Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhnguyen_1003
#937642

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 6

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thương mại Thuốc lá qua các giai đoạn 3

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại tại Công ty Thương mại Thuốc lá 6

1.2.1 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Thương mại Thuốc lá: 6

1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Thương mại Thuốc lá: 7

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Thương mại Thuốc lá 10

1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty Thương mại Thuốc lá: 11

1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Công ty: 12

1.3.3 Chức năng, vai trò, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong Công ty Thương mại Thuốc lá: 12

1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty Thương mại Thuốc lá 15

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 15

1.4.2 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 20

Chương 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 23

2.1 Đặc điểm hàng hoá và quá trình lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 23

2.1.1 Đặc điểm về hàng hoá và công tác bảo quản hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 23

2.1.2 Đặc điểm quy trình lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 24

2.2 Kế toán mua hàng tại Công ty Thương mại Thuốc lá 25

2.2.1 Thủ tục, chứng từ sử dụng: 25

2.2.3 Trình tự hạch toán: 36

2.3 Kế toán bán hàng tại Công ty Thương mại Thuốc lá 43

2.3.1 Kế toán Giá vốn hàng bán 43

2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 55

Biểu 2.20: Hoá đơn Giá trị gia tăng 57

2.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 60

2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng: 66

Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 75

3.1 Nhận xét về kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 76

3.1.1 Nhận xét về mặt ưu điểm trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 76

3.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục trong công tác lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 80

3.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 83

3.2.1 Phương hướng và nguyên tắc hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 84

3.2.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Thương mại Thuốc lá 85

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng chẵn
Giám đốc Kế toán trưởng Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Thực tế khi nhận được hoá đơn thanh toán vận chuyển của các công ty gửi đến, kế toán tiến hành định khoản thanh toán căn cứ vào hoá đơn vận chuyển của các công ty (xem mẫu: Biểu 2.5- Hoá đơn vận chuyển).
Biểu 2.5: Mẫu Hoá đơn vận chuyển
HOÁ ĐƠN Mẫu số: 01-GTKL-3LL
GIÁ TRỊ GIA TĂNG QU/2008B
Liên 2: Giao khách hàng 0048681
Ngày 06 tháng 02 năm 2009
Đơn vị bán hàng: Cty TNHH 1TV Thuốc lá Sài Gòn
Địa chỉ: 152 Trần Phú - Quận 5 – TP.Hồ Chí Minh
Số tài khoản:
Điện thoại: MST: 0500232584
Họ tên người mua hàng: Trịnh Thanh Thuỷ
Tên đơn vị: Cty Thương mại Thuốc lá
Địa chỉ: 89B Nguyễn Khuyến – Văn Miếu - Đống Đa – Hà Nội
Số tài khoản: 102.010.000.051.062 tại NH Nông nghiệp Bắc Hà Nội
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản MST: 0101216069-003
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
A
B
C
1
2
3=1x2
1
Cước V/C T02/09
Lần
1
50.522.380
Trừ chiết khấu bán hàng:
Cộng tiền hàng: 50.522.380
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 5.052.238
Tổng cộng tiền thanh toán: 55.574.618
Số tiền bằng chữ: Năm lăm triệu năm trăm bảy tư nghìn sáu trăm mười tám đồng
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán Công ty thanh toán với đơn vị vận chuyển thông qua uỷ nhiệm chi được in theo Biểu 2.6
Biểu 2.6: Uỷ nhiệm chi thanh toán cước V/C
UỶ NHIỆM CHI
Số: 004625
Lập ngày: 06/02/2009
Tên đơn vị trả tiền: Cty Thương mại Thuốc lá
Số tài khoản: 102010000051062
Tại Ngân hàng: Nông nghiệp Bắc Hà Nội
Số tiền bằng số: 55.574.618 VNĐ
Số tiền bằng chữ: Năm lăm triệu năm trăm bảy tư nghìn sáu trăm mười tám đồng.
Tên đơn vị nhận tiền: Cty TNHH 1TV Thuốc lá Sài Gòn
Số tài khoản: 102010000087832
Tại Ngân hàng: Sở GD NHNoVN - HCM
Nội dung thanh toán: Trả tiền vận chuyển thuốc lá T11+12/08 Cty Thuốc lá Sài Gòn.
Đơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng B
2.2.1.2 Quy trình luân chuyển chứng từ:
Quy trình luân chuyển chứng từ cho phần hành kế toán Mua hàng được thực hiện như sơ đồ 2.1.
Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển chứng từ phần hành mua hàng Ban kiểm tra chất lượng
Giám đốc,
Kế toán trưởng
Lập phiếu nhập kho
Thủ kho
Phòng Kinh doanh, Kinh doanh Đa ngành
Giám đốc,
Kế toán trưởng
Nhập vật tư.
Kế toán vật tư
Nhập số liệu vào máy
Ký duyệt phiếu nhập
Ký duyệt yêu cầu nhập kho
- Kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập;
- Lập biên bản kiểm nghiệm hàng hoá;
- Ký xác nhận vào yêu cầu nhập.
Yêu cầu nhập (Hoá đơn GTGT)
Phần mềm kế toán tự động
Tổng hợp thông tin, lên sổ kế toán chi tiết từng danh điểm vật tư, sổ tổng hợp tài khoản 153, 156,… và kết xuất theo yêu cầu quản lý
Người bán
nhập kho
Theo như sơ đồ biểu diễn như trên, quy trình luân chuyển chứng từ phần hành kế toán mua hàng được xuất phát từ yêu cầu nhập (Hoá đơn GTGT) do người bán lập. Thông thường, đối với sản phẩm là thuốc lá điếu, hoá đơn GTGT được lập bởi các Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Căn cứ vào Hợp đồng đã được ký kết, Ban kiểm tra chất lượng sản phẩm tiến hành kiểm tra quy cách, mẫu mã sản phẩm, nếu đạt yêu cầu sẽ lập và ký vào biên bản kiểm nghiệm hàng hoá, sau đó yêu cầu nhập kho được chuyển tới Giám đốc hay Kế toán trưởng để ký duyệt. Tiếp theo, sẽ chuyển phòng Kinh doanh hay Kinh doanh Đa ngành để tiến hành lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho sau đó sẽ được chuyển tới cho Giám đốc hay Kế toán trưởng để ký, sau đó sẽ được chuyển tới thủ kho để xuất hàng hoá và ký xác nhận vào phiếu nhập kho. Cuối cùng, các chứng từ có liên quan được chuyển tới kế toán mua hàng để tiến hành nhập số liệu vào máy, đồng thời phải tiến hành lưu trữ chứng từ tại kho chứng từ của công ty.
2.2.2 Tài khoản sử dụng:
Để theo dõi hàng hoá nhập kho, kế toán sử dụng các Tài khoản sau:
Tài khoản 151- “Hàng mua đang đi đường”: Dùng để theo dõi giá trị hàng hoá đã mua nhưng chưa nhập kho Công ty.
Tài khoản 156- “Hàng hoá”: Tại Công ty Thương mại Thuốc lá, Tài khoản này được chi tiết thành:
- TK 1561: Giá mua hàng hoá
- TK 1562: Chi phí thu mua hàng hoá.
Để theo dõi chi phí trích trước vận chuyển, kế toán sử dụng Tài khoản 335- “Chi phí trích trước dài hạn”. Do chi phí trích trước chủ yếu là chi phí vận chuyển, nên tại Công ty, Tài khoản này được chi tiết thành Tài khoản cấp 2 : 3354: “Chi phí vận chuyển phải trả nội bộ”
2.2.3 Trình tự hạch toán:
Theo đúng quy trình luân chuyển chứng từ đã được trình bày như ở phần trên, Hoá đơn GTGT cuối cùng sẽ được chuyển tới phòng Tài chính - Kế toán của Công ty để tiến hành nhập dữ liệu vào máy. Kế toán sẽ tiến hành nhập các thông tin cần thiết vào máy theo yêu cầu của phần mềm máy tính.
Kế toán Mua hàng sẽ căn cứ vào hoá đơn GTGT của người bán lập để tiến hành nhập dữ liệu vào máy theo trình tự. Ví dụ như đối với nghiệp vụ nhập mua hàng vào ngày 02 tháng 02 năm 2009 kể trên, kế toán vào “Kế toán Hàng tồn kho”, chọn “Nhập mua ngoài hàng hoá”, nhấn “Mới” và tiến hành nhập theo yêu cầu của phần mềm (xem Biểu 2.7- Màn hình nhập liệu Nhập mua ngoài hàng hoá- Hoá đơn 0041492)
Biểu 2.7: Màn hình nhập liệu nghiệp vụ nhập mua ngoài hàng hoá
Sau khi nhập kho hàng hoá và tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm máy tính như trình bày ở trên, phần mềm kế toán tự động sẽ tổng hợp thông tin vào các sổ sách, báo cáo liên quan. Những thông tin liên quan tới mã hàng hoá, số lượng hàng hoá, mẫu mã,... sẽ được tự động tổng hợp vào sổ Chi tiết Tài khoản, đối với nghiệp vụ vừa kể trên, phần mềm sẽ tự động tổng hợp vào sổ Chi tiết nhập hàng hoá- mặt hàng thuốc lá Vinataba (xem mẫu Biểu 2.8); sổ Chi tiết Tài khoản 1561, 1562- Chi tiết cho mặt hàng Vinataba Sài Gòn (xem mẫu Biểu 2.9, 2.10); đối với phần định khoản kế toán, sau khi đã định khoản, phần mềm máy tính tự động tổng hợp lên sổ Cái TK 156 (xem mẫu Biểu 2.11); Bảng cân đối Tài khoản, và với những hàng hoá chịu thuế GTGT, sau khi định khoản, phần mềm sẽ tự động vào tờ khai Thuế Giá trị gia tăng phần Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào với số thuế tương ứng.
Biểu 2.8: Sổ chi tiết nhập hàng hoá
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
Công ty Thương mại Thuốc lá
SỔ CHI TIẾT NHẬP HÀNG HOÁ
Đối tượng pháp nhân: NMSG- Cty TNHH 1TV Thuốc lá Sài Gòn
Loại hàng hoá: Vinataba Sài Gòn
Tháng 02 năm 2009
Số ctừ
Số HĐ
Ngày ctừ
Ngày HĐ
Tên VTHH
Số lượng
Thành tiền
001/02
0015846
01/02/2009
15/01/2009
Vinataba Sài Gòn
16,000
145,780,800
002/02
0235565
02/02/2009
16/01/2009
Vinataba Sài Gòn
530,000
4,828,989,000
003/02
0041492
02/02/2009
16/01/2009
Vinataba Sài Gòn
109,000
902,847,000
004/02
0486246
03/02/2009
23/01/2009
Vinataba Sài Gòn
530,000
4,828,989,000
005/02
0008645
03/02/2009
25/01/2009
Vinataba Sài Gòn
100,000
911,130,000
006/02
0256015
04/02/2009
24/02/2009
Vinataba Sài Gòn
3,500
31,889,550
.........
125/02
0562563
26/02/2009
15/02/2009
Vinataba Sài Gòn
550,000
4,011,215,000
126/02
2458621
27/02/2009
17/02/2009
Vinataba Sài Gòn
65,000
592,234,500
127/02
0241563
28/02/2009
28/02/2009
Vinataba Sài Gòn
65,000
592,234,500
Tổng cộng
32,175,000
266,505,525,000
Người lập biểu Kế toán t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement