Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chy_yeu
#944108

Download miễn phí Khóa luận Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của Công ty Vận tải Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐÀU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 3

I.Lý luận chung về xuất khẩu lao động. 3

1.Khái niệm vµ c¸c ®Æc tr­ng cña xuất khẩu lao động. 3

2.Các hình thức xuất khẩu lao động. 3

3.Các yêu cầu và yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu lao động 4

3.1 Các yêu cầu của xuất khẩu lao động 4

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động 5

4. Quy trình của hoạt động xuất khẩu lao động. 7

4.1 Doanh nghiÖp XuÊt KhÈu Lao §éng ViÖt nam 8

4.2 Ng­êi lao ®éng tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng 10

4.3 Quy tr×nh tuyÓn chän lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi 11

II.Sự cần thiết phải xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài. 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY VẬN TẢi XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 16

I.Giới thiệu về công ty. 16

1.1 Sơ lược về Công ty 16

1.2. Quá trình hình thành về tổ chức và hoạt động của Công ty 18

1.3. Quá trình phát triển ngành nghề Công ty 19

2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty 21

2.1. Sản phẩm 21

2.2. Thị trường 22

2.3. Cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính 22

2.4. Nguồn lực lao động 24

3.Bộ máy quản lý, hệ thống tổ chức và lao động 24

3.1. Bộ máy quản lý 21

3.2. Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh 22

II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của công ty. 23

1 Cơ sở vật chất và những điều kiện phục vụ công tác xuất khẩu lao động của công ty. 23

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động của công ty. 24

2.1. Nh©n tè bªn ngoµi 24

2.2 C¸c nh©n tè bªn trong 28

3. Quy Trình xuất khẩu lao động của Công ty: 29

4. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty. 36

4.1. Số lượng các hợp đồng và người lao động đã xuất khẩu qua các năm. 36

4.2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu lao động của Công ty qua các năm 38

4.3 Cơ cấu ngành nghề xuất khẩu lao động của Công ty qua các năm 39

III. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu lao động của công ty 40

1.Những thành quả và nguyên nhân 40

2. Những hạn chế và nguyên nhân 44

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẬN TẢi XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ 47

I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng trong thêi gian tíi cña C«ng ty. 47

1. Nh÷ng thuËn lîi vµ th¸ch thøc trong XKL§ thêi gian tíi: 47

2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn chung trong ho¹t ®éng XKL§ 49

3. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng n­íc ngoµI (LOD) trong ho¹t ®éng xkl® 51

3.1 Môc tiªu th­êng niªn cña C«ng ty trong n¨m 2007 vµ 2008: 51

3.2 Môc tiªu ph¸t triÓn l©u dµi 53

II . Mét sè biÖn ph¸p tõ phÝa C«ng ty trong ho¹t ®éng XKL§ 53

1. Mét sè biÖn ph¸p t×nh thÕ 54

1.1 TËp trung gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng cña C«ng ty. 54

1.2Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc trong ho¹t ®éng XKL§ 56

1.2.1 §Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang bÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. 56

1.2.2 N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé ho¹t ®éng trong lÜnh vùc XKL§ 57

1.3 C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ h¹n chÕ t×nh tr¹ng lao ®éng bá trèn ph¸ vì hîp ®ång tr­íc thêi h¹n 58

2. Mét sè biÖn ph¸p chiÕn l­îc 61

1.1 Duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng míi trong ho¹t ®éng XKL§ 61

2.2 N©ng cao sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng ®­îc xuất khẩu 62

2.3 Th«ng tin tuyªn truyÒn réng r•i vÒ ho¹t ®éng XKL§ cña C«ng ty 64

2.4 KÕt hîp cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng( trong vµ ngoµi n­íc) 65

III. Mét sè kiÕn nghÞ víi C¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. 66

1. KiÕn nghÞ víi Bé Lao ®éng th­¬ng binh vµ x• héi

2. KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan h÷u quan 69

KẾT LUẬN 72

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


XK. §iÒu nµy còng cã nhiÒu khã kh¨n x¶y ra víi c¶ ng­êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp do c¸c nguyªn nh©n : doanh nghiÖp ch­a kÞp ký hîp ®ång ®Ó lao ®éng cã thÓ ®i lµm ngay sau khi häc nghÒ xong, vÒ phÝa lao ®éng còng muèn häc xong lµ ®­îc ®i lµm ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ lõa g¹t...§Æc biÖt trong ho¹t ®éng XKL§ hiÖn nay t×nh h×nh chung ®ang cã nhiÒu biÓu hiÖn tiªu cùc trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän lao ®éng ®i XK. ChÝnh v× thÕ ®Ó n©ng cao, thóc ®Èy ho¹t ®éng còng nh­ uy tÝn cña m×nh, C«ng ty cÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng nµy, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng tiªu cùc, t¹o lßng tin cho ng­êi lao ®éng muèn bá søc lao ®éng ®Ó n©ng cao ®êi sèng.
§éi ngò lao ®éng – CBCNV trong C«ng ty còng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c. Bëi lÏ víi ®éi ngò cã tay nghÒ, cã chuyªn m«n trong c¸c c«ng t¸c lµm viÖc, nhÊt lµ c«ng t¸c trong ho¹t ®éng XKL§, kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng nµy còng lµ mét lîi thÕ kh«ng nhá cña C«ng ty víi c¸c c«ng ty kh¸c trong thÞ tr­êng hiÖn nay. Nh©n lùc lu«n lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng trong mäi ho¹t ®éng, c¶ ho¹t ®éng x· héi còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh. Mét nguån nh©n lùc tèt cã tr×nh ®é vµ kü thuËt sÏ lµ mét yÕu tè tÝch cùc gãp phÇn n©ng cao ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tæ chøc ®ã. XÐt trªn c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty còng nhËn thÊy C«ng ty còng ®· cã cè g¾ng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng.
Tuy vËy , C«ng ty vÉn cÇn t¸i ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé (bao gåm c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ CBNV cÊp thõa hµnh) gióp hä cã ®Çy ®ñ c¸c kü n¨ng mµ c«ng viÖc yªu cÇu, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc, nh÷ng th«ng tin cËp nhËt vÒ môc tiªu vµ yªu cÇu c«ng viÖc râ rµng, do ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng hiÖn t¹i ®Ó ®¸p øng tèt nhÊt c¸c thay ®æi còng nh­ ®ßi hái cña thÞ tr­êng ®Æc biÖt h¬n c¶ ®ã lµ cÇn n©ng cao vµ ®µo t¹o c¸n bé phô tr¸ch XKL§ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng XKL§
3. Quy Trình xuất khẩu lao động của Công ty:
* Ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài.
Hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động mà cầu phải đi trước cung. Đối tác có cần lao động và ký hợp đồng thì chúng ta mới tiến hành các công việc tiếp theo của quy trình. Có rất nhiều cách ký được hợp đồng, ví dụ như từ sự hỗ trợ của Nhà nước, của cơ quan đơn vị mà mình trực thuộc, bộ ngành liên quan.Ngoài ra còn có thể do các mối quan hệ quen biết, sự giới thiệu của bạn hàng. Công ty cũng luôn tự tìm kiếm các hợp đồng, các đối tác mới và ở các thị trường mới. Hợp đồng ký giữa Công ty các tổ chức nước ngoài và hợp đồng cá nhân có những nội dung sau: số lượng, cơ cấu lao động, nơi làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, chế độ làm thêm giờ, điều kiện làm việc và sinh hoạt, chi phí ăn ở, chi phí đi lai từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, phí dịch vụ, phí đào tạo và tuyển chon, trách nhiệm xử lý khi có tranh chấp hay thời gian hiệu lực hợp đồng.
- N¨m 2004 c«ng ty ký ®­îc 6 hîp ®ång xuÊt khÈu lao ®éng trong ®ã cã 1 hîp ®ång xuÊt khÈu 20 lao ®éng sang §µi Loan, 2 hîp ®ång mçi hîp ®ång 50 lao động sang Malaysia vµ 1 hîp ®ång xuÊt khÈu 80 lao ®éng sang Quatar, ngoµi ra cßn 1 hîp ®ång xuÊt khÈu 20 lao ®éng sang Hµn Quèc vµ 1 hîp ®ång 30 lao ®éng sang NhËt B¶n.
- Sang N¨m 2005 c«ng ty chØ ký ®­îc cã 5 hîp ®ång xuÊt khÈu lao ®éng Ýt h¬n n¨m 2004 nh­ng ®iÒu ®¸ng ghi nhËn ë ®©y lµ c«ng ty ®· t×m ®­îc nh÷ng ®èi t¸c rÊt ®¸ng tin cËy cã triÓn väng hîp t¸c l©u dµi trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ë c¸c thÞ tr­êng chÝnh, tuy sè l­îng hîp ®ång cã Ýt h¬n n¨m ngo¸i nh­ng sè l­îng lao ®éng xuÊt khÈu l¹i nhiÒu h¬n cô thÓ : 1 hîp ®ång xuÊt khÈu 40 lao ®éng sang §µi Loan, 1 hîp ®ång xuÊt 150 lao ®éng sang Malaysia, 1 hîp ®ång xuÊt 100 lao ®éng sang Quatar, 1 hîp ®ång 50 lao ®éng sang Hµn Quèc vµ 30 lao ®éng sang NhËt B¶n.
- N¨m 2006 c«ng ty cã 1 hîp ®ång xuÊt 80 lao ®éng sang §µi Loan, 2 hîp ®ång mçi hîp ®ång 100 lao ®éng sang Malaysia, 1 hîp ®ång 100 lao ®éng vµ 1 hîp ®ång 50 lao ®éng sang Quatar vµ 3 hîp ®ång xuÊt khÈu 100 lao ®éng sang c¸c n­íc NhËt B¶n, Hµn Quècvµ Li B¨ng.
* Tuyển dụng lao động.
Công ty tiến hành thông báo rộng rãi yêu cầu tuyển dụng và tuyển chọn trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng và tại các địa phương để người lao động được biết và tìm tới ký kết hợp đồng với công ty. Khi tuyển chọn Công ty công khai về số lượng, tiêu chuẩn giới tính, tuổi đời, thời gian tuyển chọn và công việc mà người lao động sẽ đảm nhiệm, nơi làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện làm việc và sinh hoạt, tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và nghĩa vụ của nười lao động. Công ty thực hiện tuyển chọn trực tiếp theo đúng số lượng, chất lượng lao động, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt theo hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết giữa công ty và đối tác nước ngoài.
Khâu tuyển chọn của công ty bao gồm các bước sau:
* Xác định đối tượng tuyển chọn: theo quy định của Bộ lao động Thương binh và Xã hội, đối tượng tuyển chọn gồm:
- Đối tượng ưu tiên : những người thuộc diện chính sách và có công, bộ đội, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tron các đơn vị quân đội, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình.dự án ở những nơi khó khăn (biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa) đã hoàn thành nghĩa vụ và người lao động thuộc diện hộ nghèo.
Lao động đang làm việc trong các Công ty xí nghiệp có nhu cầu đi
Học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo
lao động chưa có việc làm ở các phường xã thị trấn
* Nguyên tắc tuyển chọn của Công ty:
- Việc tuyển chọn chỉ được tiến hành sau thời hạn mà Công ty đã được Cục quản lý lao động nước ngoài phê duyệt hồ sơ ký hợp đồng của doanh nghiệp.
- Nếu tuyển chọn lao động thuộc các đơn vị khác, các địa phương thì Công ty xuất trình giấy phép được hoạt động về lĩnh vực này với đơn vị cung cấp lao động hay sở Lao động – Thương binh và xã hội.
Công ty dành khoảng 10% số lượng lao động theo hợp đồng đã ký để tuyển chọn đối tượng ưu tiên (đã nêu trên). Chính quyền cơ sở nơi đã ký để tuyển chọn giới thiệu cho Công ty danh sách những lao động thuộc diện trên để doanh nghiệp tuyển chọn.
- Công ty không bao giờ ký hợp đồng để đưa lao động Việt Nam đi làm việc trong những ngành nghề, những khu vực cấm mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đưa ra.
* Quy trình tuyển chọn:
- Trước khi tuyển chọn, Công ty thông báo công khai tại trụ sở và địa bàn hoạt động các yêu cầu về số lượng lao động cần tuyển, giới tính, độ tuổi, công việc mà người lao động sẽ đảm nhiệm, nơi làm việc và thời hạn hợp đồng, điều kiện làm việc và sinh hoạt hoạt, tiền lương, tiền công, các khoản chi phí phải đóng trước khi đi, các khoản phải trích nộp từ tiền lương trong thời gian làm việc ở nước ngoài, quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
- Công ty tổ chức tuyển chọn lao động, chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày người lao động dự tuyển, doanh nghiệp phải thông báo công khai kết quả cho người lao động.
- Công ty chỉ ký hợp đồng với bệnh viện do ngành y tế quy định để khám sức khoẻ cho người lao động. Doanh nghiệp chỉ được tuyển chọn những người có đủ sức khoẻ theo...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement