Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoane35
#941770

Download miễn phí Tiểu luận Lý luận về nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và quan điểm toàn diện và việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Phát triển trong sự kết hợp hài hoà giữa quy luật phát triển theo tuần tự với 3 quy luật phát triển nhẩy vọt.

phát triển cùng một lục 3 trinh độ phát triển của hình thái kinh tế hàng hoá đó là: Kinh tế hàng hóa giản đơn KTTT tự do( cổ điển )và kinh tế thị trường hỗn hợp( hiện đại) phụ thuộc vào từng thời điểm và trình độ khác nhau.

Phát triển trong sự kết hợp hài hoà giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, coi trọng việc kết hợp vai trò thúc đẩy sự ra đời các nhân tố của kinh tế thị trường và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước XHCN trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường hiện đại.

 Ba đặc trưng nói trên có quan hệ trực tiếp với nhau, trong đó đặc trưng thứ 3 có ý nghĩa quyết định .

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


I . đặt vấn đề .
1. Thực trạng sản xuất , phát triển kinh tế
Thế giới luôn luôn vận động và phát triển, các hình thái kinh tế xã hội cũng vậy nó luôn luôn gắn với hoạt động sản xuất vật chất đấy là nền tảng của đời sống xã hội, là tiền đề cho sự phát triển về kinh tế - xã hội. Qua đó ta thấy được tầm quan trọng to lớn của kinh tế trong sự tồn tại và phát triển của xã hội, với quy luật khách quan cho thấy nền kinh tế Việt Nam cũng là nền tảng cho sự phát triển của đất nước .
Vốn là nước có điểm xuất phát thấp, trải qua chiến tranh bảo vệ tổ quốc lại chịu sự ảnh hưởng nặng nề và lâu dài của mô hình kinh tế cũ : “kinh tế tập trung” thực chất đấy là mô hình vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp đưa nước ta vào tình trạng khủng hoảng.
Do vậy từ thập kỷ 80, trở lại đây đã có những bước ngoặt lớn cho nước ta trong sự nghiệp đổi mới kinh tế, với việc lấy trình độ xã hội hoá sẩn xuất làm điểm xuất phát. Tháng 12-1986 đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI, đã đề ra đường lối đổi mới kinh tế, đó là chuyển sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
2 . Quan điểm toàn điểm triết học Mác-Lê nin.
a . Nguyên tắc và cơ sở lý luận của triết học Mác -Lênin về nguyên lý mối liên hệ phổ biến.
Mọi sự vật hiện tượng nằm trong mối liên hệ phổ biến, nghĩa là tuân theo sự tác động của nó, có sự tác động qua lại của các yếu tố trong nó và giữa các giai đoạn phát triển của sự vật đó, mà tổng hợp những tác động ấy gây nên sự biến đổi của sự vật. Đồng thời ta cũng biết, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bển của sự vật phải biết mối quan hệ bên trong của sự vật, quy vận động phát triển của sự vật. Do vậy, muốn biết bản chất và sự vận động của sự vật ta phải biết được các mối quan hệ của sự vật .
Từ khi triết học ra đời, được kế thừa và phát trỉển, trở thành cơ sở lý luận cho các môn khoa học khác và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, xu hướng phát triển của xã hội, cùng với những quy luật mà triết học Mác-Lê Nin đã phát hiện, nó giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó thúc đẩy tích cực lao động, cải tạo thế giới và phục vụ cho con người
Thế giới luôn luôn vận động và phát triển, không thể vượt qua các quy luật khác quan của chủ nghĩa Mác. Quan điểm cuả Mác luôn luôn đúng thông qua hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động cải tạo xã hội của toàn bộ thế giới. Từ đó đi đến quan điểm toàn diện:
“Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm toàn diện khi nghiên cứu sự vật, tức là xem xét sự vật , hiện tượng và phải đặt trong mối quan hệ với sự vật khác, xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, cả các mặt khâu trung gian; thấy được từng vị trí cuả mối liên hệ trong tổng thể của nó, có như thế mới thực sự nắm được bản chất của sự vật. Vì vậy quan điểm toàn diện đã bao hàm trong bản thân nó quan điểm lịch sử cụ thể “
Muốn xem xét, đánh một vật nào đấy, chúng ta cần xem xét đánh gía một cách toàn diện mọi góc độ mọi phương diện, tuy chịu sự tác động của nhiều yếu tố, nhiều mặt nhưng không phải mọi tác động đó đều gây ảnh hưởng hay ít như nhau với sự vật. Do đó khi xem xét sự vật hiện tượng nào đó phải tìm một mối liên hệ nào là cơ bản, và không cơ bản. Không được đồng nhất và san bằng các mối liên hệ, các mặt của sự vật hiện tượng. Cần phản ánh đúng vai trò của từng mặt, từng mối liên hệ, phải rút ra được mối liên hệ bản chất của sự hiện tượng tránh rơi vào tình trạng đánh giá phiến diện một chiều quan điểm toàn diện ở đây chính là phép duy vật biện chứng, do vậy nó đã góp phần khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế trước đây trong cách nhìn nhận đánh giá sự vật và mở đường cho sự đánh giá đúng đắn từ khi nó ra đời, bởi vậy việc vận dụng vào thực tiễn, vào hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế chính trị - văn hoá, nghiên cứa khoa học ... góp phần đẩy nhanh sự phát triển của đời sống xã hội, làm cho nhận thức của con người ngày càng sâu sắc về hiện thực khách quan .
b. Nguyên tắc phân tích quan điểm của triết học Mác - lê nin trong việc giải quyết vấn đề trên mọi mặt, qua đó làm rõ vai trò của nó
Các sự vật hiện tượng muôn hình muôn vẻ trong thế giới khách quan không cái nào tồn tại một cách cô lập, nó tồn tại bằng cách tác động lẫn nhau, ràng buộc nhau, qui định và chuyển hóa nhau. Mối liên hệ này không những diễn ra ở mọi sự vật hiện tượng trong xã hội, trong nhận thức mà còn biểu hiện ở các mặt khác trong quá trình phát triển của mỗi sự vật hiện tượng. Đấy chính là mối liên hệ khách quan, nó bắt nguồn từ tính thống nhất vật chất của thế giới.
c. Vai trò của nó với việc xây dựng kinh tế thị trường
Cơ chế kinh tế hoạt động của nền kinh tế là phát huy và tận dụng hết mọi nguồn lực và ưu thế vốn có để có sự phân phối và lưu thông hàng hoá đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhưng theo quy luật chung cửa sự tồn tại thì lĩnh vực kinh tế cung biện chứng nó luôn làm cho các nhà hoạt động kinh tế phải tuân theo nguyên tắc toàn diện phát triển và lịch sử cụ thể trong vấn đề sản xuất và đưa ra vấn đề hiệu quả kinh tế. Bởi vậy khi xây dựng kinh tế điều quan tâm nhất là nguyên tắc toàn diện.Vì nó chỉ tồn tại và biểu hiện với tư cách trong mối quan hệ những sự kiện khác cho nên nguyên tắc toàn diện đã đưa ra :
Một Là : khi ta nghiên cứa một sự kiện kinh tế nào để nhận thức bản chất sự việc cần xem xét nó trên tất các mặt, các mối quan hệ nếu có. Tính chân lý và xác thực của tri thức khoa học được rút ra phụ thuộc độ lớn của tổng thể các mối quan hệ có thể thu nhập được tuy nhiên vì số lượng các mối liên hệ có thể có là vô cùng người nghiên cứu không thể nào bao quát hết cho nên sai lầm vẫn có thể xảy ra. Chính vì vậy quản lý - sai lầm là hai mặt cùng tồn tại trong một tri thức .
Hai là : trong khi hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước, phải tính đến tất cả các mối quan hệ trên các bình diện có thể, chẳng hạn :
Tương quan giữa nền kinh tế dân tộc với kinh tế của các nước trong khu vực và thế để thấy, lợi thế so sánh.
Tương quan giữa các nguồn lực hiện đang có nhu cầu về hàng hoá dịch vụ của dân cư, tương quan giữa đầu tư cho tương lai với tiêu dùng hiện tại
Tương quan giữa tiêu dùng xã hội với tiêu dùng cá nhân ..
Ba Là : Đối doanh nghiệp, việc quyết định một phương án sản xuất kinh doanh, sản xuất ra loại hàng hoá dịch vụ nào, bằng công nghệ kỹ thuật nào và bán cho ai, cũng cần tính đến mối liên hệ có thể có như : Các mối liên hệ pháp lý, mối liên hệ cung cầu của loại hàng hoá lựa chọn, tính thời vụ của nó .
Mối liên hệ tỷ giá giữa loại hàng hoá này bởi loại hàng hoá đối thủ với hàng hoá bổ sung. Doanh nghiệp càng tính toán được nhiều mối liên hệ bao nhiêu, thất bại rủi ro càng ít bấy nhiêu, để khắc phục tình trạng bỏ sót cần phân loại các mối liên hệ thành...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement