Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By XE_XE
#942274

Download miễn phí Tiểu luận Đảng lãnh đạo xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, do vậy Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII nêu rõ: “Tạo ra ở các đơn vị cơ sở ((gia đình, làng, bản, xã, phường, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, trường học, đơn vị bộ đội.), các vùng dân cư (đô thị, nông thôn, miền núi. ) đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng những nhu cầu văn hoá đa dạng và không ngừng tăng lên của các tầng lớp nhân dân. Phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hoá ở cơ sở; đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm tầm quốc gia. Tăng cường hoạt động của các tổ chức văn hoá, nghệ thuật chuyên nghiệp, phát triển phong trào quần chúng hoạt động văn hoá, nghệ thuật.”

Xây dựng văn hoá gia đình trong phong trào xây dựng văn hoá cơ sở và “ gia đình văn hoá” là một nội dung quan trọng. Gia đình là “hạt nhân xã hội”, muốn cho xã hội tốt gia đình “càng phải tốt”. Do vậy, môi trường văn hoá gia đình có vị trí hết sức quan trọng trong việc tạo nên môi trường văn hoá cộng đồng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá VIII nhấn mạnh: “Gìn giữ và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Nêu cao vai trò gương mẫu của các bậc cha mẹ. Coi trọng xây dựng gia đình văn hoá. Xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội”.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n bộ và cách mạng trên thế giới vươn tới. Bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và nền văn hóa mới ở nước ta hiện nay là một quá trình thống nhất không thể tách rời. Chế độ xã hội tiên tiến quy định tính tiên tiến của nền văn hóa, đồng thời nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Khoá VIII của Đảng nhấn mạnh, “tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng Hồ Chí Minh. Bởi lẽ như C. Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ : “Lịch sử tư tưởng chứng minh cái gì, nều không phải là chứng minh rằng sản xuất tinh thần cũng biến đổi theo sản xuất vật chất? Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là tư tưởng của giai cấp thống trị. ở đây là trình độ cao của văn minh cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. ỏ đó kết tinh được mọi tinh hoa của quá khứ, hoà quện vào phẩm chất hiện đại, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người.
Nền văn hoá tiên tiến là nền văn hóa thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn cách mạng (vì con người) .
Nói đến nhân văn là nói đến con người, giải phóng con người và phát triển con người, chủ nghĩa Mác – Lê Nin là hệ tư tưởng duy nhất lấy việc giải phóng con người là mục tiêu cao cả của mình. Giải phóng con người không chỉ là làm cho con người thoát khỏi mọi hình thức bóc lột, áp bức bất công về thể xác mà còn giải phóng con người về mặt tinh thần, giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo, mở ra những điều kiện xã hội tốt đẹp cho con người phát triển toàn diện về nhân cách. Chủ nghĩ Mác – Lê Nin là chủ nghĩa nhân văn “trực tiếp nhằm vào hành động” để giải phóng con người theo ý nghĩa cách mạng cao quý đó. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh tinh thần giải phóng con người như là mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Mác- Lê Nin “Muốn cho chủ nghĩa cộng sản thực hiện được… mọi người đều được phát triển hết khả năng của mình”.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng lần thừ VII đã chỉ rõ : “Một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đương nhiên bao gồm cả tính nhân văn”.
Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Khoá VIII , cụ thể hoá tinh thần nhân văn : “Nhằm mục tiêu tất cả vì con người. vì hạnh phúc và phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hoà giữa cá nhân và cộng đồng giữa xã hội và tự nhiên”.
Nền văn hoá tiên tiến là nền văn hoá thể hiện tư tưởng dân chủ – tôn trọng sự sáng tạo chân chính:
Dân chủ là đặc trưng cơ bản của nền văn hoá tiên tiến (tiến bộ), dân chủ là yếu tố làm thay đổi nhiều mặt đời sống văn hóa dân tộc. Dân chủ là nguồn sữa nuôi dưỡng nền văn hoá, là tiền quan trọng cho sự phát triển nền văn hóa. Dân chủ là động lực cho sự phát triển tài năng, nhu cầu sáng tạo của quần chúng nhân dân, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hoá dân tộc để phục vụ con người. Dân chủ gắn liền với tự do sáng tạo, tôn trọng sáng kiến sáng tạo, ý kiến cá nhân, giá trị cá nhân trong văn hoá và mọi hoạt động của đời sống xã hội.
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Khoá VII nhấn mạnh: “Phải đảm bảo tự do cho mọi sáng tạo và mọi hoạt động văn hoá . Mặt khác cần nhấn mạnh rằng sự sáng tạo chân chính gắn liền với trách nhiệm trước công chúng, trước dân tộc và thời đại”.
Nền văn hoá tiên tiến là nền văn hoá hiện đại hướng tới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước :
Ngoài yều tố hệ tư tưởng- thành tố quan trọng của nền văn hoá tiên tién thì các yếu tố khác của nó cũng đòi hỏi một trình độ hiện đại, trình độ dân trí, khoa học, công nghệ… phải dần dần tiến kịp với trình độ hiện đại của thế giới, phải hướng tới cuộc cách mạng khoa học và công nghệ để công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo và làm chủ các tri thức công nghệ và khoa học và công nghệ để xây dựng đất nước. Nâng cao trình độ tư duy khoa học, duy lí trong mọi hoạt động kinh tế , xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, giải quyết các vấn đề dan tộc ra trên tầm thời đại. Nền văn hoá mới phải tạo ra được những phẩm chất đạo đức, tâm hồn, lối sống con người Việt Nam hiện đại ngang tầm vói sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ đó góp phần hình thành bản lĩnh của con người Việt Nam, văn hoá Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và vững vàng trước những biến động của thời đại, những thách thức trước vận mệnh dân tộc. Nền văn hoá Việt Nam hiện đại phải vươn lên góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trước toàn nhân loại : vấn đề khủng hoảng toàn cầu, vấn đề chiến tranh và hoà bình, vấn đề ô nhiễm môi trường, nạn đói cùng kiệt và các tệ nạn xã hội…..
Nền văn hóa tiên tiến không chỉ ở nội dung tư tưởng mà ở cả cách bỉểu hiện và phương tiện chuyển tải nội dung:
Sử dụng các hình thức sáng tạo mới bằng các công nghệ hiên đại làm sâu sắc, phong phú và đa dạng các sản phẩm văn hoá dân tộc. Có cách thức và phương pháp tiên tiến để chuyển đổi nội dung và làm mời các gía trị văn hoá cổ truyền cho phù hợp với thời đại. Đồng thòi phải xây dựng kết cấu han tầng của xã hội và văn hoá từng bước được hiên đại hoá. Đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật, trang thiết bị cho hoạt động văn hoá tiến kịp trình độ khoa học công nghệ hiện đại. Có như vậy mới giúp cho sự sáng tạo tốt hơn, sự truyền bá nhanh hơn, rộng rãi hơn, đáp ứng được nhu cầu văn hoá ngày càng tăng và càng cao của nhân dân.
Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Khoá VIII chỉ rõ : “Tiên tiến không chỉ về nội dung, tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiên, trong câc phương tiện chuyển tải nội dung. Trước đó, nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Khoá VII đã chủ trương : “xây dựng có trọng điểm cơ sở vật chất và kỹ thuật cho nền văn hoá, nghệ thuật, thông tin đại chúng, đối với công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đuổi kịp tiến độ kỹ thuật tiên tién của thế giới.
2. Bản sắc văn hoá của dân tộc:
Nền văn hoá tiên tiến phải có sắc thái riêng, cái độc đáo của truyền thống tâm hồn, cốt cách, lối sống của một dân tộc chứa đựng những tinh hoa của quá khứ kết hợp với những cái tốt đẹp của hiện đại. Nền văn hoá đó phải phát triển trên cái nền những sắc thái riêng đã trở thành bản sắc của chính nó. Nừu không, trước xu hướng toàn cầu hoá, xu hướng áp đặt văn hoá được truyền bá bởi sức mạnh vật chất và phương tiện kỹ thuật hiện đại sẽ biến văn hoá của các quốc gía dân tộc thành “cái bóng” của nền văn hoá khác.
Bản sắc văn hoá chính là sự đặc thù dân tộc của nền văn hoá, bản sắc dân tộc được thể hiện, được lưu giữ trong văn hoá, định hướng cho sự phát triển của nền văn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement