Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fallinlove_bmt2007
#942249

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Viện Khoa học - Lao động - Xã hội tại Trung tâm Dân số Lao động và Việc làm

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

I. Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Lao động và Xã hội 2

II. Tổ chức bộ máy 4

III. Một số lĩnh vực nghiên cứu chính của Viện 5

IV. Một vài đề tài cấp Bộ do Viện chủ trì thực hiện 10

V. Một số thành tựu và khó khăn qua 25 năm hoạt động 11

Kết luận 13

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời mở đầu
Trong thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử từ thấp đến cao, bước vào thập kỷ XX, nền kinh tế thế giới có những biến đổi sâu sắc do tác động mạnh mẽ của các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, sinh học, tự động hoá và một nền kinh tế thị trường. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giải phóng sức lao động.
Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa đấu tranh vừa hợp tác và cạnh tranh vừa hợp tác và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, nhiều vấn đề kinh tế cơ bản, vừa bức xúc hiện nay. Giải quyết công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, công bằng và tiến bộ xã hội, một môi trường xã hội ổn định, chính trị ổn định, kinh tế phát triển cao hội nhập kinh tế tạo ra nhiều công ăn việc làm, sản xuất ra nhiều hàng hoá đa dạng và phong phú… bên cạnh đó nẩy sinh ra nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường.
Đảng cần có những chính sách hơn nữa cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công cách mạng; phúc lợi dành cho người già trẻ em và người tàn tật…Những chính sách tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích sản xuất phát triển, xây dựng và cải tạo hệ thống giáo dục và đào tạo. Giáo dục đào tạo phải xuất phát từ thực tiễn, giáo dục đào tạo phải có trọng tâm trọng điểm, phân bổ nguồn lao động việc làm một cách hợp lý, giải quyết công ăn việc làm một cách khoa học và có hiệu quả….phải nói rằng gần 20 năm đổi mới là thời kỳ mà sự nghiệp nghiên cứu khoa học lao động và xã hội đã trăn trở, vượt lên những rào cản của hệ thống tư duy cũ, tìm tòi sáng tạo trong việc nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn làm cơ sở cho việc hình thành một hệ thống chính sách, cơ chế pháp luật phù hợp với tiến trình đổi mới và đang phát huy tích cực trong cuộc sống, được cuộc sống chấp nhận, những vấn đề vừa cơ bản, lâu dài, vừa bức xúc trước mắt nên trên đặt ra nhiệm vụ cho công tác nghiên cứu khoa học lao động và xã hội hết sức quan trọng và nặng nề. Nghị quyết hội nghị TW6 khoá IX đặt ra nhiệm vụ cho khoa học và công nghệ từ nay cho đến năm 2010 là tập trung giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn cho cuộc sống đặt ra. Cung cấp các luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách nhằm tiếp tục giải phóng và phát triển tiền lực sản xuất, đây là nhiệm vụ của công tác nghiên cứu khoa học, lao động và xã hội, đòi hỏi phải có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài ngành, sự phối hợp của nhà quản lý và các hoạt động thực tiễn, trong đó Viện Khoa học Lao Động và Xã hội đóng góp là hạt nhân.
Những thuận lợi và khó khăn do quá trình phát triển đặt ra đòi hỏi sự ra đời và phát triển của Viện Khoa học Lao Động và Xã hội,đòi hỏi công tác nghiên cứu khoa học của Viện không ngừng đổi mới cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước, khu vực quốc tế để giải quyết vấn đề này, Viện đã cụ thể hoá thành các chức năng nhiệm vụ sau:
I. Chức năng nhiệm vụ của Viện khoa học lao động
Viện Khoa học Lao Động thành lập vào ngày 14 tháng 4 năm 1978 theo quyết định số 79/CP của hội đồng chính phủ. Đến tháng 3 năm 1978, Viện được đổi tên thành Viện Khoa học Lao Động và các vấn đề xã hội, theo quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của thủ tướng chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ, việc được xác định là Viện đầu ngành trực thuộc bộ lao động - thương binh và xã hội. Đến này 18 tháng 11 năm 2002 trên cơ sở quán triệt kết luận của hội nghị thứ 6 Ban chấp hành TW khoa IX về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 2 khoa VII phương hướng phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký quyết định số 1445/2002/QĐ - BLĐTBXN đổi tên Viện Khoa học Lao Động và các vấn đề xã hội thành Viện Khoa học Lao Động xã hội, đồng thời quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện cho phù hợp với thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập kinh tế quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá.
1. Chức năng có 2 chức năng cơ bản
- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng các vấn đề về lĩnh vực lao động thương binh và xã hội.
- Đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động và xã hội.
2. Nhiệm vụ
* Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực lao động thương bình và xã hội: Cụ thể là:
- Dự báo xu hướng phát triển và định hướng chiến lược về lĩnh vực lao động - thương binh xã hội; tham gia xây dựng chiến lược thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội.
- Phát triển nguồn lao động, di dân, dịch chuyển lao động, đào tạo nhằm đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu lao động, tạo việc làm và đáp ứng thị trường lao động, tác động của toàn cầu hoá.
- Tiền lương, tiền công, thu nhập, tiêu chuẩn cấp bậc lương công nhân, định mức lao động, năng suất lao động xã hội.
- Tiêu chuẩn, quy phạm an toàn, vệ sinh môi trường, và các điều kiện lao động.
- Lao động nữ, các khía cạnh xã hội và vấn đề giới của lao động nữ và lao động đặc thù.
- Ưu đãi người có công, xoá đói giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, tệ nạn xã hội.
* Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành kinh tế lao động (thạc sỹ, tiến sỹ) theo quy định của phap luật.
* Điều tra cơ bản phục vụ nghiên cứu khoa học về lao động và xã hội, thu và phổ biến thông tin khoa học, kết quả các công trình nghiên cứu.
* Tư vấn và tham gia thẩm định, đánh giá các chương trình dự án, chính sách, công trình nghiên cứu thuộc bộ quản lý.
* Mở rộng hợp tác với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về lao động và xã hội theo quy định của pháp luật, của bộ.
* Quản lý tổ chức cán bộ, công chức cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, của bộ.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, cơ cấu tổ chức và bộ máy của Viện đang được đổi mới và hoàn thiện theo hướng hình thành các đơn vị nghiên cứu tương đối tổng hợp theo lĩnh vực dân số; lao động việc làm; quan hệ lao động; môi trường và điều kiện lao động; lao động nữ giới; các chính sách ưu đãi xã hội.
Trong đổi mới cách hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện là phải xây dựng cho mình một hệ thống phương pháp luận nghiên cứu, tiếp cận tiên tiến, phù hợp ví đặc thù của khu vực lao động và xã hội, đặc biệt ngoài các phương nghiên cứu truyền thống thuộc khoa học xã hội, cần tăng cường sử dụng phương pháp mới có hiệu quả như phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp cùng tham gia, phương pháp mô hình hoá, các phương pháp nghiên cứu hiện đại phải được hỗ trợ tích cực bởi các công cụ toán học, thống kê kinh tế lượng, tin học, internet và máy tính, giúp cho việc thu thấp và xử lý khối lượng lớn các thông tin, dự báo và lựa chọn các phương pháp, ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement