Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#938935

Download miễn phí Tiểu luận Các biện pháp chống sản xuất, buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU: . . .1

NỘI DUNG: .2

I,Khái quát về hàng giả

1, Định nghĩa hàng giả 2

2, Các hình thức làm giả .3

3,Tác hại của hàng giả 4

3, Đối với nhà nước

III, Tình hình hàng giả ở Việt Nam

1,Tình hình phát triển tệ nạn hàng giả ở Việt Nam .4

2, Những thủ đoạn .5

3, Những nguyên nhân .6

4, Hậu quả .7

IV, Một số biện pháp khắc phục

1, Đối với các cấp, các nghành . .8

2, Đối với các doanh nghiệp . . .9

3, Đối với người tiêu dùng . 9

4,Tăng cường kiểm tra va xử lý nghiêm minh . .9

KẾT LUẬN . .10

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lêi më ®Çu
HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cña chóng ta cã rÊt nhiÒu lo¹i hµng ho¸ phong phó ®a d¹ng.C¸c lo¹i hµng ho¸ ®­îc th«ng th­¬ng, giao l­u trao ®æi trong vµ ngoµi n­íc gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc.
§Ó tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× chÊt l­îng hµng ho¸ lµ hµng ®Çu. Trong khi ®ã nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cßn ®èi ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc,®ã lµ xu h­íng c¹nh tranh theo hai h­íng:C¹nh tranh tÝch cùc vµ c¹nh tranh tiªu cùc. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¹nh tranh tiªu cùc ®ã lµ vÊn ®Ò hµng gi¶.TÖ n¹n s¶n xuÊt bu«n b¸n hµng gi¶ ngµy cµng cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p, hµng gi¶ trong n­íc, hµng gi¶ n­íc ngoµi trµn vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam ph¸ ho¹i s¶n xuÊt trong n­íc, lõa dèi ng­êi tiªu dïng.
ChÝnh tõ nh÷ng thùc tÕ ®ang diÔn ra tõng ngµy tõng giê vµ víi mong muèn t×m hiÓu ®Ó biÕt râ h¬n vÒ vÊn ®Ò chèng hµng gi¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nãi chung còng nh­ thÞ tr­êng ViÖt Nam nãi riªng em ®· chän ®Ò tµi “C¸c biÖn ph¸p chèng s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam” lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cña m×nh.§©y lµ vÊn ®Ò v« cïng bøc xóc cña c¸c nhµ l·nh ®¹o ®èi víi cuéc ®Êu tranh chèng hµng gi¶ trªn c¸c mÆt trËn:kinh tÕ, h×nh sù vµ qu¶n lý nhµ n­íc trong kinh doanh.
Néi dung
I. Kh¸i qu¸t vÒ hµng gi¶
HiÖn nay trªn thÞ tr­êng hµng gi¶ hµng nh¸i ®· x©m nhËp la liÖt vµo nhiÒu lÜnh vùc, cuéc sèng hµng ngµy cña nh©n d©n. MÆc dï c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®· tÝch cùc ®iÒu tra phßng chèng, c¸c trinh s¸t t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t nh­ng n¹n s¶n xuÊt hµng gi¶ hµng nh¸i, hµng kÐm chÊt l­îng vÉn gia t¨ng.
1.§Þnh nghÜa hµng gi¶:
Theo nghÞ ®Þnh 140CP c¸c h×nh thøc sau ®©y ®­îc coi lµ hµng gi¶:
- S¶n phÈm hµng ho¸ kÓ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu cã nh·n s¶n phÈm gi¶ m¹o, nh·n s¶n phÈm cña mét c¬ së s¶n xuÊt kh¸c mµ kh«ng ®­îc chñ nh·n ®¨ng ký b¶n quyÒn ®ång ý.
- S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu kh«ng ®óng víi nh·n s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng.
- S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu hµng ho¸ gièng hÖt hoÆc t­¬ng tù cã kh¶ n¨ng lµm cho ng­êi tiªu dïng nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, bu«n b¸n kh¸c ®· ®¨ng ký víi c¬ quan b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp hoÆc ®· ®­îc b¶o hé theo ®iÒu ­íc Quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia.
- S¶n phÈm hµng ho¸ ®· ®¨ng ký hoÆc ch­a ®¨ng ký chÊt l­îng víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng mµ cã møc chÊt l­îng thÊp h¬n møc tèi thiÓu cho phÐp.
- S¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi nguån gèc, b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi, c«ng dông cña nã.
- S¶n phÈm hµng ho¸ ghi dÊu phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam khi ch­a ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn vµ dÊu phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam
2.C¸c h×nh thøc lµm gi¶.
Theo h­íng dÉn thùc hiÖn chØ thÞ 31 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ vÒ chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ th× c¸c dÊu hiÖu sau ®©y ®­îc coi lµ hµng gi¶
a.Hµng gi¶ vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸.
- Hµng ho¸ cã nh·n hiÖu trïng hoÆc t­¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cña ng­êi kh¸c ®ang ®­îc b¶o hé theo c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia mµ kh«ng ®­îc phÐp cña chñ nh·n hiÖu.
- Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu hoÆc cã bao b× mang dÊu hiÖu trïng hoÆc t­¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi tªn th­¬ng m¹i ®­îc b¶o hé hoÆc víi tªn gäi xuÊt xø hµng ho¸ ®­îc b¶o hé.
- Hµng ho¸, bé phËn cña hµng ho¸ cã h×nh d¸ng bªn ngoµi trïng víi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp ®ang ®­îc b¶o hé mµ kh«ng ®­îc phÐp cña chñ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp.
- Hµng ho¸ cã dÊu hiÖu gi¶ m¹o vÒ chØ dÉn nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸ g©y hiÓu sai lÖch vÒ nguån gèc, n¬i s¶n xuÊt n¬i ®ãng gãi, l¾p r¸p hµng ho¸.
b. Gi¶ vÒ hµng ho¸
- Hµng ho¸ cã nh·n hiÖu gièng hÖt hoÆc t­¬ng tù víi nh·n hµng ho¸ cña c¬ së kh¸c ®· c«ng bè.
- Nh÷ng chØ tiªu ghi trªn nh·n hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi chÊt l­îng hµng ho¸ nh»m lõa dèi ng­êi tiªu dïng.
- Néi dung ghi trªn nh·n bÞ c¹o, tÈy xo¸, söa ®æi, ghi kh«ng ®óng thêi h¹n sö dông ®Ó lõa dèi kh¸ch hµng.
c .C¸c lo¹i Ên phÈm ®· in sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô hµng gi¶:
- C¸c lo¹i ®Ò can gi¶, tªn s¶n phÈm, nh·n hµng ho¸, bao b× cã dÊu hiÖu vi ph¹m nh­: Trïng hoÆc t­¬ng tù g©y nhÇm lÉn víi hµng ho¸ cïng lo¹i, víi nh·n hiÖu hµng ho¸, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi hµng ho¸ xuÊt xø ®­îc b¶o hé.
d. Hµng gi¶ chÊt l­îng hoÆc c«ng dông.
- Hµng gi¶ cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng nh­ b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gäi vµ c«ng dông cña nã.
- Hµng ho¸ ®­îc thªm t¹p chÊt, chÊt phô gia kh«ng ®­îc phÐp sö dông, lµm thay ®æi chÊt l­îng, cã chøa d­îc chÊt kh¸c víi tªn d­îc chÊt ghi trªn nh·n hiÖu hoÆc bao b×.
- Hµng ho¸ kh«ng ®ñ thµnh phÇn nguyªn liÖu hoÆc ®­îc thay thÕ b»ng nh÷ng nguyªn liÖu, phô tïng kh¸c kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng so víi tiªu chuÈn chÊt l­îng hµng ho¸ ®· c«ng bè, g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi s¶n xuÊt, søc khoÎ ng­êi, ®éng vËt, thùc vËt vµ m«i tr­êng sinh th¸i.
- Hµng ho¸ ch­a ®­îc chøng nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn mµ sö dông giÊy chøng nhËn hoÆc dÊu phï hîp víi tiªu chuÈn.
3. T¸c h¹i cña hµng gi¶
Bªn c¹nh nh÷ng tÝch cùc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn n¶y sinh nhiÒu biÓu hiÖn tiªu cùc do ch¹y theo lîi nhuËn vµ sö dông uy tÝn, chÊt l­îng cña mÆt nh÷ng hµng ho¸ ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a thÝch, nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®· ®­a ra thÞ tr­êng nh÷ng hµng kÐm chÊt l­îng, hµng “nh¸i” nh·n m¸c, hµng gi¶, qu¶ng c¸o kh«ng trung thùc, ®¸nh lõa ng­êi tiªu dïng, g©y thiÖt h¹i cho nÒn kinh tÕ, lµm nÒn kinh tÕ tr× trÖ, kÐm ph¸t triÓn.
a, §èi víi ng­êi tiªu dïng:
Lµm cho ng­êi tiªu dïng mÊt dÇn niÒm tin vµo s¶n phÈm v× hä kh«ng t×m thÊy gi¸ trÞ ®Ých thùc mµ m×nh mong muèn. Bªn c¹nh ®ã nã cßn g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, vÒ søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng­êi tiªu dïng khi mua ph¶i hµng gi¶, hµng nh¸i hµng kÐm chÊt l­îng.
b, §èi víi doanh nghiÖp:
Hµng gi¶ g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ cña nhiÒu doanh nghiÖp vµ lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp lín lµm ¨n ch©n chÝnh th× mÊt hÕt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, s¶n l­îng b¸n ra kh«ng nhiÒu g©y thÊt thu lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t­ mét sè l­îng tiÒn kh¸ lín vµo viÖc chèng hµng gi¶ vµ viÖc c¶i t¹o nh·n m¸c s¶n phÈm cña mÝnh sao cho hµng gi¶ Ýt cã kh¶ n¨ng nh¸i theo nh·n hiÖu cña c«ng ty m×nh.
c, §èi víi Nhµ n­íc:
Lµm thÊt thu Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, rèi lo¹n trËt tù qu¶n lý kinh tÕ.
C¸c c¬ quan ®iÒu tra ph¶i ®èi phã víi nh÷ng thñ ®o¹n tinh vi cña nh÷ng nhãm chuyªn s¶n xuÊt hµng gi¶.
ii.T×nh hµng ho¸ gi¶ ë ViÖt Nam:
1. T×nh h×nh ph¸t triÓn hµng gi¶ ë ViÖt Nam.
T×nh h×nh hµng gi¶ ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn x· héi. Hµng gi¶ kh«ng chØ ®­îc lµm ë trong n­íc mµ cßn ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi vÒ. Hµng gi¶ ë trong n­íc víi ®a d¹ng chñng lo¹i nh­ gi¶ vÒ mÉu m·, chÊt l­îng nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng th× hµng gi¶ ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi vÒ cßn tinh vi h¬n nhiÒu.
TÖ n¹n s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶ ngµy cµng cã nhiÒu diÔn biÕn, phøc t¹p nhÊt lµ ë nh÷ng vïng gi¸p danh gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, vïng s©u vïng xa, n¬i tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®i l¹i cßn khã kh¨n. C¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cßn thiÕu chÆt chÏ trong qu¶n lý, kinh tÕ thèng kª ph¸t hiÖn 3564 vô s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶.
Theo sè liÖu thèng kª cña côc qu¶n lý vµ m«i tr­êng thuéc bé th­¬ng m¹i, tõ ®Çu n¨m ®Õn nay trung b×nh mçi th¸ng c¸c c¬ quan hµng gi¶ thu gi÷ hµng tr¨m s¶n phÈm, mÉu m¸c hµng gi¶. §Æc biÖt n¨m 2000 c¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement