Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhxinh_sweetcandy
#942253

Download miễn phí Tiểu luận Thực trạng và giải pháp để tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước

- Thị trường hàng hoá dịch vụ đã hình thành còn hạn hẹp còn nhiều hiện tượng tiêu cực (hàng giả, hàng nhập lậu, hàng nhái nhãn hiệu vẫn làm rối loại thị trường).

- Thất ng hiệp và thiếu việc làm ở nước ta còn tương đối cao, tỷ lệ thất nghiệp ở các vùng đông dân và khu đô thị cao hơn các vùng khá là do dân số tập trung đông nên không đáp ứng được việc làm, trung binìh mỗi năm ở nông thôn còn 25% thời gian nhàn rỗi, do đó những luồng lao động từ nông thôn ra thành phố kiếm việc làm khá lớn, làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp.

- Thị trường hàng hoá sức lao động mới mạnh, một số tập trung giới thiệu việc làm và xã hội lao động mới xuất hiện nẩy sinh hiện tượng khủng hoảng, trong khi đó cung về sức lao động giản đơn lại vượt quá xa cầu, nhiều người có sứclđ không tìm được việc làm.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Trong nền kinh tế hiện nay thị trường được xem như là một vấn đề, một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đối với nền kinh tế mở còn non trẻ của nước ta. Một nền kinh tế phát triển nhanh hay chậm, phát triển cân đối, bền vững hay phát triển không ổn định còn phụ thuộc vào sự quản lý Nhà nước và định hướng của Đảng theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Từ Đại hội VI của Đảng cộng sản đã đề ra con đường lối đổi mới toàn diện đất nước.
"Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành cơ chế thị trường. Để khuyến khích tính cạnh tranh lành mạnh tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế và công tác quản lý nhà nước đối với thị trường luôn là một đề tài có tính thời sự.
Thị trường là nơi chứa đựng những tiềm năng, ẩn số, những rủi ro đối với sự phát triển của nền kinh tế. Định hướng cho thị trường vận động, phát triển theo mục tiêu chiến lược phát triển xã hội của đất nước là chức năng, nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước.
I. Cở sở lý luận vai trò kinh tế của nhà nước.
1. Vì sao Việt Nam chọn nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Kinh tế thị trường phản ánh trình độ phát triển của từng quốc gia, từng dân tộc. Tại sao nước ta không phát triển theo chủ nghĩa tư bản? Nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản là biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ phát triển tiền năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, phát triển kinh tế phồn thịnh. Nhưng sự phát triển lực lượng sản xuất mâu thuẫn bộc lộ sâu sắc, không giải quyết được các vấn đề xã hội, làm tăng tính bất công và bất ổn định của xã hội đào sâu hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo.
Việt Nam là một nước còn nghèo, trình độ xã hội còn thấp, chiến tranh tàn phá; lý tưởng của nhà nước ta, cả dân tộc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Từ đại hội VI đã phê phán cơ chế tập trung bao cấp; con đường mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội công nghiệp hoá hiện đại hoá và một nền kinh tế mở ở nước ta.
2. Quan niệm về kinh tế nhà nước
- Nền kinh tế nhiều thành phần thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hoá, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.
- Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tạo tiền đề khắc phục tình trạng độc quyền, tạo ra quan hệ cạnh tranh, động lực quan trọng thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất cơ sở vật chất - kỹ thuật tiên tiến của khoa học công nghệ, tạo ra được một năng suất lao động xã hội cao nhằm thoả mãn nhu cầu của xã hội.
- Trình độ của kinh tế thị trường có liên quan mật thiết qua ba giai đoạn phát triển lực lượng sản xuất: sản xuất hàng hoá đơn giản; kinh tế thị trường tự do, kinh tế thị trường hiện đại, phân công lao động xã hội phù hợp để thúc đẩy chuyên môn hoá sản xuất phát huy được tiền năng, lợi thế của từng vùng và mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài.
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng chiến lược, quy hoạch, chính sách, pháp luật và bằng cả sức mạnh vật chất lực lượng kinh tế Nhà nước; áp dụng hình thức kinh tế kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường và hạn chế và khắc phục của cơ chế thị trường.
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một xã hội đang trong quá trình chuyển biến từ nền kinh tế còn ở trình độ thấp, nông nghiệp lạc hậu; cơ sở vật chất kỹ thuật thấp kém, sang nền kinh tế ở trình độ cao hơn hướng tới chế độ xã hội mới.
- Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta giải phóng sức sản xuất động viên mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tăng trưởng văn hoá và giáo dục, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục và đào tạo con người xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.
3. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước
* Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất. Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà nước kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là nhân tố mở đường cho sự phát triển kinh tế là lực lượng vật chất quan trọng và công cụ để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước, bộ phận quan trọng giữ những vị trí then chốt trong việc tiến bộ khoa học công nghệ.
- Đổi mới cơ chế, chính sách với doanh nghiệp Nhà nước để tạo động lực phát triển và nâng cao xoá bỏ triệt để bao cấp, phải hoàn thành việc củng cố, đổi mới nâng cao hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện tốt chủ trương cổ phần hoá và đa dạng sở hữu đối với những doanh nghiệp mà nhà nước cần nắm 100%. Có nhiều các thành phần kinh tế.
+ Kinh tế tập thể
+ Kinh tế cá thể, tiểu chủ
+ Kinh tế tư bản, tư nhân
+ Kinh tế tư bản Nhà nước
+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
- Đứng trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nước ta không thể khép kín mà là phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại "mở cửa" nền kinh tế, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển tư bên ngoài, hợp tác làm năn hai bên cùng có lợi.
II. Thực trạng và giải pháp để tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước
1. Thực trạng kinh tế nhà nước
Trình độ phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta còn ở giai đoạn sơ khai. đó là do các nguyên nhân:
- Cơ sở vật chất kỹ thuật còn ở trình độ thấp, bên cạnh một số lĩnh vực kinh tế được trang bị công nghệ hiện đại. Nhiều ngành máy móc cũ kỹ, lạc hậu ở trình độ công nghệ 2/7 của thế giới thiết bị máy móc lạc hậu 2 - 3 thế hệ, lao động thủ công vẫn chiếm lĩnh tỉ trong lớn trong tổng số lao động xã hội, năng suất hiệu qủa sản xuất còn thấp bằng 30% mức trung bình thế giới.
Kết cấu hạ tầng, hệ thống đường giao thông, bến cung, hệ thống thông tin liên lạc… còn lạc hậu (mật độ đường giao thông(km = 1% với mức trung bình của thế giới, tốc độ truyền thông trung bình cả nước chậm hơn thế giới 30 lần).
- Phân công lao động kém phát triển sự chuyển dịch cơ cấu còn chậm. Nền kinh tế chưa thoát khỏi kinh tế nông nghiệp nhỏ nông nghiệp sử dụng 70% lực lượng lao động; nhưng chỉ sản xuất khoảng 26% GDP, các ngành kinh tế công nghệ cao chiếm tỉ trọng thấp.
* Thất nghiệp và thiếu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta còn tương đối cao.
* Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước, cũng như thị trường nước ngoài còn yếu.
- Thị trường hàng hoá dịch vụ đã hình thành còn hạn hẹp c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement