc vô tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
- Hoµn thµnh viÖc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Hoµn thµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp trong Ngµnh.
- Thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ c¸c cam kÕt vµ lé tr×nh héi nhËp quèc tÕ ®· ký kÕt, tr­íc hÕt lµ cam kÕt: §Èy m¹nh hîp t¸c song ph­¬ng, ®a ph­¬ng víi c¸c ®èi t¸c cã vÞ trÝ quan träng vµ l©u dµi; Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i; t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho môc tiªu t¨ng tr­ëng nhanh xuÊt khÈu.
- Coi träng viÖc huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn. Khai th¸c tèi ®a vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn trong, ngoµi n­íc vµ tæng hîp c¸c nguån lùc nµy (vèn, c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm qu¶n lý, më réng thÞ tr­êng) ®Ó ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt vµ c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, t¨ng gi¸ trÞ gia t¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. Hoµn chØnh mét b­íc c¬ b¶n hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng. Thùc hiÖn c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho c¸c vïng träng ®iÓm. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­, kh¾c phôc t×nh tr¹ng dµn tr¶i, l·ng phÝ thÊt tho¸t trong ®Çu t­, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.
- T¨ng c­êng tiÒm lùc vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh; tiÕp tôc ®æi míi vµ lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh; duy tr× æn ®Þnh c©n ®èi; cã chÝnh s¸ch ®¶m b¶o an ninh tµi chÝnh.
- T¨ng c­êng nghiªn cøu vµ øng dông thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ. C¶i thiÖn râ rÖt tr×nh ®é c«ng nghÖ trong Ngµnh, ph¸t huy cao néi lùc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ Ngµnh §­êng s¾t.
- T¨ng c­êng ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, chó träng nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, c¸n bé qu¶n lý giái vµ c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ.
- Gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ vµ c¬ b¶n nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc; b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng.
- T¹o b­íc chuyÓn toµn diÖn vµ s©u s¾c trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh; ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng kû c­¬ng.
2.1.1.4. Một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch chung của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam:
Đây là các chỉ tiêu trong kế hoạch tổng thể của Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam có liên quan cũng như phản ánh nhiệm vụ của mọi mặt hoạt động trong toàn Tổng công ty, trong đó có khối cơ sở hạ tầng. Để đạt được các chỉ tiêu này, các Ban chuyên trách sẽ phối hợp thực hiện và xác định phương án hành động, trong đó có việc xây dựng kế hoạch của mình, các biện pháp thực hiện cũng như triển khai tổ chức thực hiện sau này. Với Ban cơ sở hạ tầng, kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng cũng đã được xây dựng theo định hướng chung của Tổng công ty. Nội dung của các chỉ tiêu này như sau:
VÒ doanh thu: ph­¬ng ¸n 1 lµ ph­¬ng ¸n kh¶ thi, doanh thu t¨ng b×nh qu©n 7,1%/ n¨m; ph­¬ng ¸n 2 lµ ph­¬ng ¸n phÊn ®Êu : doanh thu t¨ng 8%/ n¨m; chi tiÕt xem biÓu sè d­íi ®©y:
Biểu số 1: Doanh thu phương án 1
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT
Khối sản xuất
Năm kế hoạch
2006
2007
2008
2009
2010
1
Vận tải
2166
2318
2480
2654
2840
2
Công nghiệp
512
548
586
628
672
3
Xây lắp
701
751
806
863
926
4
Quản lý CSHT
798
854
914
978
1046
5
Dịch vụ - du lịch
1020
1095
1177
1264
1357
Tổng số
5197
5566
5963
6387
6841
(Nguồn: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 - 2010 - Tổng công ty ĐSVN)
Biểu số 2: Doanh thu phương án 2
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT
Khối sản xuất
Năm kế hoạch
2006
2007
2008
2009
2010
1
Vận tải
2187
2362
2551
2755
2975
2
Công nghiệp
517
558
603
651
703
3
Xây lắp
706
762
823
889
960
4
Quản lý CSHT
805
870
939
1015
1096
5
Dịch vụ - du lịch
1026
1108
1196
1292
1395
Tổng số
5241
5660
6112
6602
7129
(Nguồn: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 - 2010 - Tổng công ty ĐSVN)
C¸c chØ tiªu kh¸c gåm cã:
- Nép ng©n s¸ch t¨ng b×nh qu©n 7%/ n¨m
- Thu nhËp b×nh qu©n t¨ng tõ 5-7%/ n¨m.
- N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng b×nh qu©n 7%/ n¨m.
Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch chung của Tổng công ty và theo phân công nhiệm vụ hoạt động, Ban cơ sở hạ tầng đã xây dựng kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phản ánh nhiệm vụ trong kỳ.
2.1.2. Kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng 2006 – 2010
Nội dung của kế hoạch bao gồm các khía cạnh của công tác quản lý kết cấu hạ tầng Đường Sắt. Trong đó, cơ bản là các chỉ tiêu phản ánh nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng: sửa chữa thường xuyên định kỳ cơ sở hạ tầng, sửa chữa khẩn cấpvà sửa chữa lớn.
2.1.2.1. Mục tiêu chung của kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt 2006 - 2010:
Với mục đích đặc trưng của công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng Đường Sắt là quản lý tốt hệ thống kết cấu hạ tầng Đường Sắt hiện có, giữ vững tốc độ và đảm bảo an toàn chạy tàu, bản kế hoạch 5 năm đề ra nhóm các mục tiêu chung liên quan đến kết cấu hạ tầng Đường Sắt là:
- N©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng hiÖn cã vµo cÊp kü thuËt quy ®Þnh vµ x©y dùng míi mét sè ®o¹n, tuyÕn, c¸c ®­êng nh¸nh nèi c¶ng, khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ träng ®iÓm c¶ n­íc vµ kÕt nèi víi c¸c tuyÕn ®­êng hiÖn t¹i; ­u tiªn n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖn ®¹i ho¸ trôc B¾c-Nam, trôc §«ng-T©y; tiÕn hµnh ®iÖn khÝ ho¸ tuyÕn Hµ Néi - H¶i Phßng; ®­êng s¾t trªn cao Yªn Viªn - Ngäc Håi; lµm ®­êng ®«i tuyÕn Hµ Néi - Lµo Cai; khu ®o¹n Hµ Néi - Vinh, Nha Trang - Sµi Gßn; c¶i t¹o ®­êng ®Ìo Khe NÐt...
- §ång thêi víi viÖc x©y dùng ®­êng s¾t ®« thÞ ë thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng míi vµ ®ång bé c¸c nhµ ga, c¸c c¬ së söa ch÷a, vËn dông ®Çu m¸y toa xe.
- Tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng vÒ th«ng tin tÝn hiÖu ®Ó ®¶m b¶o an toµn ch¹y tÇu vµ tham gia thÞ tr­êng viÔn th«ng ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó n¨ng lùc c...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement