Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobe_doihon9150
#938116

Download miễn phí Chuyên đề Một số vấn đề hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG - 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 5

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 12

1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 12

1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 17

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 22

1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 22

1.4.2. Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán 26

1.4.3. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán: 27

1.4.4. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán 27

1.4.5. Đặc điểm hệ thống sổ kế toán 29

1.4.6. Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính 30

1.4.7. Phần hành kế toán máy đang đươc sử dụng tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 31

CHƯƠNG - 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 34

2.1. Một số đặc điểm của nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 34

2.2. Đặc điểm công tác quản lý và thu mua nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 35

2.3. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty 36

2.4. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 37

2.4.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho 37

2.4.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho 38

2.5. Tổ chức chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ vật tư tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 40

2.5.1. Các chứng từ về nhập kho nguyên vật liệu 40

2.5.2. Các chứng từ đối với nguyên vật liệu xuất kho 47

2.6. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 49

2.6.1. Tổ chức hạch toán tại kho: 50

2.6.2. Tổ chức kế toán tại phòng kế toán 53

2.7. Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 63

2.7.1. Nguyên tắc hạch toán 63

2.7.2 Hạch toán các nghiệp vụ tăng nguyên vật liệu 65

2.7.3. Các nghiệp vụ giảm nguyên vật liệu tại công ty 71

2.7.4. Các nghiệp vụ kiểm kê nguyên vật liệu 75

CHƯƠNG - 3: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ 79

3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 79

3.1.1 Những ưu điểm đã đạt được 79

3.1.2. Những nhược điểm cần khắc phục 82

3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 85

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cố phần bánh kẹo cáo cấp Hữu Nghị 85

3.2.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 86

KẾT LUẬN 88

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


gửi Ngân hàng
Sổ tài sản cố định
Thẻ tài sản cố định
Sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm
Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm
Thẻ kho
Sổ chi tiết tiền vay
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết thanh toán với người bán, người mua
Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
Thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ.
Ngoài ra công ty còn sử dụng một số loại sổ chi tiết khác nhằm phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh do công ty tự thiết kế đã được sự đồng ý của Bộ tài chính như là sổ chi tiết bao bì…
1.4.6. Đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính của công ty được lập tuân thủ theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 về chế độ báo cáo tài chính.
Định kỳ theo quý, năm, phó phòng kế toán lập các báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước dưới sự giám sát chỉ đạo của kế toán trưởng.
Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN): Công ty sử dụng theo đúng mẫu để lên báo cáo. Đối với các chỉ tiêu không sử dụng công ty để trống trên báo cáo. Các chỉ tiêu này thường bao gồm các mã số 120, 134, 135, 210, 240, 251, 262, 331, 412, 417, 418, 419, 420, 430
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN): Công ty sử dụng theo mẫu quy định.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B03-DN): Công ty sử dụng theo mẫu quy đinh. Có nhiều mã số thường có ghi giá trị 0 trên báo cáo gồm: 25, 31, 32, 61
Thuyết minh báo cáo tài chính: Bản thuyết minh theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
Việc lập các báo cáo trên của công ty được thực hiện vào cuối tháng, quý kỳ kế toán (cuối năm tài chính).
Một số báo cáo quản trị phục vụ nội bộ doanh nghiệp:
Do yêu cầu quản lý doanh nghiệp, phòng kế toán lập 1 số báo cáo quản trị phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài chính tại công ty. Các báo cáo quản trị cung cấp thông tin về tình hình công nợ, khả năng thanh toán, dự kiến các chi phí phát sinh. Bao gồm: Báo cáo thanh toán tạm ứng; Báo cáo về công nợ của khách hàng; Báo cáo về tình hình sử dụng hoá đơn, Báo cáo dự toán các chi phí theo tháng... Các báo cáo này phục vụ cho công tác kế hoạch là chính.
1.4.7. Phần hành kế toán máy đang đươc sử dụng tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Hiện tại công ty đang sử dụng phần hành kế toán máy ADVAN ACCOUNTING là phần hành kế toán máy do công ty tự thiết kế nên phù hợp với hoạt động của công ty.
ADVAN ACCOUNTING gồm các phân hệ sau:
Hệ thống
Kế toán tổng hợp
Kế toán công nợ phải thu
Kế toán công nợ phải trả
Kế toán tiền mặt
Kế toán tiền gửi ngân hàng
Kế toán chi phí và giá thành
Kế toán nguyên vật liệu
Kế toán công cụ dụng cụ
Kế toán tài sản cố định
Kế toán bán hàng
Sơ đồ 1.5. Trình tự xử lý số liệu của phần mềm kế toán ADVAN ACCOUNTING
Chứng từ, tài liệu (về nghiệp vụ kinh tế)
Nhập dữ liệu vào máy(nhập các thông tin trên chứng từ)
Khai báo các yêu cầu với máy
Máy tự xử lý thông tin
Lập báo cáo sổ sách theo yêu cầu
Quy trình xử lý số liệu của phần mềm kế toán ADVAN ACCOUNTING
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Lập chứng từ
Chứng từ kế toán
Nhập chứng từ vào các phân hệ nghiệp vụ tương ứng
Các tệp nhật ký chứng từ
Chuyển sang sổ cái các TK
Tệp sổ cái các TK
Lên báo cáo
Báo cáo kế toán, sổ sách kế toán.
Trước khi sử dụng phần mềm kế toán phải khai báo các tham số hệ thống và hệ thống các danh mục cho phân mềm. Trong quá trình sử dụng cũng có thể khai báo thêm hay khai báo lại cho phù hợp với công việc kế toán, đúng với chính sách chế độ kế toán của Nhà nước.
CHƯƠNG - 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ
Một số đặc điểm của nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Một trong những điều kiện thiết yếu của quá trình sản xuất là nguyên vật liệu, nguyên vật liệu được thể hiện dưới dạng vật chất chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định và giá trị của nó được chuyển dịch ngay vào giá trị của thành phẩm. Tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị do đặc điểm là công ty sản xuất bánh kẹo, các mặt hàng thực phẩm nên nguyên vật liệu chính mà công ty sử dụng cũng mang tính đặc thù riêng: các loại đường, bột mỳ, tinh dầu, mạch nha, bơ, sữa, các loại gia vị….Với khối lượng sản phẩm sản xuất hàng năm hơn 8000 tấn sản phẩm, với nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau, nên nguyên vật liệu của công ty rất đa dạng. về chủng loại và yêu cầu về nguyên vật liệu cũng rất phức tạp. Nguyên vật liệu của công ty chủ yếu là hàng thực phẩm mang tính thời vụ và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết và công tác sản xuất của ngành nông nghiệp. Nguyên vật liệu công ty sử dụng có thời gian sử dụng ngắn yêu cầu bảo quản cao, nếu để quá hạn hay bảo quản không tốt sẽ bị biến đổi tính chất do đó làm ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm, qua đó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của công ty.
Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp tại nước ta mang tính thời vụ, không ổn định chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết nên chất lượng và sản lượng của nguyên vật liệu mà công ty thu mua cũng không được ổn định. Mặt khác giá cả nguyên vật liệu cũng thay đổi theo thời vụ và thay đổi theo năm, trong khi đó quá trình sản xuất của công ty thì luôn phải diễn ra liên tục không thể để gián đoạn, do đó công ty cần có kế hoạch thu mua và dự trữ nguyên vật liệu linh động và phù hợp với thực tế.
Ngoài ra số lượng, chủng loại nguyên vật liệu của công ty rất đa dạng, nguyên vật liệu là các chất hữu cơ rất dễ bị phân huỷ, chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện môi trường bảo quản nên mỗi loại nguyên vật liệu cần có điều kiện bảo quản cẩn thận đúng tiêu chuẩn và có khoa học.
2.2. Đặc điểm công tác quản lý và thu mua nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao !ấp Hữu Nghị
Quản lý nguyên vật liệu là một khâu rất quan trọng trong quá trình sản xuất, quản lý tốt các ihâu thu mua, dự trữ, và sử dụng tốt nguyên vật liệu sẽ làm tăng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí giảm giá thành và do đó làm tăng lợ) nhuận của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu là một yếu tố không thể thiếu và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm nên công tác quản lý và thu mua nguyên vật liệu tại công ty được thực hiện rất kỹ càng. Các kế hoạch về thu mua, dự trữ được công ty chuẩn bị cận thận , hợp lý và có hiệu quả.
Đối với khâu thu mua nguyên vật liệu: Do đặc điểm nguyên vật liệu của công ty là sản phẩm của sản xuất nông nghiệp, có tính thời vụ nên các kế hoạch thu mua nguyên vật liệu được xây dựng trên kế hoạch sản xuất và tình hình thực tế về nông nghiệp, các kế hoạch không chỉ được lập cho một tuần, tháng mà phải được lập cho cả năm. Hàng tháng, quý, năm dựa vào khả năng sản xuất và khả năng tài chính của công ty, căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm, công ty xây dựng kế hoạch thu mua và thực hiện công tác thu mua Jguyên vật liệu cho sản xuất. Nguyên vḭt li᳇u trưồc khi thu mua v` trước khi nhập kho đều đİợ# kiểm tra chặt chᚽ bởi ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online