Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By COBE_THIENTHACH
#941284

Download miễn phí Đề tài Dự án nâng cấp cải tạo hệ thống kĩ thuật trường đại học Kinh tế Quốc dân

- Trong công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế Việt Nam, trường Đại học Kinh tế Quốc dân có vai trò đầu tàu trong đào tạo nguồn nhân lực về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh ở nước ta tại tất cả các bậc học: đại học ,thạc sỹ, tiến sỹ. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc nâng cao hàm lượng trí thức trong sản phẩm xã hội.

- Việc đầu tư vào hệ thống hạ tầng kĩ thuật của trường Đại học Kinh tế Quốc dân tạo đà phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng nhằm đạt được các chỉ tiêu về kĩ thuật xây dựng môi trường, điều kiện sống hiện tại cho toàn trường, tạo điều kiện cho trường thực hiện các chức năng quan trọng nói trên là một sự cần thiết khách quan. Với nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang cơ chế thị trường, trong đó đã và đang sẽ xuất hiện các hình thức cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực đào tạo, đẻ phát huy được vị trí là trường đầu nghành trọng điểm quốc gia từ nay đến năm 2010.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ả nước hiện nay, phần lớn cỏn bộ, cụng chức chưa được đào tạo kỹ và sõu theo cụng việc thực tế đảm nhận, mà mới được học tập, bồi dưỡng về đường lối, chớnh sỏch, kiến thức chung về QLNN, quản lý kinh tế. Nhiều cụng chức khụng chịu học tập, cập nhật kiến thức nờn trỡ trệ, bảo thủ, làm việc với năng suất thấp, hiệu quả thấp và rất ớt cú cụng chức giỏi.
Để cú đội ngũ cỏn bộ, cụng chức Nhà nước đỏp ứng yờu cầu nõng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ mỏy Nhà nước, văn kiện Đại hội IX đề ra cỏc nhiệm vụ: "Xõy dựng đội ngũ cỏn bộ cụng chức trong sạch cú năng lực. Hoàn thiện chế độ cụng vụ, quy chế cỏn bộ, cụng chức, coi trọng cả năng lực và đạo đức". Trong lĩnh vực QLNN về CLCTXD, nội dung này cần đạt được cỏc yờu cầu sau:
- Tỏch cỏc cụng việc mà hiện nay cỏc cơ quan QLNN về CLCTXD đang làm như: cụng việc thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toỏn, kiểm tra chất lượng chi tiết của vật liệu, kiểm tra chất lượng kết cấu hay cụng trỡnh... ra khỏi chức năng QLNN của cơ quan. Tổ chức lại lực lượng này dưới dạng cỏc đơn vị thực hiện dịch vụ cụng tự hạch toỏn như Trung tõm kiểm định, Trung tõm tư vấn. Cỏc phỏp nhõn này sẽ là cụng cụ để hỗ trợ cỏc Sở thực hiện chức năng QLNN về CLCTXD trờn địa bàn.
- Lực lượng cỏn bộ, cụng chức hành chớnh của bộ mỏy phải được bồi dưỡng những kiến thức mới về QLNN và tổ chức sỏt hạch. Ai khụng thoả món cỏc tiờu chuẩn thỡ chuyển sang lĩnh vực khỏc. Việc bổ nhiệm người phụ trỏch cỏc cơ quan QLNN về CLCTXD ở dịa phương cần hỡnh thành cơ chế thi tuyển.
- Xõy dựng nội dung và chương trỡnh đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với đội ngũ cụng chức làm nhiệm vụ QLNN về chất lượng cụng trỡnh xõy dựng, chương trỡnh cập nhật kiến thức và cỏc chuẩn mực định lượng về năng lực để mỗi người tự đỏnh giỏ mỡnh và nhận xột về người khỏc. - Thực hiện biện phỏp quản lý cụng chức trong hệ thống bằng việc ứng dụng cụng nghệ thụng tin. Thiết lập và triển khai kết nối kờnh riờng về QLCLCTXD trong mạng diện rộng của Chớnh phủ để phấn đấu đến năm 2006 cỏc hoạt động QLNN về CLCTXD cú thể thực hiện thụng qua mạng và sẵn sàng tham gia ASEAN điện tử trong lĩnh vực này. Trong xu thế hoỏ toàn cầu nền kinh tế, Đảng ta nhấn mạnh quan điểm độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn đạt được mục tiờu đú, trước hết chỳng ta phải nhỡn lại chớnh mỡnh để chọn lộ trỡnh phự hợp tiếp cận thụng lệ, tập quỏn quốc tộ trong nhiều lĩnh vực, trong đú cú lĩnh vực QLCLCTXD. Sự minh chứng quan trọng nhất trong hội nhập là cỏc cụng trỡnh xõy dựng được hoàn thành phải cú chất lượng cao. Muốn vậy cụng tỏc QLNN về CLCTXD phải ngày càng được kiện toàn, nõng cao hiệu quả hoạt động.
Vai trũ tổ chức tư vấn giỏm sỏt trong quản lý chất lượng cụng trỡnh xõy dựng
Phần lớn cụng trỡnh xõy dựng là sản phẩm cú đầu tư lớn, thời gian xõy dựng và sử dụng lõu dài, liờn quan đến nhiều ngành khoa học kỹ thuật, mặt khỏc lại cú ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế xó hội, an ninh của đất nước. Cụng tỏc xõy dựng cụng trỡnh phải đạt được 3 yếu tố: Tiến độ, giỏ thành, chất lượng. Cả 3 yếu tố đú đều cú liờn quan mật thiết với nhau và hiểu theo nghĩa rộng thỡ cũng chớnh là chất lượng của xõy dựng.
Muốn cú chất lượng, điều kiện quyết định là người trực tiếp làm ra sản phẩm; đú là cụng nhõn, cỏn bộ kỹ thuật, kỹ sư phải cú nhiệt tỡnh lao động, hiểu biết kỹ thuật nghề nghiệp, luụn luụn chỳ ý làm tốt ngay từ đầu ở tất cả mọi khõu, thấy sai phải sửa chữa nhanh chúng và triệt để. Mặt khỏc cụng tỏc giỏm sỏt tức là cụng tỏc kiểm tra đụn đốc, chỉ đạo và đỏnh giỏ cụng việc của những người tham gia cụng trỡnh cú tỏc dụng phũng ngừa cũng rất cần thiết. Nú lấy hoạt động của hạng mục cụng trỡnh làm đối tượng, lấy phỏp luật, quy định chớnh sỏch và tiờu chuẩn kỹ thuật cú liờn quan, văn bản hợp đồng cụng trỡnh làm chỗ dựa, lấy nõng cao hiệu quả xõy dựng làm mục đớch.
Cụng tỏc giỏm sỏt phải quỏn triệt ngay từ khõu chuẩn bị (như điều tra khảo sỏt lập dự ỏn), thực hiện dự ỏn (lập thiết kế, tổng dự toỏn, đấu thầu, quản lý cụng trỡnh, quản lý hợp đồng), đưa cụng trỡnh vào sử dụng (bảo trỡ). Trước kia, việc giỏm sỏt xõy dựng thường do cỏc cơ quan Nhà nước làm (Cục, Vụ, Sở, Phũng, Ban kiến thiết cơ bản, Ban quản lý cụng trỡnh). Từ khi nước ta phỏt triển theo nền kinh tế hàng hoỏ theo cơ chế thị trường, cụng tỏc giỏm sỏt trực tiếp dần dần chuyển cho cỏc tổ chức (Cụng ty, Xớ nghiệp, trung tõm) tư vấn đảm nhiệm. Bờn cạnh đú cỏc cơ quan Chớnh phủ (Trung ương, địa phương) dần dần đảm nhiệm cụng tỏc quản lý nhà nước tức giỏm sỏt nhà nước. Việc giỏm sỏt do cỏc xớ nghiệp, cụng ty làm cũn được gọi là giỏm sỏt xó hội - được thực hiện theo cỏc hợp đồng với Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước theo cơ chế thị trường. Vai trũ của cỏc tổ chức tư vấn (trong đú cú nhiệm vụ tư vấn giỏm sỏt) được Luật Xõy dựng, cỏc Nghị định, Thụng tư, Quyết định của Chớnh phủ, cỏc Bộ, UBND tỉnh xỏc nhận, quy định cụ thể vừa tạo điều kiện cho cỏc tổ chức đú hoạt động vừa quy trỏch nhiệm đũi hỏi phải làm tốt nhiệm vụ được giao. Việc sử dụng cỏc tổ chức tư vấn làm cụng tỏc giỏm sỏt thay thế cho cỏc tổ chức của Nhà nước - tuy rằng cú nơi, cú thời kỳ, cú vụ việc cũn do cú cơ quan nhà nước làm - đó được Trung ương cũng như địa phương quan tõm. Gần 20 năm qua cụng tỏc tư vấn giỏm sỏt đó được làm quen dần với cỏc thụng lệ quốc tế và trở thành một lĩnh vực cú tỏc dụng quan trọng trong việc quản lý chất lượng. Tuy vậy cũn tồn tại nhiều vấn đề trong quan điểm, trong cỏch tiến hành, cỏch đỏnh giỏ cần bàn bạc để rỳt kinh nghiệm ngày càng tốt hơn. 1. Vai trũ đớch thực của tư vấn giỏm sỏt. Cỏc loại giỏm sỏt xõy dựng Trong thực tế sản xuất cỏc cơ quan cú trỏch nhiệm, cỏc cơ quan thụng tin bỏo chớ mỗi khi cú sai sút, sự cố trong xõy dựng thường tỡm ngay đến người giỏm sỏt và hầu như quy trỏch nhiệm chớnh cho họ. Ở nhiều trường hợp điều đú đỳng nhưng cũng cú nhiều trường hợp khụng thật chớnh xỏc. Việc quy trỏch nhiệm khụng đỳng dễ dẫn đến khụng tỡm đỳng nguyờn nhõn để tỡm cỏch khắc phục. Vớ dụ trong cụng tỏc thẩm định thiết kế (một loại giỏm sỏt) khụng yờu cầu người giỏm sỏt phõn tớch lại toàn bộ như nhà thiết kế mà chỉ cần đi vào 4 điểm theo quy định. Nhà thiết kế phải chịu trỏch nhiệm về chất lượng của thiết kế. Trong giai đoạn thỡ người giỏm sỏt của chủ đầu tư chỉ di sõu vào cỏc khõu chớnh đó thống nhất với chủ đầu tư chứ khụng thể theo sỏt từng khõu thi cụng. Đú phải là cụng việc của giỏm sỏt của nhà thi cụng cú điều kiện đi sỏt hiện trường theo dừi trực tiếp người cụng nhõn, lao động. Chớnh những người đú phải nghiệm thu trước theo quy định rồi mới chuyển cho giỏm sỏt của chủ đầu tư. Ta thường quờn vai trũ của loại giỏm sỏt viờn của bờn thi cụng khiế...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement