Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sacdep1000can
#940612

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển thuộc Viện chiến lược phát triển

Có chức năng đào tạo sau đại học và tư vấn về các lĩnh vực chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ của trung tâm là tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho các ngành và địa phương, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kịnh tế - xã hội trong nước và quốc tế, xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo và tư vấn phát triển. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Viện trưởng.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ế vĩ mô gồm dự báo vốn, công nghệ, dự báo tài chính, dự báo cơ cấu kinh tế, dự báo tăng trưởng,… và xây dựng hệ thống dữ liệu chung cho toàn viện.
3.2.2. Ban dự báo.
Có chức năng và nhiệm vụ là phân tích tổng hợp dự báo về biến động kinh tế trong nước và quốc tế phục vụ chiến lược, quy hoạch. Ban dự báo còn dự báo biến động môi trường, công nghệ, tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, Ban dự báo còn không ngừng nghiên cứu lý luận, phương pháp luận và phương pháp dự báo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
Cơ cấu tổ chức bao gồm:
Trưởng ban: phụ trách chỉ đạo chung và chuyên trách về vấn đề lý luận, phương pháp luận nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu.
Phó trưởng ban: chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp và phân tích tổng hợp các kết quả nghiên cứu, các kết quả dự báo biến động kinh tế trong và ngoài nước, dự báo tăng trưởng kinh tế, dự báo xu hướng phát triển của kinh tế xã hội, xử lý tổng hợp và từ đó đi đến một kết quả chung, thống nhất, đầy đủ.
Nhóm phân tích tổng hợp, dự báo về quốc tế, kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, thương mại quốc tế,… phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, nghiên cứu sự tác động của các nền kinh tế lớn đối với Việt Nam như Mỹ, Nhật, Trung Quốc,…
Nhóm phân tích và dự báo các biến động trong nước nghiên cứu tác động của các nhân tố xã hội, môi trường, dân cư đến phát triển kinh tế - xã hội, tác động của chính sách kinh tế đối với chiến lược, quy hoạch; nghiên cứu các yếu tố có thể tác động đến ổn định kinh tế - xã hội,… nhằm phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch.
Nhóm xây dựng hệ thống thông tin quốc tế nghiên cứu sự biến động của nền kinh tế thế giới tới Việt Nam, dự báo sự phát triển của Việt Nam trong tương lai và vị trí của mình trên trường quốc tế, đồng thời xây dựng ngân hàng dữ liệu về thông tin quốc tế.
3.2.3. Ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất.
Có nhiệm vụ tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước và trên các vùng lãnh thổ. Đồng thời, còn dựa vào chức năng nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất, ban còn tham gia tư vấn về chiến lược, quy hoạch có liên quan, làm đầu mối tổng hợp về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng. Tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm về lĩnh vực có liên quan. Ban còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
Cơ cấu tổ chức bao gồm:
Trưởng ban: phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mặt lý luận, phương pháp luận về chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
Phó trưởng ban (3): chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý tổng hợp và nghiên cứu lý luận, phương pháp luận với ngành công nghiệp, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, ngành thủy sản và kinh tế biển.
Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược và quy hoạch xây dựng: nghiên cứu chiến lược phát triển ngành xây dựng.
Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược nông lâm nghiệp: thực hiện nghiên cứu chiến lược, quy hoạch các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, phát triển làng nghề, phát triển công nghiệp chế biến, phát triển lâm nghiệp và còn quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng,…
Nhóm xử lý tổng hợp chiến lược và quy hoạch thủy sản và kinh tế biển.
3.2.4. Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ
Có nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ của cả nước và các vùng lãnh thổ.
Cơ cấu tổ chức:
Trưởng ban: Phụ trách chung đối với mọi hoạt động của Ban, tổng hợp chiến lược và quy hoạch các ngành dịch vụ.
Phó trưởng ban (2): chịu trách nhiệm về các nhóm nghiên cứu các dịch vụ kinh tế và các dịch vụ xã hội, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, đồng thời tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu các dịch vụ đó.
Các nhóm nghiên cứu bao gồm: Nhóm nghiên cứu các dịch vụ kinh tế; Nhóm nghiên cứu các dịch vụ xã hội; Nhóm nghiên cứu các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ.
3.2.5. Ban nghiên cứu phát triển vùng.
Có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ. Các vùng kinh tế lãnh thổ là các vùng kinh tế - xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng ven biển hải đảo, các tam giác phát triển, các hành lang kinh tế, các vùng khó khăn. Ban nghiên cứu phát triển vùng có nhiệm vụ lập các bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố. Với các vấn đề liên quan đến phát triển vùng, lãnh thổ, ban là đầu mối tổng hợp và xây dựng quy hoạch, tham mưu các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước, góp phần tham gia xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm liên quan đến vấn đề phát triển các vùng lãnh thổ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
Cơ cấu tổ chức:
Trưởng ban: chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung về vấn đề phát triển các vùng lãnh thổ
Phó trưởng ban (3): tổng hợp về các vùng kinh tế xã hội và các vùng khó khăn, vùng kinh tế trọng điểm và chỉ đạo trực tiếp các nhóm nghiên cứu về các lĩnh vực đó.
Các nhóm nghiên cứu bao gồm: nhóm nghiên cứu các vùng kinh tế xã hội; nhóm nghiên cứu các vùng kinh tế trọng điểm, các tam giác phát triển và các hành lang kinh tế; nhóm nghiên cứu các vùng khó khăn; nhóm nghiên cứu xây dựng bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cung cấp cho các bên liên quan.
3.2.6. Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng.
Có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xây dựng quy hoạch phát triển ở lĩnh vực hạ tầng của các vùng lãnh thổ và trên phạm vi cả nước. Ban nghiên cứu lý luận và phương pháp luận trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch hạ tầng và bảo vệ môi trường. Ban còn tham gia thẩm định quy hoạch và làm đầu mối tham mưu về các vấn đề phát triển hạ tầng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.
Cơ cấu tổ chức:
Trưởng ban: phụ trách chung và nghiên cứu các vấn đề lý luận, phương pháp luận xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng.
Phó trưởng ban (2): phụ trách nghiên cứu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng mềm và bảo vệ môi trường, tổng hợp nghiên cứu khối hạ tầng kinh tế.
Các nhóm nghiên cứu gồm: Nhóm nghiên cứu phát triển hạ tầng xã hội và cơ chế chính sách cho phát triển hạ tầng. Nhóm nghiên cứu phát triển hạ tầng bảo vệ môi trường.
3.2.7. Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội.
Có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội trên phạm vi cả nước và trên các vùng lãnh thổ.
Cơ cấu tổ chức:
Trưởng ban: chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung về các vấn đề phát triển nguồn nhân lực.
Phó trưởng ban (2): phụ trách nhóm và trực tiếp xử l...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement