Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#936927 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại
2. Mục tiêu chung của quản trị nguồn nhân lực
3. Chức năng và vai trò của bộ phận nguồn nhân lực trong tổ chức
3.1. Vai trò của bộ phận nguồn nhân lực
3.2. Chức năng của bộ phận quản trị nguồn nhân lực
4. Cơ cấu tổ chức của bộ phận nguồn nhân lực
5. Môi trường quản trị nguồn nhân lực
Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nguồn nhân lực
II. HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
1. Tổng quát về hoạch định nguồn nhân lực
2. Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực
2.1. Đề ra nhu cầu và dự báo nhu cầu
2.2. Đề ra chính sách và kế hoạch
2.3. Thực hiện các kế hoạch
2.4. Kiểm tra và đánh giá
3. Các phương pháp dự báo nguồn nhân lực
III. TUYỂN MỘ TUYỂN CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC
1. Tuyển mộ nguồn nhân lực
2. Tuyển chọn nguồn nhân lực
IV. ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1. Sự cần thiết:
2. Tiến trình đào tạo
3. Các phương pháp đào tạo và phát triển
V. ĐÁNH GIÁ SỰ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
1. Định nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của đánh giá

1.1. Định nghĩa.
1.2. Mục tiêu đánh giá
1.3. Tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc:
2. Hệ thống đánh giá.
2.1. Các yếu tố của hệ thống đánh giá
2.2. Các yếu tố của hệ thống đánh giá.
2.3. Các lỗi thường gặp trong quá trình đánh giá thực hiện công việc
3. Các phương pháp đánh giá
4. Tổ chức công tác đánh giá.
4.1. Lựa chọn phương pháp đánh giá.
4.2. Lựa chọn chu kỳ đánh giá:
4.3. Lựa chọn người thực hiện đánh giá
4.4. Đào tạo người đánh giá.
4.5. Phỏng vấn đánh giá.
VI. HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ
1. Tiền công, tiền lương
1.1. Khái niệm.
1.2. Trình tự xây dựng hệ thống bảng lương của doanh nghiệp
1.3. Các hình thức trả lương
1.4. Quản trị hệ thống tiền lương của doanh nghiệp
2. Các khuyến khích tài chính
2.1. Mục đích của khuyến khích tài chính.
2.2. Các chương trình khuyến khích tài chính
2.3. Khái niệm:
2.4. Các loại phúc lợi
2.5. Xây dựng chương trình phúc lợi
2.6. Quản lý chương trình phúc lợi:
PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG:
1. Quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Giai đoạn đầu thành lập:
1.2. Giai đoạn từ khi thành lập đến 1998:
1.3. Giai đoạn từ 1998 đến nay:
2. Chøc n¨ng nhiÖm vô:
3. C¬ cÊu tæ chøc nhiệm vụ của c¸c phßng ban:
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA VIỆN:
1. Cơ cấu quản lý:
2. Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn:
2.1. Đề tài:
2.1.1. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước
2.1.2. Đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở.
2.2. Dự thảo văn bản vi phạm pháp luật:
2.3. Nghiên cứu và tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối và chỉ đạo công cuộc đổi mới. của Đảng và Nhà nước
3. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ Viện Nghiên Cứu và Quản Lý Kinh Tế Trung Ương:
3.1. Đặc điểm cơ cấu lao động chung của Viện Nghiên Cứu và Quản Lý Kinh Tế Trung Ương:
3.2. Đặc điểm cơ cấu lao động cụ thể ở các phòng ban trực thuộc Viện.
III. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG.
1. Thực trạng thực hiện các nội dung quản trị nguồn nhân lực của Viện
1.1. Công tác nghiên cứu lập kế hoạch nguồn nhân lực
1.2. Công tác tuyển dụng.
1.3. Công tác đào tạo và pháp triển nguồn nhân lực
1.4. Đánh giá hoạt động
1.5. Đãi ngộ
2. Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Viện.
2.1. Những thành tựu đạt được.
2.2. Những hạn chế cần khắc phục.

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG.
I. Định hướng hoàn thiện quá trình quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên Cứu và Quản Lý Kinh Tế Trung Ương:
1. Tình hình công tác của viện trong những năm qua
2. Phướng hướng nhiệm vụ trong các năm tới và những giải pháp thực hiện
II. Giải pháp
1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch nguồn nhân lực:
2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng
3. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực
4. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị nhân lực.
5. Các giải pháp về hệ thống lương bổng và đãi ngộ
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NhngNhtNhp
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement