Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nana_InLove
#936383

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác quản lý đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5 3

I. Thông tin chung 3

1.Tên công ty: 3

2. Hình thức pháp lý: 3

3. Địa chỉ giao dịch: 4

4. Ngành nghề kinh doanh: 4

5. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 5

II. Đặc điểm kinh tế, kĩ thuật chủ yếu của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 7

1. Đặc điểm về thị trường 7

1.1 Đặc điểm thị trường cung ứng các yếu tố sản xuất sản phẩm xây dựng và ảnh hưởng của chúng tới công tác quản lý đội xây dựng 7

1.1.1 Đặc điểm về thị trường lao động: 7

1.1.2 Đặc điểm thị trường vật tư, máy móc thiết bị xây dựng: 10

1.2 Đặc điểm về thị trường sản phẩm xây dựng: 12

2.1.1 Nhu cầu về sản phẩm xây dựng 12

2.1.2 Hình thức cạnh tranh: 16

1. Đặc điểm về sản phẩm xây dựng ảnh hưởng tới công tác quản lý đội. 17

2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản trị trong công ty 20

3.1 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 20

3. Đặc điểm về quy trình xây dựng: 23

4.1 Quy trình thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 23

4.2 Tổ chức quản lý quy trình thi công công trình xây dựng 23

4. Đặc điểm về nguồn vốn của công ty ảnh hưởng tới công tác quản lý đội xây dựng 24

5. Đặc điểm về vật tư, thiết bị máy móc xây dựng: 26

7. Đặc điểm về lao động 27

7.1 Cơ cấu lao động hiện nay: 27

7. 3. Tình hình khen thưởng và kỷ luật lao động: 29

7. 4. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty: 29

PHẦN 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5 31

I. Thực trạng tổ chức đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 31

1. Vị trí vai trò của đội xây dựng: 31

1.1 Cơ sở hình thành: 31

1.2 Điều kiện hình thành đội xây dựng: 32

1.3 Mô hình đội xây dựng: 33

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành các đội xây dựng 34

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của đội xây dựng 36

2.1 Vai trò đội xây dựng trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 36

2.1.1 Vai trò tạo lợi nhuận: 36

2.1.2 Vai trò thực hiện quá trình thi công. 37

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của đội xây dựng: 38

2. Đánh giá công tác tổ chức đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 39

2.1 Thành tựu và nguyên nhân: 39

2.2 Hạn chế và nguyên nhân: 41

II. Thực trạng công tác quản lý đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5: 43

1. Thực trạng công tác quản lý kế hoạch: 43

1.1 Công tác kế hoạch tổng hợp: 43

1.2 Kế hoạch tiến độ tác nghiệp 46

2. Thực trạng công tác quản lý vật tư, thiết bị, xe máy thi công 47

2.1 Thực trạng công tác định mức sử dụng vật liệu xây dựng 47

2.2 Thực trạng công tác mua sắm vật liệu xây dựng 48

2.3 Thực trạng công tác sử dụng vật tư xây dựng tại công trường thi công 51

2.3 Công tác thanh quyết toán vật tư xây dựng 53

3. Thực trạng công tác quản lý lao động tại các đội xây dựng 54

3.1 Công tác quản lý số lượng và chất lượng lao động tại các đội xây dựng 54

3.2 Thực trạng công tác quản lý tiền lương và trợ cấp lao động 56

3.2.1 Tiền lương nhân công trực tiếp: 57

3.2.2 Tiền lương gián tiếp: 57

3.3 Thực trạng công tác an toàn và bảo hộ lao động. 58

4. Thực trạng công tác hạch toán kế toán 60

5. Thực trạng công tác quản lý kĩ thuật 61

6. Thực trạng công tác quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, thiết bị văn phòng: 63

6. Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các đội xây dựng 65

III. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 67

1. Những thành tựu đạt được: 67

2. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại: 69

PHẦN 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5 72

I. Đánh giá cơ hội và thách thức của công ty 72

1. Cơ hội: 72

2. Thách thức: 73

II. Định hướng phát triển đội xây dựng của công ty trong những năm tới 73

1. Mục tiêu phát triển của công ty: 73

2. Mục tiêu phát triển đội xây dựng: 74

III. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 74

1. Hoàn thiện quản lý đội xây dựng bằng cách khoán chi phí công công trình: 74

1.1 Quy trình giao khoán: 75

1.2 Căn cứ lựa chọn đội giao khoán 76

1.3 Áp dụng khoán chi phí công trình xây dựng: 76

1.4 Giải pháp hoàn thiện công tác giao khoán: 78

2. Các giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác quản lý đội xây dựng 79

2.1 Nâng cao trình độ của các cán bộ quản lý tại đội xây dựng 79

2.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức đội xây dựng phù hợp hơn. 80

2.3 Hoàn thiện công tác tổ chức giám sát kĩ thuật và quản lý chất lượng công trình xây dựng 81

KẾT LUẬN 83

PHỤ LỤC 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các đội xây dựng chịu trách nhiệm hoàn toàn trước công ty và chủ đầu tư về chất lượng công trình và tiến trình thi công. Tuy nhiên, các đội xây dựng chưa được chủ động tìm kiếm chủ đầu tư mà phải thông qua hoạt động của các phòng ban trong công ty. Điều này không những làm hạn chế năng lực của đội xây dựng mà còn giới hạn thị trường kinh doanh của công ty.
Mô hình quản lý trực tuyến chức năng chỉ phù hợp với mô hình công ty nhỏ, việc điều hành đơn giản và trực tiếp. Tuy nhiên với chiến lược mở rộng kinh doanh đặc biệt là mở rộng ngành nghề kinh doanh mới, thì mô hình tổ chức này mang lại nhiều khó khăn cho công ty. Việc quản lý trực tuyến làm giảm tốc độ truyền tải thông tin qua các cấp quản trị. Các vấn đề xuất phát từ đội thi công sẽ rất khó xử lý nếu phải chờ lệnh chỉ đạo trực tiếp từ ban lãnh đạo công ty. Ngoài ra, các công trình luôn cách xa địa điểm công ty, điều này gắn hoạt động quản lý của công ty với đội xây dựng khá khó khăn. Công ty cần chuyển đổi mô hình quản lý.
Việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng công trình từ ISO 9001-2000 sang ISO 9001-2008 còn chậm trễ và chưa đạt hiệu quả thích thực. Nguyên nhân là do cán bộ công nhân viên trong công ty chưa thực sự nắm rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng trên. Nguyên nhân đó cũng là do mô hình tổ chức trực tuyến chức năng của công ty còn khá nhiều bất cập. Luồng thông tin về chuyển đổi cũng như các quyết định của ban lãnh đạo từ ban lãnh đạo đến với cán bộ công nhân viên tại đội xây dựng phải đi qua một quãng đường dài và ngược lại thông tin phản hồi từ cán bộ công nhân viên ở đội đến với ban lãnh đạo còn nhiều cản trở.
Thứ hai là hạn chế của mô hình tổ chức chuyên môn hóa đội xây dựng của công ty. Hiện nay, công ty đã chuyên môn hóa các đội xây dựng theo lĩnh vực kinh doanh và địa bàn kinh doanh nhất định. Điều này mang lại thuận lợi cho công ty khi thực hiện nhiều hơn các công trình tương đương nhau. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua và trong tương lai với mục tiêu mở rộng thị trường từ miền bắc vào nam và mở rộng sang thị trường quốc tế khó thực hiện được. Đồng thời với đó là việc mở rộng sản phẩm kinh doanh, công ty phải tổ chức đội đa năng, thực hiện được hầu hết các công trình với yêu cầu kĩ thuật, mỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên việc này không phải chỉ trong thời gian ngắn có thể thay đổi được. Công ty đã đạt được các thành tựu lớn, đã thành công trong thi công các công trình thủy lợi, một sản phẩm mới của công ty năm 2008, tuy nhiên số công trình vẫn hạn chế ở con số 18 công trình và vốn đầu tư chưa cao.
Thứ ba, với sự di chuyển thường xuyên của các đội xây dựng, mô hình khung khá phù hợp tuy nhiên mỗi công trình xây dựng khác nhau yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật khác nhau. Mô hình khung của công ty được áp dụng trong cơ cấu đội xây dựng từ năm 2003 với 3 đội xây dựng cơ bản. Mặc dù thành công trong nhiều công trình nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc áp dụng mô hình tổ chức đội này. Khó khăn lớn nhất là việc tuyển chọn và quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên thích hợp với các yêu cầu khác nhau của các công trình khác nhau. Sự không đồng đều về trình độ văn hóa của dân cư của các vùng miền khác nhau trên đất nước là nguyên nhân dẫn đến chất lượng công nhân tại các vùng khác nhau là tương đối khác nhau. Công ty hiện nay đang hoạt động chủ yếu ở địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng gần kề, tuy nhiên với thị trường vùng sâu vùng xa vẫn được công ty tham gia nhiều. Những vùng miền đó cần thiết luân chuyền công nhân rất cao và việc quản lý nhân công cũng rất phức tạp. Ngoài ra, mô hình khung rất phù hợp với sự di chuyển liên tục tuy nhiên nếu mở rộng thị trường sang thị trường quốc tế thì việc thuê mướn lao động nước ngoài làm việc là việc khó thực hiện. Điều này, yêu cầu cần một sự chuyển biến khá lớn và sự hoàn thiện cơ cấu đội phù hợp hơn.
II. Thực trạng công tác quản lý đội xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5:
Thực trạng công tác quản lý kế hoạch:
1.1 Công tác kế hoạch tổng hợp:
Tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 các kế hoạch hoạt động được phân chia thành 2 loại là kế hoạch tổng hợp và kế hoạch tiến độ tác nghiệp. Trong đó kế hoạch tổng hợp là kế hoạch bao trùm kể từ khi bắt đầu khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn thiện bàn giao công trình cho bên chủ đầu tư. Ở công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 kế hoạch tổng hợp do ban lãnh đạo cùng các phòng ban chức năng thực hiện rồi bàn giao cho từng đội xây dựng thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở từng công trình cụ thể.
Kế hoạch tổng hợp là kế hoạch mang tính tổng thể được phòng kĩ thuật và phòng kế hoạch dự thầu xây dựng làm cơ sở cho các cán bộ quản lý tại các đội xây dựng ở công trường thi công xây dựng kế hoạch thi công tác nghiệp và quản lý quá trình thi công hiệu quả. Như vậy, có thể nói kế hoạch tổng tiến độ thi công giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác xây dựng kế hoạch tổng hợp vẫn chưa thực sự có sự thống nhất. Kế hoạch tổng tiến độ thi công và kế hoạch tiến độ tác nghiệp không cùng một chủ thể xây dựng là chưa hợp lý. Bởi vì những yêu cầu kĩ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình được xác định trong bảng thiết kế thi công phải được hiểu rõ ràng, minh bạch và có thể phân tích được. Làm được như vây, thì việc xây dựng kế hoạch thi công tác nghiệp mới có cơ sở và thực hiện được công trình đảm bảo tiến độ thi công thích hợp.Hiện nay, công ty quản lý tiến độ thi công các công trình xây dựng thông qua kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh qua từng quý và từng công trình xây dựng cụ thể.
Sơ đồ 05 : Quy trình quản lý đội xây dựng
tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5
Tiếp nhận kế hoạch tổng tiến độ thi công (hay kế hoạch tổng hơp)
Lập kế hoạch tiến độ tác nghiệp
Phân công, giao từng hạng mục công trình tới từng đội xây dựng
Từng đội xây dựng quản lý quá trình thi công từng hạng mục được phân công
Quản lý công tác nghiệm thu, quyết toán công trình xây dựng
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TY
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Các kế hoạch được thực hiện thông qua sự kiểm soát và đôn đốc của chỉ huy trưởng công trường và các đội trưởng đội xây dựng. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của công ty là: Chỉ tiêu giá trị xây lắp, chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu lao động và tiền lương,.. Ngoài ra còn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của quá trình thi công được đánh giá trực tiếp bởi các đội trưởng đội xây dựng thông qua quyết định của ban lãnh đạo.
Bảng 06: Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giao khoán cho các đội trong năm 2010
Tên đội xây dựng
Giá trị xây lắp (tr.đ)
Giá trị doanh thu (tr.đ)
Thuế giá trị gia tăng ( tr.đ)
Bảo hiểm xã hội (tr.đ)
Bảo hiểm y tế (tr.đ)
Số lao động bình quân (người)
Thu nhập bình quân người/tháng (ngđ)
Đội thi côn...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement