Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Grantland
#936266 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3
I. XUẤT KHẨU 3
1. Khái niệm 3
2. Các hình thức xuất khẩu 3
2.1 Xuất khẩu trực tiếp 3
2.2 Xuất khẩu gián tiếp 3
2.3 Buôn bán đối lưu 4
2.4 Gia công quốc tế 4
2.5 Tái xuất khẩu 4
2.6 Xuất khẩu theo Nghị định thư 4
3. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 5
3.1 Xuất khẩu tạo ra nguồn thu ngoại tệ. 5
3.2 Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH - HĐH) đất nước. 5
3.3 Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH. 5
3.4 Xuất khẩu góp phần giải quyết việc làm cho xã hội và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế trong quan hệ thương mại quốc tế. 6
3.5 Xuất khẩu là cơ sở để thực hiện phương châm đa dạng hoá và đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại của Đảng. 6
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 7
1. Luật pháp 7
2. Hệ thống các chính sách và công cụ kinh tế 8
2.1 Thuế quan hay thuế xuất nhập khẩu 8
2.2 Hạn ngạch (Quota) 9
2.3 Hàng rào phi thuế quan 9
2.4 Trợ cấp xuất khẩu 9
3. Công nghiệp 9
4. Đặc điểm kinh tế - xã hội 10
5. Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ sau khi Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kì có hiệu lực 11
III. KINH NGHIỆM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 13
1. Trung Quốc 13
2. Hàn Quốc 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 16
I. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN MỸ 16
1. Thị trường tôm tại Mỹ 17
2. Thị trường cá da trơn tại Mỹ 18
II. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN VIỆT NAM 20
1. Tiềm năng thủy sản của Việt Nam 20
2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam 21
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 25
1. Thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 25
1.1 Giá trị kim ngạch xuất khẩu 26
1.2 Cơ cấu xuất khẩu 31
1.2.1 Cơ cấu mặt hàng 31
1.2.2 Mặt hàng tôm 34
1.2.3. Mặt hàng cá 35
1.2.4 Nhóm nhuyễn thể 35
2. Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ 36
2.1 Khó khăn về luật pháp và những rào cản kĩ thuật 36
2.2 Những vấn đề về nguồn nguyên liệu thuỷ sản 38
2.3 Những vấn đề khác 38
3. Những nguyên nhân chủ yếu 39
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 42
I. CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 42
1. Quan điểm đề xuất chiến lược 42
2. Phương hướng phát triển xuất khẩu thuỷ sản trong giai đoạn tới 42
3. Mục tiêu phát triển xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020 42
3.1 Mục tiêu ngắn hạn 42
3.2 Mục tiêu dài hạn 45
4. Định hướng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang Mỹ 45
II. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ 47
1. Giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam 47
1.1 Tổ chức hệ thống thông tin phản ánh kịp thời sự thay đổi nhu cầu, thị hiếu 47
1.2 Các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản cần hoàn thiện công tác thu mua, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 48
1.3 Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho khâu chế biến. 49
1.4 Chú trọng áp dụng KH- KT nâng cao chất lượng hàng thuỷ sản và hạ giá thành sản phẩm 50
1.5 Các doanh nghiệp phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại và chú trọng việc giới thiệu sản phẩm khi xâm nhập vào thị trường Mỹ 52
1.6 Tăng cường liên doanh, liên kết với mục tiêu tăng sức cạnh tranh trên thị trường Mỹ. 53
1.7 Đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối rộng rãi trên thị trường Mỹ 54
1.8 Các doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện cách xuất khẩu hàng thuỷ sản. 55
1.9 Phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội thuỷ sản Việt Nam 56
1.10 Luôn tiến hành công tác tổ chức nghiên cứu và nắm vững hệ thống luật pháp hiện hành của Mỹ 56
1.11 Các doanh nghiệp chú trọng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách đào tạo và đào tạo lại 58
2. Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nước 59
2.1 Tăng cường đầu tư và quản lý tốt việc đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. 59
2.2 Hoàn thiện cơ chế chính sách xuất khẩu cũng như thủ tục hành chính 61
2.3 Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại hàng thuỷ sản trên thị trường Mỹ. 63
2.4 Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống dịch vụ để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy phát triển thương mại 64
2.5 Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Mỹ 64
KẾT LUẬN 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay trên thế giới đang có nhiều biến động, các cuộc khủng hoảng xảy ra trong khu vực tình trạng khủng bố ở nhiều quốc gia, các cuộc chiến tranh...Là một quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đứng trước bối cảnh kinh tế và chính trị phức tạp như vậy,Việt Nam cần có những đối sách thích hợp và kịp thời song vẫn không quên nhiệm vụ phát triển kinh tế. Giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt nam rất coi trọng xuất khẩu, lấy xuất khẩu làm nền tảng, thu ngoại tệ nhằm phát triển nền kinh tế trong nước, kiến thiết và xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặt khác, thị trường Mỹ là một trong những thị trường mang tính chất chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới. Đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ đã chính thức đi vào thực tiễn từ ngày 17/10/2001. Việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập mà còn góp phần gia tăng sự phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam.
Với ưu thế là một quốc gia ven biển, giàu tiềm năng về thủy sản, có thể nói thủy sản là một mặt hàng xuất khẩu đem lại giá trị kinh tế lớn, do đó từ lâu thủy sản đã giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu của nước ta , nhận thức được điều này, Nhà nước ta đã có những điều chỉnh và đầu tư thích hợp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành. Cho đến nay sau khi trải qua nhiều thăng trầm, ngành thủy sản nước ta đã thu được những thành tựu đáng kể,với kim ngạch xuất khẩu tăng liên thục theo từng năm và luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Có thể nói ngành thủy sản đã trở thành một ngành kinh tế then chốt trong nền kinh tế quốc dân. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, trong năm 2009, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ là khoảng 677 triệu USD, đứng thứ tư về giá trị trong số những mặt hàng Việt Nam nhập vào Mỹ, sau hàng dệt may, đồ gỗ và giày dép. Việt Nam vẫn là một trong 10 nước có kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản lớn nhất sang Mỹ. Theo dự báo của Bộ Công thương năm 2010 nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi nhanh chóng thì sản lượng thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ sẽ tăng cao hơn nhiều so với những năm trước. Ngành thủy sản phấn đấu phát triển với mục tiêu năm 2015, sản lượng tăng 2,76% năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,0 tỷ USD; đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 tỷ USD thì tiềm năng thị trường Mỹ là không thể bỏ qua. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm ra những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ.
Xuất phát từ thực tế đó, trải qua một thời gian nghiên cứu và thực tập tại vụ Kế hoạch- Bộ Công thương, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ”
Đây là một đề tài không phải là mới song vẫn mang tính thời sự của nó. Do điều kiện thời gian cũng như những hạn chế nhất định về kiến thức cũng như kinh nghiệm, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các anh chị tại địa điểm thực tập để hoàn thiên tốt hơn bài chuyên đề thực tập này.
Nôi dung chuyên đề thực tập này được trình bày gồm 3 phần:
Phần 1: Lời mở đầu
Phần 2: Phần nội dung
Chương I: Cơ sở lí luận về hoạt động xuất khẩu
Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ
Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ
Phần 3: Kết luận
Đề tài này được hoàn thành là có sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn PGS.TS. Lê Thị Anh Vân và các anh chị trong Vụ Kế Hoạch - Bộ Công thương.
Em xin chân thành cảm ơn.

CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU

I. XUẤT KHẨU
1. Khái niệm
Hoạt động xuất khẩu là hoạt động kinh doanh, buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó không phải là hành vi mua bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và nâng cao mức sống của nhân dân.
Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực và vô cùng đa dạng. Từ xuất khẩu nguyên liệu đến những mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao như phần mềm máy vi tính…Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên diện rộng cả về thời gian và không gian. Có hoạt động xuất khẩu diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp ngược lại có những hoạt động kéo dài đến hàng năm và hàng hoá phải vượt qua hàng ngàn cây số. Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác được lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khanht21
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014861 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement