Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Shiloh
#936269

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3

GIAO THÔNG 6 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6: 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6: 6

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 7

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ phần Đầu tu Xây dựng Giao thông 6. 10

1.4.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10

1.4.2.Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 12

PHẦN 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 6 19

2.1. Đặc điểm ,phân loại và tình hình sử dụng VL, CCDC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6: 19

2.1.1.Đặc điểm vật liệu công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 19

2.1.2. Phân loại vật liệu, công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dụng Giao thông 6 20

2.2. Đánh giá vật liệu ,công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 21

2.2.1. Đánh giá VL, CCDC nhập kho: 21

2.2.2. Đánh giá VL, CCDC xuất kho: 24

2.3. Kế toán chi tiết VL, CCDC ở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6: 26

2.3.1.Thủ tục chứng từ. 26

2.4.Kế toán tổng hợp VL, CCDC 36

2.4.1. Tài khoản sử dụng: 36

2.4.2. Phương pháp hạch toán: 36

PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO 53

THÔNG 6 53

3.1. Những ưu điểm và hạn chế của công tác kế toán vật liệu,công cụ dụng dụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6: 53

3.1.1.Những Ưu điểm: 53

3.1.2.Những Hạn chế: 53

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán vật liệu ,công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 54

3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o cáo Kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B02-DNN
+ Bản Thuyết minh Báo cáo Tài chính - Mẫu số B09-DNN
1.4.2.3.Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất do Bộ Tài Chính ban hành.
- Các tài khoản kế toán mà công ty sử dụng bao gồm:
+ Tài khoản loại 1:TK 111, 112, 131, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 151, 152, 153, 154, 156.
+ Tài khoản loại 2: TK 211, 214, 222, 228.
+ Tài khoản loại 3: TK 311, 331, 333, 335, 336, 338, 341, 351.
+ Tài khoản loại 4: TK 411, 414, 421,431.
+ Tài khoản loại 5: TK 511, 515.
+ Tài khoản loại 6: TK 621, 623, 627, 632, 641, 642.
+ Tài khoản loại 7: TK 711
+ Tài khoản loại 8: TK 811
+ Tài khoản loại 9: TK 911
Và các tài khoản ngoài bảng khác.
1.4.2.4.Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 6 có chế độ sổ tài khoản kế toán tập trung tại phòng Kế toán và có hệ thống sổ kế toán duy nhất và cho một kỳ kế toán năm là hình thức Nhật ký chung.
Sổ kế toán của Công ty bao gồm :
-Sổ tỏng hợp :Sổ cái
-Sổ chi tiết : Các sổ chi tiết ,các thẻ kế toán chi tiết ,phiếu ghi sổ .
Việc ghi sổ kế toán được thiết kế thực hiện trên máy tính theo một phần mềm có sẵn được vận dụng phù hợp với hoạt động của công ty
Sổ kế toán được mở vào đầu kỳ kế toán năm việc ghi chép sổ khóa sổ chữa sổ được thực hiện theo đúng quy định về mở, ghi chép ,khóa sổ và chữa sổ tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Căn cứ vào số lượng tài khoản cũng như quy mô ,đẳc điểm hoạt động của công ty ,hình thức kế toán Nhật ký chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 6 được thực hiện như sau:
Nhật ký chung
Chứng từ gốc
Bảng kê chứng từ gốc
Sổ Cái
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Ghi hàng ngày :
Ghi cuối tháng hay định kỳ:
Quan hệ đối chiếu :
Sơ đồ 05: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung của Công ty
1.4.2.5.Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán.
Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 6 được lập theo niên độ một năm tài chính kế toán
Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:
-Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- DN
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03- DN
-Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09- DN
Báo cáo tài chính lập cho cơ quan thuế phải lập và kèm theo các phụ biểu sau:
-Bảng cân đối tài khoản ( Bảng cân đối phát sinh)
-Quyết toán thuế GTGT (thuế VAT)
-Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
-Tờ khai chi tiết doanh thu ,chi phí ,thu nhập
-Tờ khai thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước
Nội dung hình thức phương pháp tính toán các chỏ tiêu được áp dụng theo chế độ kế toán của quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính ,các báo cáo tài chính được nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh ,cơ quan thống kê ,cơ quan thuế.
PHẦN 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 6
2.1. Đặc điểm ,phân loại và tình hình sử dụng VL, CCDC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6:
2.1.1.Đặc điểm vật liệu công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 là một Công ty Xây dựng cơ bản có quy mô lớn, chủ yếu là xây dựng các công trình hình thành nên tài sản cố định, có thời gian sử dụng lâu dài, chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, khí hậu... Do đó, để đảm bảo chất lượng cho công trình, Công ty phải sử dụng những VL, CCDC có chất lượng cao, chống chịu được với thời tiết như nắng, gió, mưa bão... Như vậy, đòi hỏi phải có nguồn cung cấp VL kịp thời, đều đặn, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Do vậy, việc tổ chức quản lý từ khâu thu mua, bảo quản và sử dụng VL, CCDC là rất cần thiết và cũng tương đối khó khăn đối với cán bộ quản lý, kế toán VL, CCDC, không những phải có trình độ mà còn phải có trách nhiệm cao trong công việc.
Hơn nữa, VL, CCDC sử dụng để xây dựng các công trình ở đây có những loại rất dễ hư hỏng do tác động của thời tiết như: xi măng, sắt thép... cần được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để tránh bị hút ẩm xi măng sẽ vón cục (xi măng hỏng), sắt thép sẽ bị gỉ (ôxi hoá), khi sử dụng sẽ làm hư hỏng công trình. Vì vậy, cần có kho tàng bến bãi đầy đủ tiêu chuẩn để đảm bảo cho việc bảo quản cất giữ VL, CCDC.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6, chi phí VL thường chiếm từ 60% đến 70% trong tổng giá trị sản phẩm. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông 6 đã luôn chú trọng tới việc quản lý VL, CCDC từ khâu thu mua vận chuyển, nhập kho cho tới khi xuất dùng và cả trong quá trình thi công tại hiện trường để đảm bảo cho việc quản lý VL được chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm nhằm giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm. Và như chúng ta đã biết, sản phẩm của Công ty là những công trình xây dựng cơ bản. Do vậy, tuỳ theo từng công trình mà cần có những VL, CCDC cho phù hợp, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Chính vì thế, VL, CCDC không nhập về công ty mà khi công trình thi công thì lập kho ngay tại công trình, tổ chức quản lý, bảo quản VL, CCDC tại địa bàn xây dựng cho thuận tiện, đỡ mất công vận chuyển, bốc dỡ...
Tuy nhiên, kế toán của Công ty vẫn phải theo dõi sát sao về việc sử dụng VL, CCDC cho từng công trình để tránh tình trạng lãng phí VL, CCDC.
2.1.2. Phân loại vật liệu, công cụ công cụ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dụng Giao thông 6
Để giúp cho công tác hạch toán kế toán một cách chính xác VL, CCDC gồm rất nhiều thứ, nhiều loại; kế toán VL, CCDC đã tiến hành phân loại VL theo công dụng của từng thứ VL đối với quá trình sản xuất. Nhìn chung, VL của Công ty được phân loại như sau:
- Nguyên liệu, vật liệu chính là đối tượng lao động chủ yếu của Công ty khi tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Nguyên vật liệu chính là cơ sở chủ yếu cấu thành nên thực thể của sản phẩm (các công trình xây dựng cơ bản). Nó bao gồm: gạch, cát, sỏi, sắt thép...
- Vật liệu phụ: tuy không cấu thành nên thực thể của sản phẩm nhưng nó có những tác dụng nhất định và cần thiết cho quá trình sản xuất của Công ty như hoa văn thạch cao để trang trí...
- Nhiên liệu: xăng, dầu để chạy máy nổ, máy trộn bê tông, xe vận tải, máy xúc...
- Phụ tùng thay thế: là những phụ tùng để thay thế khi sửa chữa máy móc như dây curoa, sàng dùng để sàng cát...
- Phế liệu thu hồi: sắt thép, gạch cát dư thừa...
- Công cụ công cụ của Công ty không nhiều lắm, nó chỉ bao gồm quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hiểm, giàn giáo, các công cụ nhào trộn bê tông hàng ngày như cuốc, xẻng, dao xây...
Kế toán tiến hành khai báo ban đầu về vật tư như sau:
Mã hoá đối tượng quản lý:
STT
Mã vật tư
Tên vật tư
ĐVT
11
Đ01
Đá 1x2
Khối
12
Đ02
Đá 2x4
Khối
...
...
...
23
DAU04
Dầu máy (HĐ40)
Lít
...
...
...
...
...
...
127
TH16
Thép phi16
Kg
TH6
Th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement