Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Brys
#941705

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Xí nghiệp Thương mại trực thuộc Công ty Sông Thu

Bán lẻ thu tiền trực tiếp : Theo hình thức này, nhân viên bán hàng vừa thu tiền vừa giao hàng cho khách, cuối ca (ngày) nhân viên bán hàng lập giấy báo nộp tiền và căn cứ vào số tiền đã thu được của khách hàng nộp cho thủ quỹ, sau đó lập báo cáo bán hàng (bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ) để phản ánh số lượng và giá trị của hàng hoá và chuyển chứng từ bán hàng kèm giấy nộp tiền cho bộ phận kế toán ghi sổ.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o ngân sách Nhà nước.
Sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do quân đội giao phó.
3. Tổ chức bộ máy của công ty
Phó giám đốc sxkd
Phó giám đốc chính trị
Phòng
kế hoạch kinh doanh
Phòng
Kỹ thuật
Phòng
Tài chính
Kế toán
Phòng
Tổ chức hành chính
Giám đốc xí nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển
Giám đốc xí nghiệp dịch vụ và vệ sinh tàu biển
Giám đốc xí nghiệp thương mại
Quản đốc phân xưởng đốc đà
Quản đốc phân xưởng vỏ tàu
Quản đốc
PX
cơ khí
Đ. lực
Quản đốc phòng vệ sinh tàu dầu
Tổ trưởng tổ
dịch
vụ
Tổ trưởng tổ
Bán
ga
Tổ trưởng tổ
Xăng dầu
GIáM ĐốC Công ty
Các
tổ trưởng
Các
tổ trưởng
Các
tổ trưởng
Ghi chú :
Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
Cơ cấu tổ chức quản lí tại Công ty, xây dựng theo hình thức trực tuyến chức năng. Chức năng của từng bộ phận như sau:
* Giám đốc Công ty: Là ngưới thay mặt cho Nhà nước cho quân đội, cho toàn Công ty chịu trách nhiệm điều hành quản lí Công ty theo đúng chế độ một thủ trưởng chịu trách nhiệm về mọi mặt sản xuất kinh doanh, an ninh chính trị, kinh tế đối ngoại, đời sống cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
* Phó giám đốc chính trị: Giúp việc cho giám đốc trong việc phụ trách công tác chính trị các công tác Đảng trong toàn Công ty.
* Phó giám đốc sản xuất kinh doanh: Giúp việc cho giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế đối ngoại, giao dịch với các đơn vị khác.
* Phòng tổ chức hành chính: Có chức năng tham mưu cho giám đốc Công ty về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, từ đó thực hiện các chế độ chính sách...
* Phòng kĩ thuật: Chuyên làm công tác tổ chức quản lí và phát triển kĩ thuật công nghệ, chịu mọi trách nhiệm từ khi tàu cập cảng sữa chữa, đến khi thanh toán hợp đồng, tàu rời cảng. Ngoài ra, phòng còn có trách nhiệm xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học kĩ thuật, chủ trì trong việc tổ chức đăng kí đề tài nghiên cứu, áp dụng sáng kiến cải tiến kĩ thuật vào dây truyền sản xuất, tham gia vào việc kiểm kê đánh giá tài sản, chất lượng kĩ thuật và xử lí các tài sản đó.
* Phòng kế toán tài chính: Đứng đầu là kế toán trưởng thay mặt cho giám đốc điều hành công tác của phòng tài chính kế toán, tham mưu cho giám đốc trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tài chính (quản lí các nguồn vốn và quỹ, công tác tín dụng) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và việc chấp hành kỉ luật tài chính Nhà nước, thực hiện công tác hạch toán theo điều lệ tổ chức, công tác kế toán Nhà nước trong toàn Công ty, kiểm tra và phân tích hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Giám đốc các xí nghiệp: Là người thay mặt cho giám đốc theo dõi và chỉ đạo hoạt động của xí nghiệp do mình quản lí nhằm hoàn thiện tốt nhiệm vụ mà Công ty giao phó. Các giám đốc xí nghiệp điều hành và quản lí xí nghiệp theo chế độ một thủ trưởng và chịu mọi trách nhiệm trước giám đốc Công ty.
Ngoài các mối quan hệ trực tuyến trên, các phòng ban còn có mối quan hệ chức năng đến các xí nghiệp để hoàn thành tốt kế hoạch của Công ty.
4. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Công ty Sông Thu:
a. Tổ chức bộ máy kế toán:
Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lí chặt chẽ nguồn vốn, vật tư, tài sản kinh doanh, đồng thời không có sự phân tán quyền lực quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động tài chính. Công ty Sông Thu đã chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung được tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng, phòng kế toán ngoài 5 nhân viên kế toán do kế toán trưởng phụ trách chung dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Công ty còn có các nhân viên kế toán ở các đơn vị phụ thuộc.Bộ máy kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau:
Kế toán
Vật tư
Kế toán
TSCĐ & công nợ kiêm kế toán tổng hợp
Quản lý mạng kiêm kế toán
giá thành
Kế toán
Thanh toán tiền lương
Thủ quỹ
Kế toán trưởng
Nhân viên kế toán các đơn vị phụ thuộc
Mỗi nhân viên kế toán theo dõi và chịu trách nhiệm trong phạm vi phần việc của mình cụ thể:
* Kế toán trưởng: Điều hành chung mọi công việc của Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ quản lí sắp xếp bố trí công việc cho nhân viên của phòng mình. Trực tiếp đưa ra các quy định về hạch toán kế toán tại Công ty, báo cáo kết quả tài chính và chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán của Công ty với giám đốc, thực hiện việc báo cáo quyết toán và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Quản lí mạng kiêm kế toán giá thành: Điều hành, quản lí và chịu trách nhiệm về hoạt động trên mạng vi tính của Công ty. Cuối tháng tập hợp các chi phí tính giá thành của từng sản phẩm hoàn thành.
* Kế toán tổng hợp kiêm kế toán tài sản cố định và công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi công nợ, tình hình biến đổi tài sản cố định, tính khấu hao tài sản cố định, khi đến kì tập hợp các chứng từ và bảng kê để lên nhật kí chung và tổng hợp vào sổ cái lập báo cáo quyết toán định kì.
* Kế toán thanh toán tiền lương: Theo dõi việc trả lương, thưởng phụ cấp của toàn bộ cán bộ công nhân viên, tính và theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng.
* Thủ quỹ: Có nhiệm vụ giữ tiền mặt, giao dịch với ngân hàng, giao nhận chứng từ theo lệnh của kế toán trưởng và giám đốc công ty, đồng thời theo dõi chi tiết các khoản chi phí và các nguồn vốn.
* Nhân viên kế toán các đơn vị trực thuộc: Làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu và ghi chép một số nghiệp vụ trung gian định kì tập hợp chứng từ về phòng kế toán để ghi sổ và lập báo cáo cuối kì.
b. Hình thức kế toán Công ty Sông Thu:
Công ty Sông Thu với đặc điểm vừa sản xuất vừa kinh doanh có địa bàn hoạt động tương đối tập trung, và là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập. Do vậy việc lựa chọn hình thức sổ kế toán đòi hỏi phải phù hợp với mọi điều kiện đặc điểm của Công ty. Xuất phát từ lí do đó Công ty Sông Thu đã áp dụng hình thức nhật kí chung được thiết kế trên máy vi tính làm hình thức sổ kế toán cho Công ty mình và được thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ tổ chức hình thức sổ kế toán tại Công ty Sông Thu:
Chứng từ gốc
Bảng kê chứng từ
Nhật ký chung
Sổ cái
Bảng cân đối phát sinh
Báo cáo tài chính
Sổ quỹ, các sổ nhật ký
chuyên dùng
Các sổ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
* Trình tự ghi chép:
- Hằng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh trên chứng từ gốc nhân viên kế toán tiến hành thu nhập phân loại chứng từ theo từng thành phần hành kế toán riêng.
- Dựa vào chứng từ gốc hàng ngày kế toán ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ chi tiết có liên quan như: Sổ ghi nhật kí mua hàng, nhật kí bán hàng, sổ nhật kí thu chi tiền mặt... và các sổ kế toán chi tiết khác.
Định kì từ các sổ kế toán chi tiết này kế toán tổng hợp số liệu vào bảng tổng hợp chi tiết.
- Đối với một số tài khoản cần theo dõi chi tiết như TK 131, TK 141, TK 138, TK 338... thì theo dõi trên các sổ chi tiết riêng. Đối với các nghiệp vụ không thuộc phạm vi theo dõi chi tiết, sẽ được tổng hợp vào bảng kê là gốc. Các bảng kê chứng từ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement