Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yesterdaylove_quyen
#938938

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty Văn Phòng Phẩm Cửu Long

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU ii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA iv

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 3

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I.1. KHÁI NIỆM VÀ CƠ CẤU CỦA THÙ LAO LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 3

1. KHÁI NIỆM THÙ LAO LAO ĐỘNG: 3

2. CƠ CẤU CỦA THÙ LAO LAO ĐỘNG: 3

3. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 5

4. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN THƯỞNG 7

2.1.1 Hệ thống trả công và trình tự xây dựng hệ thông trả công lao động trong doanh nghiệp 9

3- NHỮNG YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP 20

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 21

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG 25

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG 25

I.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG 25

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG 25

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG 26

I.2-MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY VPP CỬU LONG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG 26

1. ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VPP CỬU LONG 26

2. ĐẶC ĐIỂM VỀ CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG: 30

II-PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG: 34

1- PHÂN TÍCH CÁC CƠ SỞ ĐỂ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG: 34

1.1.Hệ thống đánh giá giá trị của các công việc trong công ty VPP Cửu Long: 35

1.1.1 Công tác phân tích công việc: 35

1.2. Phân tích hệ thống định mức lao động: 37

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện công việc của người lao động : 44

1.4- Công tác tổ chức, phục vụ nơi làm việc: 48

1.5. Công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm: 49

2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG. 50

2.1. Những căn cứ pháp lý và nguyên tắc chung trong quản lý tiền lương của Công ty VPP Cửu Long: 50

2.2. Phân tích về quỹ tiền lương của Công ty VPP Cửu Long: 51

2.3. Xây dựng đơn giá tiền lương: 61

2.4. Phân tích thực trạng việc áp dụng các hình thức tiền lương tại Công ty Văn Phòng Phẩm Cửu Long. 63

3- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG: 76

3.1. Các hình thức tiền thưởng áp dụng trong Công ty VPP Cửu Long: 76

3.2. Các nguồn hình thành quỹ tiền thưởng và nguyên tắc phân phối quỹ tiền thưởng, phúc lợi:: 78

4- PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỐC ĐỘ TĂNG TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN VỚI TỐC ĐỘ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG 80

Tr.đ/người/năm 81

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TIỀN THƯỜNG HIỆN NAY TẠI CÔNG TY VPP CỬU LONG 83

1. NHỮNG MẶT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 83

2. NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG: 85

2.1. Những tồn tại của công tác quản lý tiền lương: 85

2.2. Về công tác quản lý tiền thưởng: 86

3. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG: 86

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY VPP CỬU LONG 88

1. Hoàn thiện bộ máy làm công tác tiền lương: 88

2. Hoàn thiện công tác quản lý các quỹ tiền lương, tiền thưởng: 90

2.1. Hoàn thiện phương pháp xây dựng quỹ tiền lương: 90

2.2. Hoàn thiện phương pháp thanh toán quỹ tiền lương thực hiện: 91

2.3. Quản lý năng suất lao động khi xây dựng quỹ tiền lương: 92

2.4. Phân định rõ quỹ tiền lương của bộ phận quản lý và bộ phận trực tiếp sản xuất. 92

3. Hoàn thiện công tác xây dựng đơn giá tiền lương: 93

4. Hoàn thiện các hình thức tiền lương, tiền thưởng: 94

4.1. Hoàn thiện các hình thức và chế độ trả lương: 94

4.2. Hoàn thiện công tác quản lý tiền thưởng: 98

5. Hoàn các cơ sở để quản lý tiền lương, tiền thưởng trong Công ty văn phòng phẩm Cửu Long 100

5.1. Tiến hành phân tích công việc: 100

5.2. Xây dựng một hệ thống trả công phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và độc lập hệ thống thang bảng lương của Nhà nước. 101

6. Tăng cường nhận thức của người lao động về các chính sách của Công ty. 101

7. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động 102

8. Tổ chức sắp xếp lại lao động: 102

9. Gắn công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng với các hoạt động quản lý khác của Công ty một cách hài hoà và hiệu quả nhất: 102

9.1. Gắn quản lý tiền lương, tiền thưởng với tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu: 102

9.2. Gắn tiền lương với nâng cao chất lượng sản phẩm: 103

10. Hoàn thiện công tác kinh doanh: 103

PHẦN III: KẾT LUẬN 105

TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ệc của bộ phận gián tiếp đã được bố trí tương đối sạch sẽ và thoáng mát, trong phòng làm việc đã được trang bị đầy đủ các điều kiện tốt để làm việc. Đối với lao động trực tiếp cũng đã được trang bị đầy đủ dụng cụ, quần áo mũ bảo hộ lao động đầy đủ. Tuy nhiên đối với công nhân làm việc trong các phân xưởng đã có đủ hệ thống chiếu sáng đầy đủ, với cửa sổ được bố trí hợp lý nhưng do điều kiện nhà xưởng còn chật hẹp nên khu vực sản xuất còn chưa được thông thoáng. Mặt khác do quy trình sản xuất của Công ty chủ yếu là máy móc theo một quy trình dây truyền, nhưng do điều kiện nhà xưởng còn chật hẹp nên việc bố trí máy móc chưa phù hợp với dây truyền công nghệ sản xuất do đó gây lãng phí và khó khăn cho người lao động khi thực hiện công việc. Hơn nữa có một đặc điểm là do máy móc tự động, chỉ mở và tắt khi kết thúc một ngày sản xuất nên việc bố trí ca và người lao động làm việc phải đảm bảo liên tục, gối nhau. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người lao động khi phải làm việc liên tục trong 1 ca, do đặc điểm này Công ty cần có chế độ trả lương, trả thưởng hợp lý để bù đắp cho người lao động cho phù hợp.
- Phục vụ nơi làm việc: Do đặc điểm của máy móc quy trình công nghệ sản xuất của Công ty là tự động hoá và liên tục nên người lao động cũng phải làm việc liên tục, do đó việc tổ chức phục vụ sửa chữa máy móc và cung cấp nguyên vật liệu đòi hỏi phải được tổ chức tốt. Tuy nhiên hiện nay việc cung cấp nguyên vật liệu và vệ sinh nơi làm việc lại do người công nhân trực tiếp sản xuất đảm nhận, do đó ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất, chất lượng sản phẩm sản xuất ra và ảnh hưởng đến mức tiền lương mà người lao động nhận được. Những tồn tại trên cần được Công ty khắc phục trong thời gian tới.
1.5. Công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm:
Công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm là giai đoạn cuối cùng để tiến hành trả lương cho người lao động làm theo lương sản phẩm một cách chính xác. Đối với Công ty VPP Cửu Long thì công tác này càng đặc biệt quan trọng, bởi vì nó không những đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ uy tín với khách hàng mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiền lương và những công nhân làm theo lương sản phẩm nhận được, với đặc điểm của Công ty là đa số người lao động hưởng theo lương sản phẩm (72%) và từ đó cũng ảnh hưởng đến mức tiền lương của lao động quản lý của Công ty, bởi vì tiền lương của một bộ phận lao động quản lý của Công ty được theo hệ số so với mức lương bình quân chung của Công ty.
Do đó việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm được Công ty tiến hành một cách chặt chẽ ở từng bộ phận và Xí nghiệp do bộ phận KCS đảm nhận dưới sự trợ giúp của các phương tiện, thiết bị kiểm tra do Công ty trang bị cho mỗi đơn vị, Xí nghiệp trên cơ sở các thông số, tiêu chuẩn sản phẩm do phòng kỹ thuật thiết kế.
Tuy nhiên do điều kiện nhà xưởng còn chật hẹp nên ảnh hưởng lớn đến công tác nghiệm thu sản phẩm, việc kiểm tra sản phẩm mới đánh giá được chất lượng sản phẩm mà chưa kiểm tra được mức độ tiết kiệm nguyên vật liệu... Mặt khác trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm nếu sản phẩm có sai hỏng không đảm bảo chất lượng Công ty sẽ áp dụng hình thức phạt theo tỷ lệ % với giá thành sản phẩm hỏng đó vào tiền lương của người lao động. Điều này đã góp phần gắn trách nhiệm của người lao động với số lượng và chất lượng sản phẩm họ sản xuất ra, tránh tình trạng chạy theo số lượng sản phẩm. Tuy nhiên do tiền lương của bộ phận KCS lại phụ thuộc vào tiền lương bình quân chung của bộ phận họ đảm nhận nên kết quả đánh giá chưa thực sự khách quan. Những tồn tại trên làm cho điều kiện để trả lương theo sản phẩm cho người lao động còn chưa hợp lý và cần khắc phục trong thời gian tới.
2. Phân tích thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long.
2.1. Những căn cứ pháp lý và nguyên tắc chung trong quản lý tiền lương của Công ty VPP Cửu Long:
2.1.1- Những căn cứ pháp lý khi ban hành quy chế trả lương:
Khi ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty VPP Cửu Long luôn dựa trên những căn cứ pháp lý được Nhà nước quy định. Cụ thể là:
Căn cứ vào NĐ 28/CP ngày 28/3/1997 và nghị định 03 ngày 11/1/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước, thông tư 05/LĐTB-XH ngày 29/1/2001 về hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp Nhà nước; thông tư 14/LĐTBXH ngày 10/4/1997 về hướng dẫn phương pháp xây dựng và đăng ký định mức lao động đối với doanh nghiệp Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty Nhựa và Bộ Công nghiệp về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước, và được áp dụng vào phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau đó căn cứ vào tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh và căn cứ vào đề nghị của phòng tổ chức - hành chính, sau khi đã trao đổi thống nhất với Công đoàn Công ty. Hội đồng xây dựng cơ chế trả lương của Công ty, do Giám đốc Công ty làm chủ tịch, đã ban hành quy chế trả lương và áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
2.1.2- Những nguyên tắc chung về quản lý tiền lương ở Công ty Văn Phòng Phẩm Cửu Long:
* Quy chế quản lý tiền lương - thu nhập của Công ty được xây dựng trên cơ sở các Nghị định và văn bản hướng dẫn của Nhà nước, và được áp dụng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Cán bộ công nhân viên trong Công ty được thanh toán tiền lương trên cơ sở là làm công việc gì, chức vụ được hưởng lương theo công việc, chức vụ đó, với mức lương của mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất - công tác của bản thân và kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
* Các sản phẩm và dịch vụ của Công ty phải có định mức và định biên lao động, đơn giá tiền lương hợp lý. Khi có sự thay đổi về điều kiện lao động thì phải thay đổi định mức lao động và đơn giá tiền lương cho phù hợp.
* Tiền lương và thu nhập của người lao động phải được thể hiện đầy đủ trong số lượng của doanh nghiệp theo mẫu của Bộ LĐTBXH ban hành theo thông tư số 13/LĐTBXH ngày 10/4/1997. Và tiền lương chỉ được dùng trả lương, thưởng cho CBCNV trong Công ty, tuyệt đối không được dùng tiền lương vào mục đích khác.
* Khuyến khích tăng thu nhập cho người lao động bằng cách tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, chống phân phối bình quân nhưng phải đơn giản, dễ hiểu và kịp thời.
* Trường hợp có biến động lớn trong sản xuất kinh doanh do khách quan gây ra, khi quyết toán tiền lương, Giám đốc Công ty xem xét điều chỉnh để đỡ làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.
2.2. Phân tích về quỹ tiền lương của Công ty VPP Cửu Long:
Bảng11 : Báo cáo tổng hợp về lao động-tiền lương của Công ty VPP Cửu Long năm 2002 :
Chỉ tiêu kết quả SXDK
ĐVT
Kế hoạch 2002
Thực hiện 2002
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement