Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By buomtrang6988
#938156

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vào lĩnh vực dệt may tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

MỤC LỤC

DANG MỤC TỪ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU - PHỤ LỤC 3

Chương I : Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

I. Khái quát về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

1. Giới thiệu về Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội 5

2.1. Cơ cấu tổ chức 5

2.2 Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh 6

2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 7

2.3.1. Phòng tín dụng 7

2.3.2. Phòng kế hoạch tổng hợp 8

2.3.3. Phòng kế toán ngân quỹ 9

2.3.4. Phòng điện toán: 9

2.3.5 Phòng hành chính nhân sự 9

2.3.6. Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ 9

2.3.7. Phòng kinh doanh ngoại hối 10

2.3.8. Phòng dịch vụ và marketing 10

3. Một số hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân Hàng Nam Hà Nội 10

3.1. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 10

3.1.1. Hoạt động huy động vốn 10

3.1.1.1.Các khoản tiền gửi của khách hàng 10

3.1.1.2.Thông qua phát hành giấy tờ có giá 10

3.1.1.3. Vốn vay từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác 11

3.1.2. Hoạt động tín dụng 11

3.1.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 11

3.1.4. Kinh doanh ngoại hối 12

3.1.5. Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác 12

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NH Nam Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2009 12

3.2.1. Hoạt động huy động vốn 12

3.3.2. Hoạt động tín dụng 16

3.2.3 Hoạt động thanh toán quốc tế 18

II. Khái quát về công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung tại NH Nam Hà Nội 19

1. Những quy định của Ngân hàng NNo&PTNT đối với hình thức cho vay theo dự án đầu tư 19

1.1. Đối tượng cho vay 19

1.2. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn 19

1.2.1. Nguyên tắc vay vốn 19

1.2.2. Điều kiện vay vốn 19

1.3. Mức tiền cho vay 20

1.3.1. Căn cứ xác định mức cho vay 20

1.3.2. Giới hạn tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng 20

1.4. Lãi suất và phí cho vay 20

1.5. Thời hạn cho vay 20

2. Số lượng và qui mô các dự án đầu tư được thẩm định tại Ngân hàng No&PTNT Nam Hà Nội 21

2.1. Thẩm định dự án đầu tư theo loại hình cho vay 21

2.2. Thẩm định các dự án đầu tư theo ngành kinh tế 21

2.3.Thẩm định các dự án đầu tư theo thành phần kinh tế 22

2.4. Thẩm định các dự án đầu tư theo loại tiền gửi 23

III. Thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư vào ngành dệt may tại NH Nam Hà Nội 24

1. Đặc điểm và yêu cầu đối với công tác thẩm các dự án đầu tư vào ngành dệt may 24

2. Quy trình và thẩm quyền thẩm định : 25

2.1.Quy trình thẩm định 25

2.2 Thẩm quyền thẩm định 26

3.Phương pháp thẩm định 26

3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự 26

3.2. Phương pháp so sánh đối chiếu các chỉ tiêu 27

3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy 28

3.4. Phương pháp dự báo 29

3.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro 29

4. Nội dung thẩm định 30

4.1. Thẩm định khách hàng 30

4.1.1. Tìm hiểu chung về khách hàng 30

4.1.2. Điều tra đánh giá tư cách và năng lực pháp lý 31

4.1.3. Vị thế của doanh nghiệp 31

4.1.4. Sơ đồ tổ chức và bố trí lao động của doanh nghiệp : 31

4.1.5. Tìm hiểu và đánh giá khả năng quản trị điều hành của ban lãnh đạo 32

4.1.6. T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña ng­êi xin vay 32

4.2. Phân tích đánh giá khả năng tài chính của khách hàng 32

4.2.1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 34

4.2.2. Đánh giá tình hình tài chính của công ty 34

4.2. Thẩm định dự án đầu tư 40

4.2.1. Khái quát chung về dự án 40

4.2.2. Thẩm định chi tiết về dự án 41

4.2.2.1 Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư 41

4.2.2.2 Thẩm định sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp quy của Nhà nước và địa phương quy định đối với ngành dệt may 41

4.2.2.3 Thẩm định thị trường đầu ra của dự án 42

4.2.2.4 Thẩm định thị trường đầu vào phục vụ cho dự án 43

4.2.2.5 Thẩm định thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của dịch vụ đầu ra 44

4.2.2.6 Thẩm định về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án 45

4.2.2.7 Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án 45

4.3. Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay 49

4.4. Lập báo cáo thẩm định và ra quyết định cấp vốn 50

5. Đội ngũ cán bộ thẩm định và phương tiện kỹ thuật hỗ trợ công tác thẩm định 51

IV. Thực tế công tác thẩm định dự án đầu tư nhà máy kéo sợi Datex 51

1. Giới thiệu chung về dự án 51

2.Thẩm định khách hàng vay vốn 52

2.1. Hồ sơ pháp lý và kinh tế của khách hàng 52

2.1.1. Hồ sơ pháp lý 52

2.1.2. Hå s¬ kinh tÕ 53

2.2. ThÈm ®Þnh t­ c¸ch ph¸p lý cña chñ ®Çu t­ 53

2.3. N¨ng lùc kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng m¹i XNK DATEX: 55

2.3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 55

2.3.2 C¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty: 55

1.3.2.1 Chñ tÞch H§QT: 55

2.3.2.2 Gi¸m ®èc: 55

2.3.2.3 Phã Gi¸m ®èc: 55

2.3.2.4 KÕ to¸n tr­ëng: 56

2.3.3 Ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ: 56

2.3.4. ThÈm ®Þnh T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: 57

2.3.4.1. T×nh h×nh tµi chÝnh: 57

2.3.4.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 57

3. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­: 58

3.1. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ cña dù ¸n 58

3.2. Hå s¬ cña dù ¸n: 59

3.3. ThÈm ®Þnh vÒ khÝa c¹nh thÞ tr­êng cña dù ¸n 61

3.3.1. §¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng tæng thÓ cña ngµnh dÖt may 61

3.3.2. §¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng quèc tÕ 61

3.3.3. §¸nh gi¸ vÒ nhu cÇu s¶n phÈm cña thÞ tr­êng ViÖt Nam 62

3.3.4. §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n vµ ch­¬ng tr×nh b¸n hµng 64

3.4.1 §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc tõ ngµy 01/01/2009 ngµy 31/05/2009: 65

3.4.2. KiÓm tra m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y 65

3.4.3 §Þnh møc kü thuËt cña dù ¸n 66

3.4.4. Nhu cÇu nguyªn liÖu chÝnh: 66

3.4.5. Nhu cÇu nguyªn, vËt liÖu kh¸c 66

3.4.6. Ch­¬ng tr×nh cung cÊp 66

3.4.7. N¨ng l­îng vËn hµnh: 67

3.5. ThÈm ®Þnh vÒ ph­¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n 67

3.5.1. Lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ 67

3.5.2. TiÕn ®é thùc hiÖn: 68

3.5.3 Tæ chøc nh©n sù cña dù ¸n : 70

3.5.4. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: 72

3.6.ThÈm ®Þnh khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n : 72

3.6.1 .ThÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t­ vµ nguån vèn: 72

3.6.2. ThÈm ®Þnh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña dù ¸n : 74

3.6.2.1. C¬ së tÝnh to¸n 74

3.6.2.2 KÕt qu¶ tÝnh to¸n: 78

4. Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay 78

5. Kết luận của Ngân hàng và các đề xuất 78

5.1.KÕt luËn: 78

5.2 §Ò xuÊt: 79

V. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may tại NH Nam Hà Nội 81

1. Những kết quả đạt được 81

2. Một số mặt hạn chế và nguyên nhân 84

Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may tại NH Nam Hà Nội 87

I. Định hướng phát triển của NH Nam Hà Nội 87

1. Những thuận lợi và khó khăn của hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và của NHNo&PTNT Nam Hà Nội nói riêng trong bối cảnh hiện nay 87

1.1. Những điều kiện thuận lợi 87

1.2. Những khó khăn và thách thức 88

2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2009 89

2.1. Phương hướng kinh doanh năm 2009 89

2.2. Các mục tiêu cụ thể năm 2009 89

2.3. Các biện pháp chính 89

3. Định hướng chung cho công tác thẩm định 90

II. Một số giải pháp chủ yếu nhắm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vào ngành dệt may 91

1. Phát triển nhận thức về vị trí và vai trò của công tác thẩm định trong ngân hàng 91

2 .Hoàn thiện quy trình thẩm định 92

3. Hoàn thiện nội dung thẩm định 93

4. Đào tạo cán bộ thẩm định 93

5. Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin 95

III. Một số kiến nghị 97

1. Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan. 97

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 98

3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội 99

4.Kiến nghị với chủ đầu tư : 99

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng thức tính:
Trong đó: Bt: Lợi ích trong năm t (thu nhập năm t)
Ct: Chi phí trong năm t
in: lãi suất tính toán
n: năm cuối cùng của dự án
Ưu điểm của phương pháp này là cho biết phần thu nhập ứng với mỗi đồng chi phí cho cả thời kỳ hoạt động của dự án.
Nhược điểm: đây là một tiêu chuẩn đánh giá tương đối, tỷ lệ B/C có thể dẫn đến sai lầm khi lựa chọn những dự án loại trừ nhau vì những dự án nhỏ có tỷ lệ B/C lớn song tổng lợi nhuận vẫn nhỏ, phương pháp này cũng phụ thuộc nhiều vào tỷ suất chiết khấu.
- Phân tích độ nhạy của dự án
Đây là phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa các đại lượng đầu vào không an toàn và đại lượng đầu ra của dự án.
Các đại lượng đầu vào mà cán bộ thẩm định đánh giá là không an toàn gồm có:
Mức lãi suất tính toán: chọn mức lãi suất tính toán thấp làm cho các chỉ tiêu giá trị tương đương trở thành hấp dẫn. Thực tế mức lãi suất đó có thể cao hơn.
Mức giá và sản lượng : hai chỉ tiêu này càng cao thì doanh thu càng lớn, các chỉ tiêu đầu ra mang tính hấp dẫn hơn.Vì vậy để đả bảo độ tin cậy cao, cán bộ thẩm định pahri đưa ra nhiều phương án khác nhau để khẳng định hiệu quả của dự án.
Các yếu tố chi phí sản xuất: mỗi yếu tố này đều ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. Để tăng tính hấp dẫn nhiều doanh nghiệp đã giảm chi phí xuống hay tính toán chi phí không đầy đủ. Nên để xem xét xem trong trường hợp xấu hơn, dự án có trụ lại được không, có giữ được mức hiệu quả yêu cầu không thì việc xem xét sự biến động giá của các chi phí là rất cần thiết trong mọi trường hợp.
Chi phí vốn đầu tư: chi phí vốn đầu tư thấp làm cho dự án hấp dẫn hơn và ngược lại. Các dự án thường dự toán chi phí đầu tư thấp hơn nhiều so với chi phí đầu tư thực tế là cho dự án từ chỗ có hiệu quả thành phi hiệu quả.
Các đại lượng đầu ra của dự án đầu tư có thể là:
Giá trị hiện tại thuần NPV
Tỉ suất hoàn vốn nội bộ IRR
Thời gian thu hồi vốn T…
Phân tích độ nhạy của dự án cho phép cán bộ thẩm định nhận biết được những nhân tố đầu vào có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu ra của dự án, từ đó có những chú ý đặc biệt trong việc tính toán quản lý các yếu tố này về sau. Những dự án được coi là an toàn nếu nó chịu ít ảnh hưởng từ các yếu tố đầu vào. Tức là nếu những nhân tố đầu vào bất định thì kết quả dự án vẫn nằm trong khung có thể chấp nhận được.
* Phân tích rủi ro của dự án
- Rñi ro vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn
Hoàn tất dự án không đúng thời hạn, không phù hợp với các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật
- Rñi ro vÒ thÞ tr­êng
+ Rñi ro thÞ tr­êng ®Çu vµo: Nguån cung cÊp, gi¸ c¶, v.v.. cña nguyªn vËt liÖu nãi riªng vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c biÕn ®éng theo chiÒu h­íng bÊt lîi
+ Rñi ro: Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng phï hîp nhu cÇu thÞ tr­êng, thiÕu søc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, mÉu m·, c«ng dông, …
- Rñi ro kinh tÕ vÜ m«
Rñi ro ph¸t sinh tõ m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«, bao gåm tû gi¸ hèi ®o¸i, l¹m ph¸t, l·i suÊt, thay đổi các chính sách của ngành dệt may,….
* Thẩm định về phương diện môi trường
Bên cạnh việc thẩm định các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án, cán bộ thẩm định cũng phải xem xét đến hiệu quả kinh tế xã hội, đặc biệt về mặt môi trường của dự án.
Đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực dệt may, mức độ gây ô nhiễm môi trường rất thấp vì vậy cán bộ thẩm định khi xem xét hồ sơ vay vốn cần kiểm tra đối chiếu với các văn bản hiện hành xem xét yếu tố PCCC cña dù ¸n cã ®Çy ®ñ, phï hîp ch­a, ®· ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn trong tr­êng hîp yªu cÇu ph¶i cã hay ch­a. Ngoài ra cần xem xét dự án có những biện pháp gì để bảo vệ sức khỏe cho người lao động hay chưa vì môi trường làm việc của ngành dệt may có nhiều bụi bặm, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động
Do đó trong phÇn nµy, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh về PCCC và an toàn lao động do Bộ, Ngành ban hành để kiểm tra chính xác việc chấp hành của chủ đầu tư.
4.3. Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay
B¶o ®¶m tiÒn vay lµ viÖc NHNo ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa rñi ro, t¹o c¬ së kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Ó thu håi ®­îc c¸c kho¶n nî ®· cho kh¸ch hµng vay. NHNo yªu cÇu kh¸ch hµng tÝn dông thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay nh»m c¸c môc ®Ých sau:
N©ng cao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn cam kÕt tr¶ nî cña Bªn vay;
Phßng ngõa rñi ro khi ph­¬ng ¸n tr¶ nî dù kiÕn cña Bªn vay kh«ng thùc hiÖn ®­îc, hoÆc x¶y ra c¸c rñi ro kh«ng l­êng tr­íc;
Phßng ngõa gian lËn.
Nội dung thẩm định tài sản đảm bảo bao gồm
* Thẩm định về tính pháp lý của tài sản đảm bảo
- Kiểm tra tÝnh ph¸p lý cña giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan tíi TSB§ (nh»m lo¹i bá c¸c giÊy tê gi¶ m¹o, …)
- Nguån gèc cña TSB§, ®Æc ®iÓm cña TSB§
- QuyÒn së h÷u tµi s¶n/quyÒn sö dông ®Êt cña bªn b¶o ®¶m
- Tµi s¶n hiÖn kh«ng cã tranh chÊp
- Tµi s¶n ®­îc phÐp giao dÞch
* Thẩm định tính dễ chuyển nhượng của tài sản
Môc tiªu nhËn b¶o ®¶m cña NHNo lµ khi NHNo kh«ng thu håi ®­îc ®ñ nî gèc vµ nî l·i tõ nguån thu cña kh¸ch hµng theo nh­ cam kÕt ban ®Çu th× ph¶i b¸n ®­îc TSB§ ®Ó lÊy tiÒn tr¶ nî gèc vµ l·i. V× vËy, c¸n bé tæ thÈm ®Þnh cÇn thÈm ®Þnh kü tÝnh dÔ b¸n/dÔ chuyÓn nh­îng cña TSB§ ®Ó viÖc xö lý TSB§ ®­îc thuËn lîi. §Ó thÈm ®Þnh ®­îc néi dung nµy, c¸n bé tæ thÈm ®Þnh cÇn kh¶o s¸t gi¸ c¶ vµ t×nh h×nh thÞ tr­êng liªn quan, chÊt l­îng, gi¸ trÞ TSB§ theo thêi gian thÕ chÊp/cÇm cè…
* Thẩm định giá trị tài sản đảm bảo:
- ViÖc ®Þnh gi¸ TSB§ ph¶i do tæ thÈm ®Þnh cña NHNo hoÆc thuª c¬ quan chøc n¨ng chuyªn m«n thùc hiÖn (theo quy ®Þnh cô thÓ cña NHNo VN).
TSB§ tiÒn vay ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång b¶o ®¶m, ký kÕt v¨n b¶n tho¶ thuËn tu chØnh/bæ sung hîp ®ång b¶o ®¶m (trong tr­êng hîp tháa thuËn thay ®æi nghÜa vô ®­îc b¶o ®¶m); viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm nµy chØ ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh møc cho vay vµ kh«ng ¸p dông khi xö lý tµi s¶n ®Ó thu håi nî.
ViÖc ®Þnh gi¸ ph¶i c¨n cø vµo c¸c c¬ së ph¸p lý hoÆc c¬ së thùc tÕ, ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, minh b¹ch. C¸n bé thÈm ®Þnh kh«ng ®­îc ®Þnh gi¸ TSB§ tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña NHNo VN.
4.4. Lập báo cáo thẩm định và ra quyết định cấp vốn
Sau khi tiến hành thẩm định các nội dung của dự án như trên, cán bộ thẩm định sẽ tiến hành lập báo cáo thẩm định và trình lên cấp có thẩm quyền để quyết định có cấp vốn cho dự án hay không. Báo cáo thẩm định gồm các nội dung sau :
Tóm lược về dự án
Thẩm định về chủ đầu tư : tư cách pháp lý, năng lực kinh doanh, năng lực quản lý, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh
Thẩm định dự án đầu tư : hồ sơ dự án, sự cần thiết phải đầu tư, thị trường đầu vào đầu ra, kỹ thuật, tài chính, môi trường, đảm bảo tiền vay của dự án.
Những rủi ro cơ bản của dự án
Những thuận lợi và khó khăn của dự án
Kết luận và đề xuất của tổ thẩm định
5. Đội ngũ cán bộ thẩm định và phương tiện kỹ thuật hỗ trợ công tác thẩm định
Phòng tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Nam Hà Nội được giao trách nhiệm thẩm định các dự án đầu tư. Tổng số cán bộ phòng tín dụng là 17 n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement