Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By H_T
#938113

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU MẪU

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 2

1.2.Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 6

1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 9

1.4.Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 11

Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 13

2.1. Đặc điểm về chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 13

2.2. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 14

2.2.1.Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 14

2.2.2.Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 23

2.2.3.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 27

2.2.4.Kế toán chi phí tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 31

2.3.Kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 33

2.3.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 33

2.3.2.Kế toán doanh thu tài chính 40

2.4.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 42

2.4.1. Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 42

2.4.2. Giảm giá hàng bán. 45

2.5.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 46

Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 50

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo. 50

3.1.1.Những ưu điểm 50

3.1.2.Những tồn tại, nguyên nhân 53

3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo 54

3.2.1.Kiến nghị về các khoản dự phòng 55

3.2.2.Kiến nghị về sổ kế toán 57

3.2.3.Kiến nghị về báo cáo kế toán 58

3.2.4.Các kiến nghị khác 58

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


– Giá vốn hàng bán
Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

0047100
1/10
Cty HAL Việt Nam
156
16.792.480
- Asean Desktop Pentium 4
0047101
3/10
Cty CP truyền thông đa phương tiện Tân Quang
- Màn hình Samtron 17”
156
10.800.000
…..
….
….


…..
PNK 211
6/11
Hàng bán bị trả lại
156
2.056.000
…..
….
….


…..
0047189
31/12
Cty kỹ thuật SIGMA
- Nec Projector VT950G
156
26.210.520
PKT 027
31/12
Kết chuyển xác định kết quả quý IV/2008
911
8.950.000.256
Cộng phát sinh
8.952.056.256
8.952.056.256
Ngày 31 tháng12 năm 2008
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu 2.5: Nhật ký chung
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Từ ngày 1/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

….
….
….


….
Cty CP truyền thông đa phương tiện Tân Quang
- Giá vốn hàng bán
632
10.800.000
0047101
3/10
- Hàng hóa
156
10.800.000
- Phải thu khách hàng
131
12.824.000
- Doanh thu bán hàng
511
12.824.000
- Phải thu khách hàng
131
641.200
- Thuế GTGT đầu ra
3331
641.200
....
....
....
...
....
….
PC 230
10/10
Thanh toán công nợ cho Cty Trần Anh
Phải trả người bán
331
19.127.000
Tiền mặt VND
111
19.127.000
PT 105
11/10
Cửa hàng vi tính Sơn Hải trả tiền hàng
Tiền mặt VND
111
6.336.000
Phải thu khách hàng
131
6.336.000
….
….
….
….
….
….
0047189
31/12
Cty CP Kỹ thuật SIGMA
- Giá vốn hàng bán
632
26.210.520
- Hàng hóa
156
26.210.520
- Phải thu khách hàng
131
33.114.500
- Doanh thu bán hàng
511
33.114.500
- Phải thu khách hàng
131
1.655.725
- Thuế GTGT đầu ra
3331
1.655.725
…….
….
…….
….
…..

Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Cuối kì, số liệu trên Nhật kí chung được chuyển vào Sổ cái Tài khoản 632
Mẫu 2.6: Sổ cái tài khoản 632
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và
Thương mại Hà Bảo
SỔ CÁI
Tài khoản: 632
Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Số dư đầu kì: 0
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

0047100
1/10
Cty HAL Việt Nam
156
16.792.480
0047101
3/10
Cty CP truyền thông đa phương tiện Tân Quang
156
10.800.000
….


…..
0047111
1/11
Công ty máy tính Vĩnh Xuân
156
97.027.345
….
….
….
….
….

0047189
31/12
Cty kỹ thuật SIGMA
156
26.210.520
PKT 027
31/12
Kết chuyển xác định kết quả
911
8.950.000.256
Cộng số phát sinh
…..
……
Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, hoạt động bán hàng là một hoạt động thường xuyên và rất quan trọng trong Công ty. Do đó chi phí bán hàng cũng là chi phí phát sinh thường xuyên trong Công ty. Mặc dù không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí như Giá vốn hàng bán nhưng Chi phí bán hàng gồm nhiều khoản mục chi phí và có vai trò duy trì hoạt động của bộ phận bán hàng do đó cũng cần được hạch toán và theo dõi thường xuyên.
Công ty là một doanh nghiệp nhỏ và sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48/2006-QĐ-BTC do đó kế toán sử dụng TK 6421- Chi phí bán hàng để hạch toán. Tài khoản này cũng được mở chi tiết thành thành các tài khoản cấp 3 để theo dõi từng khoản mục chi phí khác nhau:
- TK 64211: Chi phí nhân viên bán hàng.
- TK 64212: Chi phí vật liệu bao bì.
- TK 64213: Chi phí công cụ đồ dùng.
- TK 64214: Chi phí khấu hao TSCĐ.
- TK 64215: Chi phí bảo hành.
- TK 64217: Chi phí dịch vụ mua ngoài.
- TK 64218: Chi phí bằng tiền khác.
Việc mở chi tiết tài khoản này giúp cho Công ty dễ dàng theo dõi các khoản chi phí từ đó sẽ có biện pháp điều chỉnh các chi phí phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đặc điểm của Chi phí bán hàng bao gồm nhiều khoản mục nên các chứng từ dùng hạch toán cũng rất đa dạng gồm:
- Phiếu chi tiền mặt.
- Hoá đơn dịch vụ.
- Giấy báo Nợ của ngân hàng.
- Bảng tính và thanh toán tiền lương, thưởng của nhân viên bán hàng.
- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.
- Phiếu bảo hành…
Ví dụ: Ngày 01/11/2008 Công ty thanh toán tiền Xăng A92 tháng 11 cho Công ty TNHH Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị. Tiền xăng này dùng cho việc vận chuyển của các nhân viên bán hàng theo Hoá đơn số 0062847 với số tiền là:
- Xăng A92: 490.909
- Thuế GTGT 10%: 49.090
- Phí xăng dầu: 30.000
Tổng tiền thanh toán là: 570.000
Kế toán lập Phiếu chi tiền mặt theo mẫu sau.
Mẫu 2.7: Phiếu chi tiền mặt
Đơn vị: Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
Phiếu chi Số: 301
Ngày 01/11/2008 Nợ: 6421
Có: 111
Họ và tên người nhận tiền: Công ty TNHH Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị
Địa chỉ: Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền xăng A92 và phí xăng dầu.
Số tiền: 570.000
Viết bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi nghìn đồng chẵn.
Kèm theo Hoá đơn GTGT số 0062847.
Ngày 01 tháng 11 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
( ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
( Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Kế toán ghi vào nhật kí chung như sau:
Mẫu 2.8: Nhật ký chung
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và SỔ NHẬT KÍ CHUNG
Thương mại Hà Bảo Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

….
….
….


….
Cty CP truyền thông đa phương tiện Tân Quang
- Giá vốn hàng bán
632
10.800.000
0047101
3/10
- Hàng hóa
156
10.800.000
- Phải thu khách hàng
131
12.824.000
- Doanh thu bán hàng
511
12.824.000
- Phải thu khách hàng
131
641.200
- Thuế GTGT đầu ra
3331
641.200
....
....
....
...
....
….
PC 301
1/11
Thanh toán tiền xăng
Chi phí bán hàng
6421
520.909
Tiền mặt VND
111
520.909
Thuế VAT đầu vào
1331
49.090
Tiền mặt VND
111
49.090
….
…..
…..
….
….
…..
Cộng chuyển trang sau
Mẫu 2.9: Sổ cái Tài khoản 6421
Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và
Thương mại Hà Bảo
SỔ CÁI
Tài khoản: 6421
Từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/12/2008
Số dư đầu kì: 0
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày tháng
Nợ

…..
……
…..
….
….
……
300
31/10
Chi phí đồ dùng
111
1.540.000
301
01/11
Thanh toán tiền Xăng
111
520.909
….


…..
356
30/11
Thanh toán lương nhân viên bán hàng tháng 11
111
17.500.000
357
3/12
Cước điện thoại bộ phận bán hàng
111
2.450.000
….
….
….
….
….

PKT 029
31/12
Kết chuyển xác định kết quả
911
560.260.000
Cộng số phát sinh
560.260.000
560.260.000
Người ghi sổ
( Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Giám đốc
(Ký, họ tên)
2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Thương mại Hà Bảo
Cũng giống như chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 1 tỷ trọng nhỏ hơn nhiều so với Giá vốn hàng bán trong tổng chi phí nhưng đây là một khoản mục chi phí quan trọng trong doanh nghiệp góp phần duy trì hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng bao gồm nhiều khoản mục phí như: lương và phụ cấp cho nhân viên quản lý, khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement