Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jorel
#936388 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHÂU SÂN BAY QUỐC TẾ (SBQT) NỘI BÀI 3
1. Giới thiệu tổng quan về Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 3
1.3. Tổ chức bộ máy của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 4
1.4. Các loại hình xuất nhập khẩu chủ yếu Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 4
1.5. Kết quả thực hiện các mặt công tác tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 6
2. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 8
2.1. Giới thiệu về hàng nhập đầu tư 8
2.1.1. Khái niệm và tính chất 8
2.1.2. Các loại hàng nhập đầu tư 8
2.2. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng nhập đầu tư 10
2.2.1. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng nhập đầu tư không được miễn thuế 10
2.2.2. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng nhập đầu tư được miễn thuế 13
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đẩu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 15
3.1. Các nhân tố thuộc Chi cục hải quan Nội Bài 15
3.2. Các nhân tố ngoài Chi cục 17
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 20
1. Tình hình nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 20
2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 24
2.1. Thực hiện các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 24
2.2. Quy trình thủ tục hải quan với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 28
2.3. Phối hợp giữa các bộ phận trong công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 39
2.4.Các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 41
3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 43
3.1. Ưu điểm 43
3.2. Tồn tại 44
3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 46
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI 48
1. Cơ sở đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 48
1.1. Định hướng hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Ngành, của Cục hải quan TP Hà Nội và của Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 48
1.2. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư 50
1.3. Mục tiêu về quản lý hàng nhập đầu tư trong thời gian tới 51
2. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 52
2.1. Giải pháp đối với doanh nghiệp 52
2.1.1. Nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật hải quan 53
2.1.2. Tích cực góp phần triển khai hải quan điện tử 54
2.1.3. Nâng cao hiệu quả trong quá trình làm thủ tục hải quan 55
2.2. Giải pháp đối với hoạt động của Chi cục hải quan 55
2.2.1. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan hữu quan 55
2.2.2. Hoàn thiện hiện đại hóa hải quan ở Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài 57
2.2.3. Chính sách cán bộ 58
KẾT LUẬN 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
LỜI MỞ ĐẦU

Tăng cường đẩy mạnh đầu tư luôn là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Bởi đầu tư làm tăng nguồn vốn cho kinh doanh, sản xuất; tạo việc làm mới; tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, phương pháp quản lý mới; đóng góp vào ngân sách nhà nước và tăng trưởng GDP; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện cán cân thanh toán; nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế…Với rất nhiều vai trò quan trọng như vậy, để thực hiện việc phát triển đầu tư, phải có nhiều biện pháp đồng bộ và sự phối hợp thực hiện của nhiều cơ quan ban ngành từ Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương. Không đứng ngoài nhiệm vụ chung đó, ngành Hải quan đóng vai trò quan trọng thực hiện các chính sách hàng hóa và chính sách thuế, các công chức hải quan được coi như “chiến sĩ an ninh trên mặt trận kinh tế”. Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư là một nhiệm vụ công tác của ngành Hải quan nói chung và Chi cục hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế (SBQT) Nội Bài nói riêng. Đây là một loại hình mới và phức tạp, có nhiều vướng mắc trong thực hiện và dễ xảy ra gian lận. Vì vậy trong quá trình thực tập tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài, tui lựa chọn chuyên đề “Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Chuyên đề nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình hoạt động tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài; quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng nhập đầu tư, các ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện, phân tích các nhân tố liên quan, và đưa ra các giải pháp cho hoạt động quản lý hải quan đối với hàng nhập đầu tư tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài. Đề tài đã chọn được tìm hiểu thông qua một số phương pháp: phép biện chứng duy vật, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh, suy luận…trên cơ sở phạm vi tìm hiểu là tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài và đề cập tới những vấn đề được coi là cơ bản liên quan đến hàng hóa đầu tư nhập khẩu. Qua chuyên đề này hy vọng sẽ giúp người đọc hiểu được quy trình thủ tục đối với hàng nhập đầu tư và hoạt động hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài một cách tổng quát và trung thực nhất. Chuyên đề gồm 3 phần:
Chương I: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHÂU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.
Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP ĐẦU TƯ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.
Chuyên đề là sự nỗ lực tìm tòi, phân tích các văn bản pháp luật liên quan, sự quan sát, thực hành thực tế và tham khảo ý kiến trực tiếp của rất nhiều các cán bộ công chức hải quan tại Chi cục. Đặc biệt có sự giúp đỡ rất tận tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Quang Huy, giảng viên hướng dẫn đề tài này. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian thực tập, hiểu biết cá nhân còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự cảm thông của người đọc. Xin gửi lời Thank chân thành, sâu sắc nhất và lời chúc sức khỏe, thành công tới tất cả các cán bộ công chức hải quan Chi cục hải quan cửa khẩu SBQT Nội Bài, đặc biệt là các Lãnh đạo Chi cục và các cán bộ nhân viên Đội thủ tục hàng hóa nhập và thầy giáo ThS. Nguyễn Quang Huy, đã giúp đỡ tui hoàn thành tốt chuyên đề này!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005098 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement