Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Chanoch
#937304

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU .3

Chương I. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp .4

1.1. Tổng quan về công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp 4

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty CP thi công cơ giới xây lắp.4

1.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp. .5

1.2. Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp 18

1.2.1. Công tác tổ chức thực hiện lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp . . .18

1.2.2. Quy trình lập dự án đầu tư tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp 19

1.2.3. Phương pháp lập dự án.27

1.2.3.1. Phương pháp phân tích độ nhạy.27

1.2.3.2. Phương pháp dự báo.28

1.2.4. Nội dung công tác lập dự án của Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng .29

1.2.4.1. Nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội tổng quát của dự án đầu tư .29

1.2.4.2. Nghiên cứu thị trường . .30

1.2.4.3. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án .30

1.2.4.4. Nghiên cứu khía cạnh tài chính . .33

1.2.4.5. Nghiên cứu kinh tế - xã hội . . 33

1.3. nghiên cứu dự án điển hình “Tổ hợp nhà ở – văn phòng và dịch vụ 25 lạc trung – hà nội” .33

1.3.1. Những căn cứ, cơ sở xây dựng dự án .35

1.3.2. Các chính sách kinh tế xã hội, các quy hoạch, định hướng chiến lược liên quan đến phát triển ngành có dự án và bản thân dự án 41

1.3.3. Phân tích thị trường . . .42

1.3.4. Công nghệ và kỹ thuật của dự án . 50

1.3.5. Giải pháp xây dựng, quản lý và bảo vệ môi trường. . 66

1.3.6. Tổ chức nhân lực dự án . . 77

1.3.7 Xác định lượng vốn và nguồn vốn cho dự án . 79

1.3.8. Phân tích hiệu quả tài chính . 80

1.3.9. Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội . .91

1.3.10. Thời gian chính thực hiện đầu tư, xác định chủ đầu tư 97

1.3.11. Hình thức quản lý thực hiện dự án, mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến dự án. . . 98

1.3.12. Kết luận và kiến nghị . . 100

1.4. đánh giá chung về công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp . 103

1.4.1. Những kết quả mà công ty đạt được . .103

1.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân . .104

CHương Ii. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp.107

2.1. ĐịNH hƯớNG phát triển của công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp trong thời gian tới.105

2.1.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư của C«ng ty cæ phÇn thi c«ng c¬ giíi x©y l¾p. . .105

2.1.2. Định hướng cho công tác lập dự án của công ty . 105

2.2. một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp.107

2.2.1. Hoàn thiện quy trình lập dự án đầu tư.107

2.2.2. Hoàn thiện phương pháp lập dự án đầu tư.110

2.2.2. Hoàn thiện nội dung lập dự án đầu tư .114

2.2.3. Đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án.117

2.2.4. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lập dự án.119

2.2.5. Đầu tư hệ thống sơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án. .120

2.2.6. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý.120

KÕt luËn.122

Tài Liệu Tham Khảo.123

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phũng:
ã Cú hệ thống điện (điện chiếu sỏng và điện động lực);
ã Cú hệ thống thụng tin liờn lạc trong và ngoài nước (mạng cụng nghệ thụng tin và mạng viễn thụng quốc tế), cú hệ thống truyền hỡnh cỏp;
ã Cú trạm biến ỏp, mỏy phỏt điện chớnh và mỏy phỏt điện dự phũng;
ã Trang bị hệ thống điều hoà bỏn trung tõm cho từng khu vực;
ã Trang bị hệ thống quản lý toà nhà;
ã Trang bị hệ thống bỏo chỏy và chữa chỏy;
ã Trang bị hệ thống camera giỏm sỏt tự động (theo yờu cầu của đối tỏc);
ã Trang bị hệ thống thang mỏy.
b. Đối với nhà ở:
ã Cú hệ thống điện (điện chiếu sỏng và điện động lực);
ã Cú trạm biến ỏp, mỏy phỏt điện chớnh và mỏy phỏt điện dự phũng;
ã Cú hệ thống thụng tin liờn lạc trong và ngoài nước (mạng cụng nghệ thụng tin và mạng viễn thụng quốc tế), cú hệ thống truyền hỡnh cỏp;
ã Trang bị hệ thống bỏo chỏy và chữa chỏy;
ã Trang bị hệ thống thang mỏy.
1.3.4.3. Giải phỏp thiết kế cụng nghệ - kỹ thuật của dự ỏn
a. Cấp điện
ã Mạng điện ngoài: Từ trạm điện, cỏp từ tủ điện hạ thế đi ngầm ở độ sõu cỏch mặt đất 01m. Đoạn từ bờn ngoài vào tầng hầm, yờu cầu khụng cú nước chảy theo cỏp vào trong hầm. Cỏp sử dụng loại cú đai thộp bảo vệ ngoài, khoảng cỏch giữa hai mộp trong hào cỏch nhau tối thiểu 10cm, cỏp khi rải trong hào theo hỡnh chữ chi để dự trữ và trỏnh hư hỏng do quỏ trỡnh cỏp làm việc. Khi đưa cỏp vào thi cụng yờu cầu cú mẫu kiểm tra kỹ thuật do đơn vị cú chức năng thực hiện thớ nghiệm và cú biờn bản kốm theo.
ã Mạng điện trong nhà:
- Đường cỏp chớnh: Từ tủ điện tổng đặt ở trong phũng kỹ thuật, cỏp đến cỏc phụ tải chớnh theo hỡnh tia và được đỡ trờn giỏ, thang cỏp. Để giữ cỏp trờn giỏ và thang cỏp, buộccỏp bằng dõy nilụng vào cỏc giỏ thang. Đoạn chuyển hướng yờu cầu cú để dự trữ cỏp phục vụ sửa chữa và do sự co dón của cụng trỡnh bởi nhiệt độ. Cỏc đường yờu cầu cú cỏc ký hiệu khỏc nhau theo chiều dài để dễ quản lý, sửa chữa về sau. Loại cỏp sử dụng cỏch điện bằng XLPE cú vỏ nhựa bờn ngoài, cỏp bảo vệ yờu cầu vỏ cú 2 mầu và chạy dọc theo tầng đến cỏc hộp đấu cỏp của cỏc thầng. Yờu cầu khi nối cỏp sử dụng hệ kẹp cỏp bằng bulụng đảm bảo kỹ thuật, trỏnh phỏt sinh hư hỏng cỏp do mối nối.
- Đường cỏp điện lực: Cỏp đến thiết bị điện 3 pha sử dụng cỏp lừi đồng cỏch điện PE, vỏ nhựa, kẹp nối trờn tường bằng cụlime đến tủ điện, thiết bị điện. Mỗi đường cỏp cung cấp điện cho một thiết bị để tăng độ tin cậy cung cấp điện cho thiết bị đú. Chọn cỏp cho thiết bị điện căn cứ vào dũng điện làm việc lõu dài của thiết bị, tổn thất điện ỏp cho phộp và dũng điện ngắn mạch 3 pha của thiết bị đú.
- Đường cỏp điện nhẹ: Thiết bị điện như đốn, ổ cắm, quạt thụng giú sử dụng dõy dẫn lừi đồng cỏch điện và vỏ bằng nhựa. Dõy dẫn luồn trong ống nhựa mềm ngầm tường, trần hay dõy kẹp theo xương trần giả. Dõy đến cỏc ổ cắm sử dụng loại dõy dẫn 3 sợi (1 sợi tiếp đất an toàn), đoạn dõy dẫn đi ngầm sàn đến ổ cắm luồn trong ống nhựa cứng Tiền Phong đặt sẵn khi thi cụng sàn. Tuỳ theo yờu cầu và vị trớ, mỗi dõy dẫn cú thể cung cấp điệ cho một số thiết bị (đốn, quạt, ổ cắm...). Dõy dẫn đến ổ cắm, cụng tắc riờng đều từ đầu ra của ỏptụmỏt bảo vệ. Cỏc cụng tắc, ổ cắm nối liền thụng nhau sao cho mỗi mạch cung cấp khụng quỏ 10 cụng tắc, ổ cắm để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Tiết diện dõy đến ổ cắm: 2,5mm2; dõy đến đốn, quạt: 1,5mm2.
b. Chống sột:
Hệ thống chống sột PULSSAR18 được thiết kế và chế tạo bởi hóng HELITA - Phỏp. Đõy là hệ thống chống sột trực tiếp tiờn tiến nhất trờn thế giới hiện nay với chứng nhận bản quyền phỏt minh sỏng chế năm 1985. Giải phỏp thiết kế và kỹ thuật của Tập đoàn cụng ty HELITA đó được uỷ ban Tiờuchuẩn an toàn Quốc gia Phỏp chấp nhận thành Tiờu chuẩn Quốc gia chung NFC17 - 102/1995. Đồng thời sản phẩm này cũng đó được cấp chứng nhận chất lượng L.C.I.E của Phỏp cú giỏ trị trờn toàn thế giới, BSI của Anh, KERI của Hàn Quốc và Mint của Malaysia, kốm theo là chứng nhận thử nghiệm tại nhà mỏy, tại phũng thớ nghiệm Trung tõm Cụng nghiệp điện Quốc gia Phỏp (L.C.I.E), tại Phũng thớ nghiệm Electricite De France "Les Renadieres - EDF" và tại Phũng thớ nghiệm "De Physique Des Decharges".
Hệ thốn này gồm 03 bộ phận chớnh:
* Đầu thu sột PULSAR18
ã Nguyờn tắc hoạt động:
- Đầu thu sột PULSAR nhận năng lượng cần thiết trong khớ quyển để tớch trữ cỏc diện tớch trong bầu hỡnh trụ. PULSSAR sẽ thu năng lượng từ vựng điện trường xung quanh trong thời gian dụng bóo khoảng từ 10.000 đến 20.000 V/m. Đường dẫn chủ động bắt đầu ngay từ khi điện trường xung quanh vượt giỏ trị cực đại để đảm bảo nguy cơ sột đỏnh là nhỏ nhất;
- Phỏt ra tớn hiệu điện cao thế với một biờn độ, tần số nhất định, tạo ra đường dẫn sột chủ động trong toàn khu, làm giảm điện tớch xung quanh đầu thu sột, tức là cho phộp giảm thời gian yờu cầu phỏt ra đường dẫn sột chủ động về phớa trờn liờn tục.
- Điều khiển sự giải phúng ion đỳngthời điểm thiết bị ion hoỏ cho phộp ion phỏt ra trong khoảng thời gian rất ngắn và tại thời điểm thớch hợp đặc biệt, chỉ vài phần của giõy trước khi cú phúng điện sột, do đú đảm bảo dẫn sột kịp thời, chớnh xỏc và an toàn.
- PULSAR là thiết bị chủ động khụng sử dụng nguồn điện nào, khụng gõy ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ tỏc động trong vài s trước khi cú dũng sột thực sự đỏnh xuống và cú hiệu quả lõu dài.
ã So sỏnh với cỏc hệ thống chống sột cổ điển, phương phỏp này cú ưu điểm sau:
- Thiết kế: Năm 1985 nhận bằng sỏng chế HELITA-CNRS về đầu thu sột PULSAR. Năm 1998, phỏt triển cụng nghệ xung điện thế cao thế hệ III.
- Cụng nghệ chế tạo: Sử dụng cụng nghệ hiện đại phỏt ra xung điện thế cao để thu hỳt và bắt giữ từ xa tia sột phúng xuống từ đỏm mõy dụng (chủ động dẫn sột).
- Cấu tạo và lắp đặt:
+ Thường chỉ cần một Đầu thu sột PULSAR cho mỗi cụng trỡnh. Nú thớch hợp với mọi cụng trỡnh, đặc biệt là trụ sở, văn phũng làm việc - giaodịch, chung cư cao tầng, trung tõm cụng nghệ thụng tin, trườnghọc;
+ Tạo cho kiến trỳc cụng trỡnh cú tớnh thẩm mỹ cao;
+ Dễ dàng lắp đặt trong thời gian ngắn, khụng gõy thấm, dột mỏi sau này khi đưa cụng trỡnh vào sử dụng;
+ Rất dễ bảo trỡ.
- Độ an toàn: Rất cao do vựng bảo vệ rộng lớn (cú bỏn kớnh bảo vệ xa nhất là 55m và cao nhất là 130m). Bảo vệ được cho cỏc vựng lõn cận; chống sột đỏnh tạt, đỏnh xuyờn.
- Đối tượng bảo vệ:
+ Chống được sột đỏnh trực tiếp, cú hiệu quả tốt cho cỏc toà nhà cao ốc, kho bạc, ngõn hàng, trạm viễn thụng, khỏch sạn, đài phỏt súng, kho xăng, kho khớ đốt, khu cụng nghiệp, khu chế xuất...
+ Những nơi được trang bị cỏc thiết bị điện, điện tử, mỏy múc hiện đại cú giỏ trị lớn, trung tõm cụng nghệ thụng tin, cỏc kho chứa tiền...
ã Vựng bảo vệ:
Bỏn kớnh bảo vệ của Đầu thu sột được tớnh theo tiờu chuẩn an toàn quốc gia Phỏp NFC 17-102/1995.
Đầu th...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement