Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hathivnmp3
#944102 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Trang
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Lời mở đầu . 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM . 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 3
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 5
1.2.1. Bộ phận hành chính . 7
1.2.2. Bộ phận nghiệp vụ 7
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 9
1.3.1. Các loại hình dịch vụ chủ yếu của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 9
1.3.1.1. Dịch vụ kiểm toán . 9
1.3.1.2. Dịch vụ về thuế . 10
1.3.1.3. Dịch vụ tư vấn tài chính . 10
1.3.2. Thị trường hoạt động và các khách hàng chủ yếu của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 11
1.4. Thực trạng tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 12
1.4.1. Quy trình kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 12
1.4.1.1. Giai đoạn 1: Thiết lập các mục tiêu kiểm toán . 14
1.4.1.2. Giai đoạn 2: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược kiểm toán
1.4.1.3. Giai đoạn 3: Tiến hành các thủ tục kiểm toán . 14
16
1.4.1.4. Giai đoạn 4: Kết thúc kiểm toán và đánh giá công việc . 16
1.4.2. Hệ thống hồ sơ lưu trữ tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 16
1.4.2.1. Hồ sơ kiểm toán chung . 17
1.4.2.1. Hồ sơ kiểm toán năm 17
1.4.3. Hệ thống kiểm soát chất lượng của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 19
1.4.3.1. Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp . 19
1.4.3.2. Về kỹ năng và năng lực chuyên môn . 19
1.4.3.3. Phân công công việc . 20
1.4.3.4. Hướng dẫn và giám sát . 21
1.4.3.5. Tham khảo ý kiến . 21
1.4.3.6. Lựa chọn, duy trì và chấp nhận khách hàng . 21
1.4.3.7. Kiểm tra . . 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN . 23
2.1. Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện tại khách hàng ABC (khách hàng mới) 23
2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và xác định rủi ro ban đầu 23
2.1.1.1. Tìm hiểu yêu cầu về dịch vụ, xác định phạm vi kiểm toán và đề cử nhóm kiểm toán 23
2.1.1.2. Chấp nhận khách hàng kiểm toán . 25
2.1.1.3. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng kiểm toán 27
2.1.1.4. Tìm hiểu về hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng kiểm toán 34
2.1.1.5. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách hàng kiểm toán 35
2.1.1.6. Thảo luận trong nhóm kiểm toán . 36
2.1.1.7. Nhận diện rủi ro gian lận . 37
2.1.1.8. Xác định mức trọng yếu, sai sót có thể bỏ qua 37
2.1.1.9. Xác định các tài khoản quan trọng và các cơ sở dẫn liệu có liên quan 39
2.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược và đánh giá rủi ro kiểm toán . 40
2.1.2.1. Họp bàn kế hoạch của nhóm kiểm toán (Team planning event) . 40
2.1.2.2. Xác định các giao dịch trọng yếu và các thủ tục áp dụng có liên quan . 42
2.1.2.3. Tìm hiểu về qui trình giao dịch, các sai sót có thể gặp phải và các hoạt động kiểm soát . 43
2.1.2.4. Thực hiện thủ tục “từ đầu đến cuối”(Walkthroughs) . 47
2.1.2.5. Tìm hiểu và đánh giá quá trình khóa sổ lập báo cáo tài chính . 48
2.1.2.6. Lựa chọn các thủ tục kiểm soát để kiểm tra . 48
2.1.2.7. Tìm hiểu và đánh giá về kiểm soát chung bằng hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng . 49
2.1.2.8. Đánh giá rủi ro kiểm toán kết hợp 49
2.1.2.9. Thiết kế các thử nghiệm kiểm soát . 53
2.1.2.10. Thiết kế thủ tục kiểm tra các bút toán ghi sổ và các qui trình bắt buộc khác dễ xảy ra gian lận trọng yếu . 53
2.1.2.11. Thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết . 54
2.1.2.12. Thiết kế các thủ tục kiểm toán tổng quát 56
2.1.2.13. Chuẩn bị Bản ghi nhớ chiến lược kiểm toán (Audit strategy memorandum - ASM) 57
2.2. Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện tại khách hàng XYZ (khách hàng thường niên) . 59
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và xác định rủi ro ban đầu 59
2.2.1.1. Tìm hiểu yêu cầu về dịch vụ, xác định phạm vi kiểm toán và đề cử nhóm kiểm toán 59
2.2.1.2. Chấp nhận khách hàng kiểm toán 60
2.2.1.3. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng kiểm toán 61
2.2.1.4. Tìm hiểu về hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng kiểm toán 64
2.2.1.5. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách hàng kiểm toán 65
2.2.1.6. Thảo luận trong nhóm kiểm toán . 66
2.2.1.7. Nhận diện rủi ro gian lận . 66
2.2.1.8. Xác định mức trọng yếu, sai sót có thể bỏ qua . 66
2.2.1.9. Xác định các tài khoản quan trọng và các cơ sở dẫn liệu có liên quan 67
2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán chiến lược và đánh giá rủi ro kiểm toán 68
2.2.2.1. Họp bàn kế hoạch của nhóm kiểm toán (Team planning event) . 68
2.2.2.2. Xác định các giao dịch trọng yếu và các thủ tục áp dụng có liên quan . 69
2.2.2.3. Tìm hiểu về qui trình giao dịch, các sai sót có thể gặp phải và các hoạt động kiểm soát . 69
2.2.2.4. Thực hiện thủ tục “từ đầu đến cuối”(Walkthroughs) . 70
2.2.2.5. Tìm hiểu và đánh giá quá trình khóa sổ lập báo cáo tài chính . 70
2.2.2.6. Lựa chọn các thủ tục kiểm soát để kiểm tra . 70
2.2.2.7. Tìm hiểu và đánh giá về kiểm soát chung bằng CNTT của khách hàng . 72
2.2.2.8. Đánh giá rủi ro kiểm toán kết hợp 72
2.2.2.9. Thiết kế các thử nghiệm kiểm soát . 73
2.2.2.10. Thiết kế thủ tục kiểm tra các bút toán ghi sổ và các qui trình bắt buộc khác dễ xảy ra gian lận trọng yếu . 75
2.2.2.11. Thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết . 75
2.2.2.12. Thiết kế các thủ tục kiểm toán tổng quát 75
2.2.2.13. Chuẩn bị Bản ghi nhớ chiến lược kiểm toán (Audit strategy memorandum - ASM) 76
2.3. So sánh lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện tại hai khách hàng ABC và XYZ . 76
2.3.1. Những điểm giống nhau trong lập kế hoạch kiểm toán cho hai khách hàng ABC và XYZ do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện . 77
2.3.2. Những điểm khác nhau trong lập kế hoạch kiểm toán cho hai khách hàng ABC và XYZ do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện . 80
2.4. Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện . 85
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 87
3.1. Nhận xét chung về Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 87
3.1.1. Về cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 87
3.1.2. Về công tác tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam . 88
3.2. Nhận xét về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện 91
3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lập kế hoạch kiểm toán do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện . 94
3.3.1. Tính tất yếu của việc hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC 94
3.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lập kế hoạch kiểm toán do công ty TNHH Ernst & Young thực hiện cho các công ty kiểm toán Việt Nam . 94
Kết luận . . 98
Tài liệu tham khảo .
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young là một trong bốn công ty kiểm toán và dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Tên của công ty Ernst & Young xuất phát là từ ghép tên họ của hai người đã có công lớn tạo tiền đề cho việc thành lập Công ty, đó là A.C.Ernst và Athur Young.
Hiện nay Ernst & Young sở hữu một đội ngũ chuyên viên giàu kiến thức, dồi dào kinh nghiệm với gần 130.000 nhân viên làm việc tại 700 thành phố trên khắp 140 quốc gia. Trên thế giới, Ernst & Young được biết đến trong vai trò dẫn đầu và sáng kiến đổi mới trong các dịch vụ chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ, quản lý và chuyển giao tri thức.
Phương châm làm việc của Ernst & Young là “Quality In Everything We Do” (Chất lượng trong mọi công việc chúng tui làm). Công ty Ernst & Young luôn ưu tiên việc lựa chọn đội ngũ nhân viên tốt nhất, chú trọng việc phát triển nguồn lực con người và công nghệ. Chính nhờ vậy, Ernst & Young luôn đạt được những danh hiệu, những giải thưởng danh giá và uy tín ở khắp nơi trên thế giới như: Giải thưởng “Most Admired Knowledge Enterprise” (tháng 11 năm 2007); Được bình chọn là 1 trong 100 công ty tốt nhất thế giới do tạp chí Working Mother, Mỹ bình chọn tháng 9 năm 2007…
Ernst & Young là công ty kiểm toán và dịch vụ chuyên nghiệp quốc tế đầu tiên thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn quản lý và tài chính tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư Số 448/GP ngày 03 tháng 11 năm 1992 và Giấy phép Đầu tư Điều chỉnh Số 488/GPĐC 1 ngày 23 tháng 01 năm 2002 do Ủy Ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp với số vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ USD.
Ngày 23 tháng 01 năm 2002, sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, Công ty Ernst & Young Việt Nam với tên giao dịch “Công ty tư vấn, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán Ernst & Young Việt Nam” đã đổi tên thành “Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam”, với tên giao dịch quốc tế là “Ernst & Young Vietnam Limited”. Hiện nay, công ty có văn phòng làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990719 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement