Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blue_ruby
#937272 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ 1
1.1.2. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống KSNB trong các Ngân hàng thương mại 2
1.1.3 Phân loại kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng thương mại 5
1.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9
1.2.1 Hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại 9
1.2.2. Kiểm soát nộ bộ đối với hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại 16
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, KSNB ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 25
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 25
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội 25
2. 1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 28
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội 33
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 38
2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội 38
2.2.2. Nội dung kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội 42
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI. 56
2.3.1. Những kết quả đạt được: 56
2.3.2. Những mặt hạn chế 57
2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 59
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 61
3.1. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2010-2014 61
3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng giai đoạn 2010- 2014 của Ngân hàng TMCP Quân đội 61
3.1.2 Định hướng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Quân đội 63
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 64
3.2.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ 64
3.2.2. Xây dựng đội ngũ Kiểm soát viên nội bộ có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức và gắn bó với Ngân hàng Quân đội 65
3.2.3 Nâng cao kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín dụng 69
3.2.4 Tăng cường công tác giám sát từ xa và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín dụng 71
3.2.5 Tăng cường công tác giám sát sau kiểm tra 72
3.2.6 Một số giải pháp khác 73
3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội 74
3.3.1 Kiến nghị đối với NHNN và các cơ quan quản lý nhà nước 74
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Quân đội 75
3.2.3 Kiến nghị với Khối kiểm soát nội bộ Ngân hàng TMCP Quân đội 77
KẾT LUẬN
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LờI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hoạt động tín dụng từ lâu vẫn là hoạt động mang lại thu nhập chính cho các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, đồng thời đây cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro và khi xảy ra rủi ro mang lại hậu quả nghiêm trọng cho các Ngân hàng.
Trong điều kiện tình hình tài chính kinh tế thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của của các ngân hàng. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng càng trở nên khó khăn hơn và yêu cầu đặt ra đối với các ngân hàng là phải đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả nhất.
Tại ngân hàng TMCP Quân đội, hoạt động tín dụng vẫn mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. Do đó kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng đặc biệt được chú trọng nhằm giúp Ban l•nh đạo ngân hàng nắm bắt được tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng, những rủi ro tiềm ẩn và có biện pháp phòng ngừa tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trải qua quá trình học tập, nghiên cứu, tui đ• lựa chon đề tài cho luận văn của mình “Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội”.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu về hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ và thực tiễn của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Tập trung nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Phạm vi nghiên cứu:
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng của Khối KSNB Ngân hàng TMCP Quân đội.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu luận văn, phương pháp nghiên cứu tổng thể được sử dụng là phương pháp duy vật biện chứng, đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: so sánh, thống kê, diễn giải, phân tích, tổng hợp…
5. Những đóng góp của đề tài
- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại.
- Phân tích, đánh giá về thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội, những kết quả đ• đạt được và một số hạn chế trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng.
- Từ thực tế và lý luận, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nbhoai
#1005732 Mình đang cần tài liệu này, nhờ ad cho mình xin link download tài liệu. Xin chân thành cảm ơn. ^^
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#1005741 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement