Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#936438

Download miễn phí Chuyên đề Hoạt động quản lý Hải quan đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc cục Hải quan Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: Khái quát về hoạt động quản lý về Hải quan đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài của chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc cục Hải quan Hà Nội. 1

1.1 Giới thiệu tổng quan về Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc cục Hải quan Hà Nội. 3

1.1.1 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội thuộc cục Hải quan Hà Nội. 3

1.1.1.1 Chức năng nhiệm vụ của chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội: 3

1.1.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm: 3

1.1.2 Các thành tích mà chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. 4

1.2 Nội dung quản lý Hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công. 5

1.2.1 Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký hợp đồng gia cụng. 5

1.2.2 Quản lý nguyờn liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ gia cụng 6

1.2.3 Quản lý sản phẩm gia cụng xuất khẩu. 7

1.2.4 Cụng tỏc thanh khoản hợp đồng gia cụng. 8

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng quản lý Hải quan đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công. 9

1.3.1 Nhân tố chính sách quản lý hàng gia công cho thương nhân nước ngoài. 9

1.3.2 Nhân tố nhân lực của Chi cục quản lý hàng đầu tư -gia công đối với quản lý hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. 10

1.3.3 Nhân tố cơ sở hạ tầng hỗ trợ quản lý của Chi cục. 12

1.3.4 Nhân tố thuộc doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công tại Chi cục. 12

1.3.4.1 Nhân tố nguyên liệu, máy móc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp. 12

1.3.4.2 Nhân tố hàng hóa gia công xuất khẩu ra nước ngoài của doanh nghiệp. 13

1.3.4.3 Nhân tố nguyên liệu vật tư dư thừa. 14

1.3.4.4 Nhân tố áp dụng chính sách pháp luật về Hải quan của các doanh nghiệp làm thủ tục Hải quan tại Chi cục. 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ, GIA CÔNG THUỘC CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI. 16

2.1 Đặc điểm của hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài. 16

2.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp gia công cho thương nhân nước ngoài làm thủ tục hải quan tại Chi cục. 16

2.1.3 Đặc điểm của hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục. 19

2.1.4 Đặc điểm của loại hỡnh hàng húa gia cụng cho thương nhân nước ngoài đăng ký làm thủ tục Hải quan tại Chi cục. 21

2.2 Thực trạng hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài. 22

2.3 Thực trạng công tác quản lý Hải quan đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục. 25

2.3.1 Quản lý hải quan đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài. 25

2.3.2 Các hoạt động hỗ trợ khác. 36

2.3.2.1 Nhân lực thực hiện quản lý Hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. 37

2.3.2.2 Cơ sở hạ tầng. 39

2.3.2.3 Các chính sách pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Hải quan cấp trên. 40

2.3.2.4 Phối hợp công tác giữa Hải quan tại chi cục và các đơn vị Hải quan khác, các cơ quan chức năng có liên quan và đặc biệt đối với doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công tại Chi cục. 42

2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục. 43

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG HOÁ ĐẦU TƯ, GIA CÔNG THUỘC CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI. 48

3.1 Định hướng của chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư –gia công trong quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài năm 2010. 48

3.2 Giải pháp hoàn thiện 50

3.2.1 Triển khai thực hiện các chính sách và quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và cục Hải quan Hà Nội về quản lý hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài. 50

3.2.2 Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 51

3.2.3 Tăng cường các hoạt động nghiệp vụ quản lý Hải quan đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công thuộc cục Hải quan Hà Nội. 52

3.2.3.1 Nâng cao năng lực cán bộ trong công tác thanh khoản hợp đồng gia công. 52

3.2.3.2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 54

3.2.3.3 Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong công tác thanh khoản hợp đồng gia công. 56

3.2.3.4 Đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất nhằm phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Hải quan đối với hàng gia công. 57

3.2.3.5 Cải tiến công tác thanh khoản đối với hàng hóa gia công cho nước ngoài tại Chi cục 56

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1-Giỏo trỡnh Kinh tế Hải quan

 Đồng chủ biên: GS.TS. Hoàng Đức Thân, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương.

2-Bỏo cỏo tổng hợp2007-2009 của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư -gia công Hà Nội.

3- Các nghị định, thông tư, quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính, và Tổng Cục Hải quan:

 3.1 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bỏn, gia cụng và quỏ cảnh hàng húa với nước ngoài.

 3.2 Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04-12-2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

 3.3 Quyết định 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 về việc ban hành quy trỡnh nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài.

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Hoàng Thu Hương

Lớp Hải quan

KHoá 48

Mó số sv: CQ481324

Đề tài: Hoạt động quản lý Hải quan đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc cục Hải quan Hà Nội: Thực trạng và giải pháp.

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ương nhân nước ngoài tại chi cục.
2.3.1 Quản lý hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn nước ngoài.
a) Ưu điểm trong quản lý hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn nước ngoài:
Trong thời gian qua, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia cụng thuộc cục Hải quan Hà Nội đó quỏn triệt thực hiện tốt phương chõm cụng tỏc của ngành Hải quan: "Thuận lợi - Tận tụy - Chớnh xỏc" và thu được những kết quả tốt trong cụng tỏc quản lý hàng gia cụng như sau:
Đó tổ chức triển khai thực hiện đỳng, nghiờm tỳc cỏc quy định tại cỏc văn bản quy phạm phỏp luật cú liờn quan đến ngành Hải quan và cỏc văn bản chỉ đạo, quy trỡnh, quy định, hướng dẫn cụng tỏc của Tổng cục Hải quan. Cỏc Thụng tư, quy trỡnh thủ tục hải quan được cập nhật đầy đủ vào mạng nội bộ của chi cục và niờm yết cụng khai tại nơi làm thủ tục hải quan, thuận lợi cho cụng chức hải quan khi thực hiện nhiệm vụ và doanh nghiệp ỏp dụng. Ngoài ra đơn vị đó rà soỏt, thống kờ và cập nhật trang Web cỏc thủ tục hành chớnh về hải quan theo yờu cầu của Đề ỏn 30 của Chớnh phủ để doanh nghiệp và cỏn bộ, cụng chức khai thỏc, ỏp dụng. Chi cục cũng thành lập phũng tư vẫn kịp thời trả lời, hướng dẫn, giải quyết nhiều vấn đề phỏt sinh của doanh nghiệp liờn quan đến chế độ, chớnh sỏch, thủ tục hải quan.
(Nguồn: Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia cụng Hà Nội)
Kết quả là ở chi cục quản lý đầu tư-gia cụng Hà Nội khụng cú vụ vi phạm phỏp luật về hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn nước ngoài nào, chỉ cú một số vi phạm về thủ tục hải quan chủ yếu là chậm thanh khoản, khụng đăng ký nguyờn liệu tự cung ứng, khụng đăng ký định mức đỳng thời hạn. Số lượng cỏc vi phạm hành chớnh này cũng rất ớt so với số hợp đồng gia cụng và phụ lục hợp đồng gia cụng đăng ký tại chi cục cỏc năm 2006-2009: 82 vụ so với 287 hợp đồng và phụ lục hợp đồng năm 2006, 39 vụ so với 807 hợp đồng và phụ lục hợp đồng gia cụng năm 2009 và đang giảm dần qua cỏc năm: Năm 2009 (39 vụ) giảm 50% so với 2006- 2008. Đú là dấu hiệu tốt của việc chấp hành phỏp luật về Hải quan và quản lý chặt chẽ của cỏc cỏn bộ quản lý hàng gia cụng tại Chi cục.
(ii) Cỏc bước trong quy trỡnh quản lý hải quan đối với hàng gia cụng đó được rỳt gọn, loại bỏ trung gian, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tờ khai hải quan và nhận lại tờ khai đó thụng quan tại một đầu mối tại quầy thủ tục hải quan. Tớnh tự chịu trỏch nhiệm của cụng chức hải quan ở từng khõu của quy trỡnh thủ tục được cỏ thể hoỏ và phõn định rừ, hạn chế việc tiếp xỳc trực tiếp giữa cụng chức hải quan với người khai hải quan trong quỏ trỡnh thụng quan. Những yờu cầu từ phớa hải quan đối với doanh nghiệp do đũi hỏi bắt buộc theo quy định của phỏp luật đều được thụng qua phiếu yờu cầu. Thời gian thụng quan cho một lụ hàng đó rỳt ngắn, cụ thể đối với một lụ hàng bỡnh thường: hàng xuất khẩu từ 5 đến 30 phỳt, hàng nhập khẩu từ 15 đến 45 phỳt. Từ đú đó bảo đảm giải quyết cụng việc nhanh chúng, thuận tiện, nõng cao hiệu lực, hiệu quả cụng tỏc quản lý nhà nước và cải cỏch hành chớnh về hải quan tại địa bàn quản lý.
Thường xuyờn đụn đốc, tổ chức thanh tra, kiểm tra và nhắc nhở cỏn bộ, cụng chức thực hiện nghiờm tỳc Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Tài chớnh; quyết định 517 ngày 17/4/2004 và Chỉ thị 1461 ngày 30/6/2008 của Tổng cục Hải quan về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chớnh, phũng chống cỏc biểu hiện tiờu cực, tham nhũng của cỏn bộ, cụng chức Hải quan; 10 điều kỷ cương của cụng chức Hải quan Việt Nam. Kết quả trong mấy năm gần đõy, tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia cụng Hà Nội khụng cú trường hợp nào cỏn bộ cụng chức vi phạm phải xử lý kỷ luật.
(iii) Với tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đảm bảo thụng quan hàng húa nhanh chúng, chi cục đó thực hiện việc quản lý hàng gia cụng trờn cơ sở ỏp dụng quy trỡnh quản lý rủi ro. Tập trung chỉ đạo làm tốt cụng tỏc thu thập, xử lý thụng tin nghiệp vụ hải quan, từ đú nõng cao hiệu quả ỏp dụng quản lý rủi ro trong quy trỡnh thụng quan hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu nguyờn liệu, vật tư, mỏy múc thiết bị phục vụ gia cụng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp được giải phúng nhanh hàng, đưa vào sản xuất, lưu thụng, giảm bớt chi phớ phỏt sinh do thời gian làm thủ tục, lưu kho bói. Nguyờn liệu gia cụng nhập khẩu và sản phẩm gia cụng xuất khẩu đều được phõn luồng trờn mỏy trờn cơ sở thụng tin về doanh nghiệp và thụng tin về mặt hàng cú trong hệ thống dữ liệu của cơ quan Hải quan.
Việc ỏp dụng phõn luồng hàng húa giỳp việc kiểm tra thực tế đạt hiệu quả cao hơn, tập trung vào những mặt hàng dễ gian lận, tập trung vào cỏc doanh nghiệp cú nhiều khả năng vi phạm, trỏnh việc kiểm tra tràn lan gõy ỏch tắc hàng húa, gõy phiền hà cho doanh nghiệp chấp hành tốt. Kiểm tra cú trọng tõm, trọng điểm giỳp giảm khối lượng cụng việc cho cỏn bộ kiểm húa, tăng hiệu quả cụng việc. Ngoài ra, phõn loại Doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm để cú biện phỏp kiểm tra phự hợp, đảm bảo chặt chẽ, khụng để xảy ra tỡnh trạng doanh nghiệp lợi dụng cỏc phương phỏp quản lý rủi ro của cơ quan hải quan để thực hiện cỏc hành vi gian lận...
Tăng cường kiểm tra cỏc đối tượng lợi dụng luồng xanh để vi phạm phỏp luật về hải quan trờn cơ sở thường xuyờn nắm thụng tin, theo dừi, phõn tớch cỏc đối tượng huỷ tờ khai đó đăng ký với cơ quan Hải quan, đồng thời thực hiện nghiờm tỳc việc kiểm tra ngẫu nhiờn đối với cỏc tờ khai được phõn vào luồng xanh, cập nhật thụng tin và kết quả kiểm tra vào hệ thống quản lý rủi ro của Ngành.
Tăng cường chức năng đầu mối xõy dựng hệ thống dữ liệu, xử lý thụng tin quản lý rủi ro, giỳp cụng tỏc thụng quan hàng húa trờn cả 2 hệ thống thủ cụng và điện tử hoạt động đồng đều, cú hiệu quả.
Qua bảng số liệu dưới đõy cú thể thấy rằng kết quả ỏp dụng quản lý rủi ro số tờ khai nhập khẩu và xuất khẩu được miễn kiểm tra thực tế chiếm đa số (năm2008: tỷ lệ tờ khai miễn kiểm tra thực tế: 79,44% trờn tổng số tờ khai nhập khẩu; tỷ lệ tờ khai kiểm tra theo tỷ lệ: 19,51% trờn tổng sụ tờ khai nhập khẩu; tỷ lệ tờ khai kiểm tra toàn bộ: 1,05%). Qua 3 năm số tờ khai luồng vàng và luồng đỏ cũng giảm đỏng kể ( tờ khai nhập khẩu: tờ khai kiểm tra theo tỷ lệ giảm từ 2.782 xuống 2.215; tờ khai xuất khẩu: tờ khai kiểm tra toàn bộ giảm 50% từ 247 xuống 129).
Bảng biểu 4: tờ khai nhập khẩu
Chỉ tiờu
Năm
Tờ khai miễn kiểm tra thực tế
Tờ khai kiểm tra theo tỷ lệ
Tờ khai kiểm tra toàn bộ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
2007
10.227
76,72%
2.782
20,87%
321
2,41%
2008
9.017
79,44%
2.215
19.51%
119
1,05%
2009
20.696
93,16%
1.412
6,35%
108
0,49%
Bảng biểu 5 : tờ khai xuất khẩu
Chỉ tiờu
Năm
Tờ khai miễn kiểm tra thực tế
Tờ khai kiểm tra theo tỷ lệ
Tờ khai kiểm tra toàn bộ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
Số lượng
Tỷ lệ
2007
6.215
68,94%
2.553
28,32%
247
2,74%
2008
3.905
63,30%
2.135
34,61%
129
2,09%
2009
12.457
91,07...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement