Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#936411 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN 3
1.1 Mục tiêu kiểm toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty kiểm toán AASC thực hiện 3
1.2. Đặc điểm kế toán các nghiệp vụ đầu tư tài chính dài hạn của khách hàng được kiểm toán có ảnh hưởng đến kiểm toán BCTC do Công ty AASC thực hiện 7
1.2.1 Khái quát đặc điểm chung của các khoản đầu tư tài chính dài hạn ảnh hưởng tới kiểm toán BCTC do công ty AASC thực hiện 7
1.2.2 Ảnh hưởng kế toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp khác nhau tới kiểm toán BCTC do công ty AASC thực hiện 9
1.3 Quy trình kiểm toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán AASC thực hiện 14
1.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 15
1.3.1.1 Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán 15
1.3.1.2 Lựa chọn đội ngũ kiểm toán viên 16
1.3.1.3 Ký kết hợp đồng kiểm toán 17
1.3.1.4 Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng được kiểm toán 18
1.3.1.5 Xác định mức trọng yếu 21
1.3.1.6 Thiết kế chương trình kiểm toán chi tiết 24
1.3.2 Thực hiện kiểm toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn do Công ty kiểm toán AASC thực hiện 28
1.3.2.1 Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ 28
1.3.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích 32
1.3.2.3 Thực hiện kiểm tra chi tiết 33
1.4 Kết thúc kiểm toán 48
CHƯƠNG 2:NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN 50
2.1 Những ưu điểm trong thực tế 50
2.1.1 Do các yếu tố khách quan 50
2.1.2 Do các yếu tố chủ quan 50
2.2 Những nhược điểm còn tồn tại 54
2.2.1 Do nhân tố khách quan 54
2.2.2 Do nhân tố chủ quan 55
2.3 Sự cần thiết đưa ra giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện 57
2.4 Một số giải pháp đề xuất 58
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
PHỤ LỤC
CHƯƠNG 1:
THỰC TRẠNG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

1.1 Mục tiêu kiểm toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn trong kiểm toán Báo cáo Tài chính do Công ty kiểm toán AASC thực hiện
Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, khoản 11 xác định:
“Mục tiêu kiểm toán Báo cáo Tài chính là giúp cho kiểm toán viên và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng Báo cáo Tài chính đó có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hay được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu hay không”.
Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và theo kết cấu tài khoản theo Quyết định 15 năm 2006 của Bộ Tài chính, các khoản đầu tư tài chính dài hạn bao gồm: đầu tư vào Công ty con; vốn góp liên doanh; đầu tư vào Công ty liên kết; đầu tư dài hạn khác (cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư khác). Đi kèm với các khoản mục này, kiểm toán viên (KTV) khi kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn cần chú trọng tới khoản mục dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn, một khoản mục có ý nghĩa với nhà đầu tư quan tâm tới rủi ro cũng như khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư của đơn vị.
Nắm được tính chất đa dạng của loại hình đầu tư kể trên nên khi tiến hành kiểm toán các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện, trưởng nhóm kiểm toán sẽ thực hiện lập danh sách các mục tiêu kiểm toán và phân nhiệm công việc cho trợ lý kiểm toán.
Cần chú ý thêm rằng tại Công ty kiểm toán AASC, các tài khoản thuộc cùng một nhóm tính chất hay nhóm đối ứng tài khoản sẽ do một KTV và một trợ lý thực hiện, trưởng nhóm kiểm toán chỉ thực hiện lập kế hoạch và xem xét giám sát công việc của các cá nhân trong nhóm đảm bảo thực hiện chương trình kiểm toán đúng tiến độ và là một phần của kiểm soát chất lượng trong soát xét 3 cấp. Ví dụ, các tài khoản tiền mặt, tiền gửi và khoản chi phí bán hàng, quản lý do một KTV thực hiện các khoản doanh thu, giá vốn hàng bán hàng hệ thống tài khoản trong tính giá thành sản phẩm do một KTV khác thực hiện…
Theo logic đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn sẽ do một KTV thực hiện và một trợ lý có kinh nghiệm tùy thuộc vào khối lượng công việc và mức độ phức tạp (trọng yếu) của khoản mục được kiểm toán.
Các mục tiêu do trưởng nhóm kiểm toán lập và đưa cho KTV phụ trách nhóm khoản mục này chỉ là các mục tiêu kiểm toán chung còn việc xây dựng các mục tiêu kiểm toán đặc thù sẽ do người đảm nhận chi tiết xây dựng và ghi lại trên giấy tờ làm việc của Công ty kiểm toán AASC. Sở dĩ có sự chia tách trong xây dựng mục tiêu kiểm toán tại AASC là vì trưởng nhóm dựa vào loại hình kinh doanh của đơn vị, dựa vào hồ sơ kiểm toán năm trước (nếu đó là khách hàng cũ) hay dựa vào cam kết của nhà quản lý đơn vị được kiểm toán cũng như phán đoán chủ quan, dựa vào thông tin thu thập được về khách hàng đưa ra. Đối với mục tiêu kiểm toán đặc thù, do tính chất, khối lượng phát sinh của công việc hay mục đích sử dụng số liệu mà mục tiêu kiểm toán đặc thù của Công ty kiểm toán AASC đối với các khoản đầu tư tài chính thay đổi theo năm kiểm toán đối với cùng một khách hàng.
Ví dụ, mục tiêu kiểm toán chung được xây dựng dựa theo đánh giá qui trình kế toán.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1022345 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement