Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xomxixon
#941226

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên

MỤC LỤC

Đề mục Nội dung Trang

 Lời mở đầu

Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.

1. 1. Bản chất, vai trò, chức năng của tài chính doanh nghiệp.

1. 1. 1. Khái niệm, đặc điểm của tài chính doanh nghiệp.

1. 1. 2. Bản chất, vai trò, chức năng của tài chính doanh nghiệp.

1. 2. Nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp.

1. 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp .

1. 3. 1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp.

1. 3. 2. Trình tự và các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.

1. 3. 3. Các nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính

1. 4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. .

1. 4. 1. Phân tích khái quát hoạt động tà chính doanh nghiệp.

1. 4. 2. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng.

1.5. Tính cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.

 

Chương 2

Thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên, giai đoạn 2003- 2005.

2. 1. 1. Qúa trình hình thành và phát triển .

2. 1. 2. Những đặc điểm cơ bản của công ty .

2. 1. 2. 1. Chức năng (nhiệm vụ)chính của công ty .

2. 1. 2. 2. Quyền hạn của công ty .

2. 1. 2. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty .

2. 1. 3 Đặc điểm về tổ chức tài chính và công tác phân tích tài chính của công ty.

2. 1. 4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh.

2. 2. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên .

2. 2. 1. Đánh giá khái quát thực trạng tài chính của công ty CP TM Thiệu Yên .

2. 2. 2. Thông tin sử dụng cho việc phân tích tài chính tại công ty CP TM Thiệu Yên .

2. 2. 3. Phân tích khái quát hoạt động tài chính của công ty.

2. 2. 4. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng.

2. 2. 4. 1. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty .

2. 2. 4. 2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty.

2. 2. 4. 3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty .

2. 2. 4. 4. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty

2. 3. Một số đánh giá chung về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính tại công ty CP TM Thiệu Yên trong ba năm 2003- 3004- 2005 .

Chương 3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.

3. 1. Những nhận xét đánh giá chung về công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên .

3. 1. 1. Phương hướng hoạt động.

3. 1. 2. Những thuận lợi, khó khăn.

3. 1. 3. Những tồn tại trong công tác tài chính.

3. 2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.

3. 2. 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên.

3. 2. 1. 1. Huy động vốn và sử dụng vốn kinh doanh.

3. 2. 1. 2. Điều chỉnh lại cơ cấu vốn, giảm hệ số nợ.

3. 2.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

3.2.1.3.1. Đối với nguồn vốn chiếm dụng.

3.2.1.3.2. Đối với các khoản phải thu.

3.2.1.3.3. Đối với việc quản lý và dự trữ hàng tồn kho.

3. 2. 1. 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định .

3. 2. 2. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả phân tích tài chính được tốt .

 Kết luận

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có quyền này. Việc lựa chọn khách hàng và trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng với ai là hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của công ty theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và không trái pháp luật…
- Quyền tuyển dụng, thuê mướn lao động.
Căn cứ vào yêu cầu kinh doanh, công ty cò quỳên quyết định số lượng lao động cần tuyển dụng, lựa chọn người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình…
- Quyền quyết định sử dụng phàn thu nhập còn lại.
Sau khi đã trừ đi các khoản chi phí và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, phần thu nhập còn lại công ty có toàn quyền chủ động sử dụng như có quyền đầu tư một phần cho hoạt động kinh doanh, trích lập các quỹ, chia cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp.
- Quyền chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh.
Trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, công ty có quyền tự mình quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, không một tổ chức, cá nhân nào có quỳên can thiệp vào hoạt động hợp pháp của công ty.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của
công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên
Trung tâm điên tử, điện máy, điện lạnh
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kế hoạch thị trường
Phó Giám Đốc phụ trách kinh doanh
Phòng kế toán – tài vụ
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám Đốc
Các trạm thương mại trực thuộc
Trạm TM Vĩnh Lộc
Trạm TM Kiểu
Trạm TM Quán Lào
Trạm TM Vạn Hà
Trạm TM ga Thanh Hoá
2. 1. 2. 3. 1. Giám Đốc công ty
Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là thay mặt pháp nhân cho công ty và diều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả quản lý hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tổ chức của công ty với bộ máy gọn nhẹ, quản lý theo chế độ một thủ trưởng.
Chịu trách nhiệm chung là Giám đốc công ty, dưới Giám đốc là một phó giám đốc phụ trách kinh doanh.
Chịu sự điều hành của Giám đốc và phó Giám đốc là các phòng ban, các trạm thương mại trực thuộc, trung tâm điện tử, điện máy, điện lanh…
2. 1. 2. 3. 2. Phòng tổ chức hành chính
Có nhiệm vụ tham mưu cho bộ máy tổ chức, xây dựng các phương án, tổ chức mạng lưới và cán bộ cho phù hợp với từng thời kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác lao động, hoạt động kinh doanh của công ty. Đồng thời giải quyết các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc đào tạo, đề bạt cán bộ, giải quyết chế độ hưu trí hay mất sức cho người lao động và khả năng thu nhận lao động trong công ty cũng như các chế độ khác liên quan đến người lao động. Ngoài ra còn phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đáp ứng nhu cầu thanh tra, kiểm tra…
- Xây dựng kế hoạch và mua sắm các trang thiết bị văn phòng cho công ty hàng tháng, hàng năm, tổ chức tiếp khách, đảm bảo xe đưa đón lãnh đạo cán bộ đi làm an toàn đúng giờ.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung công tác thi đua, tập hợp đề nghị khen thưởng, đề xuất hình thức khen thưởng với hội đồng thi đua và giám đốc xem xét sau…
2. 1. 2. 3. 3. Phòng kế toán-tài vụ:
Có nhiệm vụ tổ chức hạch toán giám đốc đồng tiền, tham mưu cho giám đốc về công tác tài chính, thu chi tài chính, xây dựng đơn giá, định mức kinh doanh, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn công ty, các nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để giúp cho nhà quản trị cũng như giám đốc nắm vững được hoạt động kinh doanh của công ty.
Đề xuất lên giám đốc phương án tổ chức kế toán, đồng thời thông tin cho lãnh đạo những hoạt động tài chính để kịp thời điều chỉnh quá trình kinh doanh cũng như kế hoạch tài chính cho niên độ tiếp theo. Hạch toán các hoạt động kinh doanh, thanh toán tài chính với khách hàng, cuối tháng làm báo cáo quyết toán để trưng bày với Giám đốc và cơ quan có thẩm quyền duyệt.
2. 1. 2. 3. 4. Phòng kế hoạch thị trường
- Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của công ty, ký kết hợp đồng tìm kiếm thị trường, thông tin quảng cáo giới thiệu sản phẩm tìm kiếm khách hàng, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong công tác tiêu thụ sản phẩm, phối hợp với phòng kế toán tài vụ để xác lập tình hình công nợ theo các hợp đồng kinh tế và việc thu nợ…
- Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch kinh doanh, thực hiện hợp đồng, tìm
kiếm thu thập thông tin về thị trường, giá cả, doanh nghiệp cạnh tranh …để từ đó có giải phấp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động tài chính của công ty.
2. 1. 2. 3. 5. Các trạm thương mại trực thuộc
Là nơi tạm thời lưu giữ hàng hoá, sản phẩm của công ty, có nhiệm vụ làm trung gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng hay giới thiệu sản phẩm. Đứng đầu các trạm này là các trạm trưởng có nhiệm vụ báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm về cho kế toán phụ trách xuất hàng để tổng hợp…
Các trạm thương mại trực thuộc bao gồm:
- Trạm thương mại ga Thanh Hoá
- Trạm thương mại Vạn Hà
- Trạm thương mại Quán Lào
- Trạm thương mại Kiểu
- Trạm thương mại Vĩnh Lộc
2. 1. 2. 3. 6. Trung tâm điện tử, điện máy, điện lạnh
Là nơi diễn ra các hoạt động buôn bán các mặt hàng điện tử điện máy điện lạnh, chịu sự giám sát trực tiếp của phó Giám đốc phụ trách kinh doanh. Có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày về phòng kế toán để tổng hợp…
2. 1. 3. Đặc điểm về tổ chức tài chính và công tác phân tích tài chính của công ty
- Công tác phân cấp tổ chức tài chính: không rõ ràng, chịu trách nhiệm và tổ chức hoạt động là Giám đốc công ty, tuy nhiên việc đảm nhiệm do phòng kế toán và tổ chức hành chính là chủ yếu. Họ tham mưu cho Giám đốc về công tác tài chính, phân tích tài chính và ghi chép các nghiệp vụ về thu chi tài chính phát sinh. Việc phân cấp không rõ ràng này khiến hoạt động tài chính của công ty kém hiệu quả.
- Công tác kế hoạch hoá tài chính doanh nghiệp: luôn được coi trong, đặc biệt trong công tác kế hoạch hoá tài chính công ty thường chú trọng tới việc xem xét loại rủi ro nào phải chấp nhận. Hàng năm công ty luôn đưa ra cho mình kế hoạch hoạt động tài chính nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên muốn công tác này có hiệu quả cần có đầy đủ thông tin cần thiết về thị trường nhất là thị trường tài chính cũng như những thông tin về chính bản thân công ty…để từ đó có kế hoạch tài chính hợp lý
- Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính trong công ty cũng được chú trọng, thông qua việc phân tích tài chính mà chủ công ty có thể nắm bắt được thực trạng tài chính của công ty mình. Hàng tuần công ty luôn tổ chức một buổi giao ban để báo cáo, kiểm tra tình hình tài chính cũng như việc thực hiện kinh doanh, tình hình tiêu thụ sản phẩm trao đổi những thông tin mới về thị trường. Nhờ công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính thường xuyên đã giúp các nhà quản lý phát hiện ra những bất cập trong công tác tài chính và kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục …nhờ vậy mà tình hình tài chính của công ty tương đối lành mạnh
2. 1. 4. Đặc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement