Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quynhnga_cp
#941681

Download miễn phí Tiểu luận Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm kinh tế thị trường XHCN ở Việt Nam và các giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 1

I. Lý luận chung về kinh tế thị trường 3

1. Các khái niệm 3

2. Lịch sử phát triển của các tổ chức kinh tế 4

3. Kinh tế thị trường 6

II. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 7

1. Tính tất yếu khách quan 7

2. Đặc điểm kinh tế thị trường ở các nước trên thế giới 12

3. Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 14

III. Các giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam 20

1. Đẩy mạnh quá trình đa dạng hoá sở hữu, tạo điều kiện phát triển mạnh nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta 20

2. Đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế ở những lĩnh vực nước ta có lợi thế so sánh đồng thời từng bước xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 22

3. Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường. 22

4. Tăng cường vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước 23

5. Mở rộng thị trường, hướng ra thị trường thế giới. 23

Kết luận 25

Tài liệu tham khảo

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng chân tay và trí óc để bóc lột giá trị thặng dư, cả những giá trị quý giá nhất thuộc về nhân phẩm nhân cách con người, thậm chí cả các bí mật quân sự, bí mật quốc gia, quyền lực và luật pháp nếu con người bị đồng tiền mua chuộc mà tha hoá biến chất.
Cơ chế thị trường thúc đẩy sự phân hoá giau nghèo, cho phép làm giàu không chỉ bằng nguồn vốn và năng lực kinh doanh mà cả bằng các thủ đoạn lừa gạt, xảo trá. Cơ chế thị trường với tâm lý sùng bái đồng tiền có thể đặt xã hội vào nguy cơ lũng đoạn làm băng hoại mọi giá trị đạo đức và nhân phẩm con người. Bên cạnh đó kinh tế thị trường chạy theo lợi nhuận có thẻ dẫn đến phân hoá giàu nghèo, bất bình đẳng và huỷ hoại môi trường sống...
Vì vậy không được lý tưởng hoá hay tuyệt đối một chiều những thành tựu hay các khuyết tật của nó. Để phát huy những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường cần có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước.
II. Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
1. Tính tất yếu khách quan:
Cách mạng tháng Mười Nga thanh công đã mở ra một chế độ xã hội mới với những mặt ưu việt của nó. Liên bang Xô Viết và hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đạt được những thành tựu to lớn với việc áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung và đưa chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống đối lập, phát triển song song với hệ thống Tư Bản Chủ Nghĩa.
Việt nam trước bối cảnh kinh tế thế giới phát triển theo hai chiều hướng Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Mặt khác tình hình kinh tế chính trị trong nước có nhiều khó khăn do đó Đảng Nhà nứơc va nhân dân đã thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn nhiệm vụ độc lập dân tộc với xây dựng Xã hội chủ nghĩa.
Việc ap dụng mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, đặt dưới sụ lãnh đạo thông nhất của Đảng và Nhà nước theo kế hoạch tập trung nguồn lực để giải phóng dân tộc và phát triển đất nứơc. Trong tinh hình hình ấy mô hình kế hoạch hoá tập trung đã tỏ ra khá hiệu quả, giải quyết được những khó khăn đặc biệt góp phần vào thắng lợi giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
Song do việc duy trì quá lâu và áp dụng một cách máy móc mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung của các nước làm cho nền kinh tế suy thoái khủng hoảng trầm trọng kéo dài trong suốt thập niên 70, 80, lạm phát gia tăng giá cả đắt đỏ ... nền sản xuất đình trệ.
Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước đã có những chính sách hợp lý, khởi xướng công cuộc đổi mới chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.
Từ Đại hội Đảng VI tháng 12/1986 trên cơ sở khẳng định nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng nhiều thành phần, đa dạng hoá các loại hình sở hữu gắn với các loại hình sản xuất kinh doanh. Đảng ta đã chỉ rõ kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc doanh và khu vực tập thể cùng với bộ phận kinh tế gia đình gắn liền với thành phần kinh tế đó.
Các thành phần kinh tế khác bao gồm: kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc.
Việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là tất yếu do trong nội tại nền kinh tế đất nước còn tồn tại những điều kiện khách quan.
Đi lên xây dựng đất nước từ một nền kinh tế kém phát triển kỹ thuật thủ công lạc hậu, năng xuất , hiệu quả thấp do chúng ta đã có thời kỳ dài chịu sự đô hộ của thực dân đế quốc với sự khai thác bóc lột đến cạn kệt cả sức người và nguồn tài nguyên lại chịu sự tài phá nặng nề của hai cuộc chiến tranh ác liệt cả về nhân lực và vật lực. Công cuộc đổi mới tuy đã đạt được những thành tựu đáng kể song nền kinh tế vẫn tồn tại sự phân công lao động, sự tư hữu về tư liệu sản xuất khá mạnh mẽ và sâu sắc, còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sản xuất kinh doanh.
Trên cơ sở xem xét quá trình vận động và phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta qua việc thực hiện nhất quán chính sách về kinh tế nhiều thành phần Đảng và nhà nước đã tiếp tục khẳng định sự phát triển của kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, hiện nay chúng ta đã xác định có các thành phần kinh tế sau:
Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và thành phần kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài.
Song song với việc phát triển kinh tế nhiều thành phần là sự tồn tại nhiều hình thức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tư bản tư nhân, sở hữu hỗn hợp.... Vấn đề sở hữu có liên quan đến các thành phần kinh tế, vì nó là cơ sở kinh tế - một căn cứ để xác định thành phần kinh tế. Thời kỳ quá độ mỗi cách sản xuất chỉ tồn tại với tư cách là một bộ phận hợp thành kết cấu kinh tế xã hội, chúng vừa có tính độc lập tương đối vừa tác động lẫn nhau, vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau. Hơn nữa ở nước ta trình độ xã hội hoá giữa các ngành các đơn vị sản xuất kinh doanh trong cùng một thành phần kinh tế vẫn chư a đồng đều. Do vậy việc hạch toán kinh doanh phân phối và trao đổi sản phẩm lao động tất yếu phải thông qua hình thái hàng hoá tiền tệ, để thực hiện các mối quan hệ kinh tế, đảm bảo lợi ích kinh tế giữa các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần với nhau.
ở nước ta phân công lao động xã hội với tư cách là cơ sở kinh tế của sản xuất hàng hoá chẳng những không mất đi trái lại ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nước ta thuộc khối các nước đang phát triển do đó ngày càng có nhiều ngành nghề mới ra đời và phát triển. Bên cạnh đó những ngành nghề truyền thống có tiếng không chỉ trong nước mà cả trên thế giới, có tiềm năng lớn mà trước đâybị cơ chế kinh tế cũ làm mai một nay được khôi phục và phát triển. Trong nội bộ từng ngành, từng khu vực địa phương phân công lao động ngày càng chi tiết hơn. Điều đó được phản ánh tính phong phú, đa dạng và chất lượng cao hơn của sản phẩm lao động đưa ra thị trường. Sự chuyên môn hoá và hiệp tác lao động đã vượt khỏi phạm vi quốc gia, trở thành phân công lao động trên phạm vi quốc tế. Việc phát triển kinh tế hàng hoá - kinh tế thị trường là điều kiện, cơ hội để giao lưu, trao đổi tiếp thu khoa học công nghệ thu hút vốn đồng thời thị trường thế giới là điều kiện để nước ta thực hiện chiến lược hướng ra xuất khẩu.
Như vậy nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan thu hẹp hay cản trở quá trình tiền tệ hoá các mối quan hệ kinh tế trong giai đoạn lịch sử hiện nay bằng những hình thức khác nhau sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Do đó chúng ta cần chủ động có những chính sách hợp lý để khuyến khích sự phát triển của các thành phần kinh tế đúng mức, đúng hướng, theo nguyên tắc tự nhiên của kinh tế: có nhu cầu xã hội thì tất yếu có người đáp ứng yêu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement