Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dacian
#936432

Download miễn phí Báo cáo Thực tập: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

Phần I: Giới thiệu chung về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và phòng Đầu tư nước ngoài. 5

I. Giới thiệu chung về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 5

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 5

1.1 Giai đoạn bước đầu xây dựng Thủ đô XHCN và đấu tranh thống nhất đất nước ( 1955 – 1975 ) 5

1.2 Giai đoạn 10 năm xây dựng Thủ đô XHCN trong hòa bình và thống nhất đất nước ( 1976 – 1985 ). 6

1.3 Giai đoạn 25 năm đổi mới ( 1986- 2010 ): xóa bỏ cơ chế bao cấp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 6

2. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 11

2.1 Vị trí, chức năng 11

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội: 11

3. Bộ máy tổ chức quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 16

3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Sở 16

3.2 Các đơn vị, phòng ban thuộc Sở 18

II. Giới thiệu về phòng Đầu tư nước ngoài. 18

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng đầu tư nước ngoài. 18

2. Cơ cấu tổ chức. 20

Phần II: Tình hình hoạt động của Sở giai đoạn 2007-2009 và định hướng hoạt động cho năm 2010 21

1. Kết quả đạt được. 21

1.1 Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. 21

1.1.1 Công tác quy hoạch 21

1.1.2 Công tác điều hành kế hoạch KTXH, kế hoạch đầu tư. 22

1.1.3 Công tác thẩm định dự án đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước và công tác đấu thầu. 24

1.2 Công tác kinh tế đối ngoại. 25

1.2.1 Công tác đầu tư nước ngoài. 25

1.2.2 Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO). 25

1.2.3 Công tác xúc tiến đầu tư. 26

1.3 Công tác đăng ký kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 27

1.3.1 Công tác đăng ký kinh doanh. 27

1.3.2 Công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 27

1.4 Công tác thanh tra kế hoạch và đầu tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 28

1.5 Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách các chương trình kế hoạch của thành phố. 29

1.5.1 Xây dựng cơ chế, chính sách 29

1.5.2 Công tác tham mưu tổng hợp. 30

1.6 Công tác cải cách hành chính. 32

2. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân. 33

2.1 Những tồn tại, hạn chế. 33

2.2 Nguyên nhân. 34

3. Phương hướng, nhiệm vụ giải quyết chủ yếu của năm 2010. 35

3.1 Công tác quy hoạch. 35

3.2 Công tác quy hoạch – đầu tư. 35

3.3. Công tác đầu tư nước ngoài- Dự án ODA. 36

3.4 Đối với công tác đăng ký kinh doanh- Hỗ trợ doanh nghiệp 36

3.5 Công tác xây dựng cơ chế, chính sách. 36

3.6 Hoạt động xúc tiến đầu tư. 37

3.7 Công tác thanh tra, kiểm tra. 37

3.8 Công tác cải cách hành chính. 37

IV. Chuyên đề: Hoàn thiệc cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thủ đô Hà Nội. 37

KẾT LUẬN 41

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;
s) Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện chương trình cải cách hành chính đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở theo mục tiêu và nội dung cải cách hành chính của Trung ương và thành phố
t) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch và đầu tư thành phố;
u) Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố;
v) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
x) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao.
3. Bộ máy tổ chức quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Sở
Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Sở như sau:
Thanh tra
sở
Văn phòng
sở
Phòng KH tổng hợp
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phòng thẩm định DA
Phòng NN và PT nông thôn
sởSở
Phòng hợp tác và tài trợ quốc tế
sở
Phòng đầu tư nước ngoài
sở
Phòng ĐKKD số 1, 2, 3
Phòng QH phát triển KTXH
sở
Phòng KH và ĐT quận huyên
sở
Trung tâm xúc tiến ĐT Hà Nội
Phòng KH CN TM
DV
sở
Trung tâm hỗ trợ DN vừa và nhỏ
sở
Phòng KHPT hạ tầng đô thị
3.2 Các đơn vị, phòng ban thuộc Sở
Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội với chức năng chính là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Để đảm bảo hoạt động được diễn ra một cách nhịp nhàng thông suốt cần có các đơn vị phòng ban phụ trách từng mảng công việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội có 17 đơn vị phụ trách từng bộ phận công việc với chức năng và vai trò khác nhau. Các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội:
Văn phòng Sở
Phòng Kế hoạch Tổng hợp;
Phòng Thẩm định dự án;
Phòng Hợp tác và Tài trợ quốc tế;
Thanh tra Sở;
Phòng Kế hoạch Văn hóa- Xã hội;
Phòng Kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị;
Phòng Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội;
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội;
Phòng đầu tư nước ngoài;
Phòng đăng ký kinh doanh số 1;
Phòng đăng ký kinh doanh số 2;
Phòng đăng ký kinh doanh số 3;
Phòng kế hoạch Công nghiệp- Thương mại- Dịch vụ;
Phòng Kế hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Phòng Kế hoạch và đầu tư Quận, Huyện;
Trung tâm xúc tiến đầu tư Hà Nội.
II. Giới thiệu về phòng Đầu tư nước ngoài.
Phòng 302, Tòa nhà 16 Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 38260257.
Email: [email protected]
Phòng đầu tư nước ngoài là một đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, phòng đầu tư nước ngoài là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố. Sự ra đời của phòng đầu tư nước ngoài gắn liền với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Thủ đô Hà Nội.
1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng đầu tư nước ngoài.
a) Phối hợp với các đơn vị soạn thảo quy hoạch, kế hoạch, danh mục đầu tư các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của thành phố và cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định, kiến nghị việc điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
b) Tổng hợp kế hoạch về đầu tư trực tiếp nước ngoài; tổng hợp kiến nghị xử lý các vấn đề có liên quan đến chủ trương chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài; theo dõi tổng hợp đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố và đầu tư trực tiếp của các đơn vị thuộc thành phố ra nước ngoài gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư chung; cung cấp về thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định.
c) Chủ trì, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.
d) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác đăng ký – thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài cụ thể:
- Phối hợp cùng các đơn vị trong Sở thực hiện hướng dẫn các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố.
- Tham gia thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài để Sở trình UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư ( bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư ) theo quy định. Thông báo với chủ đầu tư về việc chưa hay không cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp dự án chưa hay không được chấp thuận.
- Theo dõi, quản lý chi nhánh, văn phòng thay mặt mở tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở chính tại các tỉnh, thành phố khác trong nước.
đ) Đầu mối phối hợp quản lý các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội và theo dõi, tham gia ý kiến đối với dự án đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội ra nước ngoài theo thẩm quyền quy định.
Làm đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện dự án, tổ chưc lại doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, giải quyết các vấn đề phát sinh và theo dõi hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài, làm đầu mối hòa giải tranh chấp liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài khi có yêu cầu, thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn đối với các dự án thuộc thẩm quyền. Tham gia với Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên đối với các dự án đầu tư nước ngoài hoạt động theo quy định pháp luật nằm trong khu- cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
e) Là đầu mối phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất thành phố tỏng hợp báo cáo thống kê về tình hình tiếp nhận, cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, hoạt động của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố.
Là đầu mối tổ chức, kiểm tra, theo dõi công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng về hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp luật
f) Phối hợp vơi Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác đầu tư nước ngoài; phối hợp thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc thẩm...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement