Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhchimongemduochanhphuc79
#942261

Download miễn phí Tiểu luận Nghiên cứu lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay

Lịch sử chứng tỏ rằng, các hình thái xã hội ngay cùng một kiểu cũng không khi nào được thể hiện dưới hình thức như sau. Mác viết : “cùng một cơ sở kinh tế đó xét về mặt những điều kiện chủ yếu của nó-nhưng do có những tình hình khác nhau về mặt kinh nghiệm, do những điều kiện tự nhiên, do những quan hệ chủng tộc do những ảnh hưởng lịch sử từ ngoài vào,. nên lại có biểu hiện ra dưới không biết bao nhiêu là biến thể và màu sắc mà người ta chỉ có thể hiểu được nhờ phân tích những tình hình nhất định do kinh nghiệm đem lại ”. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội nhấn mạnh vai trò quyết định – xét đến cung – cầu của nhân tố kinh tế, song không bao giờ coi kinh tế là nhân tố quyết định duy nhất trong lịch sử.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h tế nghĩa là phải bắt đầu từ cách sản xuất . Vấn đề khác nhau giữa các nước là ở phương hướng, mục tiêu, nội dung và cách phát triển. Mỗi cách sản xuất nhất định đều có cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội tồn tại trong phạm vi các quan hệ sản xuất nhất định nên nó mang dấu ấn và chịu sự tác động của các quan hệ sản xuất trong việc tổ chức quá trình công nghệ. Trong cơ cấu xã hội khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật gắn bó chặt chẽ với các hình thức xã hội của nó. Để có cơ sở vật chất kỹ thuật như vậy các nước đang phát triển cần tiến hành công nghiệp hoá. Nước ta thuộc vào nhóm đang phát triển, là một trong những nước cùng kiệt nhất thế giới, nông nghiệp lạc hậu còn chưa phát triển xã hội truyền thống đổi sang “xã hội văn minh công nghiệp”. Do đó khách quan phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nội dung, cách là con đường phát triển nhanh có hiệu quả. Đối với nước ta quá trình công nghiệp hoá còn gắn chặt với hiện đại hoá, nó làm cho xã hội chuyển từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại làm biến đổi cơ bản bộ mặt của xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị… công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường củng cố độc lập dân tộc, khắc phục lạc hậu, đói cùng kiệt là quy luật khách quan trong tiến trình phát triển của đất nước tạo ra một cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế nâng cao đời sống vấn đề và văn hoá của nhân dân. Chúng ta cần biết rằng khi hình thành quan niệm duy vật về lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khẳng định tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người là sự thay thế hình thái kinh tế xã hội cũ bằng hình thái kinh tế xã hội mới cao hơn. Việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội để xác định con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc cuộc đổi mới ở nước ta đã đang nảy sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi chúng ta phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin nói chung và học thuyết hình thái kinh tế xã hội nói riêng để tiếp tục làm sáng tỏ con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là một vấn đề quan trọng cần thực hiện một cách đúng đắn nhanh chóng để đặt tới một nền kinh tế phát triển mạnh xã hội ổn định, một xã hội có trình độ khoa học ngày càng cao, hiện đại. Muốn thế chúng ta cần thay đổi hình thái kinh tế xã hội, cụ thể hơn chúng ta cần thay đổi quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất và cách sản xuất bởi vì lực lượng sản xuất là nền tảng vật chất kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế xã hội. Sự hình thành và phát triển của mỗi hình thái kinh tế xã hội xét đến cùng là do lực lượng sản xuất quyết định. Lực lượng sản xuất phát triển qua các hình thái kinh tế xã hội nối tiếp nhau từ thấp lên cao thể hiện tính liên tục trong sự phát triển của xã hội loài người. Từ quan hệ sản xuất dẫn tới các mối quan hệ khác trong xã hội từ đó tạo nên xã hội và quy luật xã hội. Mỗi hình thái kinh tế xã hội lại có một kiểu qqh sản xuất của nó tương ứng với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất. Trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội IX xác định: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực của dân tộc gắn với vận dụng mọi nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh có hiệu quả bền vững” Do đó chúng ta cần nghiên cứu lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay đêr thấy rõ được thực trạng của vấn đề đó.
Nội dung chính
1, Cơ sở lý luận
Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của nghĩa duy vật lịch sử đáng để chủ nghĩa xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định với những quan hệ sản xuất của nó thích ứng với lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng lên trên những quan hệ sản xuất đó. Học thuyết Mac Lê nin về hình thái kinh tế xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản và phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội. Xã hội không phải là tổng số những hiện tượng, sự kiện rời rạc, những cơ cấu phức tạp trong đó có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến thức thượng tầng. Mọi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến các mặt khác tạo nên sự vận động của cơ thể xã hội. Chính toàn vẹn đó được phản ánh bằng khái niệm hình thái kinh tế xã hội.
Tìm hiểu về học thuyết Mac-Lê nin và hình thái kinh tế xã hội chúng ta phải xét trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật về nguồn gốc động lực của sự vật, xét đến sự vận động phát triển của thế giới, nó đòi hỏi phải xem xét các sự vật, hiện tượng trong sự tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau giữa chúng trong sự vận động phát triển, đó là quy luật và phát triển của sự thống nhất hay đấu tranh trong xã hội. Sự tác động qua lại của các mặt đối lập, trực tiếp sự đấu tranh của các mặt đối lập thường xuyên trong các mặt đối lập dẫn đến chuyển hoá lên những hình thức cao hơn. Lê nin đã từng nói: “Phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập”. Mọi sự vật còn là một thể thống nhất của chất lượng . Sự thống nhất giữa chất và lượng là thống nhất của 2 mặt đối lập, chất là mật độ tương đối ổn định là mặt biến động hơn. Đó là quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng và chất. Còn trong quy luật phủ định của phủ định Mác đã nghiên cứu lý luận hình thái kinh tế xã hội dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết quá trình lịch sử. Mác đã nêu ra quan điểm duy vật và lịch sử về hình thái học thuyết về hình thái kinh tế xã hội. Sự sản xuất xã hội là hoạt động đặc trưng riêng của con người và xã hội loài người. Quá trình sản xuất vật chất là cơ sở nền tảng cho sự tồn tại và phát triển xã hội, sản xuất vật chất quy định và quyết định đến toàn bộ đời sống xã hội. Học thuyết Mác Lê nin về hình thái kinh tế xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản và phổ biến của mọi xã hội quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội. Như vậy muốn thay đổi xã hội nâng cao xã hội và trước hết phải tác động vào chính nền kinh tế xây dựng tác động đến hình thái kinh tế xã hội cụ thể hơn là thay đổi nâng cao hơn đối với lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Mac đã nêu một tư tưởng rất quan trọng về vai trò của lực lượng sản xuất trong việc thay đổi các quan hệ xã hội. Mác việt: “Những quan hệ xã hội đều gắn liền mật thiết với những lực lượng s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement