Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sinner_blog
#936404

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG PHONG 5

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 5

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 6

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 15

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 17

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 23

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng 23

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán 24

1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 27

1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán 28

1.5.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG PHONG 33

2.1. Đặc điểm quản lý và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 33

2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty 33

2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty 34

2.1.3. Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty 36

2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 39

2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 41

2.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty 53

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG PHONG 58

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 58

3.1.1. Những ưu điểm 58

3.1.2. Những tồn tại 61

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong 62

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


định tiêu thụ.
Hạch toán chi tiết và tổng hợp chi phí phát sinh, tính giá thành cho từng sản phẩm.
Doanh thu phải đựợc theo dõi chi tiết cho từng loại hình kinh doanh. Trong từng loại doanh thu phải chi tiết cho từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, chính xác kết qủa kinh doanh theo yêu cầu quản lý tài chính và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Đồng thời tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác và đầy đủ kịp thời giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng.
Kế toán thuế:
Theo dõi báo cáo thuế của Công ty cũng như tình hình thực hiện trách nhiệm với nhà nước.
Thủ quỹ:
Hàng ngày, căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi, thủ quỹ tiến hành thực thu, thực chi và cập nhật vào sổ quỹ tiền mặt số tiền thu, chi trong ngày.
Cuối ngày chuyển sổ quỹ qua kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để đối chiếu và lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt.
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong
Chính sách kế toán áp dụng
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong áp dụng chế độ kế toán ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 9 năm 2006. Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty đều được quy định cụ thể như sau:
Kỳ kế toán áp dụng trong Công ty là kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam (VND).
Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty là hình thức “Nhật ký chung”. Mở Sổ Cái định kỳ một năm, định kỳ ghi Sổ Cái là một tháng. Sổ, thẻ kế toán chi tiết được mở theo dõi chi tiết từng đối tượng có liên quan tới nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng tài khoản tương ứng.
Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá thực tế mua hàng và chi phí vận chuyển phát sinh.
Phương pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
Phương pháp đánh giá hàng tồn kho: Phương pháp giá thực tế đích danh.
Các tài khoản sử dụng để hạch toán: TK 152, TK 153, TK 156, chi tiết theo từng nguyên vật liệu; TK 154, chi tiết theo từng khách hàng...
Phương pháp khấu hao tài sản cố định áp dụng: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định qua suốt thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:
Máy móc thiết bị 3 – 10 năm
Thiết bị, công cụ quản lý 3 – 8 năm
Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty sử dụng phương pháp trực tiếp trong việc tính thuế GTGT.
Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán
Tổ chức chứng từ là giai đoạn đầu tiên để thực hiện ghi sổ và lập báo cáo, do đó tổ chức chứng từ nhằm mục đích giúp quản lý có được thông tin kịp thời chính xác đầy đủ để đưa ra quyết định kinh doanh. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho việc mã hoá thông tin và vi tính hoá thông tin và là căn cứ để xác minh nghiệp vụ, căn cứ để kiểm tra kế toán và là cơ sở để giải quyết các tranh chấp kinh tế. Công ty đã đăng ký sử dụng hầu hết các chứng từ trong hệ thống chứng từ kế toán thống nhất do Bộ Tài chính ban hành:
Bảng 1.3: Chứng từ sử dụng tại Công ty
STT
TÊN CHỨNG TỪ
SỐ HIỆU
I- Lao động tiền lương
1
Bảng chấm công
01a-LĐTL
2
Bảng chấm công làm thêm giờ
01b-LĐTL
3
Bảng thanh toán tiền lương
02-LĐTL
4
Bảng thanh toán tiền thưởng
03-LĐTL
5
Giấy đi đường
04-LĐTL
6
Phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành
05-LĐTL
7
Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
06-LĐTL
8
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài
07-LĐTL
9
Hợp đồng giao khoán
08-LĐTL
10
Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
09-LĐTL
11
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
10-LĐTL
12
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
11-LĐTL
II- Hàng tồn kho
1
Phiếu nhập kho
01-VT
2
Phiếu xuất kho
02-VT
3
Biên bản kiểm nghiệm NVL, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
03-VT
4
Phiếu báo NVL còn lại cuối kỳ
04-VT
5
Biên bản kiểm kê NVL, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
05-VT
6
Bảng kê mua hàng
06-VT
7
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
07-VT
III- Bán hàng
1
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi
01-BH
2
Thẻ quầy hàng
02-BH
IV- Tiền tệ
1
Phiếu thu
01-TT
2
Phiếu chi
02-TT
3
Giấy đề nghị tạm ứng
03-TT
4
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
04-TT
5
Giấy đề nghị thanh toán
05-TT
6
Biên lai thu tiền
06-TT
7
Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
07-TT
8
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)
08a-TT
9
Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)
08b-TT
10
Bảng kê chi tiền
09-TT
V- Tài sản cố định
1
Biên bản giao nhận TSCĐ
01-TSCĐ
2
Biên bản thanh lý TSCĐ
02-TSCĐ
3
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
04-TSCĐ
4
Biên bản kiểm kê TSCĐ
05-TSCĐ
5
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
06-TSCĐ
Quy trình luân chuyển chứng từ:
Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị, Kế toán Công ty tiến hành định khoản, phản ánh nghiệp vụ trên chứng từ theo hệ thống ghi sổ kế toán tại đơn vị.
Nội dung của việc tổ chức ghi sổ kế toán bao gồm:
Phân loại chứng từ kế toán theo các phần hành theo đối tượng.
Định khoản các nghiệp vụ trên chứng từ.
Ghi sổ các chứng từ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
Trong năm tài chính, chứng từ được bảo quản tại kế toán phần hành.
Khi báo cáo quyết toán được duyệt, các chứng từ được chuyển vào lưu trữ.
Hủy chứng từ: Chứng từ được hủy sau một thời gian quy định cho từng loại.
Các giai đoạn trên của chứng từ kế toán có quan hệ mật thiết với nhau mà bất cứ một chứng từ nào cũng phải trải qua. Đây là quy trình luân chuyển chứng từ mà Kế toán Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong thực hiện rất chặt chẽ và hiệu quả.
Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán
Trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định số QĐ 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2001. Sau đó chuyển thành hệ thống tài khoản kế toán quy định trong quyết định 48/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2006.
Để vận dụng có hiệu quả và linh động, công ty đã xây dựng cho mình một hệ thống tài khoản kế toán riêng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể. Công ty đã mở chi tiết một số tiểu khoản theo từng đối tượng liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
Cụ thể các tài khoản 152, 153:
TK 152: Nguyên vật liệu, được mở chi tiết theo từng loại nguyên vật liệu:
152G: Gỗ.
152X: Xi măng.
152S: Sơn.
152K: Kính.
1528: Nguyên vật liệu khác.
Mỗi tài khoản chi tiết lại được mở chi tiết theo từng loại.
TK 153: Công cụ, dụng cụ, được mở chi tiết theo từng loại công cụ dụng cụ:
1531: Máy nén khí.
1532: Máy khoan, chà, cưa, mài, bào.
1534: Máy cưa sọc 4324 & 5800.
1535: Máy khoan HR2022.
1538: Máy cắt nhôm GWS 6-100.
1539: Máy mài.
15310: Máy cưa đĩa 5800NB.
...
Tổ chức vận dụng sổ kế toán
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phong tổ chức hạch toán kế toán theo hình thức Nhật ký chung với đặc trưng cơ bản là: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo một t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement