Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hainv007
#938965

Download miễn phí Tiểu luận Lý luận hình thái kinh tế xã hội đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

MỤC LỤC

A. ĐẶT VẤN ĐỀ .1

B. NỘI DUNG .3

I. TÍNH TẤT YẾU CỦA QUÁ TRÌNH CNH- HĐH Ở VIỆT NAM .3

1. Hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa duy vật lịch sử . .3

2. cách sản xuất . 4

2.1 Lực lượng sản xuất với quá trình CNH- HĐH ở Việt Nam .4

2.1.1 Khái niệm lực lượng sản xuất .4

2.1.2 Lực lượng sản xuất với quá trình CNH- HĐH ở nước ta .7

2.2 Quan hệ sản xuất với quá trình CNH- HĐH 7

2.2.1 Khái niệm quan hệ sản xuất .7

2.2.2 Xây dựng quan hệ sản xuất trong thời kì đẩy mạnh CNH- HĐH 7

2.3 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. .8

2.4 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng .10

II. VAI TRÒ CỦA CNH- HĐH ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM .12

1. CNH- HĐH con đường của các nước đang phát triển .12

2. Vận dụng hình thái kinh tế xã hội vào CNH- HĐH ở nước ta tiến liên theo con đường CNXH 15

2.1 Những thành công của quá trình CNH- HĐH điều kiện để xây dựng CNXH ở nước ta . 15

2.1.1 Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH 15

2.1.2 Đời sống kinh tế xã hội được nâng cao tạo việc làm cho người lao động từng bước phân phối lao động hợp lý 16

2.1.3 Tạo dựng một nền tảng cơ sở vật chất kĩ thuật tiến bộ hiện đại.16

2.2 Một vài bất cập trước sự nghiệp CNH- HĐH .16

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


và tính đồng bộ trong việc xây dựng QHSX có ý nghĩa rất quan trọng.
Cần nhấn mạnh rằng trong thời đại ngày nay, việc phát triển LLXS (thông qua đẩy mạnh CNH- HĐH) và xây dựng QHSX mới tương ứng không thể thực hiện được theo con đường phát triển tuần tự giống như các nước di trước.
Có thể cần phát triển theo con đường rút ngắn hiện tại, rút ngắn đáng kể về mặt thời gian- mà điều kiện lịch sử trong nước và trên thế giới cho phép. Bằng cách đó sẽ tránh được tư duy và thói làm ăn nôn nóng, thiếu khoa học khép kín, thụ động. Từ đó xây dựng ý chí tự lực tự cường , tự lực chủ động sáng tạo trong suy nghĩ, cách làm trên cơ sở nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức và nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế đưa đất nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại và XHCN.
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLXS là quy luật chung của sự phát triển xã hội. Do tác động của quy luật này mà hiểu xã hội là sự phát triển kế tiếp từ thấp tới cao của các cách sản xuất . Trước đây do sự chưa nhận thức và vận dụng đúng quy luật này cộng với tư tưởng nóng vội chủ quan duy ý chí chúng ta đã đẩy mạnh QHSX đi quá xa so với trình độ và tính chất của LLXS phổ biến còn lạc hậu mà chưa chú ý tới các mặt của QHSX. Do đó từ đại hội thứ VI Đảng ta đã xây dựng và quán triệt chủ trương đổi mới tức là nhận thức và vận dụng đúng quy luật này trong điều kiện cụ thể.
2.4 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
Xem xét mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng cần tìm hiểu về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta.
Về cơ sở hạ tầng bao gồm các thành phần kinh tế các kiểu quan hệ sản xuất với các hình thức sở hữu khác nhau, thậm chí đối lập nhau trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất. Đó là nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN. Mỗi thành phần kinh tế đều vận hành theo những quy luật riêng của mình. Do đó, có thể đảm bảo định hướng XHCN đối với tất cả các thành phần kinh tế Nhà nước phải sử dụng các biện pháp tổng hợp, tạo mọi điều kiện để chúng phát huy hết tác dụng một cách tốt nhất vai trò của chúng.
Về kinh tế thị trường XHCN Đảng ta trong văn kiện đại hội VII khẳng định lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động xây dựng một chế độ xã hội không có áp bức bất công, đảm bảo để người dân lao động thực sự làm chủ xã hội có đủ điều kiện để phát huy đủ khả năng sáng tạo của mình vào công cuộc xây dựng chế độ mới chế độ do dân vì dân. Xây dựng hệ thống chính trị mang bản chất công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tập hợp các tổ chức các lực lượng xã hội vào hệ thống chính trị XHCN nhằm phối hợp hành động, tạo điều kiện sức mạnh tổng hợp. Tiến hành CNH- HĐH đất nước theo định hướng XHCN hiện nay liên quan đến cả kinh tế thị trường, cả cơ sở hạ tầng cả quan hệ sản xuất và LLXS. Cơ sở hạ tầng quyết định kinh tế thị trường, cơ sở hạ tầng và quan hệ sản xuất XHCN đang dần được thiết lập xây dựng gĩư vai trò thống trị, kinh tế thị trường với quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN của dân do dân và vì dân. Đến lượt nó kinh tế thị trường không chỉ củng cố duy trì, phát triển bảo vệ cơ sở hạ tầng sinh ra nó mà còn tác động trở lại cơ sở hạ tầng. Trong điều kiện nước ta hiện nay, kinh tế thị trường với vai trò của nó không giảm đi mà ngược lại tăng lên và có tác động mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng xã hội mới chính mục đích đó quy định tính tích cực ngày càng tăng của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Bản chất của kinh tế thị trường chính là bản chất của kinh tế chính trị. Kinh tế đóng vai trò quyết định còn chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, có vai trò tác động mạnh mẽ trở lại. Thực tế cho thấy thành tựu đạt được trong 10 năm đổi mới vừa qua không thể tách rời việc giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị.
Chính trị không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện để thực hiện mục đích kinh tế . F. Anghen đã chỉ rõ để thoả mãn những lợi ích kinh tế thì quyền lực chính trị chỉ được sử dụng làm một phương tiện đơn thuần. Để nhấn mạnh vai trò của chính trị, Lênin viết: “Chính trị không thể không chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế”. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận vai trò chính trị đối với nền kinh tế . Như vậy, chính trị kinh tế không thể tách rời nhau mà được xem xét, giải quyết đồng thời. Như vậy phải kết hợp hài hoà đồng bộ và toàn diện đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong công cuộc CNH- HĐH ở nước ta hiện nay. Tại đại hội đại biểu lần thứ VII (tháng 6/1991) Đảng ta đã khẳng định: “ Về quan hệ giữa đổi mới kinh tế , đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sống việc làm, các nhu cầu xã hội khác, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội coi đó là điều quan trọng để tiến hành thuận lợi trong đổi mới chính trị”. Đồng thời đổi mới kinh tế phải từng bước đổi mới về tổ chức và cách hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy ngày càng tốt quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế , chính trị, văn hóa, xã hội. Đó là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện dân chủ.
Tư tưởng trên được tiếp tục phát triển và thực hiện rõ ràng hơn tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII(6/1996). Đảng ta đã khẳng định: “ Phải kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu từ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời từng bước đổi mới chính trị”. Đây là một cách khái quát mới và hoàn toàn khoa học, nó vừa phù hợp với lí luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phù hợp với công cuộc đổi mới thực tiễn CNH- HĐH ở nước ta hiện nay.
Khẳng định một lần nữa quá trình xây dựng CNH- HĐH đất nước nhất thiết phải kết hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị một cách hiệu quả.
Kinh tế thị trường là một bộ phận hình thái của kinh tế xã hội. Việc phát triển kinh tế thị trường XHCN ở nước ta hiện nay là một vấn đề bức thiết, tuy vậy quá trình đó gặp không ít những khó khăn. Kinh tế thị trường hình thành và phát triển xuất phát từ cơ sở hạ tầng định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta còn yếu kém khách quan mà nói quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh tế thị trường đặt trách nhiệm lớn lao, yêu cầu kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng với vai trò quản lý của Nhà nước, cần tận dụng khai thác sáng tạo mọi khả năng hiện có về tự nhiên, con người… đồng thời phải tranh thủ mọi nguồn lợi có được trong quan hệ với nước ngoài. Bên cạnh đó nhân tố trực tiếp quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của toàn dân.
II. Vai trò của CNH- HĐH đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.
1. CNH- HĐH con đường của các nư...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement