Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sobienana
#938106

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank-Hải phòng

MỤC LỤC

Mục Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1

DANH MỤC CÁC BẢNG 2

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG 1.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN NGÀNH ĐỒ GỖ TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU GP BANK-HẢI PHÒNG 5

1.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG GP BANK-CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 5

1.1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng GP Bank-Hải Phòng 5

1.2.Cơ cấu tổ chức của ngân hàng GP Bank-chi nhánh Hải Phòng 7

1.2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh 7

1.2.2.1.Chức năng,nhiệm vụ của giám đốc chi nhánh 8

1.2.2.2.Chức năng,nhiệm vụ của phòng khách hàng doanh nghiệp 8

1.2.2.3.Chức năng,nhiệm vụ của phòng khánh hàng thể nhân 9

1.2.2.4.Chức năng,nhiệm vụ của phòng kế toán và dịch vụ khách hàng 10

1.2.2.5.Tổ kiểm soát nội bộ 11

1.2.2.6.Chức năng và nhiệm vụ của phòng hỗ trợ và tái thẩm định 11

1.2.2.7.Chức năng,nhiệm vụ của phòng hành chính tổng hợp 11

1.2.3.Mối quan hệ giữa các phòng ban 12

1.3.Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng GP Bank-chi nhánh Hải Phòng trong những năm gần đây 12

1.3.1.Hoạt động huy động vốn 12

1.3.2.Hoạt động tín dụng 15

1.3.2.1.Cho vay: 15

1.3.2.2.Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác 18

1.3.2.3.Bảo lãnh 18

1.3.3.Hoạt động dịch vụ 19

1.3.4.Hoạt động đầu tư 24

1.3.5.Kết quả kinh doanh 24

2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG GP BANK-HẢI PHÒNG 24

2.1.Căn cứ thẩm định 24

2.1.1.Các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư và doanh nghiệp xin vay vốn tại GP Bank chi nhánh Hải Phòng. 24

2.1.2.Các căn cứ pháp lí 27

2.1.3.Các tiêu chuẩn,quy phạm và các định mức trong từng lĩnh vực kinh tế-kĩ thuật cụ thể 27

2.1.4.Các quy ước,thông lệ quốc tế 27

2.1.5.Quy chế cho vay của GP Bank-Hải Phòng 27

2.1.6.Kinh nghiệm thực tế của các cán bộ thẩm định tại GP Bank-Hải Phòng 27

2.2.Quy trình thẩm định các dự án vay vốn tại ngân hàng GP Bank-Hải Phòng 27

2.2.1.Quy trình cho vay 27

2.2.2.Quy trình thẩm định 31

2.3.Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng GP Bank-Hải Phòng 37

3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NGÀNH ĐỒ GỖ TẠI NGÂN HÀNG GP BANK-HẢI PHÒNG 39

3.1.Khái quát về ngành đồ gỗ 39

3.1.1Thực trạng phát triển ngành đồ gỗ trong thời gian qua 39

3.1.5.Các cơ chế và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với ngành đồ gỗ 44

3.2. Đặc điểm của các dự án ngành đồ gỗ và yêu cầu trong công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 44

3.2.1.Đặc điểm của những dự án ngành đồ gỗ 44

3.2.2.Yêu cầu đặt ra trong công tác thẩm định dự án ngành đồ gỗ 49

3.3.Nội dung thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 52

3.3.1.Thẩm định năng lực của doanh nghiệp xin vay vốn 52

3.3.1.1.Thẩm định năng lực pháp lí 52

3.3.1.2.Thẩm định năng lực tài chính 52

3.3.1.3.Thẩm định năng lực sản xuất kinh doanh 54

3.3.2.Nội dung thẩm định chi tiết dự án ngành đồ gỗ 55

3.3.2.1.Thẩm định sự phù hợp về mặt pháp lí của dự án 55

3.3.2.2.Thẩm định khía cạnh thị trường của dự án 56

3.3.2.3.Thẩm định các nội dung về phương diện kĩ thuật 58

3.3.2.4.Thẩm định về phương diện tổ chức,quản lí thực hiện dự án 60

3.3.2.5.Thẩm định khía cạnh tài chính và khả năng trả nợ của dự án 61

3.3.2.6. Đánh giá về mức độ rủi ro của dự án 64

3.3.3.Thẩm định TSĐB thực hiện dự án 65

3.3.3.1.Mục đích của bảo đảm tiền vay 65

3.3.3.2.Nội dung thẩm định, định giá tài sản bảo đảm 65

3.3.4.Lập báo cáo thẩm định và ra quyết định cấp vốn 65

3.4.Phương pháp thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 65

3.4.1.Phương pháp so sánh đối chiếu 65

3.4.2.Phương pháp phân tích độ nhạy 67

3.4.3.Phương pháp dự báo 68

3.4.4.Phương pháp triệt tiêu rủi ro 68

3.5.Ví dụ minh hoạ 70

3.5.1.Thẩm định năng lực của khách hàng vay vốn 71

3.5.1.1.Giới thiệu khách hàng vay vốn 71

3.5.1.2.Thẩm định năng lực pháp lí của khách hàng 72

3.5.1.3.Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng 72

3.5.1.4.Thẩm định năng lực sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn 77

3.5.1.5.Thẩm định quan hệ của khách hàng với GP Bank-Hải Phòng và các tổ chức tín dụng khác 81

3.5.2.Thẩm định dự án vay vốn 81

3.5.2.1.Giới thiệu về dự án vay vốn 81

3.5.2.2.Thẩm định khía cạnh pháp lí của dự án 83

3.5.2.3.Thẩm định khía cạnh thị trường của dự án 84

3.5.2.4.Thẩm định về nguồn nguyên vật liệu 85

3.5.2.5.Thẩm định về khía cạnh tổ chức quản lí dự án 86

3.5.2.6.Thẩm định khía cạnh tài chính và khả năng trả nợ của dự án 87

3.5.2.7.Thẩm định khả năng trả nợ của dự án 102

3.5.3.Thẩm định về bảo đảm tiền vay 103

3.5.4.Kết luận chung 103

3.6. Đánh giá chất lượng công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ 104

3.6.1.Những kết quả đạt được 104

3.6.2.Hạn chế và nguyên nhân 107

CHƯƠNG 2.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN NGÀNH ĐỒ GỖ TẠI NGÂN HÀNG GP BANK-HẢI PHÒNG 112

1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA GP BANK-HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI 112

1.1. Định hướng phát triển chung 112

1.2.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2009 112

1.3. Định hướng của ngân hàng trong công tác thẩm định dự án đầu tư 113

2.ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 113

2.1.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án nói chung 113

2.1.1.Giải pháp về nội dung thẩm định 113

2.1.2.Giải pháp về phương pháp thẩm định 114

2.1.3.Giải pháp về cán bộ thẩm định 115

2.1.4.Giải pháp về công tác tổ chức thẩm định 116

2.2.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án ngành đồ gỗ nói riêng 117

2.2.1.Giải pháp về quy trình thẩm định 117

2.2.2.Giải pháp về nội dung thẩm định 117

2.2.3.Giải pháp về phương pháp thẩm định 119

2.2.4.Giải pháp về cán bộ thẩm định 121

2.2.4.Một số giải pháp khác 121

2.2.4.1.Giải pháp về công nghệ: 122

2.2.4.2.Giải pháp về thông tin: 122

3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 123

3.1.Kiến nghị tới ngân hàng nhà nước 123

3.2.Kiến nghị tới hội sở chính GP Bank 123

3.3.Kiến nghị tới chủ đầu tư 124

KẾT LUẬN 125

PHỤ LỤC 1.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 126

PHỤ LỤC 2.BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 127

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 128

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ên vật liệu phục vụ cho sản xuất đồ gỗ.
-Đưa ra số liệu dự kiến về tổng cung ,tốc độ tăng trưởng về tổng cung sản phẩm đồ gỗ của dự án
Trên cơ sở phân tích quan hệ cung cầu,tín hiệu thị trường đối với sản phẩm của dự án, đưa ra nhận xét về thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm của dự án,nhận định về sự cần thiết và tính hợp lí của dự án trên các phương diện như:Sự cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn hiện nay;sự hợp lí của quy mô đầu tư,cơ cấu sản phẩm;sự hợp lí về triển khai thực hiện đầu tư (Các giai đoạn đầu tư,công suất thiết kế)
*Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm của dự án:
Trên cơ sở đánh giá tổng quan về quan hệ cung cầu sản phẩm đồ gỗ của dự án,xem xét, đánh giá về các thị trường mục tiêu của sản phẩm là thay thế hàng nhập khẩu,xuất khẩu hay chiếm lĩnh thị trường nội địa,nếu xuất khẩu thì xuất khẩu sang thị trường nào.Việc định hướng thị trường mục tiêu có hợp lí không
Để đánh giá khả năng đạt được các mục tiêu thị trường,cán bộ thẩm định cần thẩm định khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án với:
-Thị trường nội địa:
+Hình thức,mẫu mã,chất lượng sản phẩm đồ gỗ của dự án so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thế nào,có ưu điểm gì không
+Sản phẩm có phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng,xu hướng tiêu thụ hay không
+Giá cả so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường thế nào,có rẻ hơn không,có phù hợp với xu hướng thu nhập,khả năng tiêu thụ hay không
-Thị trường nước ngoài:
+Sản phẩm có khả năng đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn để xuất khẩu không
+Thị trường dự kiến xuất khẩu có bị hạn chế bởi hạn ngạch không
+Sản phẩm đồ gỗ cùng loại của Việt Nam đã thâm nhập được vào thị trường xuất khẩu dự kiến chưa,kết quả thế nào
*cách tiêu thụ và mạng lưới phân phối:
Việc thẩm định về cách tiêu thụ và mạng lưới phân phối sản phẩm của dự án được xem xét, đánh giá trên các mặt sau đây:
-Sản phẩm của dự án dự kiến được tiêu thụ theo cách nào,có cần hệ thống phân phối không
-Mạng lưới phân phối của sản phẩm dự án đã được lập hay chưa,có phù hợp với đặc điểm của thị trường không, ước tính chi phí thiết lập mạng lưới phân phối khi tính toán hiệu quả dự án
-cách bán hàng trả chậm hay trả ngay để dự kiến các khoản phải thu khi tính nhu cầu vốn lưu động ở phần tính toán hiệu quả của dự án
*Đánh giá,dự kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án:
Trên cơ sở đánh giá thị trường tiêu thụ,công suất thiết kế và khả năng cạnh tranh sản phẩm của dự án,cán bộ thẩm định đưa ra các dự kiến về khả năng tiêu thụ sản phâm của dự án khi đi vào hoạt động theo các tiêu chí sau:
-Sản lượng sản xuất,tiêu thụ hàng năm,sự thay đổi cơ cấu sản phẩm nếu dự án có nhiều loại sản phẩm
-Diễn biến giá bán sản phẩm hàng năm
3.3.2.3.Thẩm định các nội dung về phương diện kĩ thuật
Các nội dung thẩm định về phương diện kĩ thuật bao gồm:
*Thẩm định khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án:
Trên cơ sở hồ sơ dự án và đặc tính kĩ thuật của dây chuyền công nghệ, đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào cho dự án:
-Nhu cầu về nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ sản xuất hàng năm bao gồm:nguyên liệu gỗ,các nguyên vật liệu phụ khác
-Các nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào:một hay nhiều nhà cung cấp, đã có quan hệ từ trước hay mới thiết lập,khả năng cung ứng,mức độ tín nhiệm
-Chính sách nhập khẩu đối với các loại nguyên vật liệu đầu vào,nếu dự án sử dụng nguyên liệu nhập khẩu
-Biến động về giá mua,nhập khẩu nguyên liệu đầu vào,biến động tỷ giá
Trên cơ sở đánh giá về các nội dung trên,công tác thẩm định phải kết luận được hai vấn đề cơ bản sau:
-Thứ nhất,dự án có đủ nguồn nguyên vật liệu đầu vào không
-Thứ hai,những thuận lợi và khó khăn đi kèm trong việc cung cấp nguyên vật liệu cho dự án
*Địa điểm xây dựng:
Địa điểm xây dựng của dự án có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án trên nhiều phương diện như:chất lượng của công trình,nhà xưởng xây dựng tại địa điểm đó;chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào cũng như tiêu thụ sản phẩm đầu ra…Do đó,thẩm định về địa điểm xây dựng phải đánh giá được các nội dung sau:
-Xem xét, đánh giá địa điểm có thuận lợi về giao thông hay không,có gần với các nguồn cung cấp nguyên vật liệu, điện ,nước và thị trường tiêu thụ không,có nằm trong quy hoạch không
-Cơ sở vật chất,hạ tầng hiện có của địa điểm đầu tư thế nào, đánh giá so sánh về chi phí đầu tư so với các dự án tương tự ở địa điểm khác
*Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án
Việc thẩm định quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
-Công suất thiết kế dự kiến của dự án là bao nhiêu,có phù hợp với khả năng tài chính,trình độ quản lí, địa điểm,thị trường tiêu thụ không
-Sản phẩm của dự án là sản phẩm mới hay đã có sẵn trên thị trường
-Quy cách,mẫu mã,phẩm chất của sản phẩm như thế nào
-Yêu cầu về kĩ thuật,tay nghề để sản xuất sản phẩm có cao không
*Công nghệ,thiết bị
Chất lượng sản phẩm đầu ra có đạt tiêu chuẩn theo thiết kế và đáp ứng được nhu cầu của thị trường hay không phụ thuộc một phần không nhỏ vào dây chuyền công nghệ và máy móc thiết bị được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm đó.
-Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đồ gỗ có tiên tiến,hiện đại không, ở mức độ nào của thế giới
-Công nghệ có phù hợp với trình độ hiện tại của Việt Nam không,lí do lựa chọn công nghệ này
-cách chuyển giao công nghệ có hợp lí không,có đảm bảo cho chủ đầu tư nắm bắt và vận hành được công nghệ không
-Xem xét, đánh giá về số lượng,công suất,quy cách,chủng loại,danh mục máy móc thiết bị và tính đồng bộ của dây chuyền sản xuất sản phẩm đồ gỗ của dự án
-Giá cả và cách thanh toán có hợp lí không,có đáng ngờ không
-Thời gian giao hàng và lắp đặt thiết bị có phù hợp với tiến độ thực hiện dự án dự kiến hay không
-Uy tín của các nhà cung cấp thiết bị,các nhà cung cấp thiết bị có chuyên sản xuất các thiết bị của dự án không
*Quy mô,giải pháp xây dựng
-Xem xét quy mô xây dựng,giải pháp kiến trúc có phù hợp với dự án không,có tận dụng được các cơ sở vật chất hiện có không
-Tiến độ thi công có phù hợp với việc cung cấp máy móc thiết bị,có phù hợp với thực tế hay không
*Môi trường,phòng cháy chữa cháy:
Xem xét, đánh giá các giải pháp về môi trường,phòng cháy chữa cháy của dự án có đầy đủ,phù hợp chưa, đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp yêu cầu phải có hay chưa.
3.3.2.4.Thẩm định về phương diện tổ chức,quản lí thực hiện dự án
Việc thẩm định phương diện tổ chức quản lí là một nội dung không thể thiếu khi đánh giá về tính khả thi của dự án.Sở dĩ như vậy vì con người là yếu tố quyết định.Một dự án chắc chắn sẽ đạt hiệu quả...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement