Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cao_nguyen3272
#944082

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đông Đô

MỤC LỤC

DANH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 2

1.1. Một số vấn đề CVTD của NHTM 2

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của CVTD 2

1.1.1.1. Khái niệm CVTD 2

1.1.1.2 Đặc điểm hoạt động CVTD của NHTM 3

1.1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng 4

1.1.2.1. Căn cứ vào mục đích vay 4

1.1.2.2. Căn cứ vào cách hoàn trả khoản vay 4

1.1.2.2 Căn cứ vào nguồn gốc hoàn trả khoản vay 6

1.1.3 Quy trình chung cho hoạt đông CVTD của NHTM 7

1.1.4 Cách xếp hạng khách hàng 9

1.1.4.1. Phương pháp hệ thống điểm 9

1.1.4.2 Phương pháp phán đoán 12

1.1.5 Lãi suất trong cho vay tiêu dùng 12

1.1.6 cách cho vay tiêu dùng 12

1.2 Chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 14

1.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng CVTD tại NHTM 14

1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng CVTD tại NHTM 16

1.2.2.1 Chỉ tiêu định tính 16

1.2.2.2. Chỉ tiêu định lượng 20

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng CVTD tại NHTM 23

1.2.3.1 Nhân tố chủ quan 24

1.2.3.2 Nhân tố khách quan 28

1.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng CVTD của NHTM 31

Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng ở Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển Đông Đô 35

2.1. Khái quát Chi nhánh NHĐT & PT Đông Đô 35

2.1.1 Mô hình tổ chức chi nhánh NHĐT & PT Đông Đô 35

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT & PT Đông Đô trong những năm vừa qua 40

2.2 Thực trạng chất lượng CVTD ở NHĐT & PT chi nhánh Đông Đô 45

2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động CVTD tại NHĐT & PT chi nhánh Đông Đô 46

2.2.1.1 Các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động tín dụng 47

2.2.1.2 Các căn cứ cho vay tiêu dùng 49

2.2.2 Tình hình chất lượng CVTD tại NHĐT & PT chi nhánh Đông Đô 53

2.2.2.1 Chất lượng CVTD của chi nhánh phản ánh qua các chỉ tiêu định tính sau 53

2.2.2.2 Chất lượng CVTD của chi nhánh phản ánh qua các chỉ tiêu định lượng 58

2.3 Đánh giá chất lượng CVTD của NHĐT & PT chi nhánh Đông Đô 66

2.3.1 Kết quả đạt được trong CVTD của chi nhánh những năm trở lại đây (2005. 2006, 2007) 67

2.3.2 Một số mặt còn hạn chế và nguyên nhân của CVTD của chi nhánh 69

2.3.2.1 Những hạn chế của chất lượng CVTD 69

2.3.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế đó 70

Chương 3: Nâng cao chất lượng CVTD tại NHĐT & PT Chi nhánh Đông Đô 73

3.1 Định hướng nâng cao chất lượng CVTD của chi nhánh 73

3.1.1 Định hướng phát triển cho vay của NHĐT & PT Việt Nam, trong đó bao gồm định hướng phát triển cho vay của chi nhánh Đông Đô 76

3.1.2 Định hướng phát triển chất lượng CVTD tại NHĐT & PT VN, trong đó bao gồm cả định hướng phát triển CVTD của chi nhánh Đông Đô 77

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng CVTD tại chi nhánh 79

3.2.1 Hoàn thiện chính sách CVTD 79

3.2.2 Phát triển công nghệ ngân hàng 81

3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82

3.2.4 Nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ 83

3.2.5 Chú trọng đến tình trạng phản hồi tư phía khách hàng 83

3.2.6 Có chương trình thu thập thông tin 84

3.3 Kiến nghị 85

3.3.1 Đối với chính phủ 85

3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 85

3.3.3 Kiến nghị với NHĐT & PT 86

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hực hiện cơ cấu lại, gắn liền với đổi mới toàn diện và phát triển vững chắc với nhịp độ phát triển cao, phát huy truyền thống phục vụ đầu tư phát triển; đa dang hoá khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả an toàn hệ thống theo đòi hỏi của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, làm nòng cốt cho việc xây dựng tập đoàn tài chính đa năng,vững mạnh, hội nhập kinh tế của Ngân hàng ĐT &PT Việt Nam.
2.1.1 Mô hình tổ chức chi nhánh NHĐT & PT Đông Đô
Theo Quyết định số 062/QĐ – HĐQT ngày 14/03/2006 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam về việc phê duyệt mô hình tổ chức của chi nhánh cấp I bao gồm:
Đứng đầu là giám đốc chi nhánh, thực hiện công việc điều hành toàn bộ hoạt động của chi nhánh.
Giúp việc giám đốc chi nhánh có 03 phó giám đốc chi nhánh, hoạt động theo sự phân công, uỷ quyền của giám đốc chi nhánh theo quy định.
Các phòng ban NHĐT & PT chi nhánh Đông Đô được tổ chức thành 3 khối: khối trực tiếp kinh doanh, khối hỗ trợ kinh doanh và khối quản lý nội bộ.
- Khối kinh doanh bao gồm:
+ Phòng dịch vụ khách hàng
+ Phòng tín dụng 1, 2
+ Phòng thanh toán quốc tế
+ Tổ ngân quỹ
+ Phòng giao dịch 1, giao dịch 2, giao dịch 3.
- Khối hỗ trợ kinh doanh bao gồm các phòng sau:
+ Phòng kế hoạch nguồn vốn
+ Phòng thẩm định và quản lý quỹ tín dụng
+ Tổ Điện toán
- Khối quản lý nội bộ:
+ Phòng tài chính - kế toán.
+ Tổ kiểm tra kiểm toán nội bộ.
+ Phòng tổ chức hành chính.
Tại các phòng ban có:
- Trưởng phòng là đầu mối đề xuất, tham mưu với giám đốc chi nhánh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp triển khai nhiệm vụ của phòng mình quản lý, phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng phòng, tổ phó và cán bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc đươc giao.
- Phó trưởng phòng chấp hành sự phân công của trưởng phòng, ký thay trưởng phòng, tham gia ý kiến với cấp trên.
- Cán bộ thực hiện các công việc được giao của cấp trên giao cho.
* Chức năng nhiệm vụ của các phòng, tổ thuộc Chi nhánh Đông Đô.
Ngày 24/05/2006 Giám đốc NHĐT & PT chi nhánh Đông Đô ban hành quyết định số 386/QĐ- TCHC về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cơ bản như sau:
- Phòng tín dụng:
+ Chức năng: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ tín dụng: tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, dự án, giới thiệu sản phẩm, phân tích thông tin; nhận hồ sơ, xem xét quyết định cho vay theo phân công cấp uỷ quyền hay trình cấp có thẩm quyền quyết đinh cho vay, bảo lãnh; quản lý giải ngân, quản lý, kiểm tra sử dụng khoản vay, theo dõi thu đủ nợ, đủ lãi, đến khi tất toán hợp đồng tín dụng.
+ Nhiệm vụ: là đầu mối tham mưu đề xuất với giám đốc chi nhánh, chịu trách nhiệm marketing tín dụng, tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, dịch vụ và các vấn đề khác có liên quan, quản lý hồ sơ tín dụng và phối hợp các phòng khác theo quy trình tín dụng.
Phòng tín dụng được bố trí theo đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp cá nhân.
Trong từng loại tín dụng chia ra thành 2 bộ phận: bô phận quan hệ trực tiếp với khách hàng, bô phận tác nghiệp (gián tiếp).
- Phòng giao dịch (GD):
+ Chức năng: chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng là cá nhân và tổ chức kinh tế.
+ Nhiệm vụ: Mở và quản lý tài khoản tiền gửi, tiền vay, huy động vốn, thực hiện nghiệp vụ tín dụng và các nghiệp vụ bảo lãnh, tổ chức lập và lưu trữ, bảo quản hồ sơ của khách hàng, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền, thực hiện công tác tiếp thị mở rộng khách hàng….
- Phòng thanh toán quốc tế:
+ Chức năng: Giao dịch với khách hàng đúng quy trình tài trợ thương mại và hạch toán kế toán những nghiệp vụ liên quan mà phòng thực hiện trên cơ sở hạn mức khoản vay, bảo lãnh đã được phê duyệt, thực hiện các tác nghiệp tài trợ thương mại phục vụ giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu cho khách hàng.
+ Nhiệm vụ: Thực hiện giao dịch với khách hàng về kinh doanh ngoại hối, tiếp thị, tiếp cận phát triển khách hàng mới, giới thiệu sản phẩm…
- Phòng dịch vụ khách hàng:
+ Chức năng: chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch đối với khách hàng.
+ Nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiêp vụ giao dịch với khách hàng, thực hiện, xử lý, tác nghiệp và hạch toán kế toán các giao dịch với khách hàng và các dịch vụ khác, thực hiện giải ngân và thu nợ, chiết khấu cho vay cầm cố chứng từ có giá…
- Phòng kế hoạch nguồn vốn:
+ Chức năng: quản lý bên mảng nguồn vốn.
+ Nhiệm vụ: thực hiện các công việc quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo các cơ cấu lớn và hệ số an toàn theo quy định…là đầu mối tổng hợp phân tích báo cáo, các thông tin phản hồi từ phía khách hàng.
- Phòng tổ chức hành chính:
+ Chức năng: quản lý và hướng dẫn cán bộ về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động và quản lý hành chính quản trị.
+ Nhiệm vụ: Tổ chức, phân bổ cán bộ vào từng phòng ban. Tổ chức quản lý lao động, ngày lao động, thực hiện nội quy cơ quan… Thực hiện công tác hành chính: quản lý con dấu, văn thư, in ấn… Thực hiện công tác hậu cần: lễ tân, vận tải…chịu trách nhiệm về điều kiện vật chất, đảm bảo an ninh cho hoạt động của Chi nhánh.
- Phòng kiểm tra nội bộ:
+ Chức năng: Kiểm tra và giám sát các hoạt động nội bộ của chi nhánh.
+ Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện kế hoạch kiểm tra, báo cáo với giám đốc chi nhánh, xem xét các đơn khiếu nại rồi trình giám đốc, làm đầu mối phối hợp với cơ quan thanh tra kiểm toán thực hiện công việc kiểm tra đơn vị…
- Tổ tiền tệ - kho quỹ
+ Chức năng: Quản lý kho tiền và quỹ nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho tài sản của ngân hàng và khách hàng.
+ Nhiệm vụ: Trưc tiếp quản lý kho tiền và quỹ nghiệp vụ, phát triển các giao dịch ngân quỹ; phối hợp với các phòng giao dịch thực hiện nghiệp vụ thu, chi tại quầy, phục vụ thuận tiện an toàn cho khách hàng giao dịch, theo dõi, tổng hợp, lập và gửi các báo cáo tiền tệ, an toàn kho quỹ theo quy định. Đề xuất tham mưu với Giám đốc chi nhánh về các biện pháp và thực hiện theo đúng quy trình quản lý về kho, quỹ, áp dụng các biện pháp và chịu trách nhiệm hoàn toàn về đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ, bảo đảm an toàn tài sản của ngân hàng và khách hàng.
- Tổ điện toán:
+ Chức năng: Quản lý hệ thống mạng và tin học của Chi nhánh, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin sử dụng trên máy vi tính và hoạt động được thông suốt.
+ Nhiệm vụ: Tổ chưc vận hành hệ thống thiết bị tin học và các chương trình phần mềm được áp dung tại chi nhánh. Hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ kiểm tra các phòng, tổ đơn vị về triển khai hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Phòng tài chính kế toán:
+ Chức năng: Quản lý hoạt động kế toán, tài chính cho toàn bộ hoạt động của chi nhánh.
+ Nhiệm vụ: Thực hiện công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản (giá trị), vốn, quỹ của Chi nhánh. Thực hiện kiểm tra phần kế toán tại đơn vị.
- Phòng thẩm định quản lý tín dụng:
+ Chức n
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement