Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Masson
#941299

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp và kiến nghị nhăm nâng cao hiêu quả thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu

MỤC LỤC :

Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương :

LỜI CẢM ƠN

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

LÍ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG

HOẠT ĐỘNG CHO VAY ỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

I. Hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 3

1. Hoạt động đầu tư trong nền kinh tế: 3

2. Dự án đầu tư và nội dung của dự án đầu tư: 4

3. Một số vấn đề quan tâm trong hoạt động cho vay theo dự án của Ngân hàng Thương mại. 8

II. Sự cần thiết thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 9

1. Khái niệm về thẩm định dự án đầu tư. 9

2. Sự cần thiết thẩm định dự án đầu tư đối với các NHTM. 10

III. Qui trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư của các ngân hàng thương mại 10

1. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại: 10

1.1. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 10

1.2. Thẩm định tư cách pháp nhân vay vốn 11

1.3. Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư. 11

1.4. Thẩm định các yếu tố đầu vào (nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực lao động.) 12

1.5. Thẩm định về mặt tài chính. 12

2. Thẩm định tài chính và vai trò của thẩm định tài chính: 13

2.1: Vai trò của thẩm định tài chính 13

2.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư: 14

3. Nội dung của thẩm định tài chính: 14

3.1. Thẩm định tài chính doanh nghiệp: 14

3.2. Thẩm định nguồn vốn đầu tư: 17

3.3. Thẩm định thời gian hoàn vốn của dự án. 18

3.4. Thẩm định về khả năng sinh lời của dự án : 19

3.5. Thẩm định về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư: 19

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ

TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LAI CHÂU

I. Khái quát tình hình hoạt động của NHĐT&PT tỉnh lai châu 21

1. Sự hình thành và phát triển: 21

2. Khái quát sơ bộ tình hình hoạt động kinh doanh của NHĐT&PT Lai Châu trong thời gian qua: 23

2.1. Về công tác huy động vốn: 24

2.2. Công tác cho vay: 25

II. Công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển lai châu. 28

1. Thực tế hoạt động của thẩm định dự án tại Ngân hàng ĐT & PT Lai Châu 28

2. Một dự án cụ thể làm ví dụ: 30

III. Những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thẩm định dự án đầu tư tại NHĐT & PT Lai Châu. 34

1. Những mặt đạt được: 34

2. Những khó khăn và tồn tại trong công tác thẩm định dự án đầu tư. 35

CHƯƠNG III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THẨM ĐỊNH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NHĐT & PT LAI CHÂU

I. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả thẩm định dự án đầu tư tại NHĐT & PT Lai Châu. 37

II. Một số kiến nghị: 38

1. Kiến nghị đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam: 38

2. Kiến nghị đối với chi nhánh NHĐT & PT Lai Châu. 38

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n vẫn còn nhiều tồn tại trong tác thẩm định tài chính dự án vay cốn trung và dài hạn, hiệu quả cho vay chưa cao, tỷ lệ nợ quả hạn còn cao, việc cho vai trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp chủ yếu cho vay đối với Doanh nghiệp Nhà nước và còn nhiều tồn tại trong phương pháp thẩm định. Nhìn chung hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính đang được sử dụng hiện nay trong thẩm định dự án tại Ngân hàng là: Mức sinh lời của dự án: Khả năng hoàn trả vốn vay và độ an toàn của dự án. Thực tế hiện nay ba chỉ tiêu trên đều đã được đề cập tới tuy nhiên mức độ chưa sâu và còn nặng về hình thức.
Về mức sinh lời thì thường được xét theo chỉ tiêu lợi nhuận ròng hàng năm. Về khả năng hoàn vốn thì Ngân hàng quan tâm nhiều hơn tới mức hoàn trả vốn vay mà ít quan tâm tới việc hoàn trả vốn đầu tư. Do đó hiệu quả của hoạt động đầu tư bị xem nhẹ so với vấn đề thu hồi vốn của ngân hàng.Còn về độ an toàn Ngân hàng chỉ xét độ an toàn của món vay thông qua việc đánh giá tài sản thế chấp cầm cố, bảo lãnh...
Hiện nay việc sử dụng hai chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng NPV và suất thu hồi nội bộ IRR đang được sử dụng nhiều và có kết quả khả quan nhất.
3. Nội dung của thẩm định tài chính:
3.1. Thẩm định tài chính doanh nghiệp:
Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về mặt tài chính hiện hành với quá khứ. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh rủi ro trong tương lai và triển vọng của doanh nghiệp.
Đối với các ngân hàng thường quan tâm tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp khi phân tích tài chính doanh nghiệp. Ngân hàng đặc biệt chú ý đến số lượng tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền nhanh từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp. Mặt khác ngân hàng cũng thường quan tâm tới số lượng vốn của chủ sở hữu bởi vì nguồn vốn chủ sở hữu là khoản đảm bảo khi doanh nghiệp gặp rủi ro.
Phân tích tình hình tài chính của khách hàng có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Do vậy trước khi cho vay thì một công việc hết sức quan trọng đối với Ngân hàng là đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, Ngân hàng thường sử dụng các báo cáo tài chính bao gồm:
- Bảng cân đối kế toán (Bảng tổng kết tài sản)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Để tiến hành phân tích thường chia theo các chỉ tiêu sau:
* Phân tích tình hình và khả năng thanh toán:
Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh rõ nét chất lượng công tác tài chính. Nếu hoạt động tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ ít công nợ, khả năng thanh toán dồi dào, ít bị chiếm dụng vốn cũng như ít đi chiếm dụng vốn và ngược lại.
Để đánh giá khả năng thanh toán ta dùng chỉ tiêu sau:
Tài sản lưu động
Hệ số thanh toán ngắn hạn = ___________________ ___
(Hệ số thanh toán hiện hành) Nợ ngắn hạn
Hệ số này phản ánh mức độ đảm bảo của tài sản lưu động đối với nợ ngắn hạn. Hệ số lớn thì khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn càng cao và ngược lại. Tuy nhiên hệ số này quá cao cũng không phải là tốt.
Hệ số thanh toán nhanh Tài sản lưu động - Hàng tồn kho
__________________________________ = _____________________________________________ ( Hệ số thanh toán tức thời) Nợ ngắn hạn
Hệ số này > 0,5 là đảm bảo được khả năng thanh toán
< 0,5 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ
Thông thường hệ số này được chấp nhận từ 0,5 đến 1,2
Hệ số khả năng Khả năng thanh toán
= _____________________________
thanh toán Nhu cầu thanh toán
Khả năng thanh toán bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán có giá, các khoản phải thu. Nhu cầu thanh toán là các khoản nợ quá hạn và đến hạn
Nếu hệ số này > 1 thì đơn vị có khả năng thanh toán nợ đến hạn và quá hạn. Nếu < 1 thì tình hình tài chính doanh nghiệp đang gặp khó khăn, không có khả năng thanh toán.
Hệ số quay vòng Giá vốn hàng bán
hàng tồn kho = ________________________________
Hàng tồn kho bình quân
Hệ số này cao thì việc kinh doanh được đánh giá tốt
Hệ số quay vòng = Doanh thu bán hàng
các khoản phải thu Số dư BQ các khoản phải thu
Hệ số này phản ánh tốc độ cao khoản phải thu. Hệ số này càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu nhanh. Doanh nghiệp không bị chiếm dụng vốn và ngược lại.
Tỷ suất vốn tự có trên tổng Vốn chủ sở hữu
= ______________________ x 100
tài sản (tỷ suất tự tài trợ) Tổng nguồn vốn
Tỷ lệ càng lớn thể hiện doanh nghiệp có nhiều vốn tự có tính độc lập cao và khả năng an toàn về trả nợ cao.
* Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh
Hiệu quả sinhlời của hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề rất được Ngân hàng quan tâm vì đây là nguồn quan trọng để trả nợ Ngân hàng. Do vậy trước khi quyết định cho vay cán bộ tín dụng phải nắm rõ nguồn trả nợ trong tương lai của khách hàng. Để đánh giá khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh người ta thường phân tích so sánh các chỉ tiêu.
Tỷ suất lợi nhuận x Lợi tức sau thuế x 100
trên doanh thu Doanh thu thuần
Chỉ tiêu này cho biết trong một đồng doanh thu thuần thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng sau thuế.
Hệ số vòng quay tài sản = Doanh thu thuần
Tài sản vốn bình quân
Nói chung hệ số này càng cao thì doanh nghiệp sử dụng tài sản càng hiệu quả. Tuy nhiên khi đánh giá hai chỉ tiêu này phải kết hợp xem xét bản chất của ngành kinh doanh và điều kiện kinh doanh.
Ngoài ra để đánh giá tài chính doanh nghiệp người ta còn dùng một số chỉ tiêu như:
Tổng vốn tự có Tổng nợ
Hệ số an toàn = ;
Tổng vốn tài sản nợ Tổng vốn tự có
Lợi nhuận ròng
Tỷ suất lợi nhuận chi phí =
Tổng chi phí
Tổng số vốn tự có tham gia đầu tư
Hệ số vốn tự có tham gia đầu tư =
Tổng số vốn đầu tư
Tổng số vốn tự có tham gia đầu tư
Hệ số vốn tự có và vốn vay đầu tư =
Tổng số vốn vay đầu tư
3.2. Thẩm định nguồn vốn đầu tư:
Để đảm bảo cho quá trình xây lắp và hoạt động của dự án đầu tư thì cần có các nguồn vốn tài trợ, thông thường ngoài nguồn vốn tự có của doanh nghiệp thì dự án thường sử dụng nguồn vón cho vay của Ngân hàng, vốn ngân sách cấp, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh, vốn huy động từ các nguồn khác.
Vì vốn đầu tư phải được thực hiện theo tiến độ ghi trong dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc chung của dự án vừa để tránh ứ đọng vốn, nên các nguồn tài trợ được xem xét không chỉ chỉ về mặt số lượng mà cả thời điểm nhận tài trợ. Thực tế hiện nay nhiều dự án đầu tư hoạt động với nhiều loại vốn khác nhau. Do đó khi thẩm định phai xem xét mức độ đảm bảo của cá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement