Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By petuyen_kutiep
#936435

Download miễn phí Báo cáo Thực tế công tác kế toán tại Công ty INET

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY INET 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty INET 1

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 1

3. Tổ chức bộ máy tại công ty : 1

3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty: 1

3.2. Chức năng từng bộ phận được phân công như sau: 2

4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty : 3

5. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua (2008 – 2009): 3

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG INET 4

 1.Tổ chức công tác kế toán của công ty : 4

1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 4

1.2.Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 5

2. Kế toán TSCĐ : 5

2.1.Đặc điểm TSCĐ của Công ty: 5

2.2.Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: 6

2.3. Kế toán TSCĐ: 6

3. Kế toán vốn bằng tiền 7

3.1. Kế toán tiền mặt : 7

3.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng : 7

4. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán : 8

4.1.Kế toán mua hàng và thanh toán với người bán: 8

4.2. Kế toán thanh toán với người mua: 9

5.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương : 10

5.1.Hình thức trả lương và phương pháp tính lương: 10

5.2.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: 10

6.Kế toán bán hµng và xác định kết quả bán hµng tại công ty INET: 11

6.1.Kế toán bán hµng tại công ty INET: 11

6.1.1.Kế toán trị giá vốn hµng bán : 11

6.1.2.Kế toán chi phí bán hµng : 11

6.1.3.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 11

6.2.Kế toán xác định kết quả bán hµng tại công ty INET 12

PHẦN III: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT : 14

 1.Thu hoạch bản thân : 14

2.Một số nhận xét về công tác kế toán tại INET: 14

2.1.Những ưu điểm : 14

2.2.Những tồn tại : 15

3.Một số ý kiến đề xuất : 15

KẾT LUẬN 17

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


VND.
Qua 2 năm hoạt động kinh doanh, các mặt hàng của Công ty ngày càng được các bạn hàng tín nhiệm về chất lượng, điều này thể hiện chỉ tiêu giá vốn hàng bán năm 2009 đạt 86.892.130.437 VND tăng 19,12% so với năm 2008.
Như vậy, qua báo cáo và qua phân tích trên, ta có thể đưa ra kết luận rằng: Tình hình tài chính của Công ty là hết sức lành mạnh và hứa hẹn trong những năm tiếp theo hoạt động của Công ty sẽ có kết quả cao hơn nữa.
PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG INET
1.Tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, trình độ quản lý của cán bộ, nhân viên kế toán, Công ty đã chọn hình thức tổ chức kế toán theo mô hình kế toán tập trung: bộ máy kế toán được tổ chức thành phòng kế toán tại văn phòng ở công ty.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: ( phụ lục 3)
Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tình hình hoạch toán kế toán và tình hình tài chính của Công ty. Và là người có nhiệm vụ tổ chức thực hiện bộ máy kế toán, kiểm soát hoạt động tài chính toàn công ty, chỉ đạo và hướng dẫn các kế toán viên hoàn thành tốt các phần hành kế toán được giao.
Phó phòng kế toán kiêm kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ giúp kế toán trưởng đôn đốc và kiểm soát các kế toán viên, phụ trách công tác thống kê của Công ty.
Kế toán mua hàng và các khoản phải trả: Thực hiện công tác theo dõi tình hình mua hàng và các khoản phải trả người bán.
Kế toán ngân hàng và thanh toán với nước ngoài: Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến giao dịch ngân hàng và các khoản thanh toán với nước ngoài.
Kế toán bán hàng: Thực hiện việc theo dõi và kiểm soát tình hình bán hàng và theo dõi việc triển khai theo hợp đồng đã kí với khách hàng.
Kế toán thanh toán nội bộ và các khoản phải thu: Thực hiện việc thanh toán, đối trừ công nợ với tập đoàn INET và theo dõi, kiểm soát tình hình thanh toán các khoản công nợ của khách hàng.
Kế toán TSCĐ và CCDC: Thực hiện việc đầu tư mua sắm, tình hình trích khấu hao, phân bổ khấu hao cho các bộ phận và đối tượng sử dụng. Theo dõi tình hình tăng giảm CCDC, lập bảng phân bổ công cụ.
Kế toán kho: Thực hiện việc kiểm soát tình hình nhập xuất tồn hàng hóa, đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và giá trị hàng hóa trong kho.
Kế toán vốn bằng tiền và tạm ứng với công nhân viên: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản thu chi bằng tiền mặt; kiểm tra và đôn đốc việc tạm ứng và hoàn tạm ứng của cán bộ công nhân viên
Thủ quỹ: Thực hiện việc thu chi các khoản tiền mặt có chứng từ hợp lý và lập bảng thu chi tiền mặt.
2.Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại Công ty:
Hiện nay Công ty CP truyền thông INET áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: ( Phụ lục 4 )
Là một Công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ do vậy việc áp dụng phần mềm kế toán là một việc tất yếu đã giảm bớt khối lượng công việc kế toán, nâng cao hiệu quả trong công việc và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hiện nay Công ty áp dụng theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.
Kỳ kế toán: từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)
Trình tự ghi sổ kế toán: theo hình thức chứng từ ghi sổ
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp KKTX
Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho: NTXT (FIFO)
Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: được tính theo giá gốc
Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao theo đường thẳng
Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ
3.Một số phần hành kế toán chủ yếu:
3.1.Kế toán vốn bằng tiền:
3.1.1.Kế toán tiền mặt:
* Nội dung: Phản ánh tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt tại công ty một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các khoản vốn bằng tiền.
- Chứng từ kế toán sử dụng:
Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng, biên lai thu tiền, bảng kiểm kê quỹ…
- Tài khoản kế toán sử dụng:
TK 111 “ Tiền mặt ”
Và các TK liên quan khác như TK 141, TK 334 …
- Tổ chức nghiệp vụ thu tiền mặt:
Tại Công ty CP truyền thông INET việc thu tiền được tổ chức như sau:
Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền như: thu từ bán hàng, thu từ tài khoản tiền gửi, thu từ các khoản nợ vay, thu từ các khoản khác, kế toán thanh toán sẽ viết phiếu thu, chuyển cho thủ quỹ thu tiền và ký vào phiếu sau đó chuyển lại cho kế toán. Kế toán ghi sổ nghiệp vụ thu tiền rồi chuyển cho kế toán trưởng duyệt, sau đó chuyển lại cho kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán bảo quản, lưu giữ.
- Phương pháp kế toán:
VD: Ngày 10/12/2009 anh Nguyễn An hoàn nhập tiền tạm ứng với số tiền là 3.500.000 VND. Kế toán lập phiếu thu ( phụ lục 5 ) và định khoản:
Nợ TK 111 : 3.500.000
Có TK 141 : 3.500.000
3.1.2.Kế toán tiền gửi Ngân hàng:
- Chứng từ kế toán sử dụng:
Giấy báo nợ, giấy báo có, ủy nhiệm chi, chứng từ thanh toán qua ngân hàng…
- Tài khoản kế toán sử dụng:
TK 112 “ Tiền gửi ngân hàng ”
Và các TK liên quan khác như TK 131, TK 331 …
- Các nghiệp vụ liên quan đến Ngân hàng:
Kế toán tổng hợp có trách nhiệm giao dịch chính với Ngân hàng. Với các nghiệp vụ thanh toán qua Ngân hàng như: trả tiền khách hàng trong nước, trả tiền khách hàng nước ngoài, vay ngân hàng, rút tiền gửi về nhập quỹ, mở L/C… Kế toán lập chứng từ chi theo đúng mẫu của Ngân hàng, chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc duyệt chi và chuyển cho ngân hàng. Hàng tuần, kế toán lấy sổ phụ tại Ngân hàng và tiến hành vào sổ.
- Phương pháp kế toán:
VD: Ngày 21/12/2009, göi tiÒn vµo ng©n hµng sè tiÒn lµ 100.000.000 VND - phiếu nộp tiền ( phụ lục 6 ) - C«ng ty nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng vµ lËp ®Þnh kho¶n:
Nî TK 112 : 100.000.000
Cã TK111 : 100.000.000
3.2.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:
3.2.1.Kế toán tiền lương:
- Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương:
Hiện nay, Công ty INET áp dụng trả lương theo thời gian. Hàng tháng tiến hành tổng hợp tiền lương phải trả cho người lao động theo từng đối tượng sử dụng.
Tiền lương theo thời gian = Thời gian làm việc x Đơn giá lương thời gian
- Chứng từ kế toán sử dụng:
Bảng thanh toán tiền lương ( 02- LDTL )
Bảng thanh toán BHXH ( 03- LDTL )
Bảng thanh toán tiền thưởng ( 05- LDTL )
- Tài khoản kế toán sử dụng:
TK 334 “ Phải trả người lao động ”
Một số TK liên quan khác như TK 111, TK 641…
- Phương pháp kế toán:
VD ( phụ lục 7 ): Ngày 27/9/2009, Công ty trả lương cho Trung tâm dịch vụ bảo hành của Công ty, trong đó: Tiền lương trả cho các tổ kĩ sư là 41.500.000 VND, tiền lương trả cho tổ công nhân thuê ngoài là 10.800.000 VND. Kế toán hạch toán tiền lương như sau:
Nợ TK 641 : 10.800.000
Nợ TK 642 : 41.500.000
Có TK 334 : 52.300.000
3.2.2.Kế toán các khoản trích theo lương:
- Nội dung các khoản trích theo lương:
Dựa vào bảng thanh toán lương, kế toán tiến hành các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định của Nhà nước, cụ thể:
* Doanh nghiệp chịu 19% các khoản trích theo lương trong đó:
+BH...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement