Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghathien
#937223 Download miễn phí Khóa luận Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần May 10MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
1.1 Phân tích tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp 1
1.2 Công tác phân tích tài chính doanh nghiệp 4
1.2.1 Quy trình phân tích tài chính 4
1.2.2 Tài liệu cơ bản được sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 7
1.2.3 Phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp 9
1.2.4 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 12
1.2.4.1 Phân tích khái quát về môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường ngành 12
1.2.4.2 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 12
1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích của công ty 25
1.2.5.1 Nhân tố khách quan 25
1.2.5.2 Nhân tố chủ quan 26
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 28
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần may 10 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty 32
2.2 Thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần may 10 34
2.2.1 Tổ chức công tác phân tích tài chính 34
2.2.2 Các nội dung phân tích tài chính của Công ty Cổ phần may 10 35
2.2.2.1 Phân tích khái quát về môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường ngành 35
2.2.2.2 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 36
2.3 Đánh giá chung về công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần May 10 47
2.3.1 Những kết quả đạt được 47
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 49
2.3.2.1 Những hạn chế 49
2.3.2.2 Nguyên nhân 52
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 54
3.1 Định hướng phát triển Công ty 54
3.2 Các mục tiêu của công tác phân tích tài chính Công ty Cổ phần may 10 54
3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần May 10 55
3.3.1 Tổ chức tốt công tác phân tích tài chính. 55
3.3.2 Hoàn thiện phương pháp phân tích. 57
3.3.3 Bổ sung các chỉ tiêu phân tích tài chính cho phù hợp với điều kiện của Công ty. 61
3.3.3.1 Các mối quan hệ trên bảng cân đối kế toán. 61
3.3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh năng lực hoạt động của tài sản. 64
3.3.3.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 66
3.4 Kiến nghị với cơ quan quản lý 69
KẾT LUẬN 73
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước, trong đó sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của nhà quản trị…. Trong đó, trình độ quản lý tài chính của nhà quản trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định đến tốc độ phát triển, năng lực cạnh tranh cũng như sự bền vững của công ty. Các quyết định của nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra có kịp thời và hợp lý hay không phục thuộc rất nhiều vào chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp.
Quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp chủ yếu dựa trên các báo cáo tài chính định kỳ của công ty: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cao lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và các bảng phụ chú khác.
Việc thường xuyên phân tích tài chính sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính. Từ đó có thể nhận ra được những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp làm căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển cho các giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, đề ra những giải pháp tài chính giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày nay, trong điều kiện các quan hệ kinh tế được mở rộng, việc phân tích tài chính không chỉ là mối quan tâm của riêng bản thân doanh nghiệp mà còn là của các đối tượng có quan hệ với doanh nghiệp như các cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, nhà cho vay, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế…. Vì vậy, việc thường xuyên tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các đối tượng liên quan nắm bắt được thực trạng tài chính doanh nghiệp, xác định được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra những quyết định tài chính kịp thời và hợp lý.
Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, cũng như tại công ty cổ phần May 10 hiện nay, công tác phân tích tài chính chưa được coi trọng, một số nội dụng phân tích còn sơ sài, mang tính hình thức, chưa thể hiện được vai trò là cơ sở cho các quyết định của nhà quản lý.
Nhận thức được vấn đề này, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần May 10, em quyết định nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần May 10”.
2. Kết cấu khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
- Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Chương 2: Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần May 10.
- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần May 10.CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1 Phân tích tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp
 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh.
Phân tích tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các phương pháp, công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin trong QLDN nhằm xem xét, kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của DN cũng như hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất KD giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính có các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.
Thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ, kỹ thuật phân tích giúp cho người sử dụng thông tin có thể vừa đánh giá tổng hợp toàn diện khái quát, vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động TCDN để qua đó có thể đánh giá chính xác sức mạnh tài chính và triển vọng phát triển của DN. Vì thế, phân tích tài chính mà trọng tâm là phân tích các báo cáo TCDN là mối quan tâm của rất nhiều đối tượng. Mỗi nhóm đối tượng này có nhu cầu thông tin khác nhau do vậy họ sẽ quan tâm đến những khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của DN.
 Đối với nhà quản trị doanh nghiệp
Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý là lợi nhuận và sự phát triển bền vững của DN. Vì vậy, hơn ai hết các nhà quản lý cần đầy đủ thông tin để nhận biết, đánh giá khả năng và tiềm lực của DN, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN như thế nào có hiệu quả hay không, cơ cấu vốn, khả năng thanh toán... thông qua việc phân tích tài chính. Đây chính là cơ sở để các nhà QLDN đưa ra các quyết định cần thiết có hiệu quả để thực hiện các mục tiêu của DN và là cơ sở để định hướng cho ban giám đốc, giám đốc tài chính xây dựng các kế hoạch đầu tư, dự báo tài chính, kiểm soát các hoạt động của DN.
 Đối với các nhà đầu tư
Các nhà đầu tư ở đây chính là các tổ chức và cá nhân giao vốn cho DN sử dụng và sẽ chấp nhận chịu chung mọi rủi ro mà DN gặp phải. Thu nhập của họ bao gồm: tiền chia lợi tức và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư, hai yếu tố chịu ảnh hưởng của lợi nhuận kỳ vọng của DN. Đối với các nhà đầu tư lớn họ thường dựa vào các nhà chuyên môn, các chuyên gia phân tích tài chính, các nhà nghiên cứu kinh tế tài chính để phát triển và làm dự báo về triển vọng phát triển của DN, đánh giá cổ phiếu của DN, khả năng đảm bảo mức lợi tức mà họ yêu cầu. Đối với các nhà đầu tư hiện tại cũng như các nhà đầu tư tiềm năng thì mối quan tâm của họ trước hết là việc đánh giá những đặc điểm đầu tư của doanh nghiệp. Họ quan tâm tới an toàn trong đầu tư và mức lợi tức kỳ vọng được phản ánh thông qua điều kiện tài chính của doanh nghiệp và tình hình hoạt động tài chính. Các nhà đầu tư này quan tâm tới phân tích tài chính để nhận biết khả năng sinh lời của DN, khả năng tăng trưởng và phát triển của DN, những rủi ro mà DN có thể phải hứng chịu. Thông qua đó để họ đưa ra quyết định đầu tư một cách có hiệu quả nhất: có nên bỏ vốn đầu tư vào DN hay không, nếu đầu tư thì với khối lượng bao nhiêu và trong thời gian bao lâu?
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988353 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement