Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenduyson198124
#941273

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH thương mại Thành Nguyên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT DỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN. 3

I. Tổng quan về công ty TNHH thương mại THÀNH NGUYÊN: 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại THÀNH NGUYÊN 3

1.2. Năng lực của Công ty 3

1.3. Lĩnh vực hoạt động của Công ty 5

1.3.1. Tin học - Công nghệ Thông tin 5

1.3.2. Điện tử viễn thông 6

1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thương mạiThành Nguyên 6

CHƯƠNGII: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 8

I. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 8

II. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 10

2.1. Các chính sách kế toán chung 10

2.2. Hệ thống sổ kế toán 12

2.3. Hệ thống chứng từ kế toán 14

2.4. Hệ thống tài khoản kế toán 17

2.5. Hệ thống báo cáo kế toán 19

III. Đặc điểm tổ chức kế toán một số phần hành tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 20

3.1. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 20

3.1.1. Trình tự hạch toán vốn bằng tiền 20

3.1.2. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp 22

3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích lương 26

3.3. Kế toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 28

3.3.1. Kế toán TSCĐ 28

3.3.2. Kế toán khấu hao TSCĐ 31

 

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 33

I. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 33

II. Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 35

1. Các cách bán hàng và thủ tục chứng từ 35

2. Tính giá mua của hàng xuất bán 36

3. Kế toán giá vốn hàng hóa tiêu thụ 38

4. Kế toán doanh thu bán hàng 48

5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 55

III. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 57

1. Đánh giá khái quát tình hình kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 57

1.1. Những ưu điểm 57

1.2. Những nhược điểm 59

2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 60

2.1. Về chi phí mua hàng và phân bổ chi phí mua hàng 60

2.2. Về chiết khấu thương mại 61

KẾT LUẬN 62

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®­îc quy ®æi ra ®ồng ViÖt Nam theo tû gi¸ theo giao dÞch thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh. Chªnh lÖch tû gi¸ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 635, TK 515 vµ cuèi n¨m chªnh lÖch ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 413.
c) Ph©n lo¹i chøng tõ
Chøng tõ cña phÇn hµnh kÐ to¸n vèn b»ng tiÒn bao gåm:
Chøng tõ quü: phiếu thu, phiếu chi
Chøng tõ ng©n hµng: giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã, phiÕu chuyÓn kho¶n, giÊy uû nhiÖm chi.
C¸c chøng tõ cã liªn quan: ho¸ ®¬n GTGT, c¸c hîp ®ång
d) H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn trªn sæ kÕ to¸n
Sæ chi tiÕt: sæ quü tiÒn mÆt, sæ tiÒn göi ng©n hµng
Sæ tæng hîp: chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i tµi kho¶n 111, 112
Quy tr×nh h¹ch to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:
PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî bab¸««nnnnnno«nonn¬j bab¸o«cconî, cã
Sæ quü tiÒn mÆt, TGNH
Sæ quü
Chøng tõ ghi sæ
Sæ c¸i tµi kho¶n 111,112
B¸o c¸o quü, b¸o c¸o TGNH
B¶ng tæng hîp phiÕu thu, chi…
B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh
B¸o c¸o tµi chÝnh
Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ
e) Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu
Dùa vµo phiÕu thu vµ mét sè chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n ghi:
Nî TK 111: Thu tiÒn mÆt nhËp quü
Cã TK 511, 512: doanh thu b¸n hµng
Cã TK 3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép
Cã TK 711, 515: Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh..
Cã TK 141, 131, 136 : Thu håi c¸c kho¶n nî
Cã TK 112: Rót tiÒn ng©n hµng vÒ quü
Dùa vµo phiÕu chi kÕ to¸n ghi:
Nî TK 112: göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng
Nî TK 211, 152, 153: Mua TSC§, c«ng cô dông cô
Nî TK 311, 334, 338, 315: Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶
Cã TK 111: Chi tiÒn mÆt t¹i quü
C¨n cø vµo giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi:
Nî TK 111: Rót tiÒn ng©n hµng vÒ quü
Nî TK 211, 213…: Mua TSC§ b»ng TGNH
Nî TK 311, 315… Thanh to¸n c¸c kho¶n nî
Nî TK 141 : T¹m øng cho nh©n viªn ®i c«ng t¸c
Cã TK 112: Chi tiÒn göi ng©n hµng
C¨n cø vµo giÊy b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n ghi:
Nî TK 112:
Cã TK 111: göi tiÒn vµo ng©n hµng
Cã TK 511: doanh thu, gi¸ trÞ x©y l¾p, b¶o d­ìng
Cã TK 131, 141, 136: Thu håi c¸c kho¶n nî
3.1.2. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp
a) Tµi kho¶n sö dông
TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng
TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
b) Chøng tõ sö dông
- Ho¸ ®¬n GTGT
- PhiÕu chi tiÒn mÆt, phiÕu chuyÓn kho¶n ng©n hµng, giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî
- Hîp ®ång kinh tÕ, biªn b¶n thanh lý hîp ®ång kinh tÕ
c) H¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n
- Sæ chi tiÕt ®­îc lËp riªng cho tõng kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp. Sæ chi tiÕt ®­îc lËp cho tõng nhµ cung cÊp, tõng kh¸ch hµng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n trong tr­êng hîp C«ng ty chÊp nhËn ph­¬ng thøc thanh to¸n chËm. C¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n chËm ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong Ho¸ ®¬n GTGT, Hîp ®ång x©y dùng.
Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n thanh to¸n thùc hiÖn ph¶n ¸nh vµo c¸c B¶ng kª tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n. Trong B¶ng kª nµy kÕ to¸n thanh to¸n sÏ ph¶n ¸nh néi dung c¸c nghiÖp thanh to¸n, sè tiÒn vµ nh÷ng ®Þnh kho¶n cÇn thiÕt. Sau ®ã KÕ to¸n sÏ ký vµo B¶ng kª tæng hîp vµ c¨n cø vµo ®©y ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt.
Sæ chi tiÕt ®­îc C«ng ty më cho tõng kh¸ch hµng hoÆc nhµ cung cÊp. Do ®Æc thï cña m×nh C«ng ty chØ më sæ chi tiÕt theo tõng qóy. Dùa vµo B¶ng kª tæng hîp, kÕ to¸n thanh to¸n sÏ ph¶n ¸nh sè d­ ®Çu kú, sè ®· thanh to¸n trong kú vµ sè d­ cuèi kú cña tõng nhµ cung cÊp hoÆc tõng kh¸ch hµng.Trong tr­êng hîp thanh to¸n b»ng ®ång ngo¹i tÖ C«ng ty quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo gi¸ thùc tÕ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n tr­ëng sÏ ký sæ chi tiÕt. Ngoµi ra kÕ to¸n thanh to¸n sÏ lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt thanh to¸n víi Nhµ cung cÊp hoÆc Kh¸ch hµng. B¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc sö dông ®Ó so s¸nh, ®èi chiÕu víi sæ C¸i .
- Sæ tæng hîp bao gåm: Chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i TK 131, 331.
H¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n ®ù¬c thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:
Ho¸ ®¬n, hîp ®ång l¾p r¸p
Sæ chi tiÕt thanh to¸n
Sæ quü
Chøng tõ ghi sổ
Sæ c¸i tµi kho¶n 131, 331
B¶ng tæng hîp chi tiÕt
B¶ng tæng hîp ho¸ ®¬n, hîp ®ång
B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh
B¸o c¸o tµi chÝnh
Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ
d) Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu
H¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi b¸n
TK 331 ph¶i më chi tiÕt cho tõng ng­êi b¸n
Mua vËt t­ c¨n cø vµo chøng tõ nh­ ho¸ ®¬n, biªn b¶n giao nhËn kÕ to¸n ghi:
Nî TK 152, 153: Mua nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô
Nî TK 211, 213: Mua TCS§ ®­a vµo sö dông
Nî TK 133: ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ
Nî TK 627,641,642: Mua dïng ngay cho s¶n xuÊt kinh doanh
Cã TK 331: ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp
Khi tr¶ nî cho ng­êi b¸n kÕ to¸n ghi:
Nî TK 331: Sè nî ®· tr¶
Cã TK 111: Tr¶ b»ng tiÒn mÆt
Cã TK 112: Tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng
Cã TK 311, 341: Tr¶ b»ng tiÒn vay
Khi ®ùoc nhµ cung cÊp chiÕt khÊu thanh to¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ chÊp nhËn gi¶m nî, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 331
Cã TK 133: gi¶m thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ
Cã 152, 153:
Cã TK 515;Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng
øng tr­íc tiÒn cho nhµ cung cÊp ®Ó mua hµng:
Nî TK 331
Cã TK 111: øng tr­íc b»ng tiÒn mÆt
Cã TK 112: øng tr­íc b»ng tiÒn göi ng©n hµng
Tr­êng hîp nî ph¶i tr¶ ng­êi b¸n kh«ng cã ai ®ßi, kÕ to¸n ghi:
Nî TK 331: Xo¸ nî kh«ng cã ai ®ßi
Cã TK 711: Thu nhËp kh¸c
H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng­êi mua:
Khi b¸n chÞu cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi:
Nî TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng
Cã TK 511: doanh thu b¸n hµng
Cã TK 3331: ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ
Khi chÊp nhËn chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng kÕ to¸n ghi:
Nî TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i
Nî TK 532: gi¶m gi¸ hµng b¸n
Nî TK 635: chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng
Nî TK 3331: ThuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ
Cã TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng
Khi kh¸ch hµng tr¶ nî kÕ to¸n ghi:
Nî TK 111, 112: Thu tiÒn nî
Nî TK 311: Thu nî vµ thanh to¸n vay ng¾n h¹n
Cã TK 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng
Tr­êng hîp kh¸ch hµng øng tiÒn tr­íc:
Nî TK 111, 112: Sè tiÒn kh¸ch hµng øng tr­íc
Cã TK 131: ph¶i thu kh¸ch hµng
3.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích lương
a) §Æc ®iÓm cña h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp víi quy m« lín, bªn c¹nh ho¹t ®éng dÞch vô l¾p r¸p tæng ®µi, c«ng ty cßn tham gia c¸c lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c. §Ó thÓ ®¸p øng ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc nhËn hµng n¨m C«ng ty ph¶i sö dông mét lùc l­îng lao ®éng lín.
C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nµy qua Danh s¸ch lao ®éng t¹i C«ng ty vµ sæ theo dâi riªng cho tõng lao ®éng . Danh s¸ch lao ®éng theo dâi mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh lao ®éng toµn C«ng ty. Sæ danh s¸ch lao ®éng ®­îc cËp nhËt dùa vµo c¸c chøng tõ tuyÓn dông, quyÕt ®Þnh n©ng bËc l­¬ng…
Sæ lao ®éng dµnh riªng cho tõng c¸n bé lµ sæ theo dâi chi tiÕt tõng c¸n bé.
H×nh thøc tiÒn l­¬ng mµ C«ng ty ®ang sö dông hiÖn nay lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo tõng phÇn c«ng viÖc ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, l­¬ng tr¶ theo thêi gian ¸p dông cho c¸c bé phËn kh¸c.
C«ng ty tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng.
b) Tµi kho¶n sö dông
TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
TK 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn
TK 3383 : B¶o hiÓm x· héi
TK 3384 : B¶o hiÓm y tÕ
c) Chøng tõ sö dông
C¸c c«ng viÖc tÝnh l­¬ng tÝnh th­ëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ theo dâi thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan nh­ : GiÊy nghØ phÐp, biªn b¶n lµm viÖc… Ngoµi ra cßn cã c¸c chøng tõ ph©n bæ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ chi phÝ kinh doanh, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng, phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh…
d) H¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n
- Sæ chi tiÕt c¸c lo¹i tµi kho¶n 334, 3382,3383,3384
- Sæ tæng hî...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement