Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hibona
#942300

Download miễn phí Đề tài Thực tế công tác quy hoạch và kế hoạch tại Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU Trang 2

 Xu hướng đổi mới trong công tác KHH đầu tư Trang 3

 Tác dụng của công tác kế hoạch đầu tư Trang 3

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC ĐÓ Trang 4

THỰC TẾ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH

TẠI VIỆT NAM Trang 8

 Thực trạng tổng quát về kế hoạch đầu tư tại Việt Nam Trang 8

Một số bất cập trong công tác kế hoạch, phân cấp kế hoạch Trang 9

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP Trang 10

KẾT LUẬN Trang 11

Sơ đồ hệ thống cơ quan lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (sơ đồ 1). Trang 12

Sơ đồ các loại kế hoạch và quy hoạch (sơ đồ 2). Trang 13

Các loại kế hoạch (sơ đồ 3). Trang 14

Sơ đồ quy trình lập kế hoạch đầu tư (sơ đồ 4, 5). Tr.15-16

Các biện pháp thực hiện kế hoạch trong cơ chế hiện nay (Sơ đồ 6). Trang 17

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Trang 2
Xu hướng đổi mới trong công tác KHH đầu tư
Trang 3
Tác dụng của công tác kế hoạch đầu tư
Trang 3
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC ĐÓ
Trang 4
THỰC TẾ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH
TẠI VIỆT NAM
Trang 8
Thực trạng tổng quát về kế hoạch đầu tư tại Việt Nam
Trang 8
Một số bất cập trong công tác kế hoạch, phân cấp kế hoạch
Trang 9
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
Trang 10
KẾT LUẬN
Trang 11
Sơ đồ hệ thống cơ quan lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (sơ đồ 1).
Trang 12
Sơ đồ các loại kế hoạch và quy hoạch (sơ đồ 2).
Trang 13
Các loại kế hoạch (sơ đồ 3).
Trang 14
Sơ đồ quy trình lập kế hoạch đầu tư (sơ đồ 4, 5).
Tr.15-16
Các biện pháp thực hiện kế hoạch trong cơ chế hiện nay (Sơ đồ 6).
Trang 17
MỞ ĐẦU
Từ sau năm 1989, hệ thống quản lý kinh tế của nước ta đã có những thay đổi căn bản phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. Thực tiễn 15 năm thực hiện cải cách cơ chế quản lý, vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước bằng kế hoạch ngày càng khẳng định tầm quan trọng của nó. Tất nhiên kế hoạch ở đây không phải là kế hoạch theo phương pháp hành chính mệnh lệnh, bằng các chỉ tiêu hiện vật mang tính chất pháp lệnh phát ra từ Trung ương, mà phải là một kế hoạch vĩ mô theo kiểu mới, kế hoạch mang tính định hướng phát triển.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt nam lần thứ 9, từ ngày 19/4/2001 đến ngày 22/4/2001, tại Hà nội, cũng xác định rõ:
"Nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt động khách quan của thị trường, tạo điều kiện phát huy mặt tích cực, đồng thời khắc phục hạn chế tác động tiêu cực của thị trường. Nhà nước tập trung làm tốt chức năng hoạnh định chiến lược, quy hoạch và kế hoạch định hướng phát triển, thực hiện các dự án trọng điểm bằng nguồn lực tập trung".
Bên cạnh đó Đại hội đã vạch ra một chân trời mới cho đầu tư và phát triển ở nước ta trong thời gian tới:
"Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện các hình thức đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Giảm mạnh, tiến tới xoá bỏ sự phân biệt về chính sách và pháp luật giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Cải tiến nhanh các thủ tục hành chính để đơn giản hoá việc cấp giấy phép đầu tư; thực hiện từng bước cơ chế đăng ký đầu tư. Chú trọng thu hút đầu tư của các công ty nắm công nghệ nguồn và có thị phần lớn trên thị trường thế giới. Tăng cường hỗ trợ và quản lý sau cấp giấy phép; tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp giấy phép triển khai thực hiện có hiệu quả. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện cổ phần hoá những doanh nghiệp có điều kiện. Triển khai từng bước vững chắc các hình thức đầu tư gián tiếp của nước ngoài ở nước ta. Khuyến khích người Việt nam định cư ở nước về nước đầu tư kinh doanh; doanh nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài và có chính sách hỗ trợ công dân Việt nam kinh doanh hợp pháp ở nước ngoài".
Kế hoạch hoá hoạt động đầu tư là một nội dung của công tác kế hoạch hoá, là quá trình xác định mục tiêu của hoạt động đầu tư và đề xuất những giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu đó với hiệu quả cao. Kế hoạch hoá hoạt động đầu tư (gọi tắt là kế hoạch hoá đầu tư) vừa là nội dung, vừa là một công cụ để quản lý hoạt động đầu tư.
Hiện nay nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ chế kế hoạch hoá được thay đổi theo 3 hướng cơ bản:
(1) Chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá phân bổ nguồn lực phát triển cho các mục tiêu đối với 2 thành phần cơ bản là quốc doanh và tập thể, nay chuyển sang cơ chế khai thác các nguồn lực phát triển và định hướng sử dụng các nguồn lực đó theo các mục tiêu đối với các thành phần kinh tế;
(2) Chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung theo cách giao nhận với 1 hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước giao đến tận cơ sở sản xuất kinh doanh theo cách bao cấp cả đầu vào lẫn đầu ra nay chuyển sang cơ chế kế hoạch hoá gián tiếp với 1 hệ thống các cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích đạt các mục tiêu;
(3) Chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá đầu tư phát triển mang tính khép kín từng ngành, vùng lãnh thổ sang kế hoạch hoá theo các công trình mục tiêu phát triển ngành, vùng lãnh thổ với sự kết hợp hài hoà khả năng kết hợp liên ngành, vùng theo hướng tối ưu hoá hiệu quả kinh tế xã hội.
Công tác kế hoạch hoá đầu tư có những tác dụng cơ bản sau:
(1) Kế hoạch hoá đầu tư cho biết mục tiêu và phương tiện để đạt được mục tiêu đầu tư, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nền kinh tế và cơ sở;
(2) Kế hoạch hoá đầu tư phản ánh khả năng huy động vốn, tình hình bố trí sử dụng vốn của nền kinh tế, các ngành, địa phương, theo tiến độ thời gian và từng chương trình dự án;
(3) Kế hoạch hoá đầu tư cho phép phối hợp hoạt động giữa các bộ phận, ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như của các cơ sở. Một kế hoạch đầu tư hợp lý có tác dụng giảm bớt những thất thoát và đầu tư lãng phí;
(4) Kế hoạch hoá đầu tư góp phần điều chỉnh và hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường như hạn chế xu hướng đầu tư bất hợp lý, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng ngày càng hợp lý hơn, hạn chế việc phân hoá giàu nghèo;
(5) Kế hoạch hoá đầu tư là cơ sở để các nhà quản lý dự báo những thay đổi bên trong và bên ngoài nhằm tìm ra phương sách ứng phó thích hợp.
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC ĐÓ
Xuất phát từ các yếu tố, bản chất và tác dụng cũng như thực tế công tác Kế hoạch hoá đầu tư của Việt nam trong quá trình đổi mới đất nước, ta thấy kế hoạch hoá vẫn đóng vai trò quan trọng hiện nay, nó là công cụ quản lý kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô và là công cụ kinh doanh ở tầm vi mô. Cũng vì vai trò quan trọng đó việc lập kế hoạch đầu tư phải đảm bảo thực hiện và tuân thủ đúng 8 nguyên tắc cơ bản sau:
(1) Kế hoạch đầu tư phải dựa vào quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, ngành, địa phương và cơ sở.
(2) Kế hoạch đầu tư phải xuất phát từ tình hình cung cầu của thị trường.
(3) Coi trọng công tác dự báo, phải có mục tiêu rõ ràng khi lập kế hoạch đầu tư trong cơ chế thị trường.
(4) Đẩy mạnh công tác kế hoạch hoá đầu tư theo các chương trình, dự án.
(5) Kế hoạch đầu tư của nhà nước trong cơ chế thị trường cần coi trọng cả kế hoạch định hướng và kế hoạch trực tiếp.
(6) Phải đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, kịp thời và linh hoạt của kế hoạch.
(7) Kế hoạch đầu tư của nhà nước phải đảm bảo những mặt cân đối lớn của nền kinh tế, kết hợp tốt giữa nội lực và ngoại lực, kết hợp hài hoà giũa lợi ích hiện tại và lợi ích lâu dài, lợi ích tổng thể v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement