Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuc_cd
#937194

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ,BẢNG, BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ 3

I. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 3

1.1. Lịch sử hình thành. 3

1.1.1. Từ khi thành lập đến tháng 11 năm 2008: 3

1.1.2. Giai đoạn từ tháng 11 năm 2008 đến nay: 3

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 5

1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh. 5

1.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại Công ty 7

II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 8

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 8

2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán. 9

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 9

2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 11

2.2.1 Nguyên tắc kế toán được áp dụng tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 11

2.2.2. Tổ chức kệ thống chứng từ : 12

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 14

2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 20

2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính: 21

 

PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ. 22

1.Đặc điểm và tình hình lao động tại công ty. 22

2. Tình hình quản lý lao động tại Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư. 23

3. Các hình thức tiền lương tại Công ty 39

3.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 39

3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm: 39

4. Kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 39

5. Kế toán các khoản trích theo lương. 39

PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ 39

1. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư. 39

1.1. Thành công. 39

1.2. Một số hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty 39

2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thép và Vật tư .62

3. Các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư. 39

KẾT LUẬN 39

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

 

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ,BẢNG, BIỂU

 

Sơ đồ 1-1 : Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Thép và Vật tư 6

Sơ đồ 1-2: Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm. 8

Sơ đồ 1-3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 11

Sơ đồ 1-4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 21

Sơ đồ 2-1: Sơ đồ minh họa tam ứng lương 39

 

Bảng 1-1: Một số chỉ tiêu cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép và Vật tư 4

Bảng 1-2: Danh mục hệ thống tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng. 15

Bảng 2-1: Bảng kê chi tiết toàn công ty 35

 

Biểu 1-1: Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thép và Vật tư qua các năm. 5

Biểu 2-1: Bảng chấm công. 24

Biểu 2-2: Bảng thanh toán tiền lương. 25

Biểu 2-3: Bảng chấm công 27

Biểu 2-4: Bảng ứng lương 28

Biểu 2-5: Bảng thanh toán tiền lương. 29

Biểu 2-6: Bảng trích theo lương 30

Biểu 2-7: Bảng kê chi tiết 31

Biểu 2-8: Bảng kê chi tiết .32

Biểu 2-9: Bảng kê chi tiết tiền lương 33

Biểu 2-10: Bảng kê khấu trừ lương nhân viên 34

Biểu 2-11: Sổ chi tiết 36

Biểu 2-12: Bảng phân bổ tiền lương 39

Biểu 2-26: Giấy thanh toán tạm ứng 39

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


vốn đầu tư xây dựng cơ bản
49
461
Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
50
466
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
LOẠI TK 5
DOANH THU
51
511
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
52
512
Doanh thu bán hàng nội bộ
53
515
Doanh thu hoạt động tài chính
54
521
Chiết khấu thương mại
55
531
Hàng bán bị trả lại
56
532
Giảm giá hàng bán
LOẠI TK 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
57
632
Giá vốn hàng bán
58
635
Chi phí tài chính
59
641
Chi phí bán hàng
60
642
Chi phí quản lý doanh nghiệp
61
642
Chi phí quản lý doanh nghiệp
LOẠI TK 7
THU NHẬP KHÁC
62
711
Thu nhập khác
LOẠI 8
63
811
Chi phí khác
64
821
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211
Chi phí thuế TNDN hiện hành
8212
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
LOẠI TK 9
65
911
Xác định kết quả kinh doanh
LOẠI TK 0
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
66
001
Tài sản thuê ngoài
67
002
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ,
68
003
Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi
69
004
Nợ khó đòi đã xử lý
2.2.4.Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán
Tại Công ty Cổ phần Thép và Vật tư đang áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị bao gồm:
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Các sổ cái tài khoản
Các sổ, thẻ kế toán chi tiết
Các bảng kê tổng hợp và chi tiết.
*Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Thép và Vật Tư
Hàng tháng hay định kì, căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra hợp lệ được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
Các chứng từ thu chi tiền mặt hàng ngày thủ quỹ ghi vào sổ quỹ và cuối ngày chuyển cho kế toán.
Cuối tháng kế toán kiểm tra đối chiếu tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ phát sinh trong tháng trên sổ đăng kí CTGS, tính ra tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có và số dư của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đối chiếu, khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ thẻ kế toán chi tiết) kế toán lập Báo cáo tài chính.
Sơ đồ 1-4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.
¬
Chứng từ kế toán
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại
Sổ quỹ
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng kí CTGS
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Báo cáo kế toán
Ghi chú: Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính:
Công ty áp dụng đầy đủ các báo cáo tài chính theo QĐ 15/2006 QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/6/2006
+ Bảng cân đối kế toán.
+Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
+Thuyết minh báo cáo tài chính.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
PHẦN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ.
1.Đặc điểm và tình hình lao động tại công ty.
Đặc điểm lao động:
Công ty Cổ phần Thép và Vật tư có 120 công nhân lao động trong đó có 100 lao động trực tiếp
20 lao động gián tiếp
Nam: 105 người
Nữ: 15 người
Trình độ đại học 10 người, các trình độ khác 110 người. Phần lớn lao động của Công ty đều là những người chuyên tâm với công việc, ham học hỏi. Họ là những người có năng lực, nhạy bén trong công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghịêp.
Phân loại lao động trong Công ty Cổ phần Thép và Vật tư:
Cách phân loại lao động trong Công ty Cổ phần Thép và Vật tư là phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất kinh doanh, với cách phân loại này thì có 2 nhóm lao động gián tiếp và lao động trực tiếp.
+ Lao động trực tiếp là những người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh trong Công ty như bộ phận công nhân trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh .
+ Lao động gián tiếp là bộ phận tham gia một cách gián tiếp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty ví dụ: nhân viên kế toán …
2. Tình hình quản lý lao động tại Công ty Cổ Phần Thép Và Vật Tư.
Để cho quá trình sản xuất xã hội nói chung và quá trình kinh doanh các doanh nghiệp nói riêng được diễn ra thường xuyên và liên tục thì một vấn đề cốt yếu là phải tái sản xuất lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động. Vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải phù hợp năng lực chuyên môn của từng đối tượng.
Để theo dõi và quản lý lao động tại công ty thì công ty sử dụng bảng: bảng chấm công được lập cho từng bộ phận công tác, từng tổ sản xuất kinh doanh và được các tổ trưởng và những người phụ trách bộ phận ghi chép hàng ngày. Cuối tháng người chấm công và người phụ trách chấm công ký vào bảng chấm công cùng với chứng từ liên quan như phiếu nghỉ BHXH … về phòng kế toán và quy ra công để tính lương cho từng người.
Trích bảng chấm công khối cơ quan của Công ty Cổ phần Thép và Vật tư tháng 3 năm 2008.
Biểu 2-1: Bảng chấm công.
Đơn vị: Công ty Cổ phần Thép và Vật tư
Bộ phận : Đội 1
Bảng chấm công
Tháng 3 năm 2008
TT
Họ và tên
Mức Lương
Chức vụ
1
2
3
4
5
6
7
….
….
….
29
30
31
Phân tích công trong tháng
Học tập
Làm việc
ốm
Con ốm
phép
cộng
1
Trần văn Trung
ĐP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
2
Trần Văn Dũng
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
3
Trần Văn Thanh
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
4
Nguyễn Văn Lâm
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
5
Lê Văn Hoàng
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
6
Nguyễn Văn Hùng
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
7
Phạm Văn Tuân
ĐT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
8
Nguyễn Văn Dương
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
9
Nguyễn Văn Tài
CN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
+
+
+
+
+
+
+
+
22
22
Ngày 31 tháng 3 năm 2008
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Biểu 2-2: Bảng thanh toán tiền lương.
Đơn vị: Công ty Cổ phần Thép và Vật tư
Bộ phận: Đội 1
Mẫu số 02- LDTL
Bảng thanh toán tiền lương
TT
Mã số
cán
bộ
Họ tên
Chức
vụ

số
ngạch
lương
Luơng hệ số
Lương tăng thêm
Tiền lương ngày nghỉ không
được hưởng
BHXH
cho những
ngày nghỉ việc
Tổng
cộng
tiền
lương BHXH được hưỏng
Các khoản khấu trừ vào lương
Tổng
tiền
lương
còn
Hệ
số
lương
Hệ số phụ cấp
Cộng
hệ
số
Thành
tiền
Hệ số
chịu
thêm
Mức chịu
Thành
tiền
Số ngày
Số
tiền
Số
ngày
Số tiền
BHXH
(5%)
BHYT
(1%)
Cộng
1
Trần Văn Trung
ĐP
4,47
0,3
4,77
2.575.800
128.790
25.758
154.548
2.421.252
2
Trần Văn Dũng
CN
4,19
4,19
2.262.600
113.130
22.626
135.756
2.126.844
3
Trần Văn Thanh
CN
4,06
4,06
2.192.400
109620
21.924
131.544
2421252
4
Nguyễn Văn Lâm
CN
3,33
3,33
1.798.200
89.910
17.882
107.892
1690308
5
Lê Văn Hoàng
CN
3,56
3,56
1.922.400
96.120
19.224
115.334
1.807.606
6
Nguyễn Văn Hùng
CN
4,19
4,19
2.262.600
113.130
22.626
135.756
2.126.84
7
Phạm Văn Tuân
ĐT
4,75
0,4
5,15
2.781.000
139.050
27.810
166.860
2.614.140
8
Nguyễn Văn Dương
CN
3,55
3,55
1.917.000
95.850
19.170
115.020
1.801.980
9
Nguyễn Vă...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement