Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chucongtu86
#937682

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 1

Phần I: Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư. 2

I. Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.1. Lịch sử hình thành. 2

1.1.1. Từ khi thành lập đến năm 2008. 2

1.1.2. Từ tháng 10 năm 2008 đến nay. 2

1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và phân cấp quản lý trong Công ty. 3

1.2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 4

1.2.2. Phân cấp quản lý. 6

II. Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư. 8

1.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán. 8

1.2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán. 9

1.2.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 10

1.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 12

1.2.2.1. Nguyên tắc kế toán được áp dụng tại công ty Cổ Phần Thép Và Vật tư. 12

1.2.2.2Hệ thống chứng từ. 12

1.2.2.3. Hệ thống tài khoản. 13

1.2.2.4. Đặc điểm tổ chức sổ. 13

1.2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 15

Phần II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư 16

2.1.Các cách bán hàng và thanh toán. 16

2.2. Tổ chức chứng từ và tài khoản sử dụng. 16

2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 18

2.4. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 31

2.4.1. Kế toán doanh thu. 31

2.4.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 35

2.5.Kế toán thanh toán với người mua. 36

2.5.Kế toán thuế GTGT Tại công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư: 44

2.6. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 46

2.6.1 Kế toán chi phí bán hàng. 46

2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 61

2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 64

Phần III: Đánh giá và kiến nghị về phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 74

3.1. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện. 74

3.2. Đánh giá về công tác kế toán bán hàng ở công ty Cổ phần thép và vật tư 75

3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán bán hàng ở công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư 79

Kết luận 80

Danh mục tài liệu tham khảo 81

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:...
...
...
...
Cộng
42.318
598.444.896
17744
250.190.000
21.500
304.616.000
38.880
544.019.296
Biểu 2.2:
SỔ CHI TIẾT HÀNG HÓA
Tên hàng hóa: Thép I 150x6m
Tháng 12 năm 2007
Chứng từ
Chi tiết
Đơn giá
Tồn đầu kỳ
Nhập trong kỳ
Xuất kho trong kỳ
Tồn kho cuối kỳ
S
N
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
01
01
Tồn kho ngày 01/12
13.848
31.208
432.096.384
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
02
02
Nhập thép của cty thép T. Nguyên
13.800
2.608
35.990.400
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19
09
Xuất bán cho cty TM&ĐT An Phát
13.890
2.160
30.002.400
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Cộng
kg
31.208
432.096.384
21.164
292.096.000
28228
389.096.845
24.344
335.230.705
Chi phí vận chuyển bốc xếp tính thẳng vào trị giá vốn hàng hóa nhập kho.
Minh họa:
Tính giá xuất kho của Thép xà gồ U100 và thép I 150x6m ngày 02/01/2008. Theo phiếu xuất kho số 05 và phiếu xuất kho số 07
Biểu 2.4:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ
Đc: 409 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội
PHIẾU XUẤT KHO Số: 05/01
Ngày : 02/01/2008
Người lập : Đoan
Khách hàng: Công ty TNHH CP 69-1
Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Xuất tại kho: Cty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
TT

Tên hàng
ĐVT
SL
ĐG
Thành Tiền
CCK%
Thanh Toán
TU100
Thép xà gồ U100
kg
3.530
14.000
49.700.000
Cộng
49.700.000
Tổng cộng thành tiền: 49.700.000
( Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn./ )
Giám đốc Kế toán Thủ kho Người kiểm Người nhận hàng Ng lập phiếu
Biểu 2.5:
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ
Đc: 409 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội
PHIẾU XUẤT KHO Số: 07/01
Ngày : 09/01/2008
Người lập : Đoan
Khách hàng: Công ty TNHH công nghiệp Việt Thái
Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Xuất tại kho: Cty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
STT

Tên hàng
ĐVT
SL
ĐG
Thành Tiền
CCK%
Thanh Toán
TI150
ThépI 150x6m
kg
3.860
14.400
55.584.000
Cộng
55.584.000
Tổng cộng thành tiền: 55.584.000
( Bằng chữ: Năm mươi năm triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn./ )
Giám đốc Kế toán Thủ kho Người kiểm Người nhận hàng Ng lập phiếu
Biểu 2.6:
Bảng kê chi tiết phiếu xuất kho Số 02
Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
Tên hàng hóa: Thép xà gồ U100
Tháng 01 năm 2008
Chứng từ
Diễn Giải
Ghi Nợ TK 632, Ghi Có TK 156
Số
Ngày
Nợ

05
02/01
Xuất bán cho cty TNHH CP69-1
49.700.000
49.700.000...


Tổng cộng
399.454.000
399.454.000
Ngày 31 tháng 01 năm 2008
Giám đốc Kế toán Thủ Kho Người Kiểm Người nhận hàng Ng lập phiếu
( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT )
Biểu 2.7:
Bảng kê chi tiết phiếu xuất kho Số 03
Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
Tên hàng hóa: Thép I 150x 6m
Tháng 01 năm 2008
Chứng từ
Diễn Giải
Ghi Nợ TK 632, ghi Có TK 156
Số
Ngày
Nợ

07
09/01
Xuất bán cho cty TNHH công nghiệp Việt Thái
55.584.000
55.584.000...


Tổng cộng
445.569.000
445.569.000
Ngày 31 tháng 01 nãm 2008
Giám đốc Kế toán Thủ kho Người kiểm Người nhận hàng Ng lập phiếu
( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT ) ( Ký,HT )
Biểu 2.8:
Thẻ kho
Tháng 1/2008
Số:
Hàng hóa: Thép xà gồ U 100
Mã: Đơn vị: kg
Chứng từ
Diễn giải
Nhập kho
Xuất kho
Tồn kho
Số
Ngày
Số lượng
Số lượng
Số lượng
Số dư đầu kỳ
38.880
Phát sinh tháng 1/2008
05
02/01
- Xuất bán
3.530
03
05/01
- Nhập
7.590
.......
.......
................
..............
...........
..........
Cộng phát sinh
27.402
28.600
Số dư cuối kỳ
37.682
Biểu 2.9:
Thẻ kho
Tháng 1/2008
Số:
Hàng hóa: Thép I 150x6m
Đơn vị: kg
Mã:
Chứng từ
Diễn giải
Nhập kho
Xuất kho
Tồn kho
Số
Ngày
Số lượng
Số lượng
Số lượng
Số dư đầu kỳ
24.344`
Phát sinh tháng 1/2008
07
02/01
- Xuất bán
3.860
05
05/01
- Nhập
6.320
.........
.......
................
..............
...........
..........
Cộng phát sinh
25.390
29.150
Số dư cuối kỳ
20.584
Biểu: 2.10:
Chứng từ ghi sổ
Đơn vị: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư số: 01/01
Tài khoản: 632 “ giá vốn hàng bán”
Tháng 1/2008
Diễn giải
Số hiệu tài khoản
Số tiền
Ghi chú
Nợ

Phản ánh giá vốn hàng bán
632
156
4.112.802.870
Tổng cộng
4.112.802.870
Kèm theo … chứng từ gốc
Ngày 31tháng 01 năm 2008
Người lập Kế toán trưởng
(Ký , họ tên ) (Ký, họ tên)
Biểu 2.11:
Chứng từ ghi sổ
Đơn vị: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư số: 02/01
Tháng 1/2008
Diễn giải
Mã số TK
Số tiền
Ghi chú
Nợ

K/c giá vốn hàng bán
911
632
4.112.802.870
Tổng cộng
4.112.802.870
Kèm theo … chứng từ gốc
Ngày 31tháng 01 năm 2008
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên ) (Ký, họ tên)
Biểu 2.12:
SỔ CÁI
Tháng 01/2008
Tên tài khoản: giá vốn hàng bán
Số hiệu : TK 632
NTGS
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
TKĐƯ
Số tiền
SH
Ngày
Nợ

31/01
01
31/01
Xuất giá vốn hàng bán
156
4.112.802.870
31/01
02
31/01
K/c giá vốn hàng bán
911
4.112.802.870
Cộng phát sinh
4.112.802.870
4.112.802.870
Số dư cuối kỳ :
Lũy kế đầu năm
Ngày 31 tháng 01 năm 2008
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ̉ tên) (Ký,họ tên)
2.4. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu
2.4.1. Kế toán doanh thu.
Trình tự ghi sổ kế toán:
Do đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng sắt thép...nên hình thức bán buôn là chủ yếu. Hàng hóa được xuất bán theo đơn đặt hàng trực tiếp của khách hàng. Ngoài xuất bán trực tiếp cho khách hàng tại kho công ty, doanh nghiệp còn vận chuyển tới tận nơi cho khách hàng. đồng thời doanh nghiệp nhận tiền hoặc quyền thu tiền với khách hàng. Căn cứ đơn đặt hàng kế toán kho làm phiếu xuất kho bán buôn. Nhân viên kho, thủ kho làm thủ tục xuất kho hàng hóa:
Biểu 2.13:
Hóa Đơn Mẫu Số: 01 GTKT-3LL
Giá Trị Gia Tăng EV/2007B
Liên 2: giao cho khách hàng 0086683
Ngày 09 tháng 01 năm 2008
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
Địa chỉ: 409 – giải Phóng- Thanh Xuân – Hà Nội
Số Tài Khoản:
Điện Thoại Mã Số thuế:
Người mua: Anh Tâm
Đơn vị: Công ty TNHH Công nghiệp Việt Thái
Địa chỉ: Hà Nội
Hình thức thanh toán: Chờ chấp nhận Mã số thuế :0102712896
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đvị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành Tiền
1
Thép I 150x6m
Kg
3.860
14.400
55.584.000
Cộng tiền hàng: 55.584.000
Thuế suất GTGT:5% Tiền thuế GTGT: 2.779.200
Tổng cộng tiền thanh toán 58.363.200
Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm đồng .
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Đã Ký) (Đã Ký) ( Đã Ký)
Biểu 2.14:
Hóa Đơn Mẫu Số: 01 GTKT-3LL
Giá Trị Gia Tăng EV/2007B
Liên 2: giao cho khách hàng 0086699
Ngày 02 tháng 01 năm 2008
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư
Địa chỉ: 409 – giải Phóng- Thanh Xuân – Hà Nội
Số Tài Khoản:
Điện Thoại Mã Số thuế:
Người mua: Anh Lộc
Đơn vị: Công ty TNHH CP 69-1
Địa chỉ: Hà Nội
Hình thức thanh toán: tiền mặt Mã số thuế :0101310618
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đvị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành Tiền
1
Thép xà gồ U 100
Kg
3.530
14.000
49.420.000
Cộng tiền hàng: 49.420.000
Thuế suất GTGT:5% Tiền thuế GTGT: 2.471.000
Tổng cộng tiền thanh toán 51.891.000
Số tiền viết bằng chữ: Năm mươi mốt tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement