Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kimhisu12
#937685

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam

MỤC LỤC

 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ .1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM (VINATECH) 5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vinatech 5

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Vinatech 8

1.2.1. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Vinatech 8

1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Vinatech 9

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty Vinatech 15

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Vinatech 18

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 18

1.4.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM (VINATECH) 24

2.1. Kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần Vinatech 24

2.1.1. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại công ty Vinatech 24

2.1.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 25

2.1.2.1. Chứng từ sử dụng 25

2.1.2.2. Hạch toán chi tiết nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 28

2.1.2.3. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 29

2.1.3. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác 53

2.1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng: 53

2.1.3.2. Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán 58

2.2. Hoạt động tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam (Vinatech) 63

2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu: 63

2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 63

2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng: 63

2.2.2.2. Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán: 68

2.2.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng nhập khẩu 70

2.2.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 70

2.2.3.2. Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán: 70

2.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 76

2.2.4.1. Nội dung chi phí bán hàng 76

2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 76

2.2.4.3. Trình tự hạch toán và ghi sổ kế toán 76

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM (VINATECH) 80

3.1. Đánh giá khái quát về thực trạng kế toán luân chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam (Vinatech) 80

3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 80

3.1.2. Về vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 83

3.1.3. Về vận dụng tài khoản kế toán 83

3.1.4. Về vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 84

3.1.5. Về công tác hạch toán luân chuyển hàng hóa nhập khẩu 84

3.1.5.1. Về tính giá hàng hóa nhập khẩu 84

3.1.5.2. Về hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 85

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam (Vinatech) 86

3.2.1. Ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán 86

3.2.2. Ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán 86

3.2.3. Ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền 87

3.2.4. Ý kiến nhằm hoàn thiện việc hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 88

3.2.5 Ý kiến nhằn hoàn thiện việc hạch toán hàng mua đang đi đường 90

KẾT LUẬN 91

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:CAU GIAY DIST., HANOI, VIETNAM
Tel: 84-4-7915030
Fax: 84-4-7915031
Attn: Mr. Van Thanh
I N V O I C E
(No.W-6382)
INVOICE of C&U products
Shipped by the undermentioned from Fukuoka, Japan to Hanoi, Vietnam
per Aircraft sailing on/ or about March 19, 2008
ITEM NO.
QUANTITY
DESCRIPTION OF GOOD
UNIT PRICE
AMOUNT
1
2
3
4
1 set
10 sets
10 pcs
5 pcs
C&U products
MT-5, Automatic change device Manifold
Flowmeter with humidifier
Oxygen outlet
Adater for Oxygen
IN JAPANESE YEN
@ 180,000
8,000
6,000
1,200
¥ 180,000
80,000
60,000
6,000
Total FOB
Air freight charge
¥ 326,000
30,000
Total C&F Hanoi
356,000
Packing: Export standard packing
Quality: Brand new (100%)
Total gross weight: 56,7 kgs
Total measurement: 0,191 M3
No. Of packages: 3 cartons
Freight: Prepaid
CENTRAL UNI CO.,LTD
A. Takano
Overseas Trade
Biểu số 4: Phiếu đóng gói chi tiết (Packing list)
CENTRAL UNI CO.,LTD. March 17,2008
Tel: +81 93 963 8334
Fax: +81 93 963 8292
5-1-1 MAIGAOKA,KOKURAMINAMI-KU,
KITAKIUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN 802-0823
Consignee:
VINATECH JSC
No. 26, TRAN QUOC HOAN STR.,
CAU GIAY DIST., HANOI, VIETNAM
Tel: 84-4-7915030
Fax: 84-4-7915031
Attn: Mr. Van Thanh
PACKING LIST
(No.W-6382)
Shipped per
Sailing on/ about
From
To
Aircraft
March 19, 2008
Narita, Japan
Hanoi, Vietnam
C/No
Description of goods
Measurement
Gross Weight
C&U products
1
1 set
1 MT-5, Automatic changeover device Manifold
48 x 35 x 53 cm x 1
0.089 M3
31,9 kgs
2
10 sets
2 Flowmeter with humidifier
52 x 34 x 37 cm x 1
0.065 M3
10,5 kgs
3
10 pcs
3 Oxygen outlet
40 x 34 x 27 cm x 1
0.037 M3
14,3 kgs
5 pcs
4 Adapter for Oxygen
Total C/No. 1-3
0,191 M3
56,7 kgs
No. Of packages: Three (3) cartons only
Packing: Export standard packing
CENTRAL UNI CO.,LTD
A. Takano
Overseas Trade
Biểu số 5: Vận đơn hàng không (Air Waybill)
Shipper’s Name and Address
CENTRAL UNI CO.,LTD
Shipper’s Accout Number
Not nagotiable
Air Waybill
Issued by INTERNATIONAL EXPRESS CO.,LTD
As carrier
5-1-1 MAIGAOKA,KOKURAMINAMI-KU,
KITAKIUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN 802-0823
Consignee’s Name and Address
VINATECH JSC
Consignee’s Accout Number
Copies 1, 2 and 3 of this Airway bill are originals and have the same validity
ATTN: Mr VAN THANH
TEL: 84-4-7915030 FAX: 7915031
NO. 26 TRAN QUOC HOAN STR, CAU GIAY DIST,
HANOI, VIETNAM
It is agreed that the goods described herein are acceptd in apparent good order and condition (accept as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF, ALL GOODS MAYBE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRERY IN STRUCTION ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREE THAT THE SHIPMENT MAYBE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER’S ATTENTION IN DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER’S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.
Issuring Carrier’s Name and City
INTERNATIONAL EXPRESS CO.,LTD
FUKUOKA
Accoutimg information
Airport of Departure (Addr. Of First Carrier) and Requested Routing
FUKUOKA, JAPAN
To
TPE
By first carrier
CI
to
HAN
by
CI
to
by
Currency
JPY
Declared Value for Carriage
NVD
Airport of destination
HANOI
Requested Flight/Date
Amout of Insurance
INSURANCE – It carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indecate amount to be insured in figures in box marked Amout of Insurance
C1111/19
C1683/20
Hanling information
No. of Pieses RCP
Gross Weight
Rate class
Chargeable Weight
Rate/Charge
Total
Nature and Quantity of Goods
(incl. Dimensions or Volume)
3
56.7 kgs
57.0
445
25,365
C&U PRODUCTS
INV NO WW-6382
ORIGIN: JAPAN
FRIEGHT PREPAID
3
56.7
25,365
Total Volume
Prepaid
Weight charge
Collect
Other Charges: V/W(KG): 31.9
48 x 35 x 53 x 1
52 x 34 x 37 x 1
40 x 34 x 27 x 1
25,365
Valuation
Tax
Total other Charge Due Agent
Shipper certifiles that the paticulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly descibed by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.
..............................................................................................................................................................
Sinature of Shipper or his Agent
Total other Charge Due Carrier
4,604
Total Prepaid
29,969
Total collect
Currency Conversion Rates
CC Charges in Dest. Currency
Mar, 19, 2008 FUKUOKA, JAPAN Jun Nanaura
Executed on (date) at (place) Signature of issuing Carrier
For Carrier Use only at Destination
Charges at Destination
Total Collect Charges
Biểu số 6: Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)
CENTRAL UNI CO.,LTD. March 17,2008
Tel: +81 93 963 8334
Fax: +81 93 963 8292
5-1-1 MAIGAOKA,KOKURAMINAMI-KU,
KITAKIUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN 802-0823
TO: VINATECH JSC
CERTIFICATE OF ORIGIN
(No. W-6382)
We hereby certify that the following goods are manufactured in Japan.
Description of goods
THREE CARTONS OF C&U PRODUCTS
1
2
3
4
1 set
10 sets
10 pcs
5 pcs
MT-5, Automatic change device Manifold
Flowmeter with humidifier
Oxygen outlet
Adater for Oxygen
Country of origin: Japan
Total gross weight: 56,7 kgs
Total measurement: 0,191 M3
CENTRAL UNI CO.,LTD
A. Takano
Overseas Trade
Biểu số 7: Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng
CENTRAL UNI CO.,LTD. March 17,2008
Tel: +81 93 963 8334
Fax: +81 93 963 8292
5-1-1 MAIGAOKA,KOKURAMINAMI-KU,
KITAKIUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN 802-0823
TO WHOM IT MAY CONCERN:
CERTIFICATE OF QUALITY AND QUANTITY
We hereby certify that the following goods are high quality and quantity in conformity with order confirmation no. 201207 VINATECH.,JSC – CENTRAL UNI CO.,LTD DATE 17/03/2008
Invoice no: W-6382 dated 17th March 2008
No. of packages: 03
COMMODITY: MEDICIAL AIR SYSTEM FOR HOSPITAL, PRODUCT DESCRIPTION, UNIT PRICE, QUANTITY, TOTAL PRICE AND OTHER TERMS AND CONDITION AS PER ODER CONFIRMATION NO 201207 VINATECH.,JSC – CENTRAL UNI CO.,LTD DATE 17/03/2008
Description of goods
MT-5, Automatic change device Manifold
Flowmeter with humidifier
Oxygen outlet
Adater for Oxygen
CENTRAL UNI CO.,LTD
A. Takano
Overseas Trade
Thanh toán lần 2: 10% giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán sau khi xuất trình biên bản kiểm nghiệm kỹ thuật nhưng không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
Ngày 18/03/2008 : Người bán gửi bộ chứng từ trên cho công ty. Ngân hàng thông báo cho công ty, công ty chấp nhận thanh toán. Ngân hàng thanh toán cho người bán (90% giá trị hợp đồng) và gửi giấy thông báo cho công ty thông qua sổ phụ.
Ngày 24/03/2008: Hàng về đến sân bay Nội Bài. Công ty cử nhân viên phòng kinh doanh mang bộ chứng từ ra nhận hàng, làm thủ tục kiểm định hàng hóa.
Công ty lập tờ khai hàng nhập khẩu giao cho cán bộ hải quan kiểm tra, xác định số hàng thực nhập, xác định mã hàng, từ đó xác định thuế suất và số thuế phải nộp, đồng thời cũng lập biên lai thu lệ phí hải quan. Cơ quan thuế của Hải quan sẽ gửi cho công ty giấy thông báo nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu.
Biểu số 8: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 1827
HẢI QUAN VIỆT NAM
TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Bản lưu người khai hải quan
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục Hải quan: TP. Hà Nội
Chi cục Hải quan: Sân bay Nội Bài
Tờ khai số:1827/NK/D
Ngày đăng ký: 24/03/2008
Số lượng phụ lục tờ khai
Cán bộ đăng ký (ký, ghi rõ họ tên)
PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ
Người nhập khẩu
0
1
0
1
6
5
2
0
4
0
5. Loại hình
6. Giấy phép (nếu có)
Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:
7. Hợp đồng
Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:
Công ty CP THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT NAM
Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội
Người xuất khẩu
8. Hóa đơn thương mại
Số:
Ngày:
9. Phương tiện vận tải
Tên, số hiệu:
Ngày đến
10. Vận tải đơn
Số:
Ngày:
CENTRAL UNI CO.,LTD
Người ủy thác
11. Người xuất khẩu:
12. Cảng, địa điểm xếp hàng:
13. Cảng, địa điểm dỡ hàng:
Đại lý làm thủ tục Hải quan
14. Điều kiện giao hàng:
CIF
15. Đồng tiền thanh toán:
Tỷ giá tính thuế: 161.29
16. cách thanh toán:
TTR
STT
17.TÊN HÀNG
QUY CÁCH PHẨM CHẤT
18. MÃ SỐ HÀNG HÓA
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement