Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sapphires66
#943617

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

I.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ. 3

I.1.1. Nội dung kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 3

I.1.1.1. Khái niệm kết quả kinh doanh. 3

I.1.1.2. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh. 4

I.1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. 6

I.1.1.4. Các biện pháp nâng cao kết quả kinh doanh. 6

I.1.2. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 6

I.1.2.1. Khái niệm lợi nhuận. 6

I.1.2.2. ý nghĩa và tác dụng của việc phân phối lợi nhuận . 6

I.1.2.3. Nội dung và nguyên tắc của việc phân phối lợi nhuận . 6

I.2. YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 6

I.2.1. Yêu cầu quản lý. 6

I.2.1.1. Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh. 6

I.2.1.2. Yêu cầu quản lý phân phối lợi nhuận . 6

I.2.2. Nhiệm vụ kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp. 6

I.2.2.1. Yêu cầu đối với kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. 6

I.2.2.2. Nhiệm vụ kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp. 6

I.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN. 6

I.3.1. Kế toán kết quả kinh doanh. 6

I.3.1.1. Kế toán kết quả hoạt động bán hàng. 6

I.3.1.2. Kế toán kết quả hoạt động tài chính. 6

I.3.1.3. Kế toán kết quả hoạt động khác. 6

I.3.1.4. Sổ sách phản ánh kế toán kết quả kinh doanh 6

I.3.2. Kế toán phân phối lợi nhuận. 6

I.3.2.1.Tài khoản sử dụng. 6

I.3.2.2. Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận. 6

I.3.2.3. Sổ sách phản ánh kế toán phân phối lợi nhuận. 6

I.4. NỘI DUNG CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 6

I.4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận . 6

I.4.2. Nội dung của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận . 6

I.4.2.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu . 6

I.4.2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán 6

I.4.2.3. Hoàn thiện về sổ sách kế toán . 6

I.4.2.4. Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính. 6

I.4.3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp . 6

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA 6

II.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA. 6

II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa. 6

II.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa 6

II.1.2.1. Chức năng 6

II.1.2.2. Nhiệm vụ: 6

II.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa. 6

II.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa. 6

II.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán trong Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa. 6

II.1.5.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa. 6

II.1.5.2. Đặc điểm công tác kế toán của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa. 6

II.2. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KQKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA. 6

II.2.1. Kế toán kết quả kinh doanh. 6

II.2.1.1. Đặc điểm của kế toán KQKD tại Hoàng Hoa JSC. 6

II.2.1.2. Kế toán kết quả hoạt động bán hàng. 6

II.2.1.3. Kế toán kết quả hoạt động tài chính. 6

II.2.1.4 .Kế toán hoạt động bất thường. 6

II.2.2. Kế toán phân phối lợi nhuận tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa. 6

II.2.2.1. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa. 6

II.2.2.2. kế toán phân phối lợi nhuận. 6

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN KQKD VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA. 6

III.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI HOÀNG HOA JSC 6

III.1.1. Những thành tựu đạt được. 6

III.1.2. Những tồn tại cần khắc phục . 6

III.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CP TM CÔNG NGHỆ HOÀNG HOA. 6

KẾT LUẬN 6

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o cáo gồm có :
- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
Thời hạn lập các báo cáo và gửi là do cơ quan Nhà nước qui định, cụ thể :
Tất cả các DN độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ đều phải lập và gửi BCTC theo đúng quy định tại chế độ này.
Các BCTC được lập và gửi vào cuối mỗi quý để phản ánh tình hình TC của niên độ KT đó cho cơ quan quản lý của nhà nước
BCTC của các DN hạch toán độc lập và hách toán phụ thuộc tổng công ty và các DN hạch toán độc lập không nằm trong tổng công ty được gửi chậm nhất sau 20 ngày đối với báo cáo quý kể từ ngày kết thúc quý, và chậm nhất là sau 30 ngày đối với báo cáo năm kể từ ngày kết thúc năm TC. Đối với các tổng công ty thời hạn lập và gửi BCTC chậm nhất là 90 ngày đối với báo cáo năm kể từ ngày kết thúc năm TC.
Đối với các DN tư nhân, các công ty hợp doanh thời hạn gửi BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm TC, còn đối với các công ty TNHH các công ty cổ phần các DN có vốn nước ngoài,…thời hạn gửi BCTC chậm nhất là 90 kể từ ngày kết thúc năm TC.
Trường hợp các DN có năm TC kết thúc không vào ngày 31/12 hằng năm thì phải gửi BCTC quý 4 vào 31/12 trong đó phải có số luỹ kế đầu năm TC đến hết ngày 31/12.
Đối với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh phải lập vào ngày cuối cùng của quí, năm.
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính lập vào thời điểm 31/12.
Thời gian công bố công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập và gửi báo cáo tài chính. Đối với kế toán xác định kết quả kinh doanh thì ngoài việc lập báo cáo tài chính theo chế độ (tức là tổng hợp kết quả kinh doanh toàn công ty của tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp) cần lập báo cáo kết quả kinh doanh theo từng đối tượng chi tiết. Việc lập báo cáo chi tiết về kết quả kinh doanh dựa vào các sổ kế toán liên quan và tuỳ từng trường hợp vào phân cấp quản lý tài chính - kế toán của từng doanh nghiệp để lập cho phù hợp.
Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng cung cấp các thông tin cần thiết cho việc ra quyết định các phương án tối ưu của doanh nghiệp, vì vậy công tác hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính là rất cần thiết.
I.4.3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp .
Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế đắc lực, là bộ phận không thể thiếu được trong mỗi doanh nghiệp. Tổ chức hợp lý và đúng đắn việc hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp nói chung và DN thương mại nói riêng.
Tổ chức tốt công tác kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận sẽ giúp cho công tác kế toán được gọn nhẹ, bộ máy kế toán hài hoà chặt chẽ sẽ đảm bảo cho báo cáo kế toán chính xác nhanh chóng.
Hạch toán kế toán KQKD chính xác kịp thời và phân phối lợi nhuận hợp lý là khâu rất quan trọng nó phục vụ đắc lực cho công tác quản trị trong DN. Giúp cho các nhà quản trị trong DN có được cái nhìn chân thực về tình hình tài chính của DN mình, về khả năng cạnh tranh trên thị trường. Một DN thành công trên thương trường là một DN có thể quản lý tốt mọi hoạt động của DN mình, đưa ra các phương án kinh doanh hợp lý và đảm bảo có thể thu được lợi nhuận.
Thu được lợi nhuận cao là mục tiêu của DN nhưng làm thế nào để có thể quản lý và sử dụng tốt lợi nhuận này cũng là một điều các DN phải quan tâm . Vì nếu quản lý không tốt thì lợi nhuận thu được sẽ không được sử dụng vào mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh trong DN mà bị sử dụng một cách lãng phí, không đem lại hiệu quả kinh tế mong muốn. Như vậy công tác kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận là rất quan trọng.
Việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận giúp cho các nhà quản lý nắm được những thông tin chính xác cụ thể về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình, giúp cho việc xử lý về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được nhanh chóng kịp thời để từ đó đề ra các biện pháp, kế hoạch tăng thu nhập cho doanh nghiệp. Tạo được lòng tin, uy tín cho bạn hàng và người lao động trong doanh nghiệp.
Chương II
Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại công nghệ Hoàng hoa
II.1. Khái quát về Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa.
II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghệ Hoàng Hoa.
Công ty Cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa được thành lập với đăng ký Kinh doanh số 0103000003 ngày 25/02/2000 do Sở KĐầu tư Hà Nội cấp. Công ty Cổ phần thương mại công nghệ Hoàng Hoa là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập dưới sự kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước TP. Hà Nội.
Tên giao dịch trong nước : Công ty Cp TM Công nghệ Hoàng Hoa
Tên giao dịch quốc tế : Hoang Hoa Trading Engineering Joint stock company. Viết tắt là : Hoàng Hoa JSC
Trụ sở chính đặt tại : 527 Hoàng Hoa Thám, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội
Tel : 04.7610637 Fax: 04 8329566
Mã số thuế : 0100979565
Tài khoản : 0011000253346 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Vốn điều lệ : 1.500.000.000đ
Là một đơn vị hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân được phát triển trên bề dày của sự thành công và kinh nghiệm của Công ty Control Tecniques Viet Nam và Trung tâm điện tử công suất và tin học – PEIC. Hoàng Hoa JSC là công ty có số lượng nhân viên không nhiều nên bộ máy bộ máy quản lý tương đối gọn nhẹ, đơn giản song lại rất hiệu quả. Đứng đầu là Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Dưới Ban giám đốc là các phòng ban giúp Ban giám đốc cụ thể hoá các chức năng, nhiệm vụ của công ty.
Hoàng Hoa JSC chuyên chuyển giao các thiết bị công nghệ cao cho các nhà máy công nghiệp, trường học, Viện nghiên cứu... trong cả nước, cùng với các dịch vụ khoa học kỹ thuật có chất lượng cao.
Hoàng Hoa JSC có quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều nhà sản xuất thiết bị điện, điện tử và tin học nổi tiếng trên thế giới của Anh, Nhật, Mỹ, Châu Âu...như: TOSHIBA, OMRON, SUMITOMO, EURTHERM, YASKAWA, FAIRFORD, NEWALL, ...
Công ty Hoàng Hoa được phép trực tiếp kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng trong lĩnh vực Điện, Điện tử - Tin học, Tự động hoá, máy công cụ và các thiết bị công nghiệp phục vụ các ngành kinh tế quốc dân, an ninh và quốc phòng.
Mục đích chính của công ty là nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thiết bị, công nghệ hiên đại, nhằm phục vụ một cách tối ưu cho khách hàng dựa trên cơ sở ích lợi của khách hàng, cũng như của công ty vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, cạnh tranh hết sức gay gắt và cạnh tranh có tác động hai mặt tới sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Hoàng Hoa JSC đã xác định đúng đắn hướng đi của mình. Tuy là một doanh nghiệp trẻ nhưng Hoàng Hoa JSC luôn cố gắng thích nghi và hoà nhập vào sự sôi động của thị trường trong nước. Sáu năm tuy không phải là dài nhưng bằng sự cố gắng của mình Hoàng Hoa JSC đã tạo cho mình một vị thế khá vững chắc trên thị trường.
[[
II.1.2. Chức...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement