Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By frozen.bluesky
#937603

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn

MôC LôC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ SƠN 4

1. Tên, địa chỉ của cơ quan 4

2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 4

2.1 Sự ra đời của Thuế 4

2.2 Thuế trong các xã hội 4

Phần II: THỰC TRẠNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ SƠN 6

I - Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế và các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 6

1. Vị trí, chức năng 6

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 6

3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 8

4. Chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 9

II – Đánh giá tình hình công tác thuế và quản lý nguồn thu tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 10

1. Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội huyện Kỳ Sơn 10

2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác thuế và quản lý nguồn thu tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 12

2.1 Thuận lợi: 12

 2.2 Khó khăn: 12

3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tại Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn 13

3.1 Những kết quả đạt được 13

3.2 Những nguyên nhân để đạt được những kết quả trên là: 14

3.3 Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế : 19

4. Đánh giá công tác cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế: 20

4.1 Về triển khai thực hiện các chính sách mới: 20

4.2 Về cải cách thủ tục hành chính thuế: 20

4.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế: 20

5. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 21

Phần III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ SƠN TRONG NĂM 2010 22

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phần kinh tế. Do đó phải có sự quản lý về mặt tài chính, từ đó phải có Thuế. Nên Thuế ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời của Nhà nước. Nhà nuớc muốn tập trung nguồn tài lực vào tay mình thì phải thong qua công cụ đó là Thuế
2.2 Thuế trong các xã hội
* Thuế của các xã hội có giai cấp bóc lột
Đối với các xã hội có giai cấp bóc lột, Thuế là một công cụ trấn áp của giai cấp bóc lột bởi vì Thuế ra đời gắn liền với Nhà nước. Nhà nước nào mang tính chất bóc lột thì thuế mang tính chất bóc lột.
* Thuế của các nước xã hội chủ nghĩa
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Thuế mang bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Do đó Thuế quyết định tính lành mạnh, tính tích cực, tính ưu việt của ngân sách. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay vai trò thu thuế được thể hiện rất rõ nét trong việc điều tiết, hướng dẫn tiêu dung, điều tiết thu nhập, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề sản xuất. Thông qua công tác Thuế tạo thêm mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa xuất khẩu và nhập khẩu tạo ra mặt bằng thuế quan hợp lý bảo vệ, thúc đẩy sản xuất trong nước góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế thời mở cửa.
* Thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đối với Việt Nam Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế ra đời là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Thuế đã hình thành cùng Nhà nước trải qua dưới các triều đại phong kiến, pháp thuộc.
2.3 Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn
Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn được thành lập theo Nghị định số 281/HĐBT ngày 7 tháng 8 năm 1990 (nay là Chính phủ)
Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác thu và quản lý quỹ ngân sách nhà nước cũng như tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương quản lý và điều hành tài chính ngân sách, đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra qua các thời kỳ, tạo đà cùng cả tỉnh giành được những thành tựu quan trọng đưa huyện Kỳ Sơn vững bước đi lên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá cùng cả nước.
Phần II: THỰC TRẠNG CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ SƠN
I - Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế và các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn
1. Vị trí, chức năng
Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn huyện Kỳ Sơn theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm
Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan với những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
2.1 Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn
2.2 Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế, tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về lập và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao
2.3 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...
2.4 Quản lý thông tin về người nộp thuế, xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn
2.5 Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật
2.6 Kiểm tra việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với  người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế, xử lý và kiến nghị xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật thuế, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thuế theo thẩm quyền
2.7 Kiểm tra việc chấp hành trách nhiệm công vụ của công chức thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ công chức thuế
2.8 Kiến nghị với cơ quan thuế cấp trên những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuế, các quy trình, quy định của cơ quan thuế cấp trên. Báo cáo Cục thuế những vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế 
2.9 Tổ chức thực hiện công tác kế toán thuế, thống kê thuế, lập các báo cáo kết quả thu thuế và các báo cáo khác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Thuế cấp trên, Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế
2.10 Lập hồ sơ đề nghị khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế
2.11 Được quyền ấn định thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế, truy thu thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vi phạm hành chính thuế
2.12 Quyết định hay đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, khoanh nợ, giãn nợ, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt theo quy định của pháp luật
2.13 Được quyền yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; được yêu cầu tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế
2.14 Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế để thu tiền thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật
2.15 Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế, giữ bí mật thông tin của người nộp thuế, xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật
2.16 Tổ chức tiếp nhận và triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý thuế hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Thuế.
2.17 Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuế thuộc Chi cục Thuế; quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định
2.18...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement